Llei de Desembre, de Mesures Financeres de Catalunya (Llei 12/2004, de 27 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

Mitjançant la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, es va fer una opció decidida a favor de la reducció dels continguts no estrictament o no predominantment financers de les anomenades lleis d'acompanyament dels pressupostos. L'eliminació total d'aquests continguts no era possible, però, el primer any de la legislatura, perquè calia adoptar amb rang de llei diverses mesures addicionals a les determinacions de la llei de pressupostos i ineludibles per a posar en funcionament determinades polítiques organitzatives i sectorials. Una vegada desaparegudes aquelles circumstàncies excepcionals, aquesta Llei conté ja exclusivament les mesures financeres que es consideren necessàries per a complementar la Llei de pressupostos per al 2005.

El text legal s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, dedicat a les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques. En conjunt, aquesta Llei conté vint-i-tres articles, tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

Les mesures fiscals que s'estableixen en el títol I d'aquesta Llei afecten, fonamentalment, els tributs propis de la Generalitat (capítol I) i es divideixen en dues seccions: la primera, dedicada al cànon de l'aigua, i la segona, relativa a les taxes. El capítol II conté una regulació que afecta els tributs cedits i el capítol III, que completa el títol I, inclou determinades normes de gestió tributària. Pel que fa al primer bloc assenyalat, en el marc de les polítiques de millora de la gestió i del foment de l'ús racional de l'aigua, la sostenibilitat i la recuperació dels costos dels serveis, s'escometen determinades modificacions de la normativa legal del cànon de l'aigua -en concret, del Decret legislatiu 3/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya-, entre les quals cal destacar la nova regulació de la tributació dels usos domèstics de l'aigua. D'una banda, s'abaixa el tipus impositiu i s'estableix un consum bàsic per habitatge de 10 metres cúbics al mes, una dotació màxima que determina la no-aplicació de coeficients d'increment dels tipus de gravamen; alhora, es pondera aquesta dotació bàsica si a l'habitatge hi ha més de tres persones, de manera que s'incrementa aquest volum d'aigua en 3 metres cúbics per persona addicional. L'excés del consum sobre aquestes dotacions bàsiques s'afecta dels coeficients 2 i 4, el darrer dels quals és aplicable a usos que hom pot considerar sumptuaris.

D'altra banda, cal destacar, de la nova regulació del cànon de l'aigua, la introducció de coeficients aplicables a determinats usos industrials de l'aigua que fins ara no estaven gravats i l'increment del coeficient en els usos industrials de l'aigua per a la producció d'energia elèctrica a les centrals hidroelèctriques i les tèrmiques de gran consum.

Pel que fa a l'altre gran bloc de mesures fiscals, incloses en la secció segona, el de les taxes, aquesta Llei n'aprova divuit de noves. Entre d'altres, destaquen la taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, que grava la prestació dels serveis dels bombers en accidents de trànsit o en tasques de rescat en zones de risc o d'accés difícil quan sigui a causa de conductes imprudents o temeràries, i la vigilància i la protecció davant de possibles incendis o accidents en proves esportives que afecten vies interurbanes o que tenen incidència en el nucli urbà; la taxa per la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle, i la taxa per la validació dels informes verificats de les emissions d'aquests gasos, que graven tasques que duu a terme el Departament de Medi Ambient i Habitatge en l'àmbit del comerç d'emissions de gasos com a conseqüència del Pla nacional d'assignació de drets d'emissió 2005-2007. A més, s'incorporen trenta-set nous fets imposables en taxes ja vigents. Entre d'altres, i a títol d'exemple, en les taxes que gestiona el Departament d'Interior s'estableix una quota per l'habilitació acreditativa del personal de control d'accés a determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives. En un altre àmbit, mereixen un esment especial els nous fets imposables relatius als registres de fundacions i d'associacions i a altres serveis que presta el Departament de Justícia amb relació a col·legis professionals, acadèmies i mediació familiar.

Val a dir que, ultra la finalitat recaptatòria, la creació de taxes i l'establiment de fets imposables tenen per objecte traslladar el cost del servei o de l'activitat a qui n'ha resultat beneficiat o n'ha sol·licitat la prestació, de manera que no sigui el conjunt dels ciutadans qui financi aquests costos per mitjà de la imposició general.

Les altres modificacions que s'efectuen en el capítol dedicat a les taxes tenen un caràcter divers, com ara la reducció de quotes en alguns casos, la millora de la redacció en d'altres, en concret pel que fa a la definició del subjecte passiu o l'acreditament de la taxa, o l'adaptació a la normativa substantiva del servei gravat.

Pel que fa als tributs cedits, el capítol II conté una regulació que afecta l'aplicació de les reduccions en les transmissions per causa de mort, i el capítol III del títol I conté, com ja s'ha indicat, determinats preceptes que afecten la gestió tributària. En l'àmbit de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s'exonera de l'obligació de presentar l'autoliquidació en dos casos: en la transmissió de ciclomotors i en la transmissió de motocicletes i turismes d'una antiguitat mínima de deu anys, llevat dels que hagin estat qualificats d'històrics o dels que tinguin un valor igual o superior a 40.000 euros.

A més, es modifica el termini de presentació de l'autoliquidació, que passa a ésser d'un mes a comptar de la data de l'acte o del contracte gravat.

En l'impost sobre successions i donacions també es modifica el termini de presentació per als casos de transmissió lucrativa inter vivos (donacions), que també es fixa en un mes, i es manté el termini de sis mesos per a les transmissions mortis causa.

El títol II inclou les mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques i es divideix en tres capítols. El primer capítol afecta el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i conté tres modificacions d'aquesta norma. La primera té com a finalitat possibilitar la substitució de la fiscalització prèvia de la Intervenció General per actuacions de control financer a posteriori en determinats àmbits. La segona pretén adaptar el règim de les competències en matèria de subvencions del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació amb la finalitat que no es faci cap esment diferenciador respecte als altres departaments. Finalment, la tercera modificació estableix un règim general pel qual es determina que les resolucions de revocació d'ajuts i d'imposició de sancions en matèria de subvencions posen fi a la via administrativa.

En el capítol II, amb relació a les mesures de control del sector públic, s'introdueixen mesures que impliquen la reordenació de determinades tasques de control i fiscalització del sector públic. En aquest sentit, es modifiquen dos preceptes de la Llei 25/1998, del 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, que impliquen la simplificació en la tramitació dels expedients dels contractes menors per tal com se suprimeix la fiscalització prèvia en els expedients de quantia poc significativa.

A més, en aquest mateix capítol s'estableix una tercera mesura que té per objecte la creació del Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de poder dur un control exhaustiu i continuat de les entitats que l'integrin.

En el capítol III, relatiu a tarifes i preus en matèria de ports, s'introdueixen tres mesures, dues de les quals estableixen determinades modificacions dels preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic de l'entitat Ports de la Generalitat i de determinades tarifes per serveis generals i per serveis específics que presta aquesta entitat. La tercera mesura que s'insereix en aquest capítol comporta la creació d'un cànon en concepte de preu per l'acompliment de determinades activitats comercials i industrials i per altres usos lucratius en els ports d'iniciativa privada construïts o gestionats en règim de concessió administrativa.

I, finalment, en el capítol IV hi ha una modificació relativa a les despeses en matèria de riscs laborals.

Aquesta Llei fineix amb tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. La disposició addicional primera estableix l'equiparació dels triennis amb relació als membres dels òrgans de la Sindicatura de Comptes que tinguin la condició de funcionaris. La disposició addicional segona incorpora una norma complementària de la que va aprovar la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, que estableix l'obligació dels notaris de remetre telemàticament les escriptures autoritzades que continguin actes subjectes als impostos anteriors, en el sentit que disposa , a més, que han de trametre una declaració informativa que ha de contenir les dades necessàries per a la liquidació de l'impost corresponent. Amb aquesta mesura, que s'insereix en el marc de la col·laboració amb el Consell General del Notariat, es pretén millorar la gestió tributària i evitar desplaçaments dels contribuents per a fer els tràmits de la presentació i l'autoliquidació; tot això aprofitant les utilitats que ofereixen les noves tecnologies. La disposició addicional tercera estableix que la Intervenció General dugui a terme la tasca de control de la gestió en l'àmbit econòmic i financer d'una manera continuada i permanent, per tal d'aconseguir la màxima eficàcia de gestió global en els processos administratius.

De les quatre disposicions finals que completen aquesta Llei, les dues primeres tenen contingut tributari i inclouen, en primer terme, una ampliació de l'abast de l'autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat que estableix la disposició final primera de la Llei 7/2004, per fer-la extensiva a les disposicions sobre taxes que contenen aquesta Llei i la Llei de pressupostos per a l'any 2005, i, en segon terme, la determinació de l'entrada en vigor l'1 de juliol de 2005, o l'1 de gener de 2006, de la taxa general per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, en funció de si el subjecte passiu disposa de la cobertura de risc mitjançant l'assegurança corresponent. La disposició final tercera estableix l'entrada en vigor esglaonada de determinats preceptes del text refós de la legislació en matèria d'aigües, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, els quals han estat objecte de modificació mitjançant aquesta Llei. En darrer lloc, la disposició final quarta estableix l'entrada en vigor general d'aquesta Llei.

TÍTOL I Mesures fiscals Artículos 1 a 14
CAPÍTOL I Tributs propis Artículos 1 a 10
SECCIÓ PRIMERA Cànon de l'aigua Artículo 1
ARTICLE 1 Modificació del Decret legislatiu 3/2003
 1. (Derogat)

 2. (Derogat)

 3. (Derogat)

 4. S'afegeixen nous apartats, el 7, el 8 i el 9, a l'article 71 del text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:

  "7. En els consums d'aigua destinada a innivació artificial, el tipus s'afecta d'un coeficient 1,2, que pot ésser aplicable una vegada s'hagi aprovat el Pla director de la neu a Catalunya.

  "8. En els usos d'aigua destinada a ésser envasada com a aigua mineral natural, de font o de brollador, o potable preparada, inclosos en l'activitat classificada CCAE DA 15.981, el tipus s'afecta d'un coeficient 1,2.

  "9. En els usos industrials d'aigua per a l'aqüicultura, el tipus s'afecta d'un coeficient 0,0005.

 5. (Derogat)

 6. (Derogat)

 7. Es modifica l'article 76 del text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 76. Liquidació del cànon de l'aigua directament per l'Agència Catalana de l'Aigua

  "1. L'Agència Catalana de l'Aigua liquida el cànon de l'aigua i ho notifica directament als contribuents, titulars o usuaris reals dels aprofitaments d'aigües superficials o subterrànies i de les instal·lacions de recollida de les aigües pluvials.

  2. L'Agència Catalana de l'Aigua liquida el cànon de l'aigua en el supòsit de consums d'aigua de qualsevol procedència efectuats per usuaris industrials i assimilables als quals se'n determina el tipus específic segons el sistema individualitzat que estableix l'article 72.

 8. Es modifica la disposició addicional primera del text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, que resta redactada de la manera següent:

  "Primera

  "1. Als efectes del que estableix l'article 2.15, es fixa un consum bàsic de 100 litres per persona i dia. Això no obstant, s'estableix com a dotació bàsica d'aigua per habitatge la de 10 metres cúbics mensuals.

  2. Atenent el principi que conté la lletra m de l'article 3.1, la tarifa del servei ha d'establir un preu específic aplicable al consum bàsic. Aquest volum de consum en cada període de facturació es pot fer coincidir amb el volum considerat a l'efecte del cànon de l'aigua.

 9. S'afegeix una disposició addicional, la setena, al text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:

  "Disposició addicional setena

  "Als efectes de l'aplicació de la fórmula que estableix l'article 74.4, es fixen els coeficients d'aplicació progressiva següents:

  "Any d'aplicació Coeficient
  "2005 0,2
  "2006 0,4
  "2007 0,6
  "2008 0,8
  "2009 1"
 10. S'afegeix una disposició addicional, la vuitena, al text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:

  "Disposició addicional vuitena

  "1. El Govern, en el termini de tres mesos a comptar de l'1 de gener de 2005, ha de fixar, mitjançant els procediments de concertació sectorial pertinents, els estàndards d'ús de l'aigua per a cada sector de producció i activitats industrials, a fi de fer una aplicació més adequada a l'ús eficient de l'aigua dels coeficients sobre el tipus de gravamen general fixats per l'apartat 6 de l'article 71. Els tipus de gravamen aplicables a aquestes activitats es poden afectar de nous coeficients reductors, amb relació als usos de l'aigua que s'ajustin a aquestes determinacions, que poden tenir efectes des de l'1 de gener de 2005.

  2. El compromís a què fa referència l'apartat 1 s'inscriu en el contingut bàsic del contracte programa que s'ha de signar en el marc de les relacions establertes entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el Govern.

 11. S'afegeix una disposició transitòria, la sisena, al text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, amb el text següent:

  "Disposició transitòria sisena

  "1. Amb independència de l'aplicació dels coeficients sobre el tipus de gravamen general fixats per l'apartat 6 de l'article 71, es poden establir línies d'ajut compensatòries per als establiments que, a partir de l'any 2005 i en el marc d'acords voluntaris entre el Govern i els diferents sectors de producció, inverteixin en sistemes o processos innovadors de producció, o en projectes de reducció de consum d'aigua, i apliquin noves tecnologies que els permetin excel·lir en llurs activitats i obtenir, així, estalvis significatius d'aigua.

  2. El compromís a què fa referència l'apartat 1 s'inscriu en el contingut bàsic del contracte programa que s'ha de signar en el marc de les relacions establertes entre l'Agència Catalana de l'Aigua i el Govern.

SECCIÓ SEGONA Taxes Artículos 2 a 10
ARTICLE 2 Modificació del títol III de la Llei 15/1997
ARTICLE 3 Modificació del títol V de la Llei 15/1997
ARTICLE 4 Modificació del títol VII de la Llei 15/1997
ARTICLE 5 Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997
ARTICLE 6 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997
ARTICLE 7 Modificació del títol XI de la Llei 15/1997
ARTICLE 8 Modificació del títol XIII de la Llei 15/1997
ARTICLE 9 Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997
ARTICLE 10 Modificació de la disposició addicional tercera de la Llei 15/1997
CAPÍTOL II Tributs cedits Artículo 11
SECCIÓ ÚNICA Impost sobre successions i donacions Artículo 11
ARTICLE 11 Aplicació de les reduccions establertes per la Llei 21/2001
CAPÍTOL III Normes de gestió tributària Artículos 12 a 14
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Artículos 12 y 13
ARTICLE 12 Transmissions patrimonials oneroses
 1. Els subjectes passius de l'impost no estan obligats a presentar l'autoliquidació en concepte de transmissions patrimonials oneroses en els casos de transmissió següents:

  1. Ciclomotors.

  2. Vehicles de deu anys d’antiguitat o més.

 2. Queden exclosos del que disposa l'apartat 1 els vehicles següents:

  1. Els vehicles que, de conformitat amb la normativa vigent, han estat qualificats d'històrics.

  2. (Derogada)

ARTICLE 13 Termini de presentació
SECCIÓ SEGONA Impost sobre successions i donacions Artículo 14
ARTICLE 14 Termini de presentació

No vigent

TÍTOL II Mesures relatives al règim jurídic de les finances públiques Artículos 15 a 23
CAPÍTOL I Modificacions del Decret legislatiu 3/2002 Artículos 15 a 17
ARTICLE 15 Modificació de l'article 69 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Es modifica l'article 69 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, que resta redactat de la manera següent:

"1. No resten sotmeses a intervenció prèvia les despeses de material no inventariable, i també les de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda la despesa inicial de l'acte o del contracte del qual deriven, o llurs modificacions.

"2. Per ordre del conseller o consellera d'Economia i Finances, i a proposta de l'interventor o interventora general, es pot substituir la fiscalització prèvia per actuacions de control a posteriori en els àmbits de determinats expedients relatius a les subvencions, a les transferències a ens públics i a d'altres que es puguin determinar d'una quantia individualitzada no significativa. En la dita ordre s'han de determinar quins tipus d'expedients poden ésser objecte d'aquestes actuacions de control a posteriori, a més del procediment i del seu abast.

3. Amb independència del que estableix l'apartat 2, la Intervenció General pot establir que en els actes, els documents o els expedients d'una naturalesa igual o similar derivats de despeses de personal o de subvencions la intervenció s'efectuï per mostreig, d'acord amb les instruccions que dicti la mateixa Intervenció General.

ARTICLE 16 Modificació de l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

Es modifica l'apartat 3 de l'article 92 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, que resta redactat de la manera següent:

3. Les bases reguladores s'han de sotmetre, abans que siguin aprovades, a l'informe del servei jurídic i de la intervenció delegada de l'ens concedent. Aquesta aprovació s'ha de fer per ordre del conseller o consellera corresponent, o de l'òrgan competent, en els supòsits especificats per les lletres b i c de l'article 93, i s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 17 Modificació de l'article 104 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

S'afegeix un apartat, el tercer, a l'article 104 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

3. Les resolucions de revocació d'ajuts i d'imposició de sancions posen fi a la via administrativa.

CAPÍTOL II Mesures de control del sector públic Artículos 18 y 19
ARTICLE 18 Modificació de la Llei 25/1998
ARTICLE 19 Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya
 1. Es crea el Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya, el qual resta adscrit al Departament d'Economia i Finances, a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, amb l'objectiu de garantir la publicitat i fer el seguiment de la gestió i les modificacions jurídiques de tots els organismes autònoms, les empreses públiques, les fundacions, els consorcis i qualsevol altre tipus d'organització administrativa adscrita o vinculada a l'Administració de la Generalitat o en què l'Administració de la Generalitat té participació.

 2. El Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya té caràcter públic i es regula per la normativa aplicable amb caràcter general als registres de la Generalitat.

 3. Correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances l'exercici de la potestat reglamentària pel que fa al desplegament, l'organització, el funcionament i les funcions del Registre del Sector Públic de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL III Tarifes i preus en matèria de ports Artículos 20 a 22
ARTICLE 20 Modificació de la Llei 17/1996

(Derogat)

ARTICLE 21 Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998

(Derogat)

ARTICLE 22 Creació del cànon per prestació de serveis al públic, desenvolupament d'activitats industrials i comercials i realització d'usos lucratius en els ports en règim de concessió administrativa

(Derogat)

CAPÍTOL IV Despeses en matèria de prevenció de riscs laborals Artículo 23
ARTICLE 23 Modificació de l'article 58 de la Llei 7/2004

(Derogat)

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Equiparació de triennis a la Sindicatura de Comptes

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Tramesa telemàtica dels documents autoritzats pels notaris

En relació amb el que estableix l'article 15 de la Llei 7/2004, del 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives, i amb la finalitat de complir les obligacions tributàries dels contribuents i facilitar l'accés telemàtic dels documents als registres públics, els notaris amb destinació a Catalunya han de trametre per via telemàtica, amb la col·laboració del Consell General del Notariat, juntament amb la còpia de les escriptures que autoritzen, una declaració informativa notarial dels elements bàsics de les escriptures esmentades, de conformitat amb el que disposa la legislació notarial. El Departament d'Economia i Finances ha de determinar els fets imposables a què es refereix la declaració informativa i ha d'establir els procediments, l'estructura i els terminis en què s'ha de trametre aquesta informació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Control de la gestió en l'àmbit econòmic i financer

(Derogat)

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Entrada en vigor de la taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments

La taxa per la prestació de serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments en els supòsits especificats per les lletres a i b de l'article 73 octies de la Llei 15/1997, que és determinada per l'apartat 4 de l'article 2 d'aquesta Llei, entra en vigor d'acord amb els termes següents:

 1. Si el subjecte passiu disposa de la cobertura del risc mitjançant l'assegurança corresponent, la taxa és exigible a partir de l'1 de gener de 2006.

 2. Si el subjecte passiu no disposa de la cobertura del risc mitjançant l'assegurança corresponent, la taxa és exigible a partir de l'1 de juliol de 2005.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Entrada en vigor de determinats preceptes del text refós de la legislació en matèria d'aigües
 1. (Derogat)

 2. (derogat)

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 2005.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR