Llei de Mesures Fiscals i Administratives (Llei 7/2004, de 16 de juliol)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

Juntament amb la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2004, es presenta aquesta Llei de mesures fiscals i administratives, que s'estructura en dos títols: el primer, dedicat a les mesures fiscals, i el segon, dedicat a les mesures administratives. En conjunt, la Llei conté cinquanta-vuit articles, als quals cal afegir les corresponents disposicions addicionals, transitòries, derogatòria i finals, que la completen.

El títol I, que recull les mesures fiscals, es divideix en quatre capítols. Cal recordar, pel que fa als tributs estatals cedits, que les normes que conté aquesta Llei han estat dictades en exercici de les competències assumides en el marc de l'actual sistema de finançament, establert amb caràcter general per la Llei de l'Estat 21/2001, del 27 de desembre, per la qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia, i, concretament, pel que fa a Catalunya, per la Llei de l'Estat 17/2002, de l'1 de juliol, del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions de la cessió.

El capítol I, dedicat als impostos directes, conté dues normes referides a l'impost sobre la renda de les persones físiques i a l'impost sobre el patrimoni, respectivament. Quant a l'impost sobre la renda, s'estableix una nova deducció en el tram autonòmic de la quota per als contribuents que hagin quedat vidus durant l'exercici. Aquesta mesura pretén minorar la càrrega impositiva que recau sobre el col·lectiu de persones vídues en el moment inicial de la nova situació en què es troben per tal com es considera que aquesta requereix una atenció i una protecció especials. En el cas que la persona contribuent vídua tingui descendents a càrrec seu, es considera pertinent disminuir la càrrega tributària que hi recau, per la qual cosa es fixa una deducció superior a la que s'estableix amb caràcter general. D'altra banda, atès que la condició de viduïtat es perllonga en el temps i que les dificultats que aquesta situació comporta poden ésser també perdurables, es disposa l'aplicació de la deducció fiscal amb relació no solament a l'exercici en què la persona contribuent queda vídua, sinó també als dos exercicis immediatament posteriors.

Pel que fa a l'impost sobre el patrimoni, s'introdueix una bonificació respecte als anomenats patrimonis especialment protegits de contribuents amb disminució. Aquesta institució ha estat creada per la Llei de l'Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, i només en poden ésser beneficiaris els afectats per una discapacitat psíquica igual o superior al 33% i els afectats per una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%. El patrimoni especialment protegit, sotmès a un règim especial d'administració, resta directament vinculat a la satisfacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. Amb la finalitat de facilitar la constitució d'aquests patrimonis, s'estableix una bonificació del 99% de la quota que proporcionalment correspongui als béns o drets que en passin a formar part.

El capítol II fa referència als impostos indirectes. En primer lloc, amb relació a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, es concreten els tipus de gravamen dels documents notarials, amb les novetats següents: d'una banda, s'implanta un tipus reduït del 0,3% per als documents de constitució, per a petites i mitjanes empreses, de drets reals a favor d'una societat de garantia recíproca. Tot i que el subjecte destinatari d'aquesta mesura, com a contribuent, és la societat de garantia recíproca, també ha de redundar, indirectament, en benefici de la petita i mitjana empresa, que ha de veure reduïts els seus costos en la concertació de les operacions de finançament. D'altra banda, el tipus general aplicable a tots els documents, llevat dels que tinguin atribuït un tipus específic, es fixa en l'1%, seguint així la tendència observable en altres comunitats autònomes de règim comú de finançament.

El capítol II inclou també un article referit a l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, pel qual es fixen els tipus de gravamen autonòmic conformement al que estableixen la llei que regula el sistema vigent de finançament autonòmic i la Llei de l'Estat 24/2001, del 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que creà el dit tribut.

Les normes sobre tributs propis s'han agrupat en el capítol III, el qual es divideix en dues seccions. En la secció primera, dedicada al gravamen de protecció civil, es modifica la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. D'una banda, s'incrementen els tipus impositius amb efectes a partir de l'1 de gener de 2005, de conformitat amb les regles de vigència establertes per la Llei de l'Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària; de l'altra, s'actualitza l'escala de quanties màximes que han d'ingressar els contribuents, determinada en funció de la facturació.

La secció segona està dedicada a les taxes que gestiona cadascun dels departaments de la Generalitat. S'ha d'assenyalar aquí la creació de tres taxes, dues de les quals creades pel Departament de Salut: la taxa pels serveis de tramitació i resolució de sol·licituds d'autorització per a l'elaboració i el control de fórmules magistrals i preparats oficinals per encàrrec d'una oficina de farmàcia o un servei farmacèutic que no disposi dels mitjans necessaris, i la taxa pels serveis de tramitació i resolució de les sol·licituds d'autorització dels estudis de postautorització observacionals prospectius amb medicaments que es vulguin dur a terme en centres sanitaris de la xarxa d'utilització pública de Catalunya. La tercera taxa que es crea grava l'atorgament de permisos per a fotografiar o filmar la fauna salvatge des d'un observatori fix de fauna salvatge situat en terrenys d'una reserva nacional de caça. La seva gestió correspon al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Altres taxes -algunes de les quals pertanyents als departaments abans esmentats, i d'altres, als departaments de la Presidència, d'Educació, de Cultura i de Política Territorial i Obres Públiques- són objecte de modificacions diverses, sigui per la necessitat d'adaptació a la normativa substantiva corresponent, sigui per la introducció de supòsits d'exempció. Quant al Departament de la Presidència, cal matisar que les taxes pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística, pels drets d'inscripció a les proves de traductors i d'intèrprets jurats d'altres llengües al català i per la utilització de la cambra hipobàrica de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) no són de nova creació, sinó que els serveis que graven eren prestats fins ara pel Departament de Cultura, però, arran de la darrera reestructuració departamental, han passat a ésser prestats pel Departament de la Presidència, sense que se n'hagi modificat la regulació substantiva ni les quanties, les quals es mantenen en els imports vigents el 2003. Finalment, s'ha de fer esment de l'increment de les quotes de la taxa d'inspecció i control sanitari d'animals i productes d'animals, gestionada pel Departament de Salut, la qual fins ara havia restat exclosa dels increments anuals de les taxes de quantia fixa efectuats en les darreres lleis de pressupostos. Precisament amb relació a aquesta darrera taxa, la disposició final cinquena estableix una entrada en vigor específica que ha de coincidir amb l'inici d'un dels períodes trimestrals d'autoliquidació.

El darrer capítol dedicat a les mesures fiscals, el capítol IV, recull altres normes tributàries. Estructurat en dues seccions, en la primera, dins l'àmbit de la gestió tributària, s'estableix l'obligació dels notaris de trametre telemàticament a l'Administració els documents autoritzats que tinguin transcendència tributària. La secció segona regula els pagaments derivats de la gestió tributària i estableix que, mitjançant el sistema de minoració d'ingressos, s'efectuï el pagament, d'una banda, dels honoraris dels liquidadors de districte hipotecari, meritats com a conseqüència de llur intervenció en la gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs cedits, i, de l'altra, de la quantitat corresponent a la confecció d'efectes timbrats. També es disposa que els deutes derivats de les indemnitzacions per despeses d'aval i els interessos que en derivin es facin efectius per la via de la minoració del compte d'ingressos.

El títol II inclou les mesures administratives i es divideix en cinc capítols. El primer capítol, referit a les finances, la contractació i el patrimoni, conté una sèrie de modificacions de diversos preceptes de la norma reguladora de les finances públiques de Catalunya, el Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, per tal d'incorporar al dit text refós determinades previsions normatives que, de manera reiterada, s'han anat incloent en les darreres lleis de pressupostos de la Generalitat i de dotar-les de vigència sense cap limitació en el temps. Es tracta, bàsicament, de normes relatives a la informació al Parlament sobre l'estat d'execució del pressupost, l'evolució de l'endeutament i el dèficit; a la informació al Departament d'Economia i Finances sobre la situació financera de les entitats públiques i les societats mercantils; a la documentació que s'ha d'adjuntar al projecte de llei de pressupostos de la Generalitat; a l'anul·lació o la baixa de determinades liquidacions; als manaments de pagament; a l'execució de despeses pluriennals; a la coordinació de la tresoreria de les entitats autònomes i empreses de la Generalitat; a la tramesa d'informació de les entitats autònomes de tipus comercial, industrial i financer, de les empreses públiques, de les universitats públiques i dels patronats i els consorcis participats per la Generalitat a la Intervenció General, i, finalment, les relatives a la comptabilitat i el sistema de fiscalització i control de les universitats públiques i les empreses i les entitats que formen part del sector públic.

En el mateix capítol I, però amb relació a la contractació administrativa, figura un precepte pel qual es modifica el corresponent article de l'anterior llei de mesures fiscals i administratives, la Llei 31/2002, del 30 de desembre, que va introduir determinades mesures per al foment dels objectius socials en la contractació. Amb la modificació, bàsicament, es millora la identificació de l'àmbit d'aplicació subjectiu de la norma, incloent-hi les empreses d'inserció sociolaboral, d'acord amb la Llei 27/2002, del 20 de desembre, que les regula, i es millora la concreció dels objectes contractuals i de l'import màxim de la reserva.

Finalment, en aquest capítol es modifiquen diversos preceptes del Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en uns casos per a incloure-hi determinades previsions en matèria patrimonial que, de manera reiterada, s'incloïen en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat i per a dotar-les de vigència indefinida, i, en altres casos, per a fer modificacions puntuals del dit text refós. Es tracta de normes sobre adquisició d'immobles en substitució dels que s'ocupen en règim de lloguer; sobre execució de reformes i projectes de primera ocupació d'immobles; sobre determinades operacions de cessió gratuïta de béns mobles i de cessió gratuïta d'ús dels drets de la propietat intel·lectual; sobre vinculació d'immobles al pagament d'una prestació periòdica, i sobre l'inventari general del patrimoni de la Generalitat.

En el capítol II, relatiu a les mesures sobre el sector públic, s'hi inclouen, en primer lloc i amb relació a l'Institut Català de Finances, determinats preceptes d'adequació de la norma reguladora d'aquest ens, referits bàsicament al seu àmbit d'actuació, al sistema de designació dels membres de la Junta de Govern i a les funcions dels seus òrgans. En segon lloc, es regula el sistema de nomenament dels membres de la Junta de Govern i del Consell Consultiu de l'Institut Català del Crèdit Agrari.

En aquest mateix capítol II, s'hi inclouen altres mesures que afecten igualment el sector públic. Concretament, es modifica la configuració de la direcció de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció i s'adapten a la nova realitat organitzativa de l'Administració de la Generalitat els consells d'administració de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries i de l'Institut Català de les Indústries Culturals. També s'hi introdueixen determinades modificacions dels preus públics per prestacions patrimonials de caràcter públic de l'entitat Ports de la Generalitat i de determinades tarifes per serveis generals i per serveis específics que presta aquesta entitat.

Aquest capítol fineix amb dos preceptes relatius a la nova adscripció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament al departament que tingui atribuïda la funció en l'àmbit de la política de cooperació al desenvolupament, i a la modificació de la composició i el sistema de nomenament dels membres de la Junta de Govern de l'Institut Català de la Dona.

El capítol III, relatiu a mesures en matèria de personal, s'obre amb un precepte relatiu a l'aprovació de les relacions de llocs de treball, que també s'ha anat reiterant en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat i que també es considera que ha de tenir vigència sense cap limitació en el temps. Per aquest motiu, s'incorpora el dit precepte al redactat del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública. Així mateix, es regulen en aquest capítol determinats aspectes dels processos de funcionarització de personal laboral i l'equiparació de les retribucions del personal de la Sindicatura de Comptes a les del personal del Parlament.

Cal destacar igualment la regulació d'un nou sistema unitari de percepció de dietes i indemnitzacions amb un límit anual sobre les retribucions brutes que es percebin. Finalment, s'introdueixen tres modificacions que afecten sengles col·lectius: la primera es refereix al sistema de promoció interna a les diferents escales del Cos de Bombers; la segona afecta la classificació dels funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra que pertanyen a la categoria de mosso o mossa o caporal o caporala, i la tercera, dins l'àmbit del personal sanitari, regula el dret dels funcionaris dels cossos de metges, farmacèutics i practicants titulars de la sanitat local a romandre en actiu fins als setanta anys.

El capítol IV agrupa una sèrie de modificacions de lleis substantives: la de la Sindicatura de Comptes, per a ampliar-ne les funcions i incloure-hi la fiscalització de la comptabilitat dels processos electorals d'àmbit català; la del Jurat d'Expropiació de Catalunya, per a ampliar-ne les seccions amb la inclusió de la que actuarà en la demarcació de les Terres de l'Ebre; la dels consells escolars, per a atendre la singularitat del Consell Escolar de la ciutat de Barcelona; la d'alta muntanya, per a adaptar la composició del Consell General de Muntanya; la del Sistema Bibliotecari de Catalunya, amb relació al Consell Rector de la Biblioteca de Catalunya i al sistema de nomenament de la direcció d'aquesta biblioteca, que passa a ésser competència del conseller o consellera de Cultura. En el mateix capítol, es concreta el concepte dels estudis d'opinió de la Generalitat i es precisen determinats aspectes del seu règim jurídic.

El capítol IV fineix amb una sèrie de mesures sobre, en primer lloc, la normativa reguladora de les fundacions, per tal de dotar de caràcter públic determinada documentació econòmica d'aquestes entitats, i la normativa reguladora de les cooperatives, per a les quals s'estableix una ampliació del termini d'adaptació a la normativa específica. En segon lloc, es regulen els projectes de nous establiments comercials i de lleure adjacents a determinats estadis esportius de nova construcció i, en l'àmbit del turisme, s'amplien els terminis inicialment previstos per a la declaració de municipis turístics, per a l'elaboració del mapa turístic de Catalunya i per a la redacció del Pla de turisme de Catalunya. Finalment, es determinen les competències municipals en matèria sancionadora pel que fa a la tinença d'animals potencialment perillosos.

En el darrer capítol, el capítol V, es regulen determinats aspectes dels programes de subvencions dels ens locals i la integració d'alguns d'aquests en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya; es regulen també determinats aspectes de la programació universitària de Catalunya, i s'estableixen mesures en matèria de prevenció i control del frau en el servei de transport públic de viatgers. Dins aquest mateix capítol, s'estableixen determinades previsions amb relació a l'afectació de les quantitats recaptades procedents de sancions administratives i resolucions judicials en matèria de protecció de la salut; de les sancions en matèria de control, regularitat i qualitat del subministrament d'energia elèctrica a Catalunya; de les sancions en matèria de mineria, i finalment de les procedents d'infraccions en matèria de prevenció de riscs laborals recaptades en període voluntari pel Departament de Treball i Indústria.

Dins les disposicions addicionals, se n'hi inclouen dues de relatives a la matèria fiscal. La primera estableix l'afectació dels rendiments derivats de l'aplicació del tipus de gravamen autonòmic de l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, establert per l'article 4, al finançament de despeses sanitàries, i la segona estableix un manament al Govern perquè prengui les mesures per minimitzar els efectes derivats de l'increment d'aquest impost en benefici dels sectors econòmics afectats.

Pel que fa a la resta de disposicions addicionals, en primer lloc, cal destacar la supressió de l'Institut Català del Voluntariat i l'adscripció de les funcions, el personal i el patrimoni d'aquest institut al Departament de Benestar i Família. En segon lloc, s'inclou l'autorització al Govern per a dissoldre la societat Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA. En tercer lloc, s'inclou una disposició que fa possible l'aplicació immediata del que estableix aquesta Llei amb relació al nomenament i el cessament dels membres dels òrgans de govern de l'Institut Català de Finances i de l'Institut Català del Crèdit Agrari. En quart lloc, s'estableix la intervenció del departament competent en matèria d'educació en la regulació del planejament urbanístic mitjançant l'emissió d'un informe, atesa la necessitat de coordinar el planejament urbanístic general municipal i la planificació que, en l'àmbit educatiu, porta a terme aquest departament. En cinquè lloc, s'estableix la inscripció al Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció de les fundacions i les associacions que exerceixen activitats d'inserció sociolaboral. En darrer lloc, s'estableix la participació de la Generalitat en el Consell d'Administració de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

La primera de les tres disposicions transitòries de la Llei, amb relació a la deducció per viduïtat en l'impost sobre la renda establerta per l'article 1, per tal d'evitar situacions discriminatòries en aplicar-la, permet als contribuents que hagin quedat vidus en els exercicis 2002 o 2003 que puguin aplicar la dita deducció en la declaració liquidació corresponent al 2004, en el primer cas, i en les del 2004 i del 2005, en el segon cas. La segona estableix el règim transitori de l'afectació de les quantitats recaptades procedents de sancions administratives i resolucions judicials en matèria de protecció de la salut. La tercera concedeix una pròrroga del termini establert per l'article 1 de la Llei 16/2001, del 29 de novembre, d'ampliació dels terminis de resolució del procediment i de presentació de sol·licituds concedits pel Decret 288/2000, de 31 d'agost, pel qual s'estableixen els requisits per regular les indemnitzacions de les persones incloses en els supòsits previstos per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la disposició addicional divuitena dels pressupostos generals de l'Estat per als períodes 1990 i 1992.

La Llei fineix amb una disposició derogatòria i sis disposicions finals. La disposició final primera autoritza el Govern a regular els períodes i els procediments de liquidació dels honoraris dels liquidadors de districte hipotecari meritats com a conseqüència de llur intervenció en la gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs cedits o de les quantitats corresponents a la confecció dels efectes timbrats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. La disposició final segona autoritza el Govern perquè, en el termini d'un any, refongui en un text únic la normativa reguladora de taxes i preus públics de la Generalitat amb l'encàrrec que la refosa comprengui la regularització, l'aclariment i l'harmonització de les disposicions vigents en aquesta matèria. La disposició final tercera conté un manament al Govern perquè presenti al Parlament un projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions en el marc de les competències assumides sobre aquest tribut. I la quarta estableix l'obligació que els diversos departaments del Govern publiquin una relació de les taxes vigents que gestionen, amb efectes merament informatius. Finalment, les disposicions finals cinquena i sisena inclouen l'entrada en vigor específica del que estableixen alguns articles i l'entrada en vigor general de la Llei, respectivament.

TÍTOL I De mesures fiscals Artículos 1 a 17
CAPÍTOL I Impostos directes Artículos 1 y 2
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques Artículo 1
ARTICLE 1 Deducció per als contribuents que quedin vidus
 1. Amb efectes des de l'1 de gener de 2004, en la part corresponent a la comunitat autònoma de la quota íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques, els contribuents que quedin vidus durant l'exercici es poden aplicar una deducció de 150 euros. Aquesta deducció és aplicable en la declaració corresponent a l'exercici en què els contribuents quedin vidus i en els dos exercicis immediatament posteriors.

 2. Si la persona contribuent que queda vídua té a càrrec seu un o més descendents que, de conformitat amb l'article 43 del Reial decret legislatiu 3/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques, computen als efectes d'aplicar el mínim per descendents, es pot aplicar una deducció de 300 euros en la declaració corresponent a l'exercici en què la persona contribuent queda vídua, i als dos exercicis immediatament posteriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits per a computar als efectes d'aplicar el mínim esmentat.

SECCIÓ SEGONA Impost sobre el patrimoni Artículo 2
ARTICLE 2 Bonificació dels patrimonis protegits de contribuents amb discapacitat
 1. Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2004, si entre els béns o drets de contingut econòmic computats per a la determinació de la base imposable n'hi ha que formen part del patrimoni protegit de la persona contribuent constituït a l'empara de la Llei de l'Estat 41/2003, del 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, la persona contribuent es pot aplicar una bonificació del 99% en la part de la quota que proporcionalment correspongui als dits béns o drets.

 2. La mateixa bonificació és aplicable als béns o drets de contingut econòmic que formin part del patrimoni protegit constituït a l'empara de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

CAPÍTOL II Impostos indirectes Artículos 3 y 4
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Artículo 3
ARTICLE 3 Actes jurídics documentats

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs Artículo 4
ARTICLE 4 Tipus de gravamen

(Derogat)

CAPÍTOL III Tributs propis Artículos 5 a 14
SECCIÓ PRIMERA Gravamen de protecció civil Artículos 5 y 6
ARTICLE 5 Tipus de gravamen

(Derogat)

ARTICLE 6 Quantitat màxima a ingressar

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Taxes Artículos 7 a 14
ARTICLE 7 Modificació del títol II de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 8 Modificació del títol V de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 9 Modificació del títol VI de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 10 Modificació del títol VII de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 11 Modificació del títol VIII de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 12 Modificació del títol IX de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 13 Modificació del títol XII de la Llei 15/1997

[No vigent]

ARTICLE 14 Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997

[No vigent]

CAPÍTOL IV Altres normes tributàries Artículos 15 a 17
SECCIÓ PRIMERA Normes de gestió tributària Artículo 15
ARTICLE 15 Obligació de la tramesa telemàtica dels documents autoritzats pels notaris

En els terminis i les condicions que s'estableixin per reglament, els notaris estan obligats a trametre per via telemàtica, a les delegacions de la Direcció General de Tributs i les oficines liquidadores, els documents a què fan referència els articles 32.3 de la Llei de l'Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l'impost sobre successions i donacions, i 52 del text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

SECCIÓ SEGONA Pagaments derivats de la gestió tributària Artículos 16 y 17
ARTICLE 16 Règim de pagament d'honoraris i confecció d'efectes timbrats

Els honoraris dels liquidadors de districte hipotecari meritats com a conseqüència de llur intervenció en la gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs cedits i la quantitat corresponent a la confecció dels efectes timbrats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s'han de fer efectius per minoració de la quantia total de la recaptació dels tributs corresponents.

ARTICLE 17 Despeses d'aval

Els deutes derivats de les indemnitzacions per despeses d'aval i els interessos que en derivin es poden fer efectius per la via de la minoració en el compte d'ingressos en els termes que el Departament d'Economia i Finances determini.

TÍTOL II De mesures administratives Artículos 18 a 58
CAPÍTOL I Mesures amb relació a les finances, la contractació i el patrimoni de la Generalitat Artículos 18 a 21
SECCIÓ PRIMERA Mesures en matèria de finances públiques Artículo 18
ARTICLE 18 Modificació del Decret legislatiu 3/2002
 1. S'afegeixen tres apartats, del 3 al 5, a l'article 21 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, amb el text següent:

  "3. El Govern ha de trametre al Parlament, amb periodicitat trimestral i dins els tres mesos següents a l'acabament del trimestre que correspongui, conjuntament amb l'estat d'execució del pressupost a què es refereix l'article 79, la informació sobre l'evolució de l'endeutament, classificada en:

  "a) Crèdits i préstecs bancaris a llarg termini.

  "b) Emissions de deute a llarg termini.

  "c) Crèdits i préstecs a curt termini.

  "d) Emissions de deute a curt termini.

  "4. Amb els mateixos terminis i periodicitat fixats per l'apartat 3, el Govern ha de trametre al Parlament la informació completa i necessària sobre l'evolució dels resultats no financers de la Generalitat i dels seus organismes autònoms, amb l'anàlisi, si escau, de les desviacions respecte a les previsions del pressupost.

  5. Les entitats autònomes, les entitats públiques i les societats mercantils amb participació majoritària de la Generalitat han de trametre mensualment al Departament d'Economia i Finances un estat de llur situació financera, d'acord amb l'estructura que aquest determini.

 2. S'afegeix un apartat, el 4, a l'article 26 del Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  4. El conseller o consellera d'Economia i Finances pot disposar la no-liquidació o, si escau, l'anul·lació i la baixa de la comptabilitat de les liquidacions de les quals resulten deutes inferiors a la quantia que es fixa com a insuficient per a cobrir el cost que l'exacció i la recaptació comporten.

 3. Es modifica la lletra a de l'apartat 4 de l'article 31 del Decret legislatiu 3/2002, que resta redactada de la manera següent:

  a) El compte consolidat dels projectes relatius a la Generalitat i a les seves entitats autònomes, distingint separadament les operacions corrents i les de capital, tenint en compte la distribució sectorial i territorial de les despeses d'inversió. Els projectes d'inversió s'identifiquen mitjançant el codi d'actuació que tenen assignat, amb la finalitat d'establir-ne el seguiment pressupostari. Les modificacions dels programes d'inversió que impliquen l'inici de nous projectes requereixen l'assignació dels codis corresponents, d'acord amb el Departament d'Economia i Finances.

 4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 50 del Decret legislatiu 3/2002, que resta redactat de la manera següent:

  "2. Els manaments de pagament que no puguin anar acompanyats dels documents justificatius quan s'expedeixin tenen el caràcter de manaments a justificar, sens perjudici de l'aplicació que calgui als crèdits pressupostaris corresponents.

  "Els lliuraments de fons poden tenir el caràcter de renovables, d'acord amb les normes següents:

  "a) La renovació s'efectua per l'import justificat, de manera que la quantitat lliurada romangui fixa al llarg de l'exercici.

  "b) Abans del lliurament de fons, s'ha d'efectuar la retenció del crèdit en els conceptes pressupostaris per als quals se sol·licita.

  c) El règim de funcionament i els conceptes pressupostaris que es poden utilitzar han d'ésser fixats per ordre del Departament d'Economia i Finances.

 5. S'afegeix un apartat, el 6, a l'article 50 del Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  6. Durant el mes següent a l'aprovació del pressupost, els departaments han d'efectuar l'autorització de despeses per l'import de l'anualitat de l'exercici dels compromisos pluriennals de despesa i per l'import dels contractes o els convenis d'abast anual relatius al funcionament dels serveis. El Departament d'Economia i Finances, amb l'informe previ de l'interventor o interventora delegat corresponent, pot efectuar una reserva de crèdit de les quantitats anteriors fins que es materialitzi l'autorització de despesa corresponent.

 6. S'afegeix un apartat, el 3, a l'article 57 del Decret legislatiu 3/2002, amb el text següent:

  3. Correspon al Departament d'Economia i Finances vetllar per la coordinació de la gestió de tresoreria de les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat. Amb aquesta finalitat, en l'estat de situació financera a què fa referència l'apartat 4 de l'article 21, les entitats a què fa referència han de trametre la informació de llur tresoreria.

 7. (Derogat)

SECCIÓ SEGONA Mesures en matèria de contractació Artículo 19
ARTICLE 19 Modificació de la Llei 31/2002

Es modifica l'article 35 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, que resta redactat de la manera següent:

"Article 35. Foment dels objectius socials en la contractació

"1. En els termes establerts per aquest article, els departaments, els organismes autònoms i les empreses públiques de la Generalitat han de reservar determinats contractes administratius d'obres, subministraments o serveis a centres d'inserció laboral de disminuïts, empreses d'inserció sociolaboral regulades per la Llei 27/2002, del 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d'inserció sociolaboral, o a entitats sense ànim de lucre que tinguin com a finalitat la integració laboral o social de persones amb risc d'exclusió social, sempre que compleixin els requisits establerts per les normes de l'Estat i de la Generalitat que els siguin aplicables i que llur finalitat o llur activitat, d'acord amb llurs normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, tingui relació directa amb l'objecte del contracte.

"2. Els objectes contractuals susceptibles de reserva són les obres i els serveis de conservació i manteniment de béns immobles; els serveis de missatgeria, correspondència i distribució, d'arts gràfiques, de neteja i bugaderia, de restauració i de recollida i transport de residus, i els serveis i els subministraments auxiliars per al funcionament de l'Administració. No obstant això, els òrgans de contractació poden ampliar la reserva a altres objectes contractuals, depenent de l'adequació de les prestacions a les peculiaritats dels centres, les empreses i les entitats a què es refereix aquest article.

"3. Els contractes reservats són exclusivament els adjudicats com a contracte menor o per procediment negociat per raó de la quantia econòmica, d'acord amb els llindars establerts per la legislació de contractes de les administracions públiques. Amb els mateixos límits quantitatius aplicables als procediments negociats, els òrgans de contractació poden no utilitzar els procediments derivats del sistema de contractació centralitzada quan es pretengui adjudicar, mitjançant reserva social, alguna de les prestacions a què fa referència l'apartat 2.

"4. Els contractes reservats s'han de sotmetre sempre al règim jurídic establert per la normativa vigent reguladora de la contractació pública, sense que en cap cas es pugui requerir la constitució de garanties provisionals o definitives.

"5. Les entitats a què fa referència l'apartat 1 que vulguin ésser contractades en compliment de les mesures regulades per aquest article s'han d'inscriure prèviament en el Registre de Licitadors de la Generalitat.

"6. El Govern ha de fixar, a l'inici de cada exercici, la quantia econòmica de la reserva social que ha d'aplicar cada departament, incloent-hi els organismes o les empreses públiques vinculades o dependents. L'import fixat no ha de superar el 20% de l'import contractat l'exercici anterior mitjançant contractes menors o procediments negociats per raó de la quantia en els contractes que tenen per objecte les prestacions a què fa referència el primer incís de l'apartat 2.

7. Les entitats que integren l'Administració local de Catalunya poden aplicar la reserva social establerta per aquest article en els termes que estableixi l'acord corresponent del ple de la corporació.

SECCIÓ TERCERA Mesures patrimonials Artículos 20 y 21
ARTICLE 20 Modificació del Decret legislatiu 1/2002
 1. S'afegeix un apartat, el 5, a l'article 13 del Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, amb el text següent:

  5. En els termes d'aquest article, el Govern, a proposta del conseller o consellera del Departament d'Economia i Finances, pot autoritzar els departaments perquè adquireixin immobles o construeixin edificis per a substituir els que actualment ocupen en règim de lloguer i, amb aquesta finalitat, pot acordar les modificacions pressupostàries que calguin.

 2. (Derogat)

 3. (Derogat)

 4. Es modifica l'article 21 del Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  Per l'alienació de títols representatius de capital en empreses mercantils, hom s'ha d'atenir al que disposa el Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.

 5. Es modifica l'apartat 1 de l'article 25 del Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  "1. No es poden gravar els béns o els drets del patrimoni de la Generalitat si no és amb els requisits exigits per a alienar-los.

  Nogensmenys, el Govern, a proposta del Departament d'Economia i Finances, pot vincular els béns immobles de la Generalitat, qualsevol que en sigui l'afectació, al pagament d'una prestació periòdica de les que regula la legislació civil catalana sobre el dret de cens.

 6. S'afegeix un apartat, el 2, a l'article 35 del Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  2. Els beneficiaris de l'adscripció i els cessionaris dels drets d'ús d'immobles que són propietat de la Generalitat han d'assumir el pagament de les obligacions tributàries que corresponen a la titularitat de l'immoble.

 7. Es modifica l'apartat 1 de l'article 37 del Decret legislatiu 1/2002, que resta redactat de la manera següent:

  1. El Departament d'Economia i Finances ha de portar l'inventari general del patrimoni de la Generalitat, que ha de comprendre els béns immobles de domini públic i patrimonials, els béns mobles i també els drets sobre béns immobles i mobles, els drets immaterials de la propietat industrial i intel·lectual i els títols valors, tant si són de propietat de la Generalitat com si són de propietat d'organismes autònoms o pertanyen a ens públics o empreses públiques.

ARTICLE 21 Modificació de la Llei 15/1990

S'afegeix un apartat, el 7, a l'article 51 de la Llei 15/1990, del 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, amb el text següent:

7. El Servei Català de la Salut, amb l'informe previ favorable del Departament d'Economia i Finances, mitjançant una autorització del Govern, pot vincular els béns immobles que formin part del seu patrimoni, qualsevol que en sigui l'afectació, al pagament d'una prestació periòdica de les que regula la legislació civil catalana sobre el dret de cens. El capital obtingut s'ha de destinar a finançar les operacions relacionades amb els serveis sanitaris.

CAPÍTOL II Mesures sobre el sector públic Artículos 22 a 30
SECCIÓ PRIMERA Institut Català de Finances Artículo 22
ARTICLE 22 Modificació del Decret legislatiu 4/2002

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Institut Català del Crèdit Agrari Artículo 23
ARTICLE 23 Modificació de la Llei 4/1984

(Derogat)

SECCIÓ TERCERA Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció Artículo 24
ARTICLE 24 Modificació de la Llei 13/1997

(Derogat)

SECCIÓ QUARTA Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries Artículo 25
ARTICLE 25 Modificació de la Llei 23/1985

(Derogat)

SECCIÓ CINQUENA Institut Català de les Indústries Culturals Artículo 26
ARTICLE 26 Modificació de la Llei 20/2000

Es modifica la lletra a de l'apartat 1 de l'article 6 de la Llei 20/2000, del 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals, que resta redactada de la manera següent:

a) És presidit pel secretari o secretària general de Cultura.

SECCIÓ SISENA Ports de la Generalitat Artículos 27 y 28
ARTICLE 27 Modificació de la Llei 17/1996

(Derogat)

ARTICLE 28 Modificació de l'annex 1 de la Llei 5/1998

Es modifiquen determinades quanties de les tarifes per serveis generals i serveis específics que presta directament Ports de la Generalitat dels apartats corresponents de l'annex 1 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, les quals resten fixades en els imports següents:

Apartat 3.1.4 de la tarifa G-1, entrada i estada de vaixells: 10,99 euros per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d'arqueig) o fracció.

Apartat 3.2.4 de la tarifa G-2, atracada: 1,42 euros.

Apartat 3.5.4 de la tarifa G-5, embarcacions esportives:

Serveis (per cada 10 metres quadrats i per períodes de 24 hores): utilització de l'aigua del port, 0,52 euros; ancoratge amb morts, 1,05 euros; atracada en punta, 1,26 euros; atracada de costat, 3,45 euros, i avarada en zona de terra, 0,52 euros.

Serveis addicionals (per cada 10 metres quadrats i per períodes de 24 hores): atracada amb amarra a mort, 0,31 euros; preses d'aigua, 0,31 euros; recollida d'escombraries, 0,21 euros; vigilància general de la zona, 0,21 euros; atracada o fondeig en instal·lacions exclusivament de temporada, 0,42 euros; preses d'energia elèctrica, 0,21 euros; cabrestants i escales en zones d'avarada, 0,21 euros, i personal d'ajuda en zones d'avarada, 0,42 euros.

Apartat 4.1.4, punt 1 de la tarifa E-1, utilització de maquinària i utillatge portuaris:

Hora de grua de més de 12 tones: 103,00 euros.

Apartat 4.2.4, punt 1 de la tarifa E-2, utilització de superfícies d'emmagatzematge, de locals i d'edificis:

Mercaderies. Zones de trànsit. Superfície descoberta (per cada 10 metres quadrats i per dia natural o fracció): de 4 a 10 dies, 0,21 euros; d'11 a 17 dies, 0,31 euros; de 18 en endavant, 0,84 euros; zona d'emmagatzematge, 0,21 euros.

Mercaderies. Zones de trànsit. Superfície coberta (per cada 10 metres quadrats i per dia natural o fracció): d'1 a 3 dies, 0,31 euros; de 4 a 10 dies, 0,52 euros; d'11 a 17 dies, 1,05 euros; de 18 en endavant, 2,09 euros; zona d'emmagatzematge, 0,42 euros.

Altres utilitzacions: temporada alta (de l'1 de juny al 30 de setembre), 2,62 euros; temporada baixa, 1,26 euros.

Apartat 4.4.4 de la tarifa E-4, servei d'elevació, reparació i conservació:

 1. Rampa d'avarada: 6,30 euros per operació.

 2. Carros d'avarada: hissada o avarada, 0,63 euros per metre lineal d'eslora per mànega; estada a la zona de reparació, 0,31 euros per dia i per metre lineal d'eslora per mànega.

 3. Pòrtics elevadors: hissada o avarada, 14,55 euros per metre d'eslora; immobilització, 19,43 euros l'hora; estada a la zona de reparació, 2,19 euros per dia i per metre lineal d'eslora.

 4. Grues fixes: operació amb grua fixa menys de 30 minuts, 18,87 euros; operació amb grua fixa més de 30 minuts, 9,44 euros per cada mitja hora o fracció d'excés; estada, 0,21 euros per metre quadrat i per dia.

 5. Altres serveis: recollida de deixalles, 1,49 euros per metre d'eslora i per setmana o fracció; subministrament d'energia i aigua, 0,35 euros per metre d'eslora i per dia; lloguer de màquina de neteja a pressió, 25,41 euros l'hora.

SECCIÓ SETENA Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Artículo 29
ARTICLE 29 Modificació de la Llei 31/2002

Es modifica l'apartat 3 de l'article 50 de la Llei 31/2002, que resta redactat de la manera següent:

3. L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament és adscrita al departament que tingui atribuïda la funció en l'àmbit de la política de cooperació al desenvolupament, mitjançant la unitat directiva d'aquest departament que executa aquestes competències, el qual n'estableix les directrius i exerceix el control d'eficàcia i eficiència sobre la seva activitat.

SECCIÓ VUITENA Institut Català de la Dona Artículo 30
ARTICLE 30 Modificació de la Llei 11/1989

(Derogat)

CAPÍTOL III Mesures en matèria de personal Artículos 31 a 37
SECCIÓ PRIMERA Modificació del Decret legislatiu 1/1997 Artículos 31 y 32
ARTICLE 31 Modificació del Decret legislatiu 1/1997

Es modifica la lletra b de l'article 31 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que resta redactada de la manera següent:

b) Les modificacions produïdes per la variació del nombre de llocs i les modificacions del grup, del complement de destinació i del complement específic dels llocs de treball inclosos en les relacions inicials.

ARTICLE 32 Addició d'una disposició transitòria al Decret legislatiu 1/1997

S'afegeix una disposició transitòria, la tretzena, al Decret legislatiu 1/1997, amb el text següent:

"Tretzena

"1. També podrà prendre part en els processos de funcionarització del personal laboral que són regulats per les disposicions transitòries desena i dotzena el personal que tingui suspès el seu contracte perquè té excedència voluntària per incompatibilitat o per interès particular.

2. El personal que compleixi els requisits per a acollir-se als corresponents processos de funcionarització en aplicació d'aquesta disposició transitòria i superi les proves selectives que s'estableixin resta, respecte al cos o l'escala de personal funcionari al qual hagi accedit, en situació d'excedència voluntària i pot reingressar en el cas que hi hagi una vacant dotada pressupostàriament.

SECCIÓ SEGONA Sindicatura de Comptes Artículo 33
ARTICLE 33 Personal de la Sindicatura de Comptes
 1. (Derogat)

 2. Les garanties establertes per la disposició addicional onzena del Decret legislatiu 1/1997 també són aplicables, en els mateixos termes, als funcionaris de carrera que exerceixin o hagin exercit durant més de dos anys seguits o tres amb interrupció el càrrec de síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, nomenats per resolució del Ple del Parlament.

SECCIÓ TERCERA Dietes i indemnitzacions Artículo 34
ARTICLE 34 Modificació de la Llei 21/1987

Es modifica l'article 7 de la Llei 21/1987, del 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

"1. El personal inclòs en l'àmbit d'aquesta Llei que, per raó del càrrec o per designació o nomenament, pertanyi a consells d'administració o a òrgans de govern d'entitats o empreses públiques o privades en representació del sector públic pot percebre únicament les dietes i les indemnitzacions derivades de la seva assistència en la quantia establerta en el règim general de dietes i indemnitzacions de la Generalitat de Catalunya o de la corporació local de què es tracta.

"2. Hom no pot pertànyer a més de dos consells d'administració o a òrgans de govern fixats per l'apartat 1, llevat que aquesta pertinença ho sigui en virtut del càrrec o bé sigui determinada pel Govern o pel ple de la corporació local de què es tracti.

"3. El Govern, a proposta del Departament d'Economia i Finances, o el ple de la corporació han de determinar l'import de les dietes o les indemnitzacions a percebre per la pertinença als òrgans de govern de les entitats o de les empreses públiques o privades a què es refereix l'apartat 1 d'aquest article, i també el seu règim de control. També ho han de determinar per als casos de pertinença a qualssevol altres òrgans col·legiats d'aquesta Administració o d'una de diferent.

4. En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, l'import de les dietes o les indemnitzacions que per qualsevol concepte es percebin no poden ésser superiors en termes anuals al 30% de les retribucions brutes que la persona afectada hagi de rebre per aquest període. El percentatge pot ésser modificat per la llei de pressupostos.

SECCIÓ QUARTA Cos de Bombers Artículo 35
ARTICLE 35 Modificació de la Llei 5/1994
 1. Es modifica l'article 18 bis de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  "1. El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior, que hagi superat prèviament un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya i que tingui la titulació adequada pot accedir a la categoria de bomber o bombera de primera per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

  "2. També pot accedir a aquesta categoria el personal del Cos de Bombers que no disposi de la titulació requerida si compleix la resta de requisits establerts per l'apartat 1, té una antiguitat de deu anys en l'escala bàsica o de cinc anys en aquesta escala i ha superat un curs de formació que pot constituir-se com una ampliació del curs específic de formació exigible en tots els casos.

  3. El personal funcionari que accedeix a la categoria de bomber o bombera de primera, si compleix els requisits que s'estableixin, resta destinat de manera definitiva al mateix lloc de treball que ocupava.

 2. Es modifica l'article 19 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:

  El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria de caporal o caporala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

 3. Es modifica l'article 20 de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:

  El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria de sergent o sergenta per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

 4. Es modifica l'article 20 bis de la Llei 5/1994, que resta redactat de la manera següent:

  El personal del Cos de Bombers de la Generalitat que tingui un mínim de dos anys d'antiguitat de servei actiu en la categoria immediatament inferior i que hagi superat o superi un curs de capacitació de caràcter selectiu impartit per l'Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya pot accedir a la categoria d'oficial o oficiala per promoció interna, mitjançant concurs oposició.

SECCIÓ CINQUENA Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra Artículo 36
ARTICLE 36 Addició d'una nova disposició addicional a la Llei 10/1994

S'afegeix una nova disposició addicional, la sisena, a la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb el text següent:

"1. Els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra de les categories de mosso o mossa i caporal o caporala de l'escala bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic, en el grup C, d'acord amb el que estableix l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

"2. L'aplicació d'aquesta mesura comporta que la diferència retributiva del sou base resultant de la classificació en el grup C es dedueix del complement específic de la corresponent relació de llocs de treball.

"3. Els triennis perfets en l'escala bàsica amb anterioritat a l'aplicació del canvi de classificació a què fa referència aquesta disposició s'han de valorar d'acord amb el grup de classificació al qual pertanyia el funcionari o funcionària en el moment que foren perfets, d'entre els establerts per l'article 19 del Decret legislatiu 1/1997.

4. Les persones aspirants a la categoria de mosso o mossa, durant la realització del curs selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya, han de percebre les retribucions bàsiques corresponents al grup D.

SECCIÓ SISENA Permanència en el servei actiu dels funcionaris dels cossos de metges, farmacèutics i practicants titulars de la sanitat local Artículo 37
ARTICLE 37 Regulació de la pròrroga en el servei actiu del personal funcionari pertanyent als cossos de metges, farmacèutics i practicants titulars de la sanitat local
 1. Els funcionaris dels cossos de metges, farmacèutics i practicants titulars de la sanitat local, en el marc del que disposa l'article 2.3 de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, poden sol·licitar voluntàriament perllongar llur permanència en el servei actiu, com a màxim, fins que compleixin els setanta anys d'edat, dins els dos mesos anteriors a la data de compliment dels seixanta-cinc anys. La permanència en el servei actiu ha d'ésser autoritzada pel departament competent en aquesta matèria, en funció de les necessitats del sistema sanitari públic, i articulada en el marc del pla d'ordenació de recursos humans que resulti afectat o l'instrument de gestió equivalent.

 2. La pròrroga en el servei actiu, a instància de la persona interessada, és procedent si en el moment de complir l'edat de jubilació forçosa li manquen sis anys o menys de cotització per a causar la pensió de jubilació. Aquesta pròrroga no es pot perllongar més enllà del dia en què la persona interessada completi el temps de cotització necessari per a causar la pensió de jubilació, en el règim que li sigui aplicable, sigui quin en sigui l'import, i la seva concessió ha d'ésser supeditada al fet que resti acreditat que té la capacitat funcional necessària per a exercir la professió o les activitats corresponents al seu nomenament.

 3. La persona interessada que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, hagi complert els seixanta anys d'edat, pot perllongar voluntàriament la seva edat de jubilació fins a assolir el temps màxim de cotització en el sistema de previsió social al qual estigui acollit, amb el límit dels setanta anys d'edat i sempre que resti acreditat que té la capacitat funcional necessària per a exercir la professió o desenvolupar les activitats corresponents al seu nomenament.

CAPÍTOL IV Altres modificacions de lleis substantives Artículos 38 a 49
SECCIÓ PRIMERA Sindicatura de Comptes Artículo 38
ARTICLE 38 Modificació de la Llei 6/1984

(Derogat)

SECCIÓ SEGONA Jurat d'Expropiació de Catalunya Artículo 39
ARTICLE 39 Modificació de la Llei 6/1995

(Derogat)

SECCIÓ TERCERA Consells escolars Artículo 40
ARTICLE 40 Modificació de la Llei 25/1985

[No vigent]

SECCIÓ QUARTA Consell General de Muntanya Artículo 41
ARTICLE 41 Modificació de la Llei 2/1983

Es modifica l'apartat 2 de l'article 14 de la Llei 2/1983, del 2 de març, d'alta muntanya, que resta redactat de la manera següent:

2. La composició del Consell General de Muntanya ha d'ésser determinada pel Govern a proposta del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En qualsevol cas, en aquest Consell hi ha d'haver representants de l'Administració local i dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat vinculats amb les actuacions de muntanya.

SECCIÓ CINQUENA Sistema bibliotecari de Catalunya Artículo 42
ARTICLE 42 Modificació de la Llei 4/1993
 1. Es modifiquen les lletres b i c de l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 4/1993, del 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, que resten redactades de la manera següent:

  "b) La vicepresidència primera, que correspon al director o directora general competent en matèria de patrimoni cultural; la vicepresidència segona, que correspon al president o presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, i la vicepresidència tercera, que correspon al director o directora de la Biblioteca de Catalunya.

  c) Els vocals següents, nomenats pel conseller o consellera de Cultura: els directors de les diferents unitats de la Biblioteca de Catalunya; quatre vocals a proposta del director o directora general competent en matèria de patrimoni cultural; dos vocals a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans; dos vocals a proposta del Consell Interuniversitari; un vocal a proposta de l'Ajuntament de Barcelona, i un vocal a proposta del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

 2. Es modifica l'article 15 de la Llei 4/1993, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 15. El director o directora

  "El director o directora, que és nomenat pel conseller o consellera de Cultura, té les funcions següents:

  "a) Exercir la direcció de l'entitat, establir les directrius tècniques per a la prestació de serveis i fixar els criteris generals d'organització.

  "b) Representar el centre i exercir-ne les accions judicials i administratives.

  "c) Formalitzar els contractes i autoritzar les despeses.

  "d) Dirigir el personal.

  "e) Coordinar l'activitat de les diferents unitats en què s'estructura la Biblioteca de Catalunya.

  "f) Acordar les adquisicions de material bibliogràfic.

  "g) Proposar al Consell Rector el pla anual d'actuacions, la memòria sobre la gestió i l'avantprojecte de pressupost.

  h) Qualsevol altra que el Consell Rector li encomani i, en general, totes les que no hagin estat assignades expressament a altres òrgans.

SECCIÓ SISENA Estudis d'opinió de la Generalitat Artículo 43
ARTICLE 43 Modificació de la Llei 23/1998

[No vigent]

SECCIÓ SETENA Procediment administratiu Artículo 44
ARTICLE 44 Addició d'un nou supòsit a l'annex corresponent al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Llei 23/2002

(Derogat)

SECCIÓ VUITENA Fundacions Artículo 45
ARTICLE 45 Modificació de la Llei 5/2001

(Derogat)

SECCIÓ NOVENA Mesures en matèria de cooperatives Artículo 46
ARTICLE 46 Modificació de la Llei 18/2002

(Derogat)

SECCIÓ DESENA Equipaments comercials Artículo 47
ARTICLE 47 Modificació de la Llei 17/2000

(Derogat)

SECCIÓ ONZENA Turisme de Catalunya Artículo 48
ARTICLE 48 Modificació de la Llei 13/2002
 1. Es modifica l'apartat 1 de la disposició addicional tercera de la Llei 13/2002, del 21 de juny, de turisme de Catalunya, que resta redactat de la manera següent:

  1. Un cop aprovades les disposicions reglamentàries i amb la sol·licitud prèvia dels ajuntaments interessats, el departament competent en matèria de turisme pot iniciar els tràmits per a la declaració de municipis turístics i per a la resta de les declaracions turístiques contingudes en el títol II d'aquesta Llei. En conseqüència, se suspenen les declaracions fetes fins al desenvolupament reglamentari preceptiu.

 2. Es modifica l'apartat 2 de la disposició addicional tercera de la Llei 13/2002, que resta redactat de la manera següent:

  2. En el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el departament competent en matèria de turisme ha d'elaborar un mapa turístic de Catalunya, en el qual han de constar els municipis, les comarques i les altres àrees territorials de caràcter turístic. El mapa s'ha d'incloure dins el Pla de turisme de Catalunya.

 3. Es modifica la disposició addicional quarta de la Llei 13/2002, que resta redactada de la manera següent:

  El Pla de turisme de Catalunya s'ha de redactar en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

SECCIÓ DOTZENA Animals potencialment perillosos Artículo 49
ARTICLE 49 Competències municipals sobre animals potencialment perillosos
 1. Es modifica l'article 13 de la Llei 10/1999, del 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que resta redactat de la manera següent:

  "Article 13. Òrgans competents

  "La competència per a imposar les sancions establertes per la comissió de les infraccions tipificades per aquesta Llei correspon als òrgans següents:

  "a) Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.

  b) Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.

 2. L'exercici de la potestat sancionadora per la comissió de les infraccions tipificades per la Llei de l'Estat 50/1999, del 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos, i el Reial decret 287/2002, del 22 de març, que la desenvolupa, correspon als òrgans següents dels ajuntaments:

  1. Als alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.

  2. Al ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.

CAPÍTOL V Altres mesures Artículos 50 a 58
SECCIÓ PRIMERA Programes de subvencions a ens locals Artículo 50
ARTICLE 50 Programes de subvencions a ens locals
 1. El Departament de Governació i Administracions Públiques ha de redactar un informe anual sobre totes les partides del pressupost de la Generalitat destinades a ens locals, indicant en cada cas la finalitat, els criteris i els procediments d'assignació o de distribució als ens locals destinataris d'aquestes partides i l'òrgan responsable de fer-ne la gestió.

 2. Els ens locals poden participar, mitjançant la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la formulació dels programes de subvencions destinats a llurs inversions finançades amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. Les bases reguladores d'aquests programes han d'incorporar l'emissió d'un informe de la Comissió com a tràmit previ a la resolució corresponent. El que estableix aquest apartat no és aplicable als casos de línies d'ajut o programes la normativa reguladora dels quals estableix un òrgan específic de participació dels ens locals com a tràmit previ a la resolució corresponent. En aquests casos, és suficient informar la Comissió de Cooperació Local de les subvencions atorgades.

 3. El Govern, sens perjudici del que estableix l'apartat 2, amb l'informe previ de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, ha d'establir la integració en el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya dels programes de subvencions que, per la pluralitat dels destinataris, l'objecte i les característiques tècniques, es poden desenvolupar mitjançant aquest instrument de cooperació econòmica. Aquesta integració s'ha de fer sens perjudici que es pugui mantenir, si escau, la gestió administrativa i econòmica en el departament o l'organisme corresponent.

SECCIÓ SEGONA Universitats públiques catalanes Artículo 51
ARTICLE 51 Programació universitària de Catalunya

La Programació universitària de Catalunya és un instrument bàsic d'ordenació del sistema universitari de Catalunya, marcat per la integració de les universitats en el nou espai europeu d'educació superior. En el cas que de la Programació universitària de Catalunya derivin despeses associades a la implantació de nous estudis, s'ha d'autoritzar la corresponent despesa pluriennal per al període d'implantació.

SECCIÓ TERCERA Transport públic de viatgers Artículos 52 a 54
ARTICLE 52 Medidas aplicables por el uso indebido del servicio de transporte público de viajeros
 1. Las personas usuarias del servicio de transporte público de viajeros sujeto a régimen tarifario deben disponer , para acceder a estos servicios , de un billete o de un título de transporte adecuado de conformidad con las condiciones aplicables en cada momento .

 2. Se considera que una persona usuaria hace un uso indebido del servicio cuando se halla en alguno de los siguientes supuestos :

  1. Viaja sin billete o con un título de transporte no validado .

  2. Viaja con un título de transporte que no es válido para las características del trayecto o de la persona usuaria .

  3. Viaja con un título de transporte integrado validado al inicio del desplazamiento pero no validado en el transbordo .

  4. Viaja utilizando un billete o un título de transporte manipulado o falsificado .

 3. En caso de que el usuario o usuaria viaje sin billete , con un título de transporte no validado o con un título de transporte no válido para las características del trayecto o del usuario o usuaria , deben adoptarse las siguientes medidas :

  1. El personal de l’empresa operadora ha de requerir a l’usuari o usuària l’abonament d’una percepció mínima de 100 euros. A aquest efecte, el personal de l’empresa operadora ha d’expedir el document justificatiu corresponent a la percepció mínima. Aquest import s’ha d’abonar en un termini de trenta dies a comptar de la intervenció del personal de l’empresa operadora. Si la percepció mínima és abonada de manera immediata, o en un termini de dos dies hàbils des de la seva emissió, l’import es redueix d’un 50%.

  2. En caso de que el usuario o usuaria no efectúe el pago inmediato de la percepción mínima , el personal de la empresa operadora debe solicitar que se identifique para gestionar su cobro . En caso de que no se efectúe el pago durante los treinta días posteriores a la intervención , la Administración titular del servicio debe tramitar el procedimiento sancionador correspondiente , siempre y cuando la actuación del usuario o usuaria constituya una infracción administrativa de acuerdo con la normativa de transporte aplicable .

  3. En caso de que el usuario o usuaria se niegue a abonar la percepción mínima o a identificarse adecuadamente , el personal de la empresa operadora puede solicitar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que lo identifiquen , sin perjuicio de la facultad de requerirle que abandone el medio de transporte o las instalaciones .

 4. En caso de que , previa identificación del usuario o usuaria , se compruebe que se trata de un título de transporte que no es válido debido a sus características , o cuando la persona se niegue a identificarse y , por lo tanto , no se haya podido comprobar este aspecto , el personal de intervención debe retener el título y depositarlo en el lugar que se determine para que la persona titular , previa acreditación , pueda retirarlo .

 5. En el caso de que se viaje con un título de transporte integrado validado al inicio del desplazamiento pero no validado en el transbordo , el personal de la empresa operadora debe requerir a la persona usuaria el abono de una percepción equivalente al precio del billete sencillo de una zona tarifaria .

 6. En el caso de que se viaje utilizando un billete o un título de transporte que presente indicios de haber sido manipulado o falsificado , el personal de la empresa operadora debe retener el billete o el título de transporte y debe requerir a la persona usuaria que se identifique a efectos de cursar la denuncia correspondiente . Posteriormente , debe indicarse a la persona usuaria que abandone el vehículo o las instalaciones del servicio . Si la persona usuaria se niega a identificarse , el personal de la empresa operadora debe solicitar el auxilio del personal de seguridad o de los agentes del orden público para que la identifiquen , sin perjuicio de la facultad de requerir a la persona usuaria que abandone el medio de transporte o las instalaciones .

 7. En los ámbitos territoriales en los que se haya establecido un sistema de integración tarifaria con una tipología propia de títulos de transporte , debe aplicarse , con carácter genérico , la percepción mínima con el importe mencionado , sin perjuicio de que la autoridad competente pueda proponer importes diferentes , que deben ser aprobados por resolución de la persona titular del departamento competente en materia de transportes , por supuestos relacionados con la utilización inadecuada del título , en los términos descritos en el apartado 2 .

 8. En el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona per viatjar amb un títol de transport de tarifació social, un títol específic per a famílies nombroses o per a famílies monoparentals sense el carnet que acrediti el dret a obtenir-lo, la percepció mínima es deixarà sense efecte si la persona aporta la documentació acreditativa corresponent en un termini de 48 hores.

 9. En el cas que la percepció mínima hagi estat imposada a una persona menor d’edat, les empreses operadores de transport públic l’han de notificar formalment als seus tutors legals, i han d'atorgar la possibilitat d’abonar-ne l’import amb la bonificació del 50% en un termini de trenta dies.

ARTICLE 53 Règim sancionador
 1. És una infracció lleu utilitzar de manera indeguda el servei de transport públic de viatgers subjecte a règim tarifari en els termes establerts per l'article 52.2.

 2. La infracció a què es refereix aquest article és sancionada amb una multa de fins a 600 euros.

 3. El termini màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar-ne la resolució a la persona denunciada és d’un any.

ARTICLE 54 Àmbit d'aplicació
 1. El que estableixen els articles 52 i 53 és aplicable directament als serveis de transport ferroviari i també als serveis de transport públic de viatgers per carretera subjectes a règim tarifari de competència de la Generalitat.

 2. Els ens locals poden aplicar el règim establert pels articles 52 i 53 en els termes que disposin llurs ordenances.

SECCIÓ QUARTA Afectació d'ingressos Artículos 55 a 58
ARTICLE 55 Afectació de les quantitats recaptades procedents de les sancions administratives i les resolucions judicials en matèria de protecció de la salut

Les quantitats recaptades procedents de sancions administratives i les derivades de resolucions judicials dins l'àmbit de la protecció de la salut s'afecten a actuacions tendents a la millora del control sanitari i la protecció de la salut, per una quantia igual a l'excés sobre la quantitat recaptada en l'exercici anterior, incrementada en l'índex de preus de consum.

ARTICLE 56 Afectació de les quantitats recaptades procedents de sancions en matèria de control, regularitat i qualitat del subministrament d'energia elèctrica a Catalunya

Les quantitats recaptades procedents de les sancions imposades en matèria de control, regularitat i qualitat del subministrament d'energia elèctrica a Catalunya s'afecten a finançar actuacions vinculades amb el sector elèctric. Aquestes quantitats recaptades són objecte de generació de crèdits en les partides corresponents de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament de Treball i Indústria, per una quantia igual a l'excés sobre la quantitat recaptada en l'exercici anterior, incrementada en l'índex de preus de consum.

ARTICLE 57 Afectació de les quantitats recaptades procedents de sancions en matèria de mineria

Les quantitats recaptades procedents de les sancions imposades en matèria de mineria s'afecten a finançar actuacions vinculades amb la seguretat minera i la investigació de recursos minerals. Aquestes quantitats recaptades són objecte de generació de crèdits en les partides corresponents de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, del Departament de Treball i Indústria, per una quantia igual a l'excés sobre la quantitat recaptada en l'exercici anterior, incrementada en l'índex de preus de consum.

ARTICLE 58 Afectació de les quanties recaptades per la sanció d'infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals

El deu per cent de l'import de les sancions econòmiques per infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals recaptades pel departament competent en matèria de relacions laborals s'ha de destinar a incrementar el pressupost inicial de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral per a desenvolupar les actuacions preventives específiques que programa el dit departament, competent en l'execució de polítiques de prevenció de riscos laborals.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs

Els rendiments derivats de l'impost sobre les vendes minoristes de determinats hidrocarburs queden afectats totalment al finançament de despeses sanitàries determinades amb criteris objectius.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Efectes de l'increment de l'impost minorista sobre carburants

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Incorporació dels objectius, les funcions i el personal de l'Institut Català del Voluntariat al Departament de Benestar i Família

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Dissolució de la societat Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Designació dels membres dels òrgans de govern i d'assessorament de l'Institut Català de Finances i de l'Institut Català del Crèdit Agrari

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Planejament urbanístic

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Inscripció al Registre Administratiu d'Empreses d'Inserció

(Derogada)

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA Participació en el consell d'administració de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA

S'autoritza el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques a participar, en representació de la Generalitat, com a vocal i vicepresident, en el consell d'administració de la societat Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques

(Derogada)

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Afectació de les quantitats recaptades procedents de les sancions administratives i les resolucions judicials en matèria de protecció de la salut

El que estableix l'article 55 és aplicable als expedients sancionadors que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2004 o els que es cloguin per una resolució dictada a partir d'aquesta data, amb independència del moment en el qual s'hagin iniciat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Pròrroga del termini establert per l'article 1 de la Llei 16/2001

El termini per a resoldre i notificar els procediments de concessió d'indemnitzacions s'amplia a sis mesos més, a comptar de l'endemà de la finalització del dit termini, establert per l'article 1 de la Llei 16/2001, de 29 de novembre, d'ampliació dels terminis de resolució del procediment i de presentació de sol·licituds concedits pel Decret 288/2000, de 31 d'agost, pel qual s'estableixen els requisits per regular les indemnitzacions de les persones incloses en els supòsits previstos per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i excloses dels beneficis de la disposició addicional divuitena dels pressupostos generals de l'Estat per als períodes 1990 i 1992.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Es deroga la disposició addicional sisena de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

 2. Es deroguen la Llei 25/1991, del 13 de desembre, per la qual es crea l'Institut Català del Voluntariat, i les normes de desplegament de la dita llei.

 3. Es deroguen la disposició addicional sisena del Decret 68/2004, del 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat, i l'Ordre de 30 de novembre de 1998, per la qual es modifiquen l'article 19 de l'Ordre de 21 de juny de 1982 i l'article 23 de l'Ordre de 17 de març de 1986, en matèria de concessió en l'àmbit de la inspecció tècnica de vehicles i de la seguretat, qualitat i normativa industrial.

 4. Es deroguen els capítols I, II i X del títol VI, l'apartat 3 de l'article 169 del capítol V del títol VII i l'apartat 5 de l'article 220 del capítol I del títol VIII de la Llei 15/1997, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 5. Es deroga l'article 61 de la Llei 31/2002, del 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 6. Resten derogades totes les altres disposicions de rang igual o inferior que contradiguin el que estableix aquesta Llei, s'hi oposin o hi resultin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització per a la regulació dels períodes i dels procediments de liquidació d'honoraris derivats de la gestió tributària

Es faculta el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè, mitjançant una ordre, determini i reguli els períodes i els procediments de liquidació dels honoraris dels liquidadors de districte hipotecari meritats com a conseqüència de llur intervenció en la gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs cedits o de les quantitats corresponents a la confecció dels efectes timbrats de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a què fa referència l'article 16.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Autorització de refosa de la legislació sobre taxes de la Generalitat

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Projecte de llei de regulació de l'impost sobre successions i donacions

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Publicació informativa de les taxes vigents

(Derogada)

DISPOSICIÓ FINAL CINQUENA Entrada en vigor específica de determinats apartats dels articles 10 i 20
 1. Els imports de les quotes de la taxa d'inspecció i control sanitaris d'animals i de llurs productes establerts per l'article 10, apartats 1, 2, 3, 4, 5 i 6, són aplicables a partir del primer dia del trimestre natural següent a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 2. L'obligació establerta per l'article 20.6, pel qual s'afegeix un apartat 2 a l'article 35 del Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, és exigible:

 1. Amb caràcter general, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.

 2. Per a les adscripcions i les cessions d'ús que siguin vigents en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, a partir de l'1 de gener de 2005.

DISPOSICIÓ FINAL SISENA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR