LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
Rango de LeyLlei

LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

L'article 44 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, entre els recursos de la hisenda de la Generalitat, el rendiment de les seves taxes pròpies per aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes, ja siguin de creació pròpia o bé com a conseqüència dels traspassos de serveis especials.

Mitjançant la Llei 27/1984, del 19 de desembre, de taxes de la Generalitat, es varen establir per primer cop les normes jurídiques que, amb caràcter general, havien de regir les taxes per la prestació de serveis de la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, la Llei 6/1986, del 8 de maig, de desplegament i modificació de les taxes de la Generalitat, va assolir la fita d'incorporar en un sol text articulat tant les normes generals com la regulació de cadascuna de les taxes de la Generalitat.

El decret legislatiu 1/1989, del 23 de juny, va refondre en un sol text la Llei 6/1986 esmentada i les posteriors modificacions efectuades per les lleis de pressupostos i per la Llei 18/1987, del 13 de juliol.

Mitjançant la modificació de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), per la Llei orgànica 1/1989, del 13 d'abril, va ésser introduïda una nova categoria d'ingressos de les comunitats autònomes, els preus públics com a contraprestació per les activitats i els serveis prestats per l'Administració pública i que fins aleshores constituïen part de l'àmbit material d'imposició de les taxes.

Com a conseqüència d'aquesta modificació, i sentida la necessitat, doncs, de revisar la normativa aleshores vigent per tal d'adaptar-la a la nova configuració de les taxes i introducció del nou concepte de preu públic, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

El règim de taxes i preus públics que recollia la Llei 33/1991, però, va ésser modificat substancialment des de la doctrina del Tribunal Constitucional establerta a la sentència 185/1995, del 14 de desembre. En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional estima que determinats supòsits o categories de preus públics queden sotmesos, per llur caràcter de prestacions patrimonials de caràcter públic, al principi de reserva de llei establert per l'article 31.3 de la Constitució espanyola. Per tal d'adaptar la normativa vigent a les exigències derivades de la doctrina constitucional, en el sentit de donar cobertura legal als preus públics que, d'acord amb la dita sentència, requereixen una regulació per llei, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/1996, del 28 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic.

Mitjançant la Llei orgànica 3/1996, del 27 de desembre, de modificació parcial de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i per a adequar el règim autonòmic de les taxes a la sentència del Tribunal Constitucional, han estat modificats els apartats 1 i 2 de l'article 7 de la LOFCA, reconduint de nou els supòsits de fet dels preus públics constitutius de prestacions patrimonials de caràcter públic a la categoria tributària de taxa, reconducció que s'estima oportuna tenint en compte -com així s'expressa en l'exposició de motius de la referida Llei orgànica 3/1996- que la majoria d'aquests supòsits de fet són els que al seu dia s'escindiren de l'antic concepte de taxa amb la finalitat d'integrar l'àmbit dels preus públics.

La previsibilitat de la modificació de la LOFCA en els termes esmentats va obligar a la inclusió dins la Llei 17/1996 de la disposició addicional sisena, d'acord amb la qual s'estableix que, si a l'entrada en vigor d'aquesta o amb posterioritat i per efecte de la modificació del règim jurídic general de finançament de les comunitats autònomes, les prestacions patrimonials de caràcter públic passen a configurar-se com a taxes -com així ha succeït-, les aprovades per aquesta Llei adquireixen automàticament aquest caràcter, i queden sotmeses al règim jurídic corresponent.

Al mateix temps, i mitjançant la disposició addicional vuitena de la Llei 17/1996 esmentada, el Parlament requereix al Govern per tal que durant l'any 1997 li trameti el projecte de llei reguladora de les taxes i els preus públics, i disposa alhora, de forma expressa, que el dit projecte ha de substituir les normes legals vigents en la matèria i contenir, si escau, les modificacions legals que derivin del canvi de règim jurídic general del finançament de les comunitats autònomes.

La present Llei neix d'aquest mandat i, en aquest sentit, incorpora la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics adaptada a les darreres modificacions derivades de la sentència del Tribunal Constitucional 185/1995 i de la Llei orgànica 3/1996, i incorpora com a taxes els preus públics establerts per la Llei 17/1996, del 27 de desembre, a més de les taxes que es mantenen respecte de les establertes per la Llei 33/1991, del 24 de desembre, i de les noves taxes que es creen mitjançant aquesta Llei.

Aquesta Llei, doncs, segueix el criteri ja present en la Llei 6/1986, del 8 de maig, conforme al qual la normativa legal en matèria de taxes ha de quedar recollida en un sol text legal, criteri que dóna garantia de seguretat jurídica sobre la vigència de les taxes de la Generalitat de Catalunya.

II

La sistemàtica d'aquesta Llei s'ajusta al format de les lleis de taxes anteriors: s'estructura en un títol preliminar, on es recull la normativa o el règim general de les taxes (capítol II) i dels preus públics (capítol III), i catorze títols dedicats cadascun d'ells a la regulació de les taxes per departaments. Cadascun d'aquests títols es divideix alhora en capítols, on es regulen de forma específica els elements essencials de cadascuna de les taxes que gestiona el departament concret. Finalment, la Llei consta de quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

III

Del contingut de la Llei, cal destacar, en primer lloc, la introducció de la nova regulació del règim general de les taxes i dels preus públics, de conformitat amb la doctrina constitucional abans esmentada.

Quant a les taxes concretes que estableix aquesta Llei, convé assenyalar que moltes són continuadores de les ja fixades per la Llei 33/1991 que ara es deroga, i només hi ha incorporat un increment en l'import de les quotes, amb la disposició que el cobrament corresponent es produeixi a partir de l'1 de gener de 1998, data d'entrada en vigor de la Llei; en d'altres casos, les modificacions del contingut d'algunes taxes han obeït a una adaptació o una adequació a la normativa substantiva vigent reguladora del servei o l'activitat que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Així mateix, s'ha procedit a suprimir certes taxes, bé com a conseqüència directa de la normativa estatal o comunitària o bé perquè s'ha comprovat un escàs rendiment de la taxa. En aquest sentit, s'ha d'esmentar el principi que no tot servei o tota activitat administrativa ha de meritar una taxa, atès que l'Administració pública ja disposa d'altres fonts de finançament.

La Llei també incorpora noves taxes, per bé que no totes elles són estrictament de nova creació, ja que la gran majoria són hereves dels preus públics regulats per la Llei 17/1996 i que, de conformitat amb la nova regulació del règim jurídic general, passen a constituir-se com a taxes.

Títol preliminar

Capítol I. Disposicions generals

Article 1

Objecte de la Llei.

-1 L'objecte d'aquesta Llei és regular el règim jurídic de les taxes i els preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores.

-2 Són taxes pròpies de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores: ¬a) Les recollides en els títols I al XIV.

¬b) Les que estableixi la Generalitat.

¬c) Les que l'Estat o les corporacions locals puguin transferir a la Generalitat.

-3 Són preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores els que s'estableixin amb subjecció al que disposa aquesta Llei.

Article 2

Àmbit d'aplicació de la Llei.

-1 Les taxes i els preus públics de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores es regeixen per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que la desenvolupin, sens perjudici de l'aplicació subsidiària de la normativa estatal vigent sobre aquesta matèria.

-2 Les taxes i els preus públics que l'Estat o les corporacions locals transfereixin a la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 1.2.c d'aquesta Llei, han de continuar regint-se per les mateixes normes que els regulaven abans de la transferència, en tot el que no s'oposi a aquesta Llei i fins que no sigui dictada la normativa pròpia corresponent.

-3 Continuen regint-se per les mateixes disposicions, atès que no són compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei: ¬a) Els cànons percebuts a causa de concessions administratives de serveis.

¬b) Les contraprestacions pels serveis prestats pels ens públics que actuen segons norma de dret privat.

¬c) Els cànons regulats per l'article 24 del Decret legislatiu 1/1988, del 28 de gener.

Article 3

Règim pressupostari.

Els recursos regulats per aquesta Llei tenen la naturalesa d'ingrés pressupostari de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores i són destinats a satisfer el conjunt de llurs obligacions respectives, llevat que a títol excepcional i per llei s'estableixi l'afectació d'alguns recursos a finalitats determinades.

Article 4

Responsabilitats.

-1 Les autoritats i els funcionaris de qualsevol ordre que per dol, culpa o negligència greu exigeixin indegudament una taxa o un preu públic, o ho facin en quantitat més elevada de la que correspon, incorren en falta disciplinària molt greu, sens perjudici de les responsabilitats d'altre ordre que puguin derivar de llur actuació.

-2 Les autoritats i els funcionaris de qualsevol ordre que adoptin resolucions o facin actes que infringeixin les normes d'aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen han d'indemnitzar les finances de la Generalitat pels danys i els perjudicis que en siguin conseqüència, independentment de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre.

Article 5

Recursos i reclamacions.

Contra els actes dictats en matèria de taxes i preus públics es pot recórrer en via econòmica administrativa davant les juntes territorial i superior de Finances, segons les normes reguladores de llurs procediments, sens perjudici del dret a interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició.

Els acords de les juntes poden ésser objecte de recurs davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Capítol II Taxes

Article 6

Concepte.

Són taxes exigibles per l'Administració de la Generalitat o per les entitats que en depenen i que, d'acord amb la seva normativa específica, sotmetin llur règim econòmic financer al dret públic els tributs creats d'acord amb aquesta Llei el fet imposable dels quals es produeix dins l'àmbit territorial de Catalunya i és constituït per la utilització del seu domini públic, i per la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic, que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular els subjectes passius quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

-a) Si no són de sol·licitud o de recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats: Primer. Si és imposada per disposicions.

Segon. Si els béns, els serveis o les activitats requerits són imprescindibles per a la vida privada o social de qui els sol·licita.

¬b) Si no són prestats o exercits pel sector privat, en sigui o no establerta la reserva a favor del sector públic, conformement a la normativa vigent.

Article 7

Creació.

S'han de regular per llei la creació de les taxes i la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de la base imposable, del tipus de gravamen, de la quota, de l'acreditament, i dels altres elements essencials de les taxes, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei general tributària.

Article 8

Modificació.

-1 La modificació de qualsevol taxa exigible per la Generalitat i les seves entitats autònomes i entitats gestores s'ha de fer per llei del Parlament en tot allò que afecta els elements determinats per l'article 7. La modificació de la resta d'elements es pot fer per decret del Govern.

-2 La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar, de conformitat amb el que estableix l'apartat 7 de l'article 134 de la Constitució espanyola, els elements quantificadors de les taxes.

Article 9

Estipulació pressupostària.

L'exacció de les taxes és estipulada en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 10

Acreditament.

Les taxes s'acrediten, segons la naturalesa del fet imposable:

¬a) Quan es concedeixen la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic.

¬b) Quan s'inicia la prestació del servei o l'exercici de l'activitat, sens perjudici de la possibilitat d'exigir-ne el dipòsit previ.

¬c) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l'actuació o l'expedient, el qual no es pot complimentar o tramitar si no s'ha efectuat l'ingrés de la taxa.

Article 11

Subjecte passiu i responsables.

-1 És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica que resulta afectada o beneficiada, personalment o en els seus béns, pel servei prestat o l'activitat exercida, i les que utilitzin el domini públic o siguin titulars d'autoritzacions d'ús de domini públic, independentment de la utilització posterior d'aquest.

-2 Tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.

-3 La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable obliga aquests solidàriament.

-4 Excepcionalment, poden ésser considerats substituts del contribuent les persones que sol·liciten la prestació de serveis o la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable.

-5 En matèria de responsabilitat, tant si és solidària com si és subsidiària, s'ha d'aplicar el que disposa la normativa general corresponent en l'àmbit tributari i, subsidiàriament, la Llei general tributària.

Article 12

Exempcions i bonificacions.

-1 No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els quals s'han d'ajustar als principis de justícia tributària recollits a la Constitució espanyola.

-2 Poden establir-se per llei exempcions a favor de l'Estat, la Generalitat i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats o els acords internacionals.

Article 13

Elements quantitatius de les taxes.

-1 La quantificació de les quotes de les taxes s'ha de fer de manera que el rendiment d'aquestes no excedeixi, en el seu conjunt, llur cost total.

-2 La determinació del rendiment de cada taxa ha de tenir en compte les despeses directes o indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei o l'activitat, fins i tot les de caràcter financer, l'amortització de l'immobilitzat i les generals que hi siguin aplicables.

-3 Quant a les taxes que graven el domini públic, els costos són els equivalents a la utilitat derivada de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic. En aquests supòsits, s'ha de prendre, a més, com a referència el valor de mercat corresponent. Si la utilització privativa o l'aprofitament especial comporten la destrucció o el deteriorament del domini públic, els beneficiaris, sens perjudici del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels béns.

-4 Sempre que la taxa ho permeti, les quotes s'han de fixar atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.

-5 La quota tributària pot consistir en una quantitat fixa, pot determinar-se en funció d'un tipus de gravamen aplicable sobre la base imposable, o pot establir-se conjuntament per ambdós procediments.

Article 14

Gestió.

-1 La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament o a l'entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l'activitat que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en l'aprofitament especial del domini públic, sens perjudici de les funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir a les oficines de gestió unificada.

Les funcions inspectores corresponen al Departament d'Economia i Finances, el qual les exerceix tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que pugui establir-se, en la regulació de cada taxa, la col·laboració de l'òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.

-2 El Govern ha de dictar les normes per a regular la coordinació d'aquestes funcions amb les dels departaments i de les entitats gestores.

Article 15

Autoliquidacions Els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a efectuar-ne l'ingrés en els supòsits determinats en aquesta Llei i en els casos en què es determini per reglament.

Article 16

Pagament de les taxes.

-1 El pagament de les taxes es pot fer per algun dels mitjans següents:

¬a) En efectiu, consistent en diner de curs legal.

¬b) Xec o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis.

¬c) Transferència bancària o de caixa d'estalvis.

¬d) Domiciliació bancària.

¬e) Gir postal.

¬f) Efectes timbrats de la Generalitat.

¬g) Targeta de crèdit o altres mitjans anàlegs.

-2 Cal determinar per reglament els requisits, les condicions, el moment del pagament quan no coincideixi amb el de l'acreditació, les formes d'utilització i els efectes alliberadors per al deutor dels mitjans de pagament establerts en aquest article.

-3 Es pot determinar, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria, amb l'informe favorable previ del Departament d'Economia i Finances i en els termes que s'estableixin per reglament, l'obligatorietat d'utilitzar un o alguns dels mitjans de pagament admesos en relació amb una taxa determinada, o l'exclusió d'algun d'ells.

-4 S'autoritza el Govern per a crear efectes timbrats de la Generalitat destinats a pagar les taxes que constitueixen tributs propis de la Generalitat i per a regular-ne la utilització.

-5 El pagament de les taxes en període voluntari s'efectua davant l'òrgan que presta el servei o l'activitat gravats.

En els termes que s'estableixin per reglament, cada departament pot autoritzar entitats financeres per a actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació de les taxes respectives.

-6 En cas de discrepància sobre la procedència o l'import de la taxa, la consignació o el fiançament d'aquesta produeix els efectes del pagament. Si el subjecte passiu no justifica que ha presentat recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa dins el termini legal, les quantitats consignades o les resultants de fer efectiva la fiança s'han d'ingressar en el Tresor de la Generalitat.

-7 Si la taxa s'acredita periòdicament, per raó de prestació de serveis continuats que no requereixen l'adopció de noves resolucions d'admissió al servei, l'organisme perceptor de la taxa no pot suspendre la prestació per manca de pagament, si no ho autoritza la regulació d'aquesta, sens perjudici d'exigir l'import per la via de constrenyiment.

Article 17

Ajornament i fraccionament.

El Govern pot regular per reglament l'ajornament del pagament de les taxes. També pot regular el fraccionament del pagament de les quotes d'import superior a les 15.000 pessetes. Aquest límit pot ésser revisat per la Llei de pressupostos. Mentre no es fa ús d'aquesta autorització, s'apliquen les normes del Reglament general de recaptació.

Les competències que aquest atribueix al ministre o ministra d'Economia i Hisenda, al director o directora general del Tresor i Pressupostos i als delegats d'Hisenda corresponen, respectivament, al conseller o consellera d'Economia i Finances, al director o directora general de Pressupostos i Tresor i als delegats territorials d'aquest Departament.

Article 18

Constrenyiment.

L'Administració utilitza el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes no ingressades en període voluntari.

Article 19

Devolucions.

El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes que ha satisfet si, per causes que no li són imputables, no s'han prestat les activitats o els serveis gravats.

Article 20

Procediment.

Correspon al Govern i al conseller o consellera d'Economia i Finances, dins l'àmbit de les atribucions respectives, de dictar les normes de procediment encaminades a regular i a controlar la gestió de les taxes i a ingressar-ne l'import a la Tresoreria de la Generalitat. La periodicitat d'aquest ingrés no pot ésser superior a un mes; aquest ingrés ha de fer-se especificant el concepte i els rendiments de cada taxa.

Article 21

Sancions.

La qualificació dels expedients sancionadors i la imposició de sancions es regeixen per les disposicions tributàries generals.

Capítol III Preus públics

Article 22

Concepte.

-1 Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents:

¬a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats.

¬b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.

-2 Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

¬a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.

¬b) Si el servei o l'activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.

Article 23

Creació i modificació.

La creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'han de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria i d'acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A l'expedient d'elaboració del decret o de l'ordre s'han d'incorporar necessàriament els informes previs favorables següents:

¬a) El de la Intervenció Delegada.

¬b) El de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, la qual s'ha de pronunciar de forma expressa sobre la naturalesa de preu públic de l'exacció que es crea.

Aquest informe no cal en el cas que es tracti exclusivament de la modificació de l'import del preu o de la derogació d'aquest.

Article 24

Subjectes obligats al pagament.

Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

Article 25

Quanties.

-1 Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats.

-2 Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell inferior de l'indicat en l'apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per al cobriment de la part de cost subvencionat.

Article 26

Exigibilitat.

-1 Els preus públics poden exigir-se des que s'efectua el lliurament dels béns o s'inicia la realització de l'activitat o la prestació del servei gravats.

-2 Pot exigir-se també l'anticipació o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels preus públics.

Article 27

Gestió.

La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els serveis, els òrgans o els ens que en l'esfera territorial o central presten el servei o realitzen l'activitat objecte dels preus , sens perjudici de les facultats de direcció, supervisió i control pròpies del Departament d'Economia i Finances.

Article 28

Mitjans de pagament.

El pagament dels preus públics es pot fer pels mitjans establerts per l'article 16 d'aquesta Llei.

Article 29

Constrenyiment.

Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense haver obtingut l'ingrés.

Article 30

Devolució.

És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l'activitat o no es presta el servei. No obstant això, en el supòsit d'espectacles i sempre que sigui possible, no s'ha de procedir a la devolució, sinó al canvi de les entrades.

Article 31

Règim supletori.

L'administració i la recaptació dels ingressos per preus públics, en allò que no estableix aquesta Llei, s'han d'efectuar de conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de l'Estat.

Títol I Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat

Capítol I Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat

Article 32

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral indefinit.

Article 33

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que fa la Generalitat.

Article 34

Exempcions.

Amb la justificació documental prèvia de llur situació, són exempts d'aquesta taxa els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats.

Article 35

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però l'ingrés corresponent ha d'ésser previ a la sol·licitud d'inscripció.

Article 36

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Per a accedir a un lloc de treball del grup A: 7.000 ptes.

-2 Per a accedir a un lloc de treball del grup B: 5.500 ptes.

-3 Per a accedir a un lloc de treball del grup C: 4.000 ptes.

-4 Per a accedir a un lloc de treball del grup D: 3.000 ptes.

-5 Per a accedir a un lloc de treball del grup D del Cos de Mossos d'Esquadra: 4.500 ptes.

-6 Per a accedir a un lloc de treball del grup E: 2.500 ptes.

Capítol II Taxa per la venda d'impresos

Article 37

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la venda d'impresos que són de subministrament oficial i d'ús obligatori pels administrats en llurs relacions amb els diferents departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

Article 38

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que adquireix els impresos gravats per la taxa.

Article 39

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment en què es lliura l'imprès.

Article 40

Quota.

L'import de la taxa dels diferents impresos subministrats per cada departament o pels organismes autònoms que en depenen ha d'ésser aprovat mitjançant una ordre del conseller o consellera respectiu. En tot cas, el preu unitari de l'imprès ha de coincidir amb l'import del seu cost directe arrodonit a l'alça fins al múltiple de 10 més proper.

Article 41

Exempcions.

Queden exempts d'aquesta taxa els impresos subministrats oficialment pel Departament d'Ensenyament i que són d'ús obligatori pels alumnes, o llurs pares o tutors.

Capítol III Taxa pel servei de realització de fotocòpies

Article 42

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de fotocòpies per l'Administració de la Generalitat, quan la prestació d'aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l'Administració.

Article 43

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que sol·licita la prestació del servei.

Article 44

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de lliurar les fotocòpies sol·licitades.

Article 45

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Fotocòpia estàndard en full DIN A4: 5pta/unitat.

-2 Fotocòpies en full DIN A3: 10 pta/unitat.

-3 Fotocòpies en full DIN A1: 150 pta/unitat.

-4 Fotocòpies en rotlle: 250 pta/unitat.

Títol II Taxes del Departament de la Presidència

Capítol I Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat

Article 46

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles del qual és titular l'organisme autònom Patronat de la Muntanya de Montserrat, quan no estigui afectat al servei del Patronat.

Article 47

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.

Article 48

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.

Article 49

Quota.

L'import de la quota és: ¬a) De dia (de les 6 a les 22 hores)

T=turismes; M=motos; A=autocars.

Pta ------------------- Màxim temps T M A ------------------------------------- 1 hora ......... 0 0 400 Tot el dia ...... 450 300 1.300 3 dies .......... 600 450 1.800 7 dies .......... 700 500 3.000 15 dies ......... 1.000 700 - 30 dies ......... 1.500 1.000 - 60 dies ......... 2.000 1.500 -

¬b) De nit (de les 22 a les 6 hores) Pta ------------- T M A --------------------------------------- Tota la nit o fracció ... 150 100 500

Article 50

Exempcions i bonificacions.

-1 Queda exempta la primera hora d'ús de l'aparcament per a tot tipus de vehicles, llevat dels autocars.

-2 S'estableixen les següents bonificacions en la quota determinada conformement a l'article 49: ¬a) Gaudeixen d'una bonificació de 150 pessetes per vehicle les persones que participen en activitats o esdeveniments autoritzats pel Patronat, promoguts per persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que transcorren dins la zona urbana de la muntanya de Montserrat i que tenen un abast o un contingut cultural, esportiu, religiós o social.

¬b) Les persones que s'allotgen al recinte urbà i al càmping de Montserrat, als refugis de la muntanya, i també les que fan ús dels serveis de funicular, de restauració i d'hoteleria al recinte urbà de la muntanya de Montserrat, gaudeixen d'una bonificació única de 100 pessetes per vehicle. Aquesta bonificació no és acumulable a la recollida en el punt a.

Article 51

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3 d'aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Capítol II Taxa per l'accés en línia a la base de dades del DOGC i l'adquisició, la subscripció i la publicació d'anuncis al DOGC, gestionat per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Article 52

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'accés en línia a la base de dades del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i l'adquisició, la subscripció i la publicació d'anuncis de l'edició en paper del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 53

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que adquireix el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, edició en paper, o s'hi subscriu, o sol·licita la publicació d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o, sense pertànyer a l'Administració de la Generalitat, sol·licita l'accés en línia a la base de dades del DOGC.

Article 54

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de sol·licitar la prestació del servei, però el pagament de la quota pot fixar-se en un altre moment.

Article 55

Quota.

La quota de la taxa es determina de conformitat amb els barems següents: -1 La quota de la taxa per la subscripció al DOGC, segons la data en què aquesta s'efectuï, és la següent:

Període Pta ------------------------------------- 1 De gener a desembre ........ 21.443 2 De febrer a desembre ....... 19.657 3 De març a desembre ......... 17.870 4 D'abril a desembre ......... 16.083 5 De maig a desembre ......... 14.296 6 De juny a desembre ......... 12.509 7 De juliol a desembre ....... 10.722 8 D'agost a desembre ......... 8.935 9 De setembre a desembre ..... 7.148 10 D'octubre a desembre ...... 5.361 11 De novembre a desembre .... 3.574 12 El mes de desembre ........ 1.787

¬a) La quota per l'adquisició d'exemplars del DOGC solts és de 80 pessetes per unitat.

¬b) Les quotes fixades en aquest apartat 1 són les mateixes per a l'edició catalana i per a la castellana.

-2 La quota de la taxa per la publicació d'anuncis al DOGC no sotmesos a exempció per la normativa vigent és de 2,68 pessetes per espai i mil·límetre d'alçada. La quota corresponent als anuncis amb termini d'urgència és de 4,10 pessetes per espai i mil·límetre d'alçada. En aquests imports s'inclou la publicació en totes dues edicions, la catalana i la castellana.

-3 La quota de la taxa per la subscripció a l'accés en línia a la base de dades del DOGC és la mateixa que la fixada per a la subscripció en paper a l'apartat 1.

¬a) La quota pel minut de consulta és de 78 pessetes.

¬b) La quota per les actuacions especials és de 6.000 pessetes.

¬c) La quota per la prestació de suport tècnic és de 5.500 pessetes.

¬d) La quota d'adquisició del paquet informàtic que s'ha d'instal·lar a l'ordinador de l'usuari o usuària per a poder tenir accés al DOGC és de 95.000 pessetes.

Article 56

Bonificacions.

En relació amb la quota aprovada per l'article 55.2, s'estableixen les bonificacions següents:

-1 Per als anuncis que sobrepassin en extensió una pàgina impresa del DOGC, s'aplica una bonificació del 25%.

-2 Per als anuncis dels anunciants que no pertanyen a l'Administració de la Generalitat i que siguin lliurats en paper i en disquet, d'acord amb la normativa establerta, s'ha d'aplicar el 10% de bonificació.

Títol III Taxes del Departament de Governació

Capítol I Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats pel Departament de Governació en matèria de seguretat privada

Article 57

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats que, d'acord amb la Llei 23/1992, del 30 de juliol, de seguretat privada, el Reial decret 2364/1994, del 9 de desembre, d'aprovació del Reglament sobre seguretat privada, i el Decret 272/1995, del 28 de setembre, de regulació de l'exercici de competències en matèria de seguretat privada, corresponen a la Generalitat de Catalunya, i que es descriuen a l'article 60.

Article 58

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis i les activitats administratives que constitueixen el fet imposable en matèria de seguretat privada. Si els esmentats serveis es presten d'ofici, són subjectes passius les persones físiques o jurídiques destinatàries.

Article 59

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva en el moment de la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueixen el fet imposable. En els supòsits en què el servei o l'actuació que constitueixi el fet imposable de la taxa es presti d'ofici per l'Administració, l'obligació del pagament neix en el moment en què s'inicia la prestació del servei o es realitza l'activitat, sens perjudici de la possibilitat d'exigir el dipòsit previ de l'import estimat, resultant de la liquidació que es practiqui.

Article 60

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Autorització i inscripció de les empreses de seguretat: 48.750 ptes.

-2 Modificació de l'assentament d'inscripció del domicili social, de l'àmbit territorial d'actuació i ampliació d'activitats, inclosos el desplaçament i l'informe pertinent del personal de l'Administració: 34.250 ptes.

-3 Modificació de l'assentament d'inscripció del capital social, titularitat d'accions o participacions, modificacions estatutàries, variacions en la composició personal dels seus òrgans d'administració i direcció i en la uniformitat del personal de seguretat: 14.750 ptes.

-4 Cancel·lació de la inscripció: 14.750 ptes.

-5 Autorització d'obertura de sucursals o delegacions de les empreses de seguretat: 18.500 ptes.

-6 Autorització de la prestació de serveis d'escortes privats: 27.500 ptes.

-7 Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes pels guardes particulars de camp: 27.500 ptes.

-8 Autorització de la prestació de serveis de seguretat per vigilants de seguretat en polígons industrials o urbanitzacions: 27.500 ptes.

-9 Autorització de la implantació d'un servei substitutori de vigilants de seguretat: 27.500 ptes.

-10 Autorització de la creació de departaments de seguretat per a les empreses industrials, comercials o de serveis i les entitats públiques o privades que, sense estar-hi obligades, ho sol·liciten: 27.500 ptes.

-11 Autorització d'obertura i de funcionament d'establiments o oficines obligats a disposar de mesures de seguretat, dispensa de mesures de seguretat i, en general, qualsevol autorització que impliqui desplaçament o informe del personal de l'Administració: 27.500 ptes.

-12 Autorització per a la prestació de serveis de custòdia de claus en vehicles: 27.500 ptes.

-13 Compulsa de documents: 500 ptes.

-14 Expedició de certificacions: 3.000 ptes.

Capítol II Taxa per la prestació de serveis per la Direcció General del Joc i d'Espectacles

Article 61

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General del Joc i d'Espectacles o les entitats que autoritzi de les actuacions o els serveis administratius que es consignen a l'article 64.

Article 62

Subjecte passiu.

-1 Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es fan les actuacions administratives o es presten els serveis administratius que constitueixen el fet imposable.

-2 Són subjectes passius substituts del contribuent les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions o els serveis administratius quan aquests s'han de prestar a favor d'altres persones diferents del sol·licitant.

Article 63

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la iniciació de l'actuació administrativa o de la prestació del servei que constitueix el fet imposable, però pot ésser exigida en el moment en què es fa la sol·licitud d'aquests serveis. En el cas de les inspeccions tècniques de màquines recreatives i d'atzar, si un cop sol·licitat el servei aquest no es prestés per desistiment o per alguna altra causa imputable al sol·licitant, la taxa s'acredita en un 35% de la quota que correspongui, segons la quota establerta per l'article 62.

Article 64

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Emissió de documents d'homologació de material de joc o inscripció en el Registre de Models: 25.000 ptes.

-2 Inscripció, autorització i renovació d'empreses:

2.1 Inscripció en els registres i autorització d'empreses de joc: 31.225 ptes.

2.2 Inscripció en el Registre d'Empreses Recreatives i d'Espectacles: 6.200 ptes.

2.3 Modificacions de les condicions d'inscripció i autorització d'empreses de joc: 6.200 ptes.

-3 Emissió de documents professionals: 3.675 ptes.

-4 Autorització i renovació de locals i establiments:

4.1 De casinos de joc: 625.575 ptes.

4.2 De sales de bingo: 125.075 ptes.

4.3 De salons de joc (màquines B): 62.525 ptes.

4.4 De salons recreatius (màquines A): 31.225 ptes.

4.5 D'altres locals de joc, d'espectacles i activitats recreatives: 6.200 ptes.

4.6 Modificació d'autoritzacions de constitució i funcionament de locals i establiments de jocs: 6.200 ptes.

-5 Expedició i duplicats de permisos d'explotació: 12.450 ptes.

-6 Diligències relatives a la tramitació de la instal·lació o l'emplaçament i als permisos per a l'explotació de les màquines recreatives i d'atzar, i diligències relatives als llibres: 6.200 ptes.

-7 Examen d'expedient d'autoritzacions de rifes, tómboles, combinacions aleatòries i apostes: 6.200 ptes.

-8 Autoritzacions governatives d'espectacles i actes recreatius amb caràcter professional:

8.1 Fins a 5.000 persones d'aforament: 7.475 ptes.

8.2 Cada 5.000 persones més o fracció: 6.200 ptes.

-9 Autoritzacions governatives d'espectacles amb caràcter no professional: 600 ptes.

-10 Autoritzacions governatives d'actes esportius amb caràcter professional: 6.200 ptes.

-11 Autorització d'espectacles taurins:

11.1 Festes de braus: 12.450 ptes.

11.2 Correbous: 6.200 ptes.

-12 Expedició de duplicats: 50% de la quota.

-13 Inspecció tècnica de màquines recreatives i d'atzar (de tipus A, B o C): 11.800 ptes.

-14 Inspecció tècnica de les taules de casinos: 37.225 ptes.

-15 Inspecció tècnica d'aparells i material del joc del bingo: 25.550 ptes.

-16 Control tècnic del pes dels lots de les boles del joc del bingo: 33.275 ptes.

Article 65

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa per la prestació dels serveis a què es refereixen els apartats 13, 14, 15 i 16 de l'article 64 resten afectats al finançament del cost d'aquests serveis si, en virtut de la corresponent delegació o autorització, són efectuats pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III Taxa de l'Escola de Policia de Catalunya

Article 66

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l'Escola de Policia de Catalunya en els cursos de promoció i en el curs d'agent interí, destinats a membres dels cossos policials no dependents del Departament de Governació, i que es descriuen a l'article 69.

Article 67

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis docents de l'Escola de Policia de Catalunya, que constitueixen el fet imposable.

Article 68

Acreditament.

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei corresponent, sens perjudici de la possibilitat d'exigir-ne el dipòsit previ.

Article 69

Quota.

L'import de la quota és:

Pta --------------------------------------------------

-1 Curs de caporal ...................... 127.500

-2 Curs de sergent ...................... 108.000

-3 Curs de sotsinspector ................ 108.000

-4 Curs d'inspector ..................... 165.000

-5 Curs d'intendent, intendentmajor i superintendent ........................... 165.000

-6 Curs d'agent interí .................. 54.000

Capítol IV Taxa per l'habilitació acreditativa dels bombers d'empresa de l'Escola de Bombers de Catalunya

Article 70

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa per l'habilitació acreditativa dels bombers d'empresa l'expedició de l'habilitació per a exercir la funció de bomber d'empresa atorgada per l'Escola de Bombers de Catalunya.

Article 71

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l'habilitació que constitueix el fet imposable.

Article 72

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment en què se sol·licita el servei.

Article 73

Quota.

La quota de la taxa es fixa en 5.790 pessetes.

Títol IV Taxes del Departament d'Economia i Finances

Capítol I Taxa per l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat

Article 74

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa la formalització de l'expedient i l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat.

Article 75

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones que sol·liciten l'inici de l'expedient.

Article 76

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia l'expedient.

Article 77

Quota.

La quota de la taxa és de 4.000 pessetes.

Article 78

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat per la Direcció General de Política Financera.

Capítol II Taxa per l'expedició de certificacions oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Article 79

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició de certificacions oficials sobre resultats estadístics, en els termes establerts per l'article 36.4 de la Llei 14/1987, del 9 de juliol, d'estadística.

Article 80

Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques dels sectors públics o privats que sol·liciten la certificació.

Article 81

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de produir-se el fet imposable, quan l'Institut d'Estadística emet la certificació sol·licitada i el sol·licitant la rep.

Article 82

Quota.

La quota de la taxa es determina per la suma dels imports dels dos barems següents:

Pta ------------------------------------------------------------ -1 Barem fix (per certificació) ............... 750 -2 Barem variable: 2.1 Per pàgina de resultats estadístics (suport paper) ................................. 20 2.2 Per Kbyte referit a resultats estadístics (suport magnètic) .................. 1 A la quantitat resultant de l'apartat 2.2, s'hi sumenles quantitats següents segons el tipus de suport: 2.2.1 Disquet (doble cara/alta densitat/3,5 polzades) ......................... 120/unitat 2.2.2 Cartutx de cinta magnètica (8 mm d'amplada) ............................... 1.600/unita 2.2.3 Cartutx de cinta magnètica (90 m llargada/4 mm amplada) ................... 1.550/unita 2.2.4 Cinta rodet: De 1.200 peus .................................. 1.970/unita De 2.400 peus .................................. 2.600/unita De 3.600 peus .................................. 3.825/unita

Article 83

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Títol V Taxes del Departament d'Ensenyament

Capítol I Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals

Article 84

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments regulats per la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l'expedició dels quals és gratuïta.

Article 85

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis a què es refereix l'article 84.

Article 86

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 87

Quota.

L'import de la quota per l'expedició de títols acadèmics i professionals és:

Pta ------------------------------------------------------------ -1 Batxillerat: títol de batxillerat ............... 6.750 -2 Formació professional específica: 2.1 Títol de tècnic o tècnica ...................... 6.750 2.2 Títol de tècnic o tècnica superior ............. 7.560 -3 Ensenyaments de règim especial: 3.1 Ensenyaments de música i dansa: 3.1.1 Títol professional ........................... 6.750 3.1.2 Títol superior ............................... 15.120 3.2 Ensenyaments d'art dramàtic: 3.2.1 Títol superior d'art dramàtic ................ 15.120 3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 3.3.1 Títol de tècnic o tècnica .................... 6.750 3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior ............................................ 7.560 3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals ..................... 7.560 3.3.4 Títol de disseny ............................. 7.560

3.4 Ensenyaments d'idiomes certificat d'aptitud d'idiomes ...................... 7.560

-4 Reexpedició (expedició de duplicats) ............................ 1.000

Article 88

Exempcions i bonificacions.

Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

Capítol II Taxa per drets de formació d'expedients

Article 89

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la formació d'expedients per a l'expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals corresponents a plans d'estudi anteriors als regulats per la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l'expedició dels quals és gratuïta.

Article 90

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis esmentats per l'article 89.

Article 91

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 92

Quota.

L'import de la quota pels drets de formació d'expedient per a la tramitació d'expedients de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals és:

Pta ------------------------------------------------------------ -1 Ensenyament de batxillerat: 1.1 Títol de batxilerat unificat polivalent .......................................... 5.205 1.2 Plans antics: 1.2.1 Títol de batxillerat elemental ............... 2.090 1.2.2 Títol de batxillerat superior ................ 5.190 1.2.3 Títol de batxillerat laboral ................. 5.190 -2 Ensenyament de formació professional: 2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar .............. 2.090 2.2 Certificat d'escolaritat de formació professional (FP) de primer grau .................... 995 2.3 Títol de tècnic o tècnica especialista ......... 5.190 2.4 Plans antics: 2.4.1 Títol d'oficial industrial ................... 2.090 2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial .......... 5.190 2.5 Títol d'audició i llenguatge per a mestres ..... 2.480 2.6 Títol de pedagogia terapèutica ................. 2.480 -3 Ensenyaments artístics i especialitzats: 3.1 Escola Oficial d'Idiomes diploma d'aptitud de l'Escola d'Idiomes .................................. 2.480 3.2 Conservatoris de música: 3.2.1 Diploma elemental ............................ 1.165 3.2.2 Títol professional ........................... 2.480 3.2.3 Títol de professor o professora superior (grau superior) ............................ 14.965 3.2.4 Títol de professor o professora (grau professional) ................................. 9.945 3.2.5 Diploma d'instrumentista o cantant ........................................... 2.950 3.2.6 Diploma de capacitat pla antic ........................................... 1.165 3.3 Escoles d'arts aplicades i oficis artístics: 3.3.1 Títol de graduat o graduada .................. 1.165 -4 Ensenyament no reglat diploma ............................................. 2.510

Article 93

Exempcions i bonificacions.

Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

Capítol III Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes

Article 94

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes.

Article 95

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què es refereix l'article 94.

Article 96

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 97

Quota L'import de la quota és:

Pta ------------------------------------------------ -1 Drets d'ingrés ..................... 2.810 -2 Matrícula i serveis per a alumnes oficials ................................ 20.000 -3 Matrícula i drets d'examen del certificat de cicle elemental ....... 6.210 -4 Matrícula i drets d'examen del certificat d'aptitud ................ 6.210

Article 98

Exempcions i bonificacions.

-1 Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

-2 Gaudeixen d'exempció en el pagament de la taxa pels drets d'ingrés i de matrícula recollits en els apartats 1 i 2 de l'article 97 els alumnes que tenen la condició de becaris amb càrrec als pressupostos de l'Estat. A l'efecte de formalització de la matrícula, els sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la quota. No obstant això, els alumnes que no acreditin oportunament l'obtenció d'aquest benefici estan obligats al pagament immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de l'Administració, amb el benentès que la manca de pagament determina necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic, en els termes que s'estableixin per reglament.

Capítol IV Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Article 99

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Article 100

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què es refereix l'article 99.

Article 101

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 102

Quota.

L'import de la quota és:

Pta ---------------------------------------------- -1 Matrícula: 1.1 Curs complet ..................... 92.100 1.2 Assignatura anual (per cada hora setmanal de l'assignatura) ....... 3.070 1.3 Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l'assignatura) ..................... 1.535 -2 Proves d'accés .................... 7.369 -3 Projecte final de carrera ......... 13.543 -4 Secretaria: 4.1 Expedient acadèmic, certificacions acadèmiques o trasllat d'expedient acadèmic .................. 2.581 4.2 Compulsa de documents ............ 548 4.3 Expedició de targeta d'identitat . 558

Article 103

Exempcions i bonificacions.

-1 Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

-2 Gaudeixen d'exempció en el pagament de la taxa pels drets de matrícula recollida a l'apartat 1 de l'article 102 els alumnes que tenen la condició de becaris amb càrrec als pressupostos de l'Estat. A l'efecte de formalització de la matrícula, els sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la quota. No obstant això, els alumnes que no acreditin oportunament l'obtenció d'aquest benefici estan obligats al pagament immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de l'Administració, amb el benentès que la manca de pagament determina necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic, en els termes que s'estableixin per reglament.

Capítol V Taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC)

Article 104

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC) a Catalunya.

Article 105

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita els serveis a què es refereix l'article 104.

Article 106

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 107

Quota.

La quota de la taxa és de 14.000 pessetes.

Títol VI Taxes del Departament de Cultura

Capítol I Taxa pels drets d'inscripció a les proves de la Junta Permanent de Català

Article 108

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves de la Junta Permanent de Català.

Article 109

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 110

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 111

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Proves de coneixements orals bàsics de llengua catalana (certificat A) o de coneixements elementals de llengua catalana (certificat B): 2.000 ptes.

-2 Proves de coneixements mitjans de llengua catalana (certificat C) o coneixements superiors de llengua catalana, orals i escrits (certificat D): 3.500 ptes.

-3 Proves de coneixements suficients de llenguatge administratiu (certificat G) o de coneixements suficients de llenguatge comercial (certificat M): 2.000 ptes.

-4 Proves de capacitació per a l'ensenyament de català a adults (certificat E) o de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (certificat K): 3.500 ptes.

Article 112

Exempcions.

Són exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats.

Capítol II Taxa pels drets d'inscripció en les proves de traductors i d'intèrprets jurats d'altres llengües al català

Article 113

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves convocades pel Departament de Cultura per a l'obtenció de l'habilitació professional de traductor o traductora i d'intèrpret jurat d'altres llengües al català.

Article 114

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 115

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 116

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Proves per a l'obtenció de l'habilitació professional de traductor o traductora jurat: 10.000 ptes.

-2 Proves per a l'obtenció de l'habilitació professional d'intèrpret jurat: 10.000 ptes.

Capítol III Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

Article 117

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts i similars i la utilització de monuments per a exposicions i actes diversos. No forma part del fet imposable d'aquesta taxa la utilització comercial o d'altre tipus de les fotografies o les filmacions dels monuments, que s'ha de regir per la seva normativa específica.

Article 118

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 119

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment d'obtenir l'autorització.

Article 120

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Realització de fotografies i filmacions de monuments:

1.1 Reportatge fotogràfic:

1.1.1 Fins a 2 hores: 10.000 ptes.

1.1.2 Més de 2 hores fins a 1 dia: 40.000 ptes.

1.1.3 Per cada dia: 40.000 ptes.

-2 Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i similars:

2.1 Si l'ús és compatible amb la visita pública:

2.1.1 Per cada dia de lloguer: 50.000 ptes.

2.1.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

2.2 Si l'ús no és compatible amb la visita pública:

2.2.1 Per cada dia de lloguer: 100.000 ptes.

2.2.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

La quota fixada en els apartats 2.1.2 i 2.2.2 cobreix els subministraments, la neteja ordinària, l'assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n'ha de satisfer l'import.

-3 Enregistraments de concerts i similars en els monuments:

3.1 Si l'ús és compatible amb la visita pública:

3.1.1 Per cada dia de lloguer: 50.000 ptes.

3.1.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

3.2 Si l'ús no és compatible amb la visita pública:

3.2.1 Per cada dia de lloguer: 100.000 ptes.

3.2.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

La quota fixada en els apartats 3.1.2 i 3.2.2 anteriors cobreix els subministraments, la neteja ordinària, l'assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n'ha de satisfer l'import.

-4 Utilització dels monuments per a exposicions:

4.1 Exposicions obertes en l'horari normal de visita pública del monument i compatibles amb aquesta:

4.1.1 Per cada dia de lloguer: 10.000 ptes.

4.1.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

4.2 Si l'exposició és oberta en hores no compreses en l'horari normal de visita pública del monument, la quota fixada en l'apartat 4.1 s'incrementa amb l'import de les despeses originades per aquest motiu.

4.3 En les exposicions que impliquen la gratuïtat de la visita pública del monument, els organitzadors han de satisfer l'import addicional corresponent als ingressos per venda que el Departament de Cultura deixa de percebre.

Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants diaris l'any anterior per l'import vigent de la quota en el moment de fer l'exposició i pel nombre de dies que dura l'exposició.

-5 Utilització fins a dues hores dels monuments per a actes diversos:

5.1 Monuments de Sant Pere de Rodes, Santes Creus i la Seu Vella de Lleida: 75.000 ptes.

5.2 Monuments del castell de Cardona, la casa Rafael de Casanova, el monestir de Sant Cugat del Vallès, la casa Prat de la Riba, el castell d'Escornalbou, el mausoleu de Centcelles, el jaciment dels Munts, la cartoixa d'Escala- dei, el castell de Miravet, l'església de Sant Francesc de Montblanc, el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, el jaciment del Molí de l'Espígol, i la canònica de Santa Maria de Vilabertran: 50.000 ptes.

-6 Muntatges i desmuntatges d'exposicions, de concerts, de filmacions i d'altres:

6.1 Per una hora, dins l'horari de visita pública del monument: 3.000 ptes.

6.2 Per una hora, fora de l'horari de visita pública del monument: 5.000 ptes.

Capítol IV Taxa per l'examen i l'expedició de certificats de qualificació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals

Article 121

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable:

¬a) L'examen de pel·lícules i d'altre material cinematogràfic i d'obres audiovisuals en suport diferent al cinematogràfic, si aquest examen és imposat per disposició legal o reglamentària.

¬b) La tramitació de l'expedient i l'expedició del certificat corresponent a cada còpia de pel·lícula o del certificat únic o els certificats complementaris de les obres audiovisuals o versions videogràfiques en qualsevol suport o format, si és imposat per disposició legal o reglamentària.

Article 122

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els titulars dels drets d'explotació de les pel·lícules i d'obres audiovisuals presentades a qualificació.

Article 123

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què es presenta la pel·lícula cinematogràfica o el suport a visionar, en el supòsit de l'apartat a de l'article 121, i en el moment de la sol·licitud a l'òrgan gestor dels certificats corresponents a les còpies acreditades de les pel·lícules cinematogràfiques i els certificats únics o complementaris de les obres audiovisuals o les versions videogràfiques, en el supòsit de l'apartat b de l'article 121.

Article 124

Quota.

La quota de la taxa es fixa en:

-1 Per l'examen de pel·lícules i altre material cinematogràfic, per cada rotlle cinematogràfic amb una durada màxima de 300 metres: 195 ptes.

-2 Per l'examen d'obres audiovisuals en suport diferent del cinematogràfic:

2.1 Per cada suport de fins a una hora de durada: 1.000 ptes.

2.2 Per cada quinze minuts addicionals o fracció: 250 ptes.

-3 Per l'expedició del certificat corresponent a cada còpia de pel·lícula cinematogràfica, per cada rotlle que la integra: 195 ptes.

-4 Per l'expedició del certificat únic amb validesa:

4.1 Fins a un màxim de 500 còpies: 750 ptes.

4.2 Fins a un màxim de 1.000 còpies: 1.500 ptes.

4.3 Fins a un màxim de 2.000 còpies: 3.000 ptes.

4.4 Fins a un màxim de 5.000 còpies: 7.500 ptes.

4.5 Fins a un màxim de 10.000 còpies: 15.000 ptes.

4.6 Fins a un màxim de 25.000 còpies: 37.500 ptes.

4.7 Fins a un màxim de 50.000 còpies: 75.000 ptes.

4.8 Fins a un màxim de 100.000: 150.000 ptes.

4.9 Fins a un nombre il·limitat: 500.000 ptes.

-5 Per l'expedició de certificats complementaris: la quota corresponent al nombre de còpies que se sol·liciten.

Article 125

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Departament de Cultura.

Capítol V Taxa pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual

Article 126

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable:

¬a) La tramitació dels expedients de sol·licitud d'inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual dels drets, dels actes i dels contractes sobre obres, actuacions i produccions protegides per la Llei de propietat intel·lectual.

¬b) L'emissió de certificacions i notes simples relatives al contingut dels assentaments del Registre.

¬c) L'emissió de còpies certificades de documents que formen part dels expedients tramitats al Registre.

Article 127

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 128

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la sol·licitud.

Article 129

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per la tramitació dels expedients d'inscripció: 600 ptes.

-2 Per l'emissió de certificacions: 400 ptes.

-3 Per l'emissió de notes simples: 200 ptes.

-4 Per l'emissió de còpies certificades de documents: 175 ptes.

Capítol VI Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics i transmissions i enregistraments sonors o visuals

Article 130

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics, enregistraments i transmissions sonors o visuals, per qualsevol mitjà mecànic.

Article 131

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 132

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment d'obtenir l'autorització.

Article 133

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Reportatges fotogràfics, per una hora: 15.000 ptes.

-2 Filmacions, enregistraments i rodatges, per una hora: 15.000 ptes.

-3 Transmissions i enregistraments exclusivament sonors, per una hora: 7.000 ptes.

Capítol VII Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya

Article 134

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya.

Article 135

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen les cabines de lectura.

Article 136

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de les cabines de lectura.

Article 137

Quota.

La quota de la taxa es fixa en 2.500 pessetes per cada setmana o fracció d'utilització d'una cabina de lectura.

Títol VII Taxes del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Capítol I Taxa pels serveis d'autorització administrativa de funcionament, reforma o revalidació de locals, instal·lacions, indústries, activitats, espectacles i serveis

Article 138

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 141.

Article 139

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, en interès de les quals es presten els serveis.

Article 140

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei per la persona interessada.

Article 141

Quota.

La quota de la taxa, pel que fa als estudis, als informes i a la inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats, espectacles i serveis, és:

-1 Per l'obtenció de l'autorització administrativa de funcionament, reforma o revalidació:

1.1 Amb pressupostos de fins a 10.000.000: 15.200 ptes.

1.2 Amb pressupostos de més de 10.000.000 i fins a 100.000.000: 23.900 ptes.

1.3 Amb pressupostos de més de 100.000.000: 33.200 ptes.

-2 Per inspeccions ulteriors, periòdiques o no: 6.000

Capítol II Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria

Article 142

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació pel Departament de Sanitat i Seguretat Social d'autoritzacions administratives i comprovacions en matèria de policia sanitària mortuòria.

Article 143

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la prestació dels serveis a què es refereix l'article 145. Si aquests serveis es presten d'ofici, són subjectes passius els causahavents de la persona difunta.

Article 144

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de la sol·licitud, per les persones interessades, de la prestació del servei.

Article 145

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècniques sanitàries per al trasllat, l'exhumació, la inhumació, la conservació o l'embalsamament de cadàvers.

1.1 Trasllat: 5.175 ptes.

1.2 Exhumació o inhumació: 5.175 ptes.

1.3 Conservació, embalsamament, incineració: 5.700 ptes.

-2 Per la tramitació de les autoritzacions administratives i les comprovacions sanitàries per al trasllat, l'exhumació o la inhumació de restes cadavèriques: 875 ptes.

-3 En el supòsit de concurrència de dues o més de dues autoritzacions o comprovacions tècniques sanitàries de les esmentades en aquest article, la tarifa a aplicar és la corresponent a la de la darrera actuació sanitària administrativa, incrementada en el 25%.

Capítol III Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública dependents del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Article 146

Fet imposable.

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis efectuades en els laboratoris de salut pública dependents del Departament de Sanitat i Seguretat Social que es consignen en l'article 149.

-2 El fet imposable es produeix només en el cas que els serveis es prestin per disposició normativa expressa o quan s'efectuïn d'ofici per la mateixa Administració.

Article 147

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, receptores del servei de laboratori.

Article 148

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei; se'n pot exigir el pagament a la bestreta en el moment en què la persona interessada formuli la sol·licitud.

Article 149

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Anàlisis microbiològiques

1.1 Identificació i recompte de microorganismes: 5.135 ptes.

1.2 Investigació de microorganismes patògens: 8.538 ptes.

1.3 Investigació de substàncies inhibidores: 4.639 ptes.

1.4.1 Anàlisi microbiològica mínima d'aigua de consum públic: 9.058 ptes.

1.4.2 Anàlisi microbiològica normal d'aigua de consum públic: 16.908 ptes.

1.4.3 Anàlisi microbiològica completa d'aigua de consum públic: 24.746 ptes.

1.4.4 Anàlisi microbiològica d'aigües envasades: 28.667 ptes.

1.4.5 Anàlisi microbiològica d'aigües de piscina: 9.058 ptes.

1.4.6 Anàlisi microbiològica d'aigües de bany de balnearis: 32.069 ptes.

1.5 Per la identificació i la quantificació de microorganismes per altres tècniques microbiològiques no especificades: 15.862 ptes.

-2 Bioassaigs

2.1 Investigació de biotoxines: 13.698 ptes.

2.2 Investigació d'antibiòtics: 8.710 ptes.

2.3 Per la identificació i la quantificació d'altres substàncies no especificades per bioassaigs: 16.205 ptes.

-3 Anàlisis fisicoquímiques

3.1 Anàlisis fisicoquímiques per tècniques no instrumentals

3.1.1 Gravimetries: 2.768 ptes.

3.1.2 Volumetries: 2.918 ptes.

3.1.3 Cromatografia en capa fina: 3.869 ptes.

3.1.4 Cromatografia en columna: 3.869 ptes.

3.1.5 Per la identificació i la quantificació de substàncies per altres tècniques no

instrumentals no especificades: 6.524 ptes.

3.2 Anàlisis fisicoquímiques per tècniques instrumentals 3.2.1 Refractometria: 1.843 ptes.

3.2.2 Potenciometria: 2.543 ptes.

3.2.3 Turbidimetria: 1.843 ptes.

3.2.4 Conductimetria: 1.843 ptes.

3.2.5 Espectrofotometria ultraviolada visible: 3.869 ptes.

3.2.6 Polarografia: 4.196 ptes.

3.2.7 Cromatografia de gasos: 9.080 ptes.

3.2.8 Cromatografia líquida d'alta resolució: 20.643 ptes.

3.2.9 Espectrofotometria d'absorció atòmica: 8.333 ptes.

3.2.10 Per la identificació i la quantificació de substàncies per altres tècniques instrumentals no especificades: 39.179 ptes.

3.3 Anàlisis fisicoquímiques d'aigües 3.3.1 Anàlisi fisicoquímica mínima d'aigua de consum públic: 9.808 ptes.

3.3.2 Anàlisi fisicoquímica normal d'aigua de consum públic: 17.829 ptes.

3.3.3 Anàlisi fisicoquímica completa d'aigua de consum públic: 100.792 ptes.

-4 Tècniques immunològiques d'identificació i quantificació de substàncies i microorganismes: 10.142 ptes.

Capítol IV Taxa d'inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes

Article 150

Objecte de la taxa.

La taxa grava les actuacions d'inspecció i control veterinari d'animals i llurs productes fetes pels tècnics facultatius del Departament de Sanitat i Seguretat Social, en les fases de producció següents:

¬a) Sacrifici d'animals.

¬b) Especejament de les canals.

¬c) Emmagatzematge de carns fresques per al consum humà.

Article 151

Fet imposable.

-1 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de les activitats fetes pel Departament de Sanitat i Seguretat Social per preservar la salut pública, mitjançant la pràctica de les actuacions d'inspecció i controls sanitaris d'animals i llurs carns fresques destinades al consum humà, i d'altres productes d'origen animal i les d'anàlisi de residus fetes pels serveis oficials veterinaris, tant en els locals o els establiments de dipòsit, sacrifici, especejament o emmagatzematge radicats en el territori de Catalunya, i els altres controls i anàlisis fets en els centres habilitats a aquest efecte.

-2 Als efectes de l'exacció de la taxa, les activitats d'inspecció i control sanitari que conformen el fet a què es refereix l'apartat 1 són les següents:

¬a) Inspeccions i controls sanitaris ante mortem a l'escorxador per a l'obtenció de carns fresques de bestiar boví, porquí, oví, cabrum, conills i caça menor de ploma i pèl, solípede equí i aviram.

¬b) Inspeccions i controls sanitaris post mortem dels animals sacrificats als escorxadors per a l'obtenció de les carns fresques.

¬c) Control documental de les operacions fetes a l'establiment.

¬d) El control de l'aplicació de les marques de salubritat a les canals, als caps, a les llengües, als cors, als pulmons i als fetges i altres vísceres i despulles destinades al consum humà i també el marcatge de les peces obtingudes en les sales d'especejament.

¬e) Control sanitari de les operacions d'emmatgatzematge de carns fresques per al consum humà, des del moment en què així s'estableixi, excepte les relatives a petites quantitats, en locals destinats a la venda als consumidors finals.

¬f) Control de determinades substàncies i residus en els animals i llurs productes, en la forma establerta per en la normativa vigent.

Article 152

Subjecte passiu.

-1 Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments on es fan les operacions de sacrifici, especejament, emmagatzematge i recollida de mostres per al control de residus, descrites a l'article 151.

-2 En tot cas, tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

-3 El subjecte passiu pot carregar l'import de la taxa fixada per l'article 156 en la factura que expedeixi a les persones físiques o jurídiques que hagin encarregat l'activitat gravada i ha de procedir a l'ingrés posterior de la taxa a favor de la Generalitat de Catalunya, en la forma que es determini per reglament.

Article 153

Subjectes responsables.

Són responsables subsidiaris del pagament de la taxa, en els supòsits i amb l'abast determinats per l'article 40 de la Llei general tributària, els administradors de les societats i els síndics, els interventors o els liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general que es dediquin a les activitats la inspecció i control de les quals merita la taxa.

Article 154

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita en el moment en què s'inicien les activitats d'inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes en els establiments o les instal·lacions en què es desenvolupin aquestes, sens perjudici que en pugui ésser exigit el pagament a la bestreta, segons es determini per reglament.

-2 En el cas que en un mateix establiment i a sol·licitud de la persona interessada es facin successivament les tres operacions de sacrifici, especejament i emmagatzematge, o dues en fases igualment successives, el total de la taxa a percebre s'ha de fer efectiu en forma acumulada a l'inici del procés, amb independència del moment de meritació de les quotes corresponents, sens perjudici del que estableix l'article 157.

Article 155

Lloc de realització del fet imposable.

S'entén realitzat el fet imposable al territori de Catalunya si hi és situat l'establiment en què són sacrificats els animals, s'especejen les canals, s'emmagatzemen les carns o s'efectuen els controls de determinades substàncies i residus en animals i llurs productes.

Article 156

Quota.

-1 La quota tributària s'exigeix per cadascuna de les operacions relatives a:

¬a) El sacrifici d'animals.

¬b) Les operacions d'especejament.

¬c) El control d'emmagatzematge.

¬d) El control de determinades substàncies i residus en animals i llurs productes, en la forma establerta per la normativa vigent.

Quan concorren en un mateix establiment les tres operacions corresponents als apartats a, b i c, l'import total de la taxa a percebre comprèn el de les quotes de les tres fases acumulades en la forma establerta per l'article 157.

-2 El control veterinari en horari nocturn té un augment del 15% de les quotes fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4. En dies festius, l'augment és del 50% de les quotes fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4. En horari nocturn i dia festiu, l'augment és del 75% de les quotes fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4.

-3 El sacrifici d'animals: en les operacions de sacrifici fetes en escorxadors, les quotes exigibles al subjecte passiu es determinen en funció del nombre d'animals sacrificats. Les quotes tributàries relatives a les activitats conjuntes ante mortem, post mortem, estampillatge de canals, caps, llengües, pulmons, fetges i d'altres es fixen, per cada animal sacrificat en els establiments o les instal·lacions degudament autoritzats, amb els imports que es determinen en el quadre següent:

Pta/canal --------------------------------------------------- 3.1 Boví 3.1.1 Major, amb més de 218 kg ............ 324 3.1.2 Menor, amb menys de 218 kg .......... 180 3.2 Solípede equí ......................... 317 3.3 Porquí 3.3.1 Comercial de més de 25 kg .......... 93 3.3.2 Garrí de menys de 25 kg ............ 36 3.4 Oví, cabrum i altres remugants 3.4.1 Amb més de 18 kg ................... 36 3.4.2 Entre 12 i 18 kg ................... 25 3.4.3 De menys de 12 kg .................. 12 3.5 Aviram, conills i caça menor 3.5.1 Aviram pesant, conills i caça menor de ploma i pèl amb més de 5 kg ........... 2,90 3.5.2 Aviram jove d'engreix, conills i caça menor de ploma i pèl, d'entre 2,5 i 5 kg ................................ 1,40 3.5.3 Pollastres i gallines de carn i altre aviram jove d'engreix, conills i caça menor de ploma i pèl, amb menys de 2,5 kg ........................... 0,70 3.5.4 Gallines de reposició .............. 0,70

Els pesos que s'esmenten es refereixen a canals.

Quan la prestació del servei d'inspecció ante mortem d'aviram sigui feta pels veterinaris habilitats a l'explotació, les tarifes fixades en l'apartat 3.5 es redueixen en un 20%.

-4 Especejament: per a les operacions d'especejament, la quota es determina en funció del nombre de tones sotmeses a l'operació d'especejament. A aquests darrers efectes, es pren com a referència el pes real de la carn abans d'especejar, inclosos els ossos. La quota relativa a les inspeccions i els controls sanitaris en les sales d'especejament, inclòs l'etiquetatge i el marcatge de les peces obtingudes de les canals, es fixa en 216 pessetes per tona.

-5 Emmagatzematge: per a les operacions d'emmagatzematge, la quota es determina en funció del nombre de tones sotmeses a l'operació d'emmagatzematge. A aquests efectes, es pren com a referència el pes real de la carn entrada, inclosos els ossos. La quota relativa al control i la inspecció de les operacions d'emmagatzematge es fixa en 216 pessetes, sens perjudici del que estableix l'annex de la Directiva 96/43/CE.

Article 157

Acumulació de quotes.

Si en un mateix establiment es fan de forma integrada totes o algunes de les fases de producció a què es refereix l'article 150, les quotes meritades s'han d'acumular d'acord amb les regles següents:

¬a) En el cas que en el mateix establiment s'efectuïn operacions de sacrifici, especejament i emmagatzematge, s'apliquen els criteris següents per a l'exacció i la meritació de la taxa: Primer. La taxa a percebre coincideix amb l'import acumulat de les quotes tributàries meritades per les operacions esmentades fins a la fase d'entrada al magatzem, inclosa aquesta.

Segon. Si l'import de la quota percebuda en la fase de sacrifici cobreix igualment la totalitat de les despeses d'inspecció per operacions d'especejament i control d'emmagatzematge, no es percep cap altra quantitat en concepte de taxa per aquestes darreres operacions esmentades.

¬b) Si en un mateix establiment concorren únicament operacions de sacrifici i d'especejament i l'import de la quota percebuda en la fase de sacrifici cobreix igualment la totalitat de les despeses d'inspecció per les operacions d'especejament, no es percep cap altra quantitat en concepte de taxa per aquestes operacions.

¬c) En el cas que en un mateix establiment es facin només operacions d'especejament i emmagatzematge, no merita la quota relativa a inspeccions i controls sanitaris per l'operació d'emmagatzematge.

Article 158

Quota per la investigació de residus.

-1 Pel control de determinades substàncies i la investigació de residus en animals vius destinats al sacrifici i de les carns incloses en l'objecte d'aquesta taxa, practicades segons els mètodes d'anàlisis establerts per les reglamentacions tècniques sanitàries relatives a la matèria, dictades per l'Estat o catalogades de compliment obligat en virtut de normes de la Unió Europea, es percep una quota de 216 pessetes per tona resultant de l'operació de sacrifici, d'acord amb les regles que regulen la liquidació de quotes, tot i que l'operació es faci per mostreig. Alternativament, l'import de la quota a percebre es pot fixar, amb referència als pesos mitjans a nivell estatal de les canals obtingudes del sacrifici d'animals, d'acord amb l'escala següent:

Unitat Quota per unitat Pta ----------------------------------------------------- 1.1 Boví 1.1.1 Major, amb més de 218 kg per canal ..... 55 1.1.2 Menor, amb menys de 218 kg per canal ... 38 1.2 Solípede equí ............................ 32 1.3 Porquí 1.3.1 Comercial de més de 25 kg per canal ..................................... 16 1.3.2 Garrí de menys de 25 kg per canal ..................................... 4,2 1.4 Oví, cabrum i altres remugants 1.4.1 Amb més de 18 kg per canal ............. 4 1.4.2 Entre 12 i 18 kg per canal ............. 3,2 1.4.3 Menys de 12 kg per canal ............... 1,4 1.5 Aviram, conills i caça menor ............. 0,35

-2 L'ingrés de la quota corresponent i les despeses d'enviar les mostres de carns o vísceres per a analitzar-les, un cop seleccionades pel personal tècnic facultatiu, són a càrrec de qui sol·licita aquestes anàlisis.

-3 La quota pel control de determinades substàncies i residus en productes d'aqüicultura es fixa en 16 pessetes per tona comercialitzada.

-4 La quota per la investigació de substàncies i residus en la llet i productes làctics es fixa en 3,20 pessetes per cada 1.000 litres de llet crua utilitzada com a matèria primera.

-5 La quota pel control de determinades substàncies i residus en ovoproductes i mel es fixa en 3,20 pessetes per tona.

Article 159

Liquidació de la taxa i ingrés.

-1 Els titulars dels establiments dedicats al sacrifici d'animals poden deduir el cost de les bestretes del personal auxiliar i ajudants, el qual no pot superar la xifra de 484 pessetes per tona per als animals d'abastament i de 152 pessetes per tona per a l'aviram, els conills i els animals de caça menor. A aquests efectes, es pot computar la reducció aplicant les quanties següents per unitat sacrificada:

Unitat Costos de les bestretes màximes per a auxiliars i ajudants (imports per unitat sacrificada) PTA ----------------------------------------------------- 1.1 Boví 1.1.1 Major, amb més de 218 kg per canal ..... 125 1.1.2 Menor, amb menys de 218 kg per canal ... 86 1.2 Solípede equí ... 70 1.3 Porquí 1.3.1 Comercial de més de 25 kg per canal .... 36 1.3.2 Garrí de menys de 25 kg per canal ...... 10 1.4 Oví, cabrum i altres remugants 1.4.1 Amb més de 18 kg per canal.............. 9 1.4.2 Entre 12 i 18 kg per canal ............. 7,3 1.4.3 Menys de 12 kg per canal ............... 3,2 1.5 Aviram, conills i caça menor ............. 0,25

-2 La liquidació i l'ingrés de la taxa són efectuats pel subjecte passiu mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

-3 Els subjectes passius poden repercutir íntegrament les quotes meritades en la persona física o jurídica que hagi sol·licitat la realització de l'activitat gravada, carregant l'import en la factura corresponent, un cop practicada la liquidació que pertoqui de les quotes que resultin per les activitats subjectes a gravamen. Aquesta liquidació ha d'ésser enregistrada en un llibre oficial habilitat a l'efecte i autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. L'omissió d'aquest requisit constitueix infracció i es sanciona de conformitat amb el règim sancionador establert a la Llei general tributària.

Article 160

Liquidació provisional d'ofici.

-1 En els termes que s'estableixin per reglament, l'òrgan gestor ha de practicar la liquidació provisional d'ofici si el subjecte passiu no compleix la seva obligació d'autoliquidar la taxa en els terminis establerts i no atén el requeriment de l'Administració per a la presentació de l'autoliquidació esmentada, tot això sens perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador, si escau.

Aquesta liquidació provisional determina el deute tributari estimat, tenint en compte les dades, els elements, els antecedents o els signes de què disposi l'Administració.

-2 La liquidació provisional d'ofici és immediatament executiva, sens perjudici dels recursos i de les reclamacions que s'hi puguin interposar. L'Administració pot efectuar ulteriorment la comprovació administrativa del fet imposable i de la valoració corresponent, havent de practicar les liquidacions definitives que procedeixin, de conformitat amb els articles 120 i següents de la Llei general tributària.

Article 161

Inspecció de la taxa.

Als efectes del que estableix l'article 14.1 d'aquesta Llei en matèria d'inspecció, s'estableix la col·laboració del Departament de Sanitat i Seguretat Social en la funció inspectora de la taxa regulada en aquest capítol.

Article 162

Prohibició de restitució.

L'import de la taxa corresponent no pot ésser objecte de restitució a terceres persones a causa de l'exportació de les carns, ja sigui de forma directa o indirecta.

Article 163

Afectació de la taxa.

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, i de conformitat amb el que estableix l'article 3 d'aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Capítol V Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció dels centres, dels serveis i dels establiments sanitaris assistencials

Article 164

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 167.

Article 165

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 166

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 167

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres, serveis i establiments 1.1 Consultes prèvies: 7.255 ptes.

1.2 Hospitals i serveis hospitalaris: 31.010 ptes.

1.3 Altres centres, serveis i establiments extrahospitalaris: 17.610 ptes.

-2 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients de certificació sanitària d'ambulàncies: 7.620 ptes.

-3 Per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior, per inspecció o dia d'inspecció, quan en calgui més d'un: 10.150 ptes.

Capítol VI Taxa pels serveis administratius de tramitació de l'acreditament de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials

Article 168

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació fet pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'acreditament dels centres, els serveis i els establiments sanitaris assistencials.

Article 169

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars dels centres o els serveis que sol·liciten l'acreditament.

Article 170

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 171

Quota La quota de la taxa és: -1 Hospitals i serveis hospitalaris 1.1 Per la primera vegada que se sol·licita l'acreditament:

1.460 ptes./llit.

1.2 Per cada renovació d'acreditament: 740 ptes./llit.

-2 Centres i serveis d'orientació i planificació familiar extrahospitalaris: 2.1 Per la primera vegada que se sol·licita l'acreditament:

11.715 ptes./llit.

2.2 Per cada renovació d'acreditament: 5.865 ptes./llit.

Capítol VII Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris

Article 172

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Generalitat dels serveis que es consignen en l'article 175.

Article 173

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 174

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 175

Quota.

La quota de la taxa és: -1 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres i serveis 1.1 Centres: 31.010 ptes.

1.2 Serveis: 17.610 ptes.

-2 Per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior, per inspecció o dia d'inspecció, quan en calgui més d'un: 10.150 ptes.

Capítol VIII Taxa pels serveis d'inspecció farmacèutica

Article 176

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis consignats en l'article 179.

Article 177

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 178

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 179

Quota.

L'import de la quota és: -1 Per inspecció-informe sobre condicions dels locals, instal·lacions i utillatge per a l'autorització d'obertura o el trasllat de serveis farmacèutics 1.1 Oficina de farmàcia: 7.030 ptes.

1.2 Farmaciola i dipòsit de medicaments: 4.900 ptes.

1.3 Servei de farmàcia hospitalària: 9.965 ptes.

1.4 Magatzem de distribució: 14.940 ptes.

-2 Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica titular, de qui la regenta o del copropietari o copropietària: 4.340 ptes.

-3 Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica agregat: 3.230 ptes.

-4 Per inspecció farmacèutica ordinària: 2.935 ptes.

Capítol IX Taxa pels serveis d'inscripció i anotació en registres oficials

Article 180

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa la inscripció i l'anotació fetes pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de les indústries, els productes o els laboratoris en els registres oficials que es consignen a l'article 183.

Article 181

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 182

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei administratiu d'inscripció o anotació registral, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones interessades facin la sol·licitud dels serveis.

Article 183

Quota.

L'import de la quota és: -1 Per la inscripció i l'anotació en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i en el Registre Especial de Productes de Catalunya: 1.100 ptes.

-2 Per la inscripció i l'anotació en el Registre dels Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària: 1.100 ptes.

Capítol X Taxa per la prestació de serveis per l'Institut d'Estudis de la Salut

Article 184

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el diploma acreditatiu del nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al personal de transport sanitari.

Article 185

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el diploma acreditatiu del nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al personal de transport sanitari.

Article 186

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però el pagament corresponent ha d'ésser en el moment de fer-ne la sol·licitud d'inscripció.

Article 187

Quota.

L'import de la quota és: ¬a) Prova de coneixements teòrics: 2.500 ptes.

¬b) Prova de coneixements pràctics: 12.500 ptes.

Capítol XI Taxa per altres actuacions sanitàries

Article 188

Fet imposable Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació del servei de reconeixement o examen de salut i el lliurament del certificat.

Article 189

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones naturals a les quals es presten els serveis a què fa referència l'article 188.

Article 190

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones interessades facin la sol·licitud dels serveis.

Article 191

Quota.

La quota de la taxa pel reconeixement o l'examen de salut i el lliurament del certificat, sense incloure-hi les taxes autoritzades per l'anàlisi o les exploracions especials i els impresos, és de 1.550 pessetes.

Capítol XII Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives de funcionament, acreditació i inspecció dels laboratoris de salut ambiental i alimentària

Article 192

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 195.

Article 193

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis gravats.

Article 194

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 195

Quota.

La quota de la taxa és: ¬a) Estudis, informes dels projectes i inspecció per a l'autorització administrativa de funcionament: 13.500 ptes.

¬b) Estudis i informes dels projectes per a l'obtenció de l'acreditació administrativa: 9.700 ptes.

¬c) Estudis, informes de projectes i inspecció per a la renovació de l'autorització administrativa de funcionament: 11.350 ptes.

¬d) Estudis i informes dels projectes per a la renovació de l'acreditació administrativa: 9.645 ptes.

¬e) Estudis, informes dels projectes i inspecció per a l'ampliació d'activitats autoritzades: 9.400 ptes.

¬f) Estudis i informes dels projectes per a l'ampliació -d'activitats acreditades: 9.640 ptes.

¬g) Per inspeccions posteriors, periòdiques o no: 9.186 ptes.

Capítol XIII Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics

Article 196

Fet imposable.

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei Català de la Salut dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) i l'atorgament, si escau, de la certificació de la conformitat de bones pràctiques d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments i productes cosmètics amb la finalitat de determinar-ne els efectes en els humans, els animals i el medi ambient, la inscripció d'aquests laboratoris o aquestes empreses al registre corresponent, i la realització de les inspeccions periòdiques per a avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL).

-2 El nombre de dies que es programin per a dur a terme la inspecció han d'estar en funció de les dimensions del laboratori, i també del tipus i la varietat d'estudis preclínics que s'hi facin.

Article 197

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) i, per tant, la inclusió del laboratori en el programa de verificació del compliment de BPL, establert pel Servei Català de la Salut.

Article 198

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la prestació del servei. L'obligació del pagament de la taxa sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud d'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) al Servei Català de la Salut i la incorporació del laboratori o l'empresa al programa de verificació del compliment de BPL establert.

-2 El pagament de la taxa es fracciona mitjançant l'emissió de dues liquidacions, la primera de les quals es refereix a la inscripció del laboratori en el programa de verificació de compliment de BPL, i que s'ha de fer efectiu en el moment en què es presenti la sol·licitud corresponent; la segona liquidació es refereix a la realització de la inspecció, i el pagament corresponent s'ha de fer efectiu abans del dia en què s'hagi programat l'inici d'aquesta inspecció, per la qual cosa l'import queda provisionalment fixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats.

Article 199

Quota.

La quota de la taxa és: ¬a) Inscripció del laboratori en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL): 37.800 ptes.

¬b) Inspecció del laboratori per a verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL): 62.000 ptes./dia.

¬c) Inspeccions ulteriors periòdiques, per a avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL): 62.000 ptes./dia.

Capítol XIV Taxa de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis preclínics amb medicaments i productes cosmètics

Article 200

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei Català de la Salut dels serveis i les actuacions inherents a la verificació d'un estudi preclínic d'un medicament o un producte cosmètic amb l'objecte de determinar si en l'elaboració d'aquests s'han seguit els principis de bones pràctiques de laboratori. Així mateix, el fet imposable inclou la inscripció de l'estudi verificat al registre corresponent.

Article 201

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa el laboratori que hagi promogut l'elaboració de l'estudi que s'ha de verificar.

Article 202

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita amb la prestació del servei.

L'obligació del pagament de la taxa sorgeix des del moment en què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d'aquesta verificació al Servei Català de la Salut o quan aquesta verificació sigui sol·licitada per una autoritat sanitària reguladora davant la qual s'ha presentat aquest estudi que forma part del dossier de registre d'un medicament o de la documentació d'un producte cosmètic.

-2 La taxa s'ha de fer efectiva abans del dia programat per a l'inici de la inspecció per a la verificació de l'estudi, en els termes que s'estableixin per reglament.

Article 203

Quota.

La quota de la taxa per la inspecció de verificació, l'atorgament de la certificació d'avaluació de conformitat de bones pràctiques de laboratori en l'elaboració i la inscripció de l'estudi verificat al registre corresponent és de 62.000 pessetes per dia.

Capítol XV Taxa per la inspecció prèvia a l'expedició de certificats sanitaris per al comerç de productes alimentaris

Article 204

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei que es consigna a l'article 207.

Article 205

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presta el servei que es consigna a l'article 207.

Article 206

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment que la persona interessada presenti la sol·licitud corresponent.

Article 207

Quota.

La quota de la taxa per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del certificat sanitari per al comerç de productes alimentaris és de 7.500 pessetes.

Capítol XVI Taxa per l'expedició de certificats sanitaris oficials dimanants d'arxius i registres del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Article 208

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei d'expedició pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de certificats dimanants dels seus arxius i registres sanitaris de qualsevol tipus d'instal·lacions, establiments, activitats i serveis o articles directament o indirectament relacionats amb l'ús o el consum humans.

Article 209

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten la certificació.

Article 210

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment que la persona interessada presenti la sol·licitud corresponent.

Article 211

Quota.

La quota per l'emissió del certificat oficial és de 1.500 pessetes.

Capítol XVII Taxa per l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris

Article 212

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris.

Article 213

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten el llibre de control de residus sanitaris.

Article 214

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment que les persones interessades en facin la sol·licitud corresponent.

Article 215

Quota La quota de la taxa es fixa en 4.568 pessetes.

Títol VIII Taxes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Capítol I Taxa per l'atorgament, la rehabilitació, la pròrroga, el visat o la modificació de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i les activitats auxiliars i complementàries

Article 216

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques dels serveis i les actuacions inherents a l'atorgament, la rehabilitació, la pròrroga o la modificació de les autoritzacions per als transports públics i privats per carretera, i també de cadascuna de les activitats auxiliars i complementàries.

Article 217

Subjecte passiu.

Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·liciten qualsevol dels serveis i les actuacions que constitueixen el fet imposable, o les persones a les quals els són prestats.

Article 218

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment en què es presenta la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 219

Liquidació de la taxa.

En el supòsit que l'ingrés de la taxa sigui exigit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, la liquidació i l'ingrés s'han d'efectuar mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

Article 220

Quota.

La prestació dels serveis i les actuacions administratius que constitueixen el fet imposable de la taxa queden gravats de la manera següent: -1 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport de mercaderies i de viatgers per carretera, en les modalitats de públic i privat complementari: 1.1 Atorgament o rehabilitació de l'autorització: 3.130 ptes.

1.2 Pròrroga, visat o modificació de l'autorització: 2.515 ptes.

-2 Atorgament o renovació d'autoritzacions de serveis públics discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari: 3.130 ptes.

-3 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació d'autorització d'agència de transport de mercaderies, transitari o emmagatzemista- -distribuïdor.

3.1 Atorgament o rehabilitació d'autorització d'agència de transport de mercaderies, transitari o emmagatzemista-distribuïdor: 6.265 ptes.

3.2 Atorgament o rehabilitació d'autoritzacions d'establiments de sucursals d'agència de transport de mercaderies, transitari o emmagatzemista-distribuïdor: 3.760 ptes.

3.3 Pròrroga, visat o modificació d'autoritzacions d'agència de transports, transitari o emmagatzemista-distribuïdor: 3.130 ptes.

-4 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb o sense conductor/a.

4.1 Atorgament o rehabilitació de l'autorització 4.1.1 De lloguer de vehicles amb conductor/a: 3.130 ptes.

4.1.2 De lloguer de vehicles sense conductor/a: 2.515 ptes.

4.2 Pròrroga, visat o modificació de l'autorització 4.2.1 De lloguer de vehicles amb conductor/a: 2.515 ptes.

4.2.2 De lloguer de vehicles sense conductor/a: 1.880 ptes.

-5 Atorgament d'autoritzacions especials de circulació establertes en els articles 220, 221 i 222 del Codi de la circulació: 3.130 ptes.

Capítol II Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 221

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir la certificació de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 222

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir la certificació de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 223

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la sol·licitud.

Article 224

Liquidació de la taxa.

La liquidació i l'ingrés de la taxa s'efectuen mitjançant la carta de pagament que s'ha de lliurar a aquest efecte.

Article 225

Quota.

L'import de la quota per cada prova és de 2.515 pessetes.

Capítol III Taxa per l'expedició del títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 226

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició del títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 227

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten el títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 228

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la sol·licitud, però l'ingrés de la taxa ha d'ésser previ a l'expedició del títol.

Article 229

Quota.

La quota de la taxa per cada títol és de 2.515 pessetes.

Capítol IV Taxa per informes i altres actuacions facultatives

Article 230

Fet imposable.

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa l'elaboració d'informes tècnics, l'expedició de certificats i altres actuacions facultatives que s'han de fer en les tramitacions instades per entitats, empreses o particulars, davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, o quan s'han d'efectuar com a conseqüència de disposicions en vigor o dels termes mateixos de les concessions o les autoritzacions atorgades.

-2 No són sotmesos a aquesta taxa els informes motivats per línies elèctriques de baixa tensió o per autoritzacions en zona de policia i vigilància de les obres públiques, per a executar obres quan llur pressupost, en ambdós casos, sigui inferior a cent mil pessetes. S'exceptuen d'aquesta taxa els informes que tenen assenyalada específicament una taxa especial.

Article 231

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

Article 232

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment que se'n formula la sol·licitud.

Article 233

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per informe de caràcter facultatiu per a la redacció del qual no cal prendre dades de camp: 4.040 ptes.

-2 Per informes de caràcter facultatiu per a la redacció dels quals cal prendre dades de camp: 17.135 ptes.

2.1 En el cas que calgués sortir més dies al camp: 14.005 ptes.

2.2 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 315 ptes.

-3 Per informes de facultatius en el cas de plànols parcials o d'altres projectes presentats a instàncies de particulars per a tramitar-los, d'acord amb la subrogació que estableix el Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en el cas de 10 hectàrees o fracció: 17.875 ptes.

3.1 Per cada 10 hectàrees més o fracció: 9.640 ptes.

3.2 En el cas que calgués sortir més dies al camp: 13.400 ptes.

3.3 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 300 ptes.

-4 Per treballs diversos de camp, inspecció d'obres i aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives, amb aixecaments d'actes, expedició de certificat final, lliurament de plànols o redacció del document de l'actuació feta: 16.000 ptes.

4.1 En el cas que calgués sortir més dies al camp: 13.400 ptes.

4.2 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 300 ptes.

-5 Informes preceptius per a autoritzacions d'usos i obres provisionals que correspon d'emetre a la Comissió d'Urbanisme, segons l'article 91 del Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística: 6.460 ptes.

5.1 Si calgués sortir al camp: 13.400 ptes.

5.2 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 300 ptes.

-6 Autoritzacions prèvies a la llicència fixada per l'article 44 del Reglament de gestió urbanística (Reial decret 3288/1978, del 25 d'agost): 6.460 ptes.

6.1 Quan cal sortir al camp, per dia: 13.400 ptes.

6.2 Més, si s'es ptes.cau, el preu de les fotografies, per foto: 300

Capítol V Taxa per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat

Article 234

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa el reconeixement i la inspecció a efectes d'habitabilitat dels locals destinats a l'habitatge.

Article 235

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants de la cèdula, és a dir, les persones naturals i jurídiques públiques o privades, promotores, propietàries i cedents en general de l'habitatge, tant si l'ocupen elles mateixes com si el lliuren a altres persones per qualsevol títol.

Article 236

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud d'expedició de la cèdula d'habitabilitat.

Article 237

Quota.

L'import de la quota és: -1 Primera ocupació: 1.1 Per un habitatge: 3.880 ptes.

1.2 Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 2 a 5 habitatges: 2.630 ptes.

1.3 Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 6 habitatges o més: 1.565 ptes.

-2 Segona ocupació: per cada habitatge: 755 ptes.

Capítol VI Taxa per l'atorgament de llicències en el supòsit de subrogació de les comissions d'urbanisme

Article 238

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'atorgament de llicències sobre actes d'edificació i usos del sòl en el supòsit de subrogació de les comissions d'urbanisme segons les normes legals o reglamentàries aplicables.

Article 239

Subjecte passiu S.

ón subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten les llicències.

Article 240

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant l'atorgament de la llicència per la comissió d'urbanisme corresponent.

Article 241

Base imposable i tipus de gravamen.

-1 La base imposable és constituïda pel pressupost del projecte.

-2 El tipus de gravamen ha d'ésser com a màxim del 3%, però no ha de superar en cap cas el tipus de gravamen establert en les ordenances de cada ajuntament quan l'atorgament de la llicència és directe.

Article 242

Bonificacions.

En els supòsits de projectes d'habitatges de protecció oficial, la quota tributària resultant gaudeix d'una bonificació del 90%, l'import de la qual és retornat a la persona interessada en ocasió de l'acreditament de la cèdula de qualificació definitiva.

Capítol VII Taxa per l'acreditació de laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

Article 243

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció de laboratoris a efectes de reconèixer-ne l'aptitud per a ésser acreditats com a laboratoris d'assaigs per al control de qualitat d'una àrea o un àmbit determinats.

Article 244

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars dels laboratoris que en sol·liciten l'acreditació.

Article 245

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud d'acreditació del laboratori.

Article 246

Quota.

L'import de la quota és:

¬a) Quan la sol·licitud d'acreditació s'efectuï per a una sola àrea: 75.075 ptes.

¬b) Quan se sol·liciti simultàniament, en un sol acte administratiu, l'acreditació per a dues àrees: 112.610 ptes.

¬c) Quan se sol·liciti l'acreditació simultània per a tres àrees: 150.145 ptes.

Capítol VIII Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació d'obres i projectes

Article 247

Fet imposable.

És el fet imposable de la taxa la prestació de treballs facultatius de redacció, taxació, confrontació i informes de projectes d'obres, serveis i instal·lacions d'entitats, empreses o particulars, i la taxació de les obres, els serveis i les instal·lacions.

Article 248

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els titulars o peticionaris de concessions, autoritzacions administratives o taxacions davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques o les seves entitats autònomes.

Article 249

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei. És, però, exigible: ¬a) En el cas de petició de redacció de projectes, des del moment que la persona interessada accepta el pressupost formulat pel servei.

¬b) En el cas de confrontació i informe, des del moment de la presentació del projecte que n'ha d'ésser objecte.

¬c) En el cas de taxació, quan el servei admet la prestació facultativa de la taxació o en virtut dels preceptes que regulen la matèria.

Article 250

Base imposable.

Constitueix la base imposable l'import del pressupost total d'execució material del projecte d'obra, serveis o instal·lacions i, en el cas de taxació, el valor que en resulta.

Article 251

Tipus de gravamen.

L'import de la taxa s'obté multiplicant l'arrel cúbica del quadrat de la base pel coeficient que s'assenyala a continuació, és a dir, per l'aplicació de la fórmula: t = c p 2/3 on p = pressupost del projecte ¬a) En el cas de redacció de projectes d'obres, serveis i instal·lacions, s'aplica el coeficient c = 2,7. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a: 17.275 ptes.

¬b) En el cas de confrontació i informe, s'aplica el coeficient c = 0,8. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a: 8.640 ptes.

¬c) En el cas de taxacions d'obres, serveis i instal·lacions i en el de taxacions de terrenys o edificis, s'aplica el coeficient c = 0,5. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a : 7.200 ptes.

¬d) En el cas de projectes d'obres, serveis i instal·lacions, s'aplica el coeficient c = 0,3. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a: 5.660 ptes.

Capítol IX Taxa per l'edició i la venda dels llibres de reclamacions

Article 252

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable la venda i l'edició dels llibres de reclamacions.

Article 253

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les empreses concessionàries o titulars dels serveis del transport de viatgers per carretera i d'estacions de transport de viatgers.

Article 254

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de l'adquisició.

Article 255

Quota.

La quota de la taxa es fixa en 180 pessetes.

Capítol X Taxa per l'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic

Article 256

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable:

¬a) L'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic i l'aprofitament dels seus materials en virtut de concessions o autoritzacions del Departament en l'àmbit de les seves competències en matèria de transport.

¬b) L'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic i l'aprofitament dels seus materials que es fan en virtut de concessions administratives d'àrees i estacions de servei o autoritzacions del Departament en l'àmbit de les seves competències en matèria de xarxa de carreteres de titularitat de la Generalitat.

Article 257

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els titulars de les concessions o autoritzacions i les persones físiques o jurídiques que s'hi subroguin.

Article 258

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant l'atorgament de la concessió o l'autorització corresponent respecte a l'anualitat en curs.

En les successives anualitats de vigència de la concessió, l'acreditament es produeix l'1 de gener de cada any.

Article 259

Quota.

-1 La quota de la taxa es determina aplicant el tipus del 4% sobre l'import de la base imposable que resulti dels criteris de valoració següents: ¬a) Per l'ocupació de terrenys de domini públic: el valor del terreny ocupat tenint en compte els valors dels terrenys contigus i els beneficis que els concessionaris n'obtenen per la proximitat a les vies de comunicació o obres marítimes o hidràuliques. L'esmentada valoració s'ha de fer d'acord amb el valor cadastral de terrenys de situació anàloga.

¬b) Per la utilització del domini públic: si es pot valorar, s'utilitza aquest valor com a base; en cas contrari, la base imposable s'ha de fixar en els valors dels materials que es beneficiïn de la utilització.

¬c) Aprofitament de materials: si es consumeixen els materials, s'utilitza com a base el valor dels que hagin estat consumits, i, si no es consumeixen, s'aplica com a base la utilitat que en reporta l'aprofitament.

-2 El servei encarregat de la inspecció ha de fixar la valoració a què fa referència el punt 1, d'acord amb els criteris que s'hi estableixen i llur desenvolupament reglamentari.

-3 En els supòsits de l'apartat 1. a i b, la quota s'ha de prorratejar per semestres.

Títol IX Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Capítol I Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

Article 260

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents: ¬a) Inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries agroalimentàries.

¬b) Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries.

Article 261

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis, els treballs o els estudis assenyalats a l'article 263.

Article 262

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 263

Quota.

La quota de la taxa es determina mitjançant les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

-1 Expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d'indústries (valor de la inversió en pessetes): 1.1 Fins a 5.000.000: 20.310 ptes.

1.2 De 5.000.001 a 20.000.000: 37.725 ptes.

1.3 Més de 20.000.000: (18.275+1.260 N) N = nombre de milions o fracció -2 Per la inscripció d'instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la base.

-3 Pel trasllat d'indústries, s'aplica igualment el 50% del valor dels elements o les instal·lacions traslladats.

-4 Per la inscripció d'altres modificacions, com ara canvi d'activitat, canvi de titularitat o arrendament, s'aplica el 25% de la base. Per reducció i substitució de maquinària, aquest percentatge s'aplica al valor actual de les instal·lacions donades de baixa o que entren en substitució, respectivament. En qualsevol cas, l'aplicació d'aquesta tarifa 1 comporta l'expedició del corresponent certificat d'inscripció.

Capítol II Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça

Article 264

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis administratius inherents a l'expedició de llicències, matrícules i precintes d'arts que, d'acord amb la legislació vigent, són necessaris per a practicar la caça i que s'especifiquen en l'article 267.

Article 265

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició de la llicència, la matrícula i el precinte d'arts per a la caça.

Article 266

Acreditament.

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència, la matrícula i el precinte d'arts per a la caça, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 267

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Llicències de caça.

1.1 Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 2.500 ptes.

1.2 Per a caçar per qualsevol altre procediment autoritzat, tret d'armes (de foc i assimilables), durant un any a tot el territori de Catalunya: 1.250 ptes.

1.3 Per a tenir canilles: 31.200 ptes.

-2 Matrícula d'àrees de caça. La quota és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l'àrea de caça d'acord amb els barems següents: 2.1 Àrees de caça integrades en els grups següents: pta/ha i any Grup I: 65 Caça major: una peça cada 100 ha o inferior Caça menor: 0,30 peces/ha o inferior Grup II: 100 Caça major: més d'1 i fins a 2 peces per cada 100 ha Caça menor: més de 0,30 i fins a 0,80 peces/ha Grup III: 230 Caça major: més de 2 i fins a 3 peces per cada 100 ha Caça menor: més de 0,80 i fins a 1,50 peces/ha Grup IV: 310 Caça major: més de 3 peces per cada 100 ha Caça menor: més de 1,50 peces/ha Àrees de caça amb reglamentació específica: 310 En qualsevol cas, la quota no pot ésser inferior a 35.000 pessetes, per a les àrees de caça del grup IV i amb reglamentació específica.

2.2 Per a la caça d'ocells aquàtics, s'apliquen els barems següents: pta/ha i any Grup I: 310 Grup II: 460 Grup III: 605 Per a àrees de caça que tinguin un aprofitament principal de caça menor i secundari de caça major, o viceversa, s'aplica la tarifa del grup corresponent a l'aprofitament principal, més la quantitat de 40 pessetes per hectàrea i any secundari.

-3 Precinte d'arts per a la caça: quota única de 85 pessetes.

Capítol III Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics

Article 268

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola, els quals s'especifiquen a l'article 271.

Article 269

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que utilitzen els serveis esmentats a l'article 271.

Article 270

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 271

Bases i tipus.

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen que es detallen a continuació:

-1 Per la inscripció en registres oficials.

1.1 Per la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides: 1.1.1 Establiments: 9.000 ptes.

1.1.2 Serveis: 9.000 ptes.

1.2 Per la renovació al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides: 1.2.1 Establiments: 4.200 ptes.

1.2.2 Serveis: 4.200 ptes.

1.3 Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola: 1.3.1 Maquinària agrícola nova: 3.600 ptes.

1.3.2 Transferència o canvi de titular: 4.200 ptes.

-2 Per l'autorització de plantacions de vinya, autorització per a noves plantacions, replanta- cions i substitucions de vinya: taxa de 1.885 pessetes per hectàrea, amb un màxim de 18.775 pessetes. Quan la plantació és de menys d'una hectàrea, la taxa és de 635 pessetes.

-3 Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius.

3.1 Anàlisis fisicoquímiques: 3.1.1 Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 480 ptes.

3.1.2 Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i similars) prèvies a la identificació i la quantificació.

Cada una: 840 ptes.

3.1.3 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 1.200 ptes.

3.1.4 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d'emissió de flama, d'absorció atòmica, CCF o similars: 1.440 ptes.

3.1.5 Per la identificació i la quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d'alta resolució o similars: 3.600 ptes.

3.1.6 Per la identificació i la quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 10.000 ptes.

3.2 Anàlisis microbiològiques: 3.2.1 Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents, o Lactolacilus o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 1.800 ptes.

3.2.2 Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lancefield) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa: 2.100 ptes.

3.2.3 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 2.500 ptes.

3.2.4 Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 4.200 ptes.

3.2.5 Estabilitat a l'etanol 68%: 720 ptes.

3.2.6 Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 720 ptes.

3.3 Valoració organolèptica: 12.000 ptes.

3.4 Les anàlisis no seriades fisicoquímiques o microbiològiques incrementen les taxes d'un 100%.

3.5 Les anàlisis fisicoquímiques a nivell de traces incrementen les taxes d'un 100%.

3.6 Altres serveis facultatius: 3.6.1 Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 3.600 ptes.

3.6.2 Per dictàmens sobre productes: 14.500 ptes.

3.6.3 Pel registre i l'autorització de laboratoris privats:

7.200 ptes.

3.6.4 Per la inspecció periòdica de laboratoris: 4.800 ptes.

-4 Pel seguiment d'assaigs oficials.

4.1 Pel seguiment d'assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i l'elaboració d'informe final: 30.000 ptes.

4.2 Per l'elaboració de certificats fitosanitaris: 3.800 ptes.

4.3 Per l'elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 18.000 ptes.

Capítol IV Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris

Article 272

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents als treballs definits en l'article 275.

Article 273

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten la prestació dels serveis determinats a l'article 275.

Article 274

Acreditament.

La taxa s'acredita i s'exigeix en el moment de la prestació del servei.

Article 275

Bases i tipus.

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

-1 Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària, l'estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori.

1.1 Per cada gos: 60 ptes.

1.2 Per cada animal major: 6 ptes.

1.3 Per cada animal menor (porquí, de llana o cabrum): 2 ptes.

1.4 Per altres animals i productes d'origen animal (per servei): 250 ptes.

-2 Pels serveis facultatius en relació amb documentació sanitària de trasllat 2.1 Pels serveis facultatius corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals i productes d'origen animal.

2.1.1 Èquids: 85,00 ptes./unitat.

2.1.2 Grans remugants: 60,00 ptes./unitat.

2.1.3 Petits remugants: 5,00 ptes./unitat.

2.1.4 Lepòrids reproductors: 0,50 ptes./unitat.

2.1.5 Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,50 ptes./unitat.

2.1.6 Pollastres i pollets recria : 0,40 ptes./unitat.

2.1.7 Pollets d'un dia destinats a la multiplicació : 0,60 ptes./unitat.

2.1.8 Pollets d'un dia destinats a producte final: 0,10 ptes./unitat.

2.1.9 Suids: 20,00 ptes./unitat.

2.1.10 Arnes : 5,00 ptes./unitat.

2.1.11 Lepòrids : 0,40 ptes./unitat.

2.1.12 Per cada document expedit per a altres animals i productes : 250,00 ptes./unitat.

2.2 Si l'extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d'origen animal, a l'import total de la taxa s'afegeix la quantitat de 1.000 pessetes.

2.3 Bestiar d'esports i sementals selectes: aquest tipus de bestiar té el doble de les tarifes del grup al qual correspon l'animal afectat per la guia.

2.4 Bestiar transhumant: si la guia d'origen i sanitat pecuàries afecta bestiar que ha de sortir del terme municipal del seu empadronament per tal d'aprofitar pastures i ha de retornar al punt d'origen, les taxes pels serveis facultatius veterinaris a percebre són el 50% de les establertes per a cada espècie de bestiar, i les guies que emparen aquestes expedicions poden ésser ratificades gratuïtament per les inspeccions veterinàries de trànsit, fins a cinc vegades, amb validesa de cinc dies per a cada ratificació.

-3 Per l'expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció.

3.1 Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar, les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 160 pessetes per aquest servei.

3.2 Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'allotja o contracta bestiar o matèries contumaces, quan s'estableix amb caràcter obligatori, es perceben 260 pessetes per cada local inspeccionat.

-4 Pel registre de nuclis zoològics: 5.590 ptes.

-5 Per l'expedició i la renovació de la targeta sanitària equina i la diligenciació del llibre d'identificació cavallina (LIC). : pta/animal

5.1 Per a èquids destinats a activitats agràries: 60

5.2 Per a èquids destinats a altres activitats: 320

5.3 Per la diligenciació del LIC: 320

-6 Per la realització dels controls veterinaris en el lloc de destinació dels animals i dels pro-ductes d'origen animal procedents de comerç intracomunitari o de països tercers, 2.000 pessetes per servei. Si cal efectuar presa de mostres, s'ha d'aplicar la taxa que correspongui, per similitud, a les assenyalades en l'apartat 7.

-7 Per presa de mostres en campanyes oficials: pta/cap

7.1 Extracció de sang:

7.1.1 Animals majors: 300

7.1.2 Animals menors: 200

7.1.3 Conills: 50

7.2 Altres líquids orgànics:

7.2.1 Animals majors: 600

7.2.2 Animals menors: 300

La quota mínima per presa de mostres en campanyes oficials no ha d'ésser menor de 5.000 ptes pta/servei

7.3 Pinso i aigua: 1.000

7.4 Altres preses de mostres: 5.000

-8 Per l'aplicació de productes biològics en la profilaxi vacunal i realització de proves al·lèrgiques en campanyes oficials:

8.1 Profilaxi vacunal: pta/cap 8.1.1 Animals majors: 250

8.1.2 Animals menors: 100

8.1.3 Ocells i conills: 5

La quota mínima per profilaxi vacunal en campanyes oficials no ha d'ésser menor de 5.000 ptes.

8.2 Reaccions diagnòstiques tuberculització: 300

Capítol V Taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Article 276

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis oficials efectuades en els laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que es consignen en l'article 279, relatiu a la quota de la taxa.

Article 277

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten el servei de laboratori.

Article 278

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 279

Quota.

La quota de la taxa és: pta/mostra

-1 Anàlisis microbiològiques:

1.1 Recompte total: 2.500

1.2 Recompte de bacteris: 1.500

1.3 Recompte de fongs i llevats: 1.500

1.4 Identificació de bacteriana: 4.000

1.5 Identificació de fongs i llevats: 5.000

1.6 Serotip d'un germen: 2.500

1.7 Observacions microscòpiques

1.7.1 Examen en fresc: 500

1.7.2 Tinció i examen: 800

1.7.3 Examen en camp obscur: 700

1.8 Recomptes cel·lulars: 500

1.9 Antibiograma de 10 antibiòtics: 2.500

-2 Anàlisis parasitològiques:

2.1 Concentració i recompte d'elements parasitaris: 1.500

2.2 Identificació de paràsits: 2.500

-3 Anàlisis serològiques

3.1 Aglutinació: 300

3.2 Precipitació: 300

3.3 Fixació del complement d'1 a 10 sèrums: 1.700

3.4 Fixació del complement de més de 10 sèrums: 1.600

3.5 Immunodifusió en agar-gel: 800

3.6 Immunohistoquímic d'1 a 10 sèrums: 1.700

3.7 Immunohistoquímic de més de 10 sèrums: 1.600

3.8 Enzimoassaig (Elisa) d'1 a 10 sèrums : 1.500

3.9 Enzimoassaig (Elisa) més de 10 sèrums: 1.200

3.10 Immunoblotting d'1 a 10 sèrums: 1.500

3.11 Immunoblotting de més de 10 sèrums: 1.200

3.12 Serumneutralització d'1 a 10 sèrums: 1.500

3.13 Serumneutralització de més de 10 sèrums: 1.200

3.14 Altres: 1.000

-4 Anàlisis virològiques 4.1 Aïllament víric: 4.200 4.2 Determinació in vitro: 29.700

-5 Anàlisis histopatològiques: 5.000 -6 Per les anàlisis de laboratori per a la determinació de paràsits dels vegetals: 2.500 -7 Enzimoassaigs PCR: 4.000

Article 280

Exempció.

-1 No s'aplica la taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat ramadera si s'esdevé alguna de les tres circumstàncies següents: 1.1 Que la sol·licitud del servei per a fer les anàlisis sigui efectuada pels veterinaris responsables de les agrupacions de ramaders següents:

¬a) Les agrupacions de defensa sanitària els estatuts de les quals siguin aprovats pel Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca.

¬b) Els grups de sanejament ramader de bestiar boví, oví o cabrum o altres agrupacions que tinguin signat i vigent el corresponent concert.

1.2 Que la presa de mostres hagi estat feta pel veterinari o veterinària responsable de l'agrupació en els animals propietat dels integrants de la corresponent agrupació.

1.3 Que les analítiques sol·licitades siguin les establertes com a obligatòries en campanyes oficials per al control, la lluita i l'eradicació de malalties.

-2 S'eximeix de l'aplicació d'aquesta taxa les organitzacions i les agrupacions ramaderes que tinguin signat un conveni de col·laboració amb els serveis competents en matèria de sanitat animal de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

-3 Són exempts de la taxa pels anàlisis de laboratori per a la determinació de paràsits dels vegetals els organismes públics i les agrupacions de defensa vegetal.

Capítol VI Taxa pel permís de pesca

Article 281

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'atorgament dels permisos per a pescar en les zones de pesca controlada.

Article 282

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició dels permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca controlada.

Article 283

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva en l'acta de sol·licitud del permís per a pescar.

Article 284

Quota.

La quota de la taxa per permisos de zones de pesca controlada és:

-1 Classe A intensiva: 1.1 No riberes: 1.720 ptes.

1.2 Riberes: 625 ptes.

-2 Classe B truitera 1ª: 440 ptes.

-3 Classe C truitera 2ª: 255 ptes.

-4 Ciprínids: 130 ptes.

Article 285

Exempcions.

Són exempts d'aquesta taxa els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilats i els que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, o totes dues, i les persones menors de catorze anys.

Capítol VII Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones

Article 286

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei que es defineix a l'article 289.

Article 287

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a qui es presta el servei que s'esmenta a l'article 289.

Article 288

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 289

Quota.

La quota de la taxa per la llicència per a recol·lectar tòfones és de 1.500 pessetes.

Capítol VIII Taxa per la llicència de pesca continental i la matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca

Article 290

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'expedició de les llicències i les matrícules que, d'acord amb la legislació vigent, són necessàries per a practicar la pesca continental o per a dedicar embarcacions o aparells flotants a la pesca continental.

Article 291

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques en interès de les quals s'expedeixen les llicències o les matrícules necessàries per a la pesca continental o per a l'ús d'embarcacions i aparells flotants quan es practica aquesta pesca.

Article 292

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva en el moment que se sol·liciten les llicències o les matrícules.

Article 293

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Llicències de pesca continental autonòmica.

1.1 La llicència per a pescar durant un any en tot el territori de Catalunya: 1.250 ptes.

1.2 La llicència per a la pesca de l'angula: 3.000 ptes.

-2 Matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca continental. Tenen vigència d'un any, i les classes i els imports són:

2.1 Classe 1ª: embarcacions de motor: 1.570 ptes.

2.2 Classe 2ª: embarcacions impulsades per vela, rem, perxa o qualsevol al ptes.tre procediment diferent del motor: 655

Article 294

Exempcions.

Són exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d'expedició de la llicència per a pescar durant un any en tot el territori de Catalunya, recollida a l'apartat 1 de l'article 293, els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilats i aquells que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, o totes dues, i les persones menors de catorze anys. Aquesta exempció no afecta la llicència per a la pesca de l'angula.

Capítol IX Pesca marítima

Article 295

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General de Pesca Marítima dels serveis següents:

-1 L'atorgament de qualsevol autorització administrativa necessària per al desenvolupament de l'activitat de la pesca i l'aqüicultura.

-2 Els drets d'examen i l'expedició de certificats per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat nàutica pesquera i per a l'exercici d'activitats nauticoesportives.

L'expedició i la renovació de títols nauticoesportius i subaquaticoesportius, l'expedició de duplicats de certificats d'examen, de títols i targetes i l'autorització d'obertura d'escoles, acadèmies i centres.

-3 L'expedició de llicències de pesca recreativa d'acord amb la legislació vigent, i les autoritzacions dels concursos de pesca recreativa.

-4 L'expedició de llicències de pesca marítima professional.

Article 296

Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten els serveis determinats a l'article 298.

Article 297

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 298

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la pesca i l'aqüicultura.

Per cada expedient: 3.300 ptes.

-2 Títols professionals, nauticoesportius i subaquaticoesportius 2.1 Drets d'examen:

2.1.1 Títols menors, per la totalitat d'assignatures: 330 ptes.

2.1.2 Altres titulacions, per assignatura: 220 ptes.

2.1.3 Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i patró/ona d'embarcació d'esbarjo restringit a motor: 5.000 ptes.

2.1.4 Patró/ona de iot i patró/ona de iot d'altura: 7.000 ptes.

2.1.5 Capità/ana de iot: 8.500 ptes.

2.2 Expedició de títols 2.2.1 Títols per a exercir activitats nauticoesportives i subaquaticoesportives: 2.2.1.1 Capità/ana de iot i patró/ona de iot d'altura: 11.700 ptes.

2.2.1.2 Patró d'embarcacions d'esbarjo, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo restringit a motor i patró/ona de iot : 2.900 ptes.

2.2.1.3 Bussejador/a de 2ª classe, bussejador/a de 1ª classe: 2.000 ptes.

2.2.1.4 Bussejador/a monitor i bussejador/a instructor: 2.000 ptes.

2.3 Renovacions de títols Renovacions de títols per a exercir activitats nauticoesportives i subaquàtiques: 2.000 ptes.

2.4 Expedició de duplicats de certificats d'examen 2.4.1 Títols professionals: 2.000 ptes.

2.4.2 Títols nauticoesportius: 2.000 ptes.

2.5 Expedició de duplicats de títols i targetes Títols nauticoesportius i subaquaticoesportius: 2.000 ptes.

2.6 Autoritzacions d'obertura 2.6.1 Escoles esportives nàutiques: 10.000 ptes.

2.6.2 Acadèmies privades per a l'ensenyament de la navegació d'esbarjo: 10.000 ptes.

2.6.3 Centres de busseig: 10.000 ptes.

-3 Llicències de pesca recreativa 3.1 Per cada llicència de 1a o 2a classe: 1.685 ptes.

3.2 Per cada llicència de 3a classe: 3.2.1 De menys de 10 pescadors diaris: 25.000 ptes.

3.2.2 De més de 10 pescadors diaris: 50.000 ptes.

3.3 Per cada expedient d'autorització de concurs de pesca: 3.360 ptes.

-4 Llicències de pesca professional

4.1 Corall, marisqueig: 3.000 ptes.

4.2 Angula: 1.500 ptes.

4.3 Cucs de mar, rall: 1.000 ptes.

Article 299

Exempcions.

Són exempts de la taxa per l'expedició de la llicència de pesca recreativa els titulars que acreditin documentalment la condició de jubilats.

Capítol X Taxa per l'expedició de certificacions oficials per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

Article 300

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen a l'article 303.

Article 301

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es concedeix el certificat oficial.

Article 302

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 303

Quota.

La quota per dret a certificació oficial és de 600 pessetes.

Capítol XI Taxa dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles per als vins de qualitat produïts en regions determinades (VQPRD)

Article 304

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que presten els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles per als vins de qualitat produïts en regions determinades (VQPRD).

Article 305

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es presten els serveis a què fa referència l'article 304.

Article 306

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què s'efectua la sol·licitud corresponent.

Article 307

Quota.

-1 Quota anual sobre les plantacions inscrites en el Registre:

¬a) La base imposable és constituïda pel nombre d'hectàrees inscrites a nom de cada persona interessada pel valor mitjà en pessetes de la producció d'una hectàrea en la zona i la campanya precedent.

¬b) El tipus de gravamen màxim a aplicar sobre la base imposable anterior es fixa en l'1%.

-2 Quota per productes emparats:

¬a) La base imposable és constituïda pel valor resultant de multiplicar el preu mitjà de la unitat de producte emparat pel volum venut.

¬b) El tipus de gravamen màxim a aplicar sobre la base imposable anterior es fixa en l'1,5%.

-3 Quota pel dret d'expedició de certificat d'origen, visat de factures i per la venda de sistemes de control de producte embotellat establert: la quota es fixa en 500 pessetes per cada certificat o factura i el doble del valor del cost del sistema de control establert.

Capítol XII Taxa per l'expedició de la llicència per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 308

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de la llicència que, d'acord amb la legislació vigent, és necessària per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Article 309

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició de la llicència.

Article 310

Acreditament.

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència.

Article 311

Quota.

La quota per cada llicència vàlida per a una immersió és de 360 pessetes.

Capítol XIII Taxa per l'expedició d'autoritzacions d'usos turístics o esportius intensius de la zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 312

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de l'autorització que, d'acord amb l'article 5 de la Llei 19/1990, del 10 de desembre, cal per a l'ús turístic o esportiu intensiu de caràcter comercial de la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Article 313

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització.

Article 314

Acreditament.

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de l'autorització.

Article 315

Quota.

La quota de la taxa per cada autorització d'un any de durada és:

-1 Embarcacions amb capacitat màxima fins a 50 passatgers:

1.1 Per una embarcació: 50.000 ptes.

1.2 Per cada embarcació de més: 25.000 ptes.

-2 Embarcacions amb capacitat superior a 50 passatgers:

2.1 Per cada embarcació: 100.000 ptes.

2.2 Per cada embarcació de més: 50.000 ptes.

Capítol XIV Taxa per la inscripció en el Consell Català de Producció Agrària Ecològica

Article 316

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció de finques, indústries i empreses importadores en els registres establerts pel Decret 28/1994, del 21 de gener, de creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Article 317

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la inscripció corresponent.

Article 318

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que la persona interessada sol·licita la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 319

Quota La quota de la taxa per inscripció és de 10.000 pessetes.

Títol X Taxes del Departament de Treball

Capítol únic Taxa pels drets d'inscripció a les proves d'accés al certificat de professionalitat

Article 320

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves d'accés al certificat de professionalitat.

Article 321

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 322

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 323

Quota.

La quota per proves d'accés al certificat de professionalitat és de 3.000 pessetes.

Article 324

Exempcions.

Són exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats.

Títol XI Taxes del Departament de Justícia

Capítol únic Taxa per les inscripcions i les modificacions d'associacions i llurs federacions

Article 325

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de les associacions i llurs federacions, i també les modificacions posteriors de les entitats subjectes a la Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions.

Article 326

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones jurídiques que sol·liciten les inscripcions assenyalades a l'article 325.

Article 327

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 328

Quota.

La quota de la taxa és:

¬a) Per inscripció : 4.400 ptes.

¬b) Per modificació: 2.200 ptes.

Article 329 Exempcions

Són exemptes de la taxa les associacions i llurs federacions declarades d'utilitat pública dedicades a l'assistència o la integració social de minusvàlids físics o psíquics o a l'atenció de la tercera edat, sempre que les dites entitats retin comptes a l'Administració i els càrrecs de llurs representants no siguin remunerats.

Títol XII Taxes del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

Capítol I Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d'instal·lacions i inscripcions al Registre d'Establiments Industrials, control d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes

Article 330

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme dels serveis especificats a l'article 333.

Article 331

Subjecte passiu.

-1 Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten o afecten els serveis esmentats a l'article 333.

-2 Són subjectes passius substituts del contribuent les entitats concessionàries quan el servei és prestat en virtut de concessió, sens perjudici de la repercussió que tinguin en el contribuent.

Article 332

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i es pot exigir, però, a la bestreta des del moment de la iniciació de l'expedient. Si, un cop iniciat l'expedient, se'n produeix la conclusió, per desistiment de la persona interessada o per causes que li siguin imputables, la taxa s'acredita en la quantia d'un 35% de la tarifa aplicable, si no ha tingut lloc la prestació total del servei. En el supòsit contrari, s'acredita la totalitat de la taxa i no és procedent cap devolució.

Article 333

Quota.

Les quotes de la taxa s'ajusten a les tarifes següents: -1 Metrologia 1.1 Aprovació de model, modificació d'aprovació de model, autorització d'ús metrològic, autorització o habilitació de laboratoris o altres organismes de control, pròrrogues d'aprovació de model d'aparells metrològics, certificats d'ús metrològic i certificats d'assaigs metrològics: la quota per la tramitació és de 15.000 pessetes per model o família de tipus.

1.2 Verificació primitiva, verificació de la Comunitat Europea i primeres verificacions: 1.2.1 Fetes per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

1.2.2 Fetes per un laboratori habilitat o per una empresa amb certificació de la Comunitat Europea: la quota de tramitació és de 200 pessetes per aparell.

1.3 Verificació després de reparació o modificació: 1.3.1 Fetes per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

1.3.2 Fetes per un laboratori habilitat o una entitat verificadora autoritzada: la quota de tramitació és de 200 pessetes per aparell.

1.4 Verificació periòdica: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

1.5 Verificacions per motius de reclamació: la quota per aquestes comprovacions és la corresponent a l'apartat 3.1.1 per cada reclamació.

-2 Resolució d'expedients de concessió i autorització d'activitats industrials i instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització, inscripció en el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya i comprovació d'activitats i instal·lacions que no requereixen autorització o concessió prèvies o l'atorgament de les quals no correspon a la Generalitat de Catalunya.

2.1 Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l'ampliació en pessetes)

2.1.1 Fins a 5 milions: 7.455 ptes.

2.1.2 Més de 5 milions fins a 10 milions: 14.900 ptes.

2.1.3 Més de 10 milions fins a 20 milions: 29.800 ptes.

2.1.4 Més de 20 milions fins a 200 milions: 59.585 ptes.

2.1.5 Més de 200 milions fins a 5.000 milions: 11.920+250N

2.1.6 Més de 5.000 milions : 607.735+125N N=nombre de milions o fracció

2.2 Per la inscripció d'activitats subjectes al règim d'alliberament industrial que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

2.3 Per les pròrrogues i les modificacions de les instal·lacions que afecten la seguretat, quan no pressuposen ampliació de les inscrites en el Registre, s'aplica el 25% de la quota corresponent de l'apartat 2.1. La base, en aquest cas, és el valor de les modificacions.

2.4 Quan l'expedient principal comporta, a més, la presentació de separata d'altres reglamentacions de seguretat, s'aplica, pel conjunt, el 150% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

2.5 Per les ampliacions, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres, s'aplica el 200% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

-3 Control i prova d'aparells, recipients o vehicles sotmesos a prova inicial, periòdica o per reforma, en virtut de la reglamentació de seguretat, homologació i normalització, competència del Departament d'Indústria,

Comerç i Turisme.

3.1 Control estadístic de certificacions de prova emeses pel fabricant, el conservador o les entitats d'inspecció i control i les entitats concessionàries del servei ITV.

3.1.1 Certificacions unitàries: 935 ptes.

3.1.2 Certificacions de lots d'elements de productes de petit valor, fabricats en sèrie. Per unitat: Recipients de més de 100 l: 180 Recipients de menys de 100 l: 75 ptes.

3.2 Inspecció tècnica de vehicles feta per personal del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, utilitzant o no les estacions ITV dels concessionaris i l'expedició del certificat.

3.2.1 Inspeccions periòdiques de vehicles-enganxall, amb emissió de la corresponent certificació: 3.085 ptes.

3.2.2 Inspeccions periòdiques per a duplicats o per a la matriculació del vehicle: 3.085 ptes.

3.2.3 Inspeccions per a l'autorització de reformes o comprovació d'elements auxiliars o conjunts de vehicles: 3.085 ptes.

3.2.4 Inspecció de taxímetres o comptaquilòmetres: 1.180 ptes.

-4 Ordenació minera (Q=nombre de quadrícules mineres)

4.1 Permisos d'explotació (mínim per a Q=300): 177.855+190 (Q-300)

4.2 Permisos d'investigació (mínim Q=1): 177.855+710 (Q-1)

4.3 Concessió d'explotació derivada (mínim Q=50): 177.855+3.400 (Q-50) 4.4 Concessió d'explotació directa (mínim Q=50) : 228.460+3.400 (Q-50)

4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les seccions A), C) i D). La base és el valor del pressupost anual d'explotació: s'aplica el 150% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

4.6 Activitats mineres afins: la base és el valor de la instal·lació o de l'ampliació.

4.6.1 Inscripció i autorització d'indústries mineres i pedreres, pous, tallers de pirotècnia i polvorins i llurs ampliacions: s'aplca la quota corresponent de l'apartat 2.1.

4.6.2 Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modificacions i canvi de condicions de l'activitat.

4.6.2.1 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les cadu-citats, les modificacions i el canvi de condicions de l'activitat, s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.3.

4.6.2.2 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora dels registres, en ocasió de la revisió periòdica o a petició de tercers, s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.5.

4.7 Particions i perímetres de protecció: 32.215

-5 Certificacions tècniques i informes.

5.1 Certificats de conformitat i assaigs 5.1.1 Certificacions, informes i resolucions relatius a la fabricació de tipus únic, certificats de conformitat i aprovació de tipus d'aparell: 3.495

5.2 Registre d'actuacions d'entitats col·laboradores i d'inspecció i control, d'empreses i de professionals autoritzats: inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores i d'inspecció i control:

5.020 ptes.

5.3 Altres certificacions i informes.

5.3.1 Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons del sac, aforament d'aigües, revisions reglamentàries d'elements auxiliars a les mines, caducitat de concessions, camps de tir, accidents, autorització de l'ús o emmagatzematge d'explosius, voladures, tallers de pirotècnia i altres): 16.270 ptes.

5.3.2 Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells, productes i activitats per a estendre informes o certificacions, a petició de la persona interessada o de terceres, per a obtenir subvencions o desgravacions o per a altres finalitats, per a presentació davant d'altres organismes, per a estimacions de consum o frau, per a expropiacions, per a consolidació de concessions i per a explotació de patents i models d'utilitat: 12.520 ptes.

5.3.3 Comprovació dels nivells de qualitat dels serveis públics de subministrament d'aigua, de gas i d'electricitat:

25.030 ptes.

Article 334

Normes d'aplicació de les quotes.

-1 La verificació, tret de la metrologia, i la prova d'aparells o elements en laboratoris oficialment autoritzats es poden fer en lots uniformes, i els controls es poden fer utilitzant sistemes de mostratge adequats. El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme ha de fixar el nombre d'unitats que integra cada lot.

-2 L'import de la taxa per la verificació d'aparells o productes fabricats que van destinats a la venda no pot ultrapassar el 3% del preu de cost de l'objecte verificat.

Quan la taxa fixada en les quotes anteriors l'ultrapassa, aquella es redueix al percentatge esmentat.

-3 El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme pot comprovar d'ofici els valors declarats en la documentació aportada i sol·licitar els comprovants que calgui, per, si escau, rectificar la base per a la fixació de la taxa. A aquest efecte, els seus serveis d'inspecció poden establir barems o valors mitjans que facilitin la tasca d'avaluació, sens perjudici del dret de recurs de l'administrat o administrada regulat per aquesta Llei.

-4 En el cas que els serveis d'inspecció necessaris per a l'atorgament d'autorització o la inscripció d'instal·lacions o aparells subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització siguin prestats per entitats d'inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya o, dins el seu àmbit d'actuació, per les concessionàries del servei d'inspecció tècnica de vehicles amb caràcter general, s'aplica la quota 3.1.1, i no les 2 i 3, als administrats.

Així mateix, s'aplica la tarifa 3.1.1 a la legalització dels butlletins d'aigua, per cada instal·lació o subministrament.

-5 Els subjectes passius substituts tenen l'obligació de fer liquidacions trimestrals en el termini de vint dies a partir de l'últim del trimestre.

-6 En els casos en què la verificació metrològica es fa per mostreig, quan així sigui determinat per reglament o a sol·licitud de les empreses, quan aquestes tinguin implantat un sistema de qualitat d'acord amb les normes ISO-9001 o ISO-9002 i presentin anualment una auditoria feta pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, o altres centres autoritzats, de compliment de les normes metrològiques, l'import de la taxa és el que correspon al nombre d'unitats de la mostra, per aplicació de la quota adequada al preu de cada unitat.

Capítol II Taxa per la tramitació de la llicència comercial per a la instal·lació de grans establiments comercials

Article 335

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de tramitació de l'expedient de sol·licitud de la llicència comercial per a la instal·lació de grans establiments comercials.

Article 336

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques que sol·liciten la llicència comercial.

Article 337

Base imposable i tipus de gravamen.

Constitueix la base imposable la superfície de venda dels establiments a què es refereix l'article 3 de la Llei 1/1997, del 24 de març, d'equipaments comercials. El tipus de gravamen s'estableix en 500 pessetes per metre quadrat de superfície de venda.

Article 338

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència comercial. Atesa la possibilitat que qui sol·licita aquesta llicència en desisteixi abans, durant o després de l'estudi de l'expedient per a l'atorgament de la llicència, la taxa es fracciona en dos pagaments:

¬a) El 35%, en el moment de presentar la sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació que s'estableixi per reglament, pel procediment d'autoliquidació.

¬b) El 65%, una vegada finalitzat l'estudi de l'expedient i abans de la proposta de resolució per a l'atorgament o no de la llicència comercial, pel procediment de notificació de la liquidació.

-2 La no-liquidació de la taxa en la fase assenyalada per l'apartat b anterior en el termini que es fixi per reglament dóna lloc a la caducitat del procediment per a l'atorgament de la llicència comercial.

Títol XIII Taxes del Departament de Benestar Social

Capítol I Taxa per les actuacions del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials

Article 339

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa els actes d'inscripció d'obertura, modificació de serveis i establiments de serveis socials en el Registre d'Entitats,

Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament de les corresponents certificacions.

Article 340

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques -llevat de les entitats d'iniciativa social- a les quals es presten els serveis derivats de les actuacions del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament de les certificacions corresponents.

Article 341

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció o del lliurament de la certificació, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què les persones interessades presentin la sol·licitud corresponent.

Article 342

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Inscripció de serveis residencials: 24.000 ptes.

-2 Inscripció de serveis diürns: 16.000 ptes.

-3 Inscripció d'altres serveis: 7.000 ptes.

-4 Modificacions d'assentaments registrals: 1.000 ptes.

-5 Certificacions d'assentaments registrals: 1.000 ptes.

Article 343

Exempcions.

Són exemptes de pagar aquesta taxa les entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

Capítol II Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials

Article 344

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció in situ pel Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar Social del compliment de les condicions materials i funcionals dels serveis i els establiments socials ja registrats que s'ha d'efectuar com a conseqüència d'una manifestació de l'entitat de la qual deriven efectes registrals, i també la verificació de les al·legacions de l'entitat titular dins un procediment sancionador.

Article 345

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques -llevat de les entitats d'iniciativa social- que presenten la petició que origina la inspecció.

Article 346

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de prestar el servei, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el mateix moment en què la persona interessada presenta la petició que origina la inspecció.

Article 347

Quota.

Per cada actuació d'inspecció del servei o l'establiment es fixa una quota d'11.000 pessetes.

Article 348

Exempcions.

Són exemptes de pagar aquesta taxa les entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

Capítol III Taxa per la selecció de sol·licituds d'habitatges de protecció oficial

Article 349

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la selecció dels sol·licitants d'habitatges de protecció oficial efectuada per la Direcció General de Serveis Comunitaris.

Article 350

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que participen en els procediments d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial.

Article 351

Exempcions.

Són exempts de la taxa els peticionaris d'habitatges de protecció oficial de promoció pública.

Article 352

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la selecció, però en pot ésser exigit el pagament en el mateix moment en què la persona interessada presenta la sol·licitud corresponent.

Article 353

Quota La quota per sol·licitud presentada és de 2.500 pessetes.

Capítol IV Taxa per les actuacions del Registre General de Centres de Formació d'Adults

Article 354

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa la inscripció d'alta o ingrés, complementària o de modificació en el Registre General de Centres de Formació d'Adults, creat pel Decret 72/1994, del 6 d'abril, i també el lliurament de les certificacions corresponents.

Article 355

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones físiques i les persones jurídiques que sol·liciten les actuacions gravades.

Article 356

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però en pot ésser exigit el pagament en el mateix moment que la persona interessada presenta la sol·licitud corresponent.

Article 357

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per la inscripció:

1.1 D'alta o ingrés: 15.000 ptes.

1.2 Complementària: 12.000 ptes.

-2 Certificacions d'assentaments: 1.000 ptes.

Capítol V Taxa de l'Hotel d'Entitats

Article 358

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització, per les entitats privades sense ànim de lucre, dels béns adscrits a l'Hotel d'Entitats, per tal de facilitar-los el funcionament i l'exercici de llurs activitats.

Article 359

Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre que fan ús dels serveis.

Article 360

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la utilització dels béns.

Article 361

Quota.

La quota de la taxa es determina segons els béns que s'utilitzen i que s'especifiquen a continuació:

-1 Despatxos:

1.1 Tipus A (de 5 a 10 metres quadrats):

1.1.1 Petit compartit (6 metres quadrats per entitat): 3.000 mensuals

1.1.2 Petit individual (8 metres quadrats per entitat): 4.000 mensuals

1.1.3 Gran individual (10 metres quadrats per entitat): 5.000 mensuals

1.2 Tipus B (de 10 a 20 metres quadrats):

1.2.1 Petit individual (12 metres quadrats per entitat): 6.000 mensuals

1.2.2 Mitjà individual (15 metres quadrats per entitat): 9.000 mensuals

1.2.3 Gran individual (18 metres quadrats per entitat): 12.000 mensuals

1.3 Tipus C (més de 20 metres quadrats), gran individual: 14.000 mensuals

-2 Sales:

2.1 Tipus A (capacitat màxima de 25 persones):

2.1.1 Mitja jornada: 500

2.1.2 Jornada sencera: 1.000

2.2 Tipus B (capacitat màxima de 75 persones):

2.2.1 Mitja jornada: 1.000 2.2.2 Jornada sencera: 2.000

2.3 Tipus C (amb capacitat superior a 75 persones):

2.3.1 Mitja jornada: 2.500

2.3.2 Jornada sencera: 5.000

2.4 Tipus D (amb capacitat superior a 75 persones i dotades d'aparells audiovisuals i de traducció simultània):

2.4.1 Sense utilització de la cabina de traducció simultània:

2.4.1.1 Mitja jornada: 3.500

2.4.1.2 Jornada sencera: 7.000 2

.4.2 Utilització de la cabina de traducció simultània:

2.4.2.1 Mitja jornada: 6.000

2.4.2.2 Jornada sencera: 12.000

Article 362

Exempció.

Són exempts del pagament de la quota establerta a l'apartat 2 de l'article 361 els subjectes passius amb despatx o apartat de correus a l'Hotel d'Entitats.

Títol XIV Taxes del Departament de Medi Ambient

Capítol I Taxa per informes i inspecció

Article 363

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'elaboració d'informes tècnics per a avaluar programes de restauració i la inspecció d'obres.

Article 364

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

Article 365

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment en què es formula la sol·licitud.

Article 366

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per informes i per l'avaluació de programes de restauració de les explotacions extractives : 27.875 + 5.580 (S) S = superfície en hectàrees

-2 Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l'explotació d'activitats extractives: 18.120

Capítol II Taxa per l'obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental

Article 367

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'obtenció i l'ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Article 368

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei i els que resten inclosos en les disposicions de l'article 7.1.a i b del Decret 316/1994, del 4 de novembre.

Article 369

Acreditament.

La taxa s'acredita per l'obtenció i l'ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 370

Quota.

-1 La quota per cada sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental és de 60.000 pessetes.

-2 La quota anual per l'ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental que ha de satisfer el fabricant o, si escau, el distribuïdor es determina per l'aplicació de la taula següent: Volum anual de vendes: PTA

2.1 Menys de 50 milions de pessetes: 40.000

2.2 50-150 milions de pessetes: 60.000

2.3 150-500 milions de pessetes: 180.000

2.4 Més de 500 milions de pessetes: 300.000

El volum anual de vendes es basa en la facturació del producte amb distintiu. Ni la quota de sol·licitud ni la quota anual no inclouen cap element relatiu al cost de les proves a les quals s'han de sotmetre els productes objecte de sol·licitud. Aquests costos han d'ésser satisfets pels mateixos sol·licitants a les entitats degudament acreditades per a dur a terme aquestes proves.

Capítol III Taxa per l'obtenció i l'ús de l'etiqueta ecològica

Article 371

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'obtenció i l'ús de l'etiqueta ecològica.

Article 372

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants que resten inclosos en les disposicions de l'article 9.a del Decret 255/1992, del 13 d'octubre.

Article 373

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de l'obtenció i l'ús de l'etiqueta, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 374

Quota.

-1 La quota per la sol·licitud d'etiqueta ecològica en concepte de despeses de tramitació és de 75.000 pessetes.

-2 La quota anual per l'ús de l'etiqueta ecològica es determina per l'aplicació del percentatge del 0,15% sobre el volum anual de vendes del producte en la Comunitat Europea, amb un mínim de 75.000 pessetes anuals, d'acord amb el que estableix la Decisió de la Comissió Europea número 93/326/CE, del 13 de maig. El volum anual de vendes es basa en la facturació del producte amb l'etiqueta. Ni la quota de sol·licitud ni la quota anual inclouen cap element relatiu al cost de les proves a les quals s'han de sotmetre els productes objecte de sol·licitud. Aquests costos han d'ésser satisfets pels mateixos sol·licitants a les entitats degudament acreditades per a dur a terme aquestes proves.

Capítol IV Taxes de la Junta de Residus

Article 375

Fet imposable.

Constitueixen fets imposables els següents serveis de la Junta de Residus:

-1 Els informes i les avaluacions de projectes d'activitats de gestió de residus.

-2 Les funcions d'inspecció de les activitats o les instal·lacions autoritzades de gestió de residus.

-3 La tramitació d'expedients d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus.

-4 La tramitació d'expedients d'inscripció i l'anotació de modificacions en el Registre de Productors de Residus Industrials.

-5 La supervisió dels documents de control i seguiment següents:

5.1 Fitxa d'acceptació de residus.

5.2 Fitxa d'acceptació de subproductes.

5.3 Full de seguiment.

5.4 Full de seguiment itinerant.

5.5 Full d'importació i d'expedició de transports transfronterers de residus.

-6 Els informes i l'avaluació d'expedients en matèria de residus per a l'acreditació d'entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient.

Article 376

Subjectes passius.

Són subjectes passius:

-1 En els supòsits 1, 3, 5 i 6 de l'article 375, la persona física o jurídica que sol·licita l'execució del fet imposable.

-2 En el supòsit 2 de l'article 375, la persona física o jurídica que exerceixi l'activitat o exploti la instal·lació autoritzada de gestió de residus.

-3 En el supòsit 4 de l'article 375, la persona física o jurídica productora de residus.

Article 377

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

-2 Els fets imposables descrits pels punts 1, 3, 4 i 6 de l'article 375 s'acrediten i són exigibles en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia l'actuació administrativa, i el fet imposable del punt 5, en el moment del lliurament del document imprès.

Article 378

Quota.

La quota per cada fet imposable especificat a l'article 375 és:

-1 Fet imposable

1:

1.1 Informe i avaluació de projectes d'activitats de gestió de residus especials amb el pressupost d'inversió dels projectes:

Menys de 100.000.000 PTA: 150.000

A partir de 100.000.000 PTA: 255.000

1.2 Informe i avaluació de projectes d'activitats de gestió de residus no especials o inerts amb un pressupost d'inversió del projecte de:

Menys de 100.000.000 PTA: 90.000

A partir de 100.000.000 PTA: 150.000

1.3 Informes i avaluacions de projectes de petits valoritzadors o emmagatzemadors de residus inerts i no especials, si la superfície màxima de les instal·lacions és de 500 m2 i el nombre màxim de treballadors és de quatre: 30.000

1.4 Informe i avaluació de projectes de gestors de residus per a espargir-los sobre el sòl en profit de l'agricultura o l'ecologia: 30.000

-2 Fet imposable 2: 25.000

-3 Fet imposable 3 per vehicle: 5.000

-4 Fet imposable 4: 3.840

-5 Fet imposable

5 5.1 Per fitxa d'acceptació de residus: 6.620

5.2 Per fitxa d'acceptació de subproductes: 6.620

5.3 Per full de seguiment: 275

5.4 Per full de seguiment itinerant: 275

5.5 Per full d'importació d'expedició de transports transfronterers de residus: 9.000

-6 Fet imposable 6: 150.000

Disposicions addicionals

Primera Les quotes de les taxes a què es refereix aquesta Llei no meriten l'impost sobre el valor afegit, llevat dels casos en què resulti aplicable aquest impost, de conformitat amb la Llei que el regula.

Segona

Llevat dels supòsits continguts a l'article 2.3, resta prohibida la percepció, sota qualsevol denominació, d'exaccions i indemnitzacions no recollides en aquesta Llei per raó dels serveis públics prestats per la Generalitat o els seus organismes autònoms o les seves entitats gestores.

Tercera

Qualsevol llei que, d'ara endavant, modifiqui o creï taxes compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei ha de contenir una nova redacció dels preceptes afectats, i incloure-hi, si cal, articles amb numeració bis.

Quarta

S'afegeix un paràgraf 4 a l'article 63 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, amb el text següent: "4. El règim d'infraccions i sancions aplicables en la gestió del gravamen és el vigent per a la resta de tributs de la Generalitat."

Disposició transitòria

Mentre no es procedeix al desplegament reglamentari d'aquesta Llei, resta vigent el Decret 182/1993, del 20 d'abril, en tot allò que no s'hi oposi.

Disposició derogatòria

En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, resten expressament derogats els preceptes següents:

¬a) La Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

¬b) La Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, llevat de l'article 10 i les disposicions addicionals sisena i setena 2.

¬c) L'article 7 de la Llei 1/1997, del 24 de març, d'equipaments comercials.

¬d) El capítol III del títol VII de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

¬e) Qualsevol altra disposició que s'oposi a aquesta Llei.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 1998.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 24 de desembre de 1997

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró Conseller d'Economia i Finances LLEI 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 2594, pàg. 3164, de 9.3.1998 i en el DOGC núm. 3276, pàg. 15330, de 29.11.2000).

El President de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

I

L'article 44 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, entre els recursos de la hisenda de la Generalitat, el rendiment de les seves taxes pròpies per aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes, ja siguin de creació pròpia o bé com a conseqüència dels traspassos de serveis especials.

Mitjançant la Llei 27/1984, del 19 de desembre, de taxes de la Generalitat, es varen establir per primer cop les normes jurídiques que, amb caràcter general, havien de regir les taxes per la prestació de serveis de la Generalitat de Catalunya.

Posteriorment, la Llei 6/1986, del 8 de maig, de desplegament i modificació de les taxes de la Generalitat, va assolir la fita d'incorporar en un sol text articulat tant les normes generals com la regulació de cadascuna de les taxes de la Generalitat.

El decret legislatiu 1/1989, del 23 de juny, va refondre en un sol text la Llei 6/1986 esmentada i les posteriors modificacions efectuades per les lleis de pressupostos i per la Llei 18/1987, del 13 de juliol.

Mitjançant la modificació de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes (LOFCA), per la Llei orgànica 1/1989, del 13 d'abril, va ésser introduïda una nova categoria d'ingressos de les comunitats autònomes, els preus públics com a contraprestació per les activitats i els serveis prestats per l'Administració pública i que fins aleshores constituïen part de l'àmbit material d'imposició de les taxes.

Com a conseqüència d'aquesta modificació, i sentida la necessitat, doncs, de revisar la normativa aleshores vigent per tal d'adaptar-la a la nova configuració de les taxes i introducció del nou concepte de preu públic, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

El règim de taxes i preus públics que recollia la Llei 33/1991, però, va ésser modificat substancialment des de la doctrina del Tribunal Constitucional establerta a la sentència 185/1995, del 14 de desembre. En la sentència esmentada, el Tribunal Constitucional estima que determinats supòsits o categories de preus públics queden sotmesos, per llur caràcter de prestacions patrimonials de caràcter públic, al principi de reserva de llei establert per l'article 31.3 de la Constitució espanyola. Per tal d'adaptar la normativa vigent a les exigències derivades de la doctrina constitucional, en el sentit de donar cobertura legal als preus públics que, d'acord amb la dita sentència, requereixen una regulació per llei, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 17/1996, del 28 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic.

Mitjançant la Llei orgànica 3/1996, del 27 de desembre, de modificació parcial de la Llei orgànica 8/1980, del 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i per a adequar el règim autonòmic de les taxes a la sentència del Tribunal Constitucional, han estat modificats els apartats 1 i 2 de l'article 7 de la LOFCA, reconduint de nou els supòsits de fet dels preus públics constitutius de prestacions patrimonials de caràcter públic a la categoria tributària de taxa, reconducció que s'estima oportuna tenint en compte -com així s'expressa en l'exposició de motius de la referida Llei orgànica 3/1996- que la majoria d'aquests supòsits de fet són els que al seu dia s'escindiren de l'antic concepte de taxa amb la finalitat d'integrar l'àmbit dels preus públics.

La previsibilitat de la modificació de la LOFCA en els termes esmentats va obligar a la inclusió dins la Llei 17/1996 de la disposició addicional sisena, d'acord amb la qual s'estableix que, si a l'entrada en vigor d'aquesta o amb posterioritat i per efecte de la modificació del règim jurídic general de finançament de les comunitats autònomes, les prestacions patrimonials de caràcter públic passen a configurar-se com a taxes -com així ha succeït-, les aprovades per aquesta Llei adquireixen automàticament aquest caràcter, i queden sotmeses al règim jurídic corresponent.

Al mateix temps, i mitjançant la disposició addicional vuitena de la Llei 17/1996 esmentada, el Parlament requereix al Govern per tal que durant l'any 1997 li trameti el projecte de llei reguladora de les taxes i els preus públics, i disposa alhora, de forma expressa, que el dit projecte ha de substituir les normes legals vigents en la matèria i contenir, si escau, les modificacions legals que derivin del canvi de règim jurídic general del finançament de les comunitats autònomes.

La present Llei neix d'aquest mandat i, en aquest sentit, incorpora la normativa vigent en matèria de taxes i preus públics adaptada a les darreres modificacions derivades de la sentència del Tribunal Constitucional 185/1995 i de la Llei orgànica 3/1996, i incorpora com a taxes els preus públics establerts per la Llei 17/1996, del 27 de desembre, a més de les taxes que es mantenen respecte de les establertes per la Llei 33/1991, del 24 de desembre, i de les noves taxes que es creen mitjançant aquesta Llei.

Aquesta Llei, doncs, segueix el criteri ja present en la Llei 6/1986, del 8 de maig, conforme al qual la normativa legal en matèria de taxes ha de quedar recollida en un sol text legal, criteri que dóna garantia de seguretat jurídica sobre la vigència de les taxes de la Generalitat de Catalunya.

II

La sistemàtica d'aquesta Llei s'ajusta al format de les lleis de taxes anteriors: s'estructura en un títol preliminar, on es recull la normativa o el règim general de les taxes (capítol II) i dels preus públics (capítol III), i catorze títols dedicats cadascun d'ells a la regulació de les taxes per departaments. Cadascun d'aquests títols es divideix alhora en capítols, on es regulen de forma específica els elements essencials de cadascuna de les taxes que gestiona el departament concret. Finalment, la Llei consta de quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una disposició final.

III

Del contingut de la Llei, cal destacar, en primer lloc, la introducció de la nova regulació del règim general de les taxes i dels preus públics, de conformitat amb la doctrina constitucional abans esmentada.

Quant a les taxes concretes que estableix aquesta Llei, convé assenyalar que moltes són continuadores de les ja fixades per la Llei 33/1991 que ara es deroga, i només hi ha incorporat un increment en l'import de les quotes, amb la disposició que el cobrament corresponent es produeixi a partir de l'1 de gener de 1998, data d'entrada en vigor de la Llei; en d'altres casos, les modificacions del contingut d'algunes taxes han obeït a una adaptació o una adequació a la normativa substantiva vigent reguladora del servei o l'activitat que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Així mateix, s'ha procedit a suprimir certes taxes, bé com a conseqüència directa de la normativa estatal o comunitària o bé perquè s'ha comprovat un escàs rendiment de la taxa. En aquest sentit, s'ha d'esmentar el principi que no tot servei o tota activitat administrativa ha de meritar una taxa, atès que l'Administració pública ja disposa d'altres fonts de finançament.

La Llei també incorpora noves taxes, per bé que no totes elles són estrictament de nova creació, ja que la gran majoria són hereves dels preus públics regulats per la Llei 17/1996 i que, de conformitat amb la nova regulació del règim jurídic general, passen a constituir-se com a taxes.

Títol preliminar

Capítol I. Disposicions generals

Article 1

Objecte de la Llei.

-1 L'objecte d'aquesta Llei és regular el règim jurídic de les taxes i els preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores.

-2 Són taxes pròpies de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores: ¬a) Les recollides en els títols I al XIV.

¬b) Les que estableixi la Generalitat.

¬c) Les que l'Estat o les corporacions locals puguin transferir a la Generalitat.

-3 Són preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores els que s'estableixin amb subjecció al que disposa aquesta Llei.

Article 2

Àmbit d'aplicació de la Llei.

-1 Les taxes i els preus públics de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores es regeixen per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que la desenvolupin, sens perjudici de l'aplicació subsidiària de la normativa estatal vigent sobre aquesta matèria.

-2 Les taxes i els preus públics que l'Estat o les corporacions locals transfereixin a la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'article 1.2.c d'aquesta Llei, han de continuar regint-se per les mateixes normes que els regulaven abans de la transferència, en tot el que no s'oposi a aquesta Llei i fins que no sigui dictada la normativa pròpia corresponent.

-3 Continuen regint-se per les mateixes disposicions, atès que no són compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei: ¬a) Els cànons percebuts a causa de concessions administratives de serveis.

¬b) Les contraprestacions pels serveis prestats pels ens públics que actuen segons norma de dret privat.

¬c) Els cànons regulats per l'article 24 del Decret legislatiu 1/1988, del 28 de gener.

Article 3

Règim pressupostari.

Els recursos regulats per aquesta Llei tenen la naturalesa d'ingrés pressupostari de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores i són destinats a satisfer el conjunt de llurs obligacions respectives, llevat que a títol excepcional i per llei s'estableixi l'afectació d'alguns recursos a finalitats determinades.

Article 4

Responsabilitats.

-1 Les autoritats i els funcionaris de qualsevol ordre que per dol, culpa o negligència greu exigeixin indegudament una taxa o un preu públic, o ho facin en quantitat més elevada de la que correspon, incorren en falta disciplinària molt greu, sens perjudici de les responsabilitats d'altre ordre que puguin derivar de llur actuació.

-2 Les autoritats i els funcionaris de qualsevol ordre que adoptin resolucions o facin actes que infringeixin les normes d'aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen han d'indemnitzar les finances de la Generalitat pels danys i els perjudicis que en siguin conseqüència, independentment de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre.

Article 5

Recursos i reclamacions.

Contra els actes dictats en matèria de taxes i preus públics es pot recórrer en via econòmica administrativa davant les juntes territorial i superior de Finances, segons les normes reguladores de llurs procediments, sens perjudici del dret a interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició.

Els acords de les juntes poden ésser objecte de recurs davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Capítol II Taxes

Article 6

Concepte.

Són taxes exigibles per l'Administració de la Generalitat o per les entitats que en depenen i que, d'acord amb la seva normativa específica, sotmetin llur règim econòmic financer al dret públic els tributs creats d'acord amb aquesta Llei el fet imposable dels quals es produeix dins l'àmbit territorial de Catalunya i és constituït per la utilització del seu domini públic, i per la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic, que es refereixin, afectin o beneficiïn de forma particular els subjectes passius quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

-a) Si no són de sol·licitud o de recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats: Primer. Si és imposada per disposicions.

Segon. Si els béns, els serveis o les activitats requerits són imprescindibles per a la vida privada o social de qui els sol·licita.

¬b) Si no són prestats o exercits pel sector privat, en sigui o no establerta la reserva a favor del sector públic, conformement a la normativa vigent.

Article 7

Creació.

S'han de regular per llei la creació de les taxes i la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de la base imposable, del tipus de gravamen, de la quota, de l'acreditament, i dels altres elements essencials de les taxes, d'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei general tributària.

Article 8

Modificació.

-1 La modificació de qualsevol taxa exigible per la Generalitat i les seves entitats autònomes i entitats gestores s'ha de fer per llei del Parlament en tot allò que afecta els elements determinats per l'article 7. La modificació de la resta d'elements es pot fer per decret del Govern.

-2 La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar, de conformitat amb el que estableix l'apartat 7 de l'article 134 de la Constitució espanyola, els elements quantificadors de les taxes.

Article 9

Estipulació pressupostària.

L'exacció de les taxes és estipulada en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Article 10

Acreditament.

Les taxes s'acrediten, segons la naturalesa del fet imposable:

¬a) Quan es concedeixen la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic.

¬b) Quan s'inicia la prestació del servei o l'exercici de l'activitat, sens perjudici de la possibilitat d'exigir-ne el dipòsit previ.

¬c) Quan es presenta la sol·licitud que inicia l'actuació o l'expedient, el qual no es pot complimentar o tramitar si no s'ha efectuat l'ingrés de la taxa.

Article 11

Subjecte passiu i responsables.

-1 És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica que resulta afectada o beneficiada, personalment o en els seus béns, pel servei prestat o l'activitat exercida, i les que utilitzin el domini públic o siguin titulars d'autoritzacions d'ús de domini públic, independentment de la utilització posterior d'aquest.

-2 Tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.

-3 La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable obliga aquests solidàriament.

-4 Excepcionalment, poden ésser considerats substituts del contribuent les persones que sol·liciten la prestació de serveis o la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable.

-5 En matèria de responsabilitat, tant si és solidària com si és subsidiària, s'ha d'aplicar el que disposa la normativa general corresponent en l'àmbit tributari i, subsidiàriament, la Llei general tributària.

Article 12

Exempcions i bonificacions.

-1 No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els quals s'han d'ajustar als principis de justícia tributària recollits a la Constitució espanyola.

-2 Poden establir-se per llei exempcions a favor de l'Estat, la Generalitat i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats o els acords internacionals.

Article 13

Elements quantitatius de les taxes.

-1 La quantificació de les quotes de les taxes s'ha de fer de manera que el rendiment d'aquestes no excedeixi, en el seu conjunt, llur cost total.

-2 La determinació del rendiment de cada taxa ha de tenir en compte les despeses directes o indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei o l'activitat, fins i tot les de caràcter financer, l'amortització de l'immobilitzat i les generals que hi siguin aplicables.

-3 Quant a les taxes que graven el domini públic, els costos són els equivalents a la utilitat derivada de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic. En aquests supòsits, s'ha de prendre, a més, com a referència el valor de mercat corresponent. Si la utilització privativa o l'aprofitament especial comporten la destrucció o el deteriorament del domini públic, els beneficiaris, sens perjudici del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels béns.

-4 Sempre que la taxa ho permeti, les quotes s'han de fixar atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.

-5 La quota tributària pot consistir en una quantitat fixa, pot determinar-se en funció d'un tipus de gravamen aplicable sobre la base imposable, o pot establir-se conjuntament per ambdós procediments.

Article 14

Gestió.

-1 La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament o a l'entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l'activitat que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en l'aprofitament especial del domini públic, sens perjudici de les funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir a les oficines de gestió unificada.

Les funcions inspectores corresponen al Departament d'Economia i Finances, el qual les exerceix tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que pugui establir-se, en la regulació de cada taxa, la col·laboració de l'òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.

-2 El Govern ha de dictar les normes per a regular la coordinació d'aquestes funcions amb les dels departaments i de les entitats gestores.

Article 15

Autoliquidacions Els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a efectuar-ne l'ingrés en els supòsits determinats en aquesta Llei i en els casos en què es determini per reglament.

Article 16

Pagament de les taxes.

-1 El pagament de les taxes es pot fer per algun dels mitjans següents:

¬a) En efectiu, consistent en diner de curs legal.

¬b) Xec o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis.

¬c) Transferència bancària o de caixa d'estalvis.

¬d) Domiciliació bancària.

¬e) Gir postal.

¬f) Efectes timbrats de la Generalitat.

¬g) Targeta de crèdit o altres mitjans anàlegs.

-2 Cal determinar per reglament els requisits, les condicions, el moment del pagament quan no coincideixi amb el de l'acreditació, les formes d'utilització i els efectes alliberadors per al deutor dels mitjans de pagament establerts en aquest article.

-3 Es pot determinar, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria, amb l'informe favorable previ del Departament d'Economia i Finances i en els termes que s'estableixin per reglament, l'obligatorietat d'utilitzar un o alguns dels mitjans de pagament admesos en relació amb una taxa determinada, o l'exclusió d'algun d'ells.

-4 S'autoritza el Govern per a crear efectes timbrats de la Generalitat destinats a pagar les taxes que constitueixen tributs propis de la Generalitat i per a regular-ne la utilització.

-5 El pagament de les taxes en període voluntari s'efectua davant l'òrgan que presta el servei o l'activitat gravats.

En els termes que s'estableixin per reglament, cada departament pot autoritzar entitats financeres per a actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació de les taxes respectives.

-6 En cas de discrepància sobre la procedència o l'import de la taxa, la consignació o el fiançament d'aquesta produeix els efectes del pagament. Si el subjecte passiu no justifica que ha presentat recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa dins el termini legal, les quantitats consignades o les resultants de fer efectiva la fiança s'han d'ingressar en el Tresor de la Generalitat.

-7 Si la taxa s'acredita periòdicament, per raó de prestació de serveis continuats que no requereixen l'adopció de noves resolucions d'admissió al servei, l'organisme perceptor de la taxa no pot suspendre la prestació per manca de pagament, si no ho autoritza la regulació d'aquesta, sens perjudici d'exigir l'import per la via de constrenyiment.

Article 17

Ajornament i fraccionament.

El Govern pot regular per reglament l'ajornament del pagament de les taxes. També pot regular el fraccionament del pagament de les quotes d'import superior a les 15.000 pessetes. Aquest límit pot ésser revisat per la Llei de pressupostos. Mentre no es fa ús d'aquesta autorització, s'apliquen les normes del Reglament general de recaptació.

Les competències que aquest atribueix al ministre o ministra d'Economia i Hisenda, al director o directora general del Tresor i Pressupostos i als delegats d'Hisenda corresponen, respectivament, al conseller o consellera d'Economia i Finances, al director o directora general de Pressupostos i Tresor i als delegats territorials d'aquest Departament.

Article 18

Constrenyiment.

L'Administració utilitza el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes no ingressades en període voluntari.

Article 19

Devolucions.

El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes que ha satisfet si, per causes que no li són imputables, no s'han prestat les activitats o els serveis gravats.

Article 20

Procediment.

Correspon al Govern i al conseller o consellera d'Economia i Finances, dins l'àmbit de les atribucions respectives, de dictar les normes de procediment encaminades a regular i a controlar la gestió de les taxes i a ingressar-ne l'import a la Tresoreria de la Generalitat. La periodicitat d'aquest ingrés no pot ésser superior a un mes; aquest ingrés ha de fer-se especificant el concepte i els rendiments de cada taxa.

Article 21

Sancions.

La qualificació dels expedients sancionadors i la imposició de sancions es regeixen per les disposicions tributàries generals.

Capítol III Preus públics

Article 22

Concepte.

-1 Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents:

¬a) Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats.

¬b) Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.

-2 Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

¬a) Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.

¬b) Si el servei o l'activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.

Article 23

Creació i modificació.

La creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'han de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria i d'acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A l'expedient d'elaboració del decret o de l'ordre s'han d'incorporar necessàriament els informes previs favorables següents:

¬a) El de la Intervenció Delegada.

¬b) El de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, la qual s'ha de pronunciar de forma expressa sobre la naturalesa de preu públic de l'exacció que es crea.

Aquest informe no cal en el cas que es tracti exclusivament de la modificació de l'import del preu o de la derogació d'aquest.

Article 24

Subjectes obligats al pagament.

Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

Article 25

Quanties.

-1 Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats.

-2 Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell inferior de l'indicat en l'apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per al cobriment de la part de cost subvencionat.

Article 26

Exigibilitat.

-1 Els preus públics poden exigir-se des que s'efectua el lliurament dels béns o s'inicia la realització de l'activitat o la prestació del servei gravats.

-2 Pot exigir-se també l'anticipació o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels preus públics.

Article 27

Gestió.

La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els serveis, els òrgans o els ens que en l'esfera territorial o central presten el servei o realitzen l'activitat objecte dels preus , sens perjudici de les facultats de direcció, supervisió i control pròpies del Departament d'Economia i Finances.

Article 28

Mitjans de pagament.

El pagament dels preus públics es pot fer pels mitjans establerts per l'article 16 d'aquesta Llei.

Article 29

Constrenyiment.

Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense haver obtingut l'ingrés.

Article 30

Devolució.

És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l'activitat o no es presta el servei. No obstant això, en el supòsit d'espectacles i sempre que sigui possible, no s'ha de procedir a la devolució, sinó al canvi de les entrades.

Article 31

Règim supletori.

L'administració i la recaptació dels ingressos per preus públics, en allò que no estableix aquesta Llei, s'han d'efectuar de conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de l'Estat.

Títol I Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat

Capítol I Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat

Article 32

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral indefinit.

Article 33

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que fa la Generalitat.

Article 34

Exempcions.

Amb la justificació documental prèvia de llur situació, són exempts d'aquesta taxa els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats.

Article 35

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però l'ingrés corresponent ha d'ésser previ a la sol·licitud d'inscripció.

Article 36

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Per a accedir a un lloc de treball del grup A: 7.000 ptes.

-2 Per a accedir a un lloc de treball del grup B: 5.500 ptes.

-3 Per a accedir a un lloc de treball del grup C: 4.000 ptes.

-4 Per a accedir a un lloc de treball del grup D: 3.000 ptes.

-5 Per a accedir a un lloc de treball del grup D del Cos de Mossos d'Esquadra: 4.500 ptes.

-6 Per a accedir a un lloc de treball del grup E: 2.500 ptes.

Capítol II Taxa per la venda d'impresos

Article 37

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la venda d'impresos que són de subministrament oficial i d'ús obligatori pels administrats en llurs relacions amb els diferents departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

Article 38

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que adquireix els impresos gravats per la taxa.

Article 39

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment en què es lliura l'imprès.

Article 40

Quota.

L'import de la taxa dels diferents impresos subministrats per cada departament o pels organismes autònoms que en depenen ha d'ésser aprovat mitjançant una ordre del conseller o consellera respectiu. En tot cas, el preu unitari de l'imprès ha de coincidir amb l'import del seu cost directe arrodonit a l'alça fins al múltiple de 10 més proper.

Article 41

Exempcions.

Queden exempts d'aquesta taxa els impresos subministrats oficialment pel Departament d'Ensenyament i que són d'ús obligatori pels alumnes, o llurs pares o tutors.

Capítol III Taxa pel servei de realització de fotocòpies

Article 42

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de fotocòpies per l'Administració de la Generalitat, quan la prestació d'aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l'Administració.

Article 43

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que sol·licita la prestació del servei.

Article 44

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de lliurar les fotocòpies sol·licitades.

Article 45

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Fotocòpia estàndard en full DIN A4: 5pta/unitat.

-2 Fotocòpies en full DIN A3: 10 pta/unitat.

-3 Fotocòpies en full DIN A1: 150 pta/unitat.

-4 Fotocòpies en rotlle: 250 pta/unitat.

Títol II Taxes del Departament de la Presidència

Capítol I Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat

Article 46

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles del qual és titular l'organisme autònom Patronat de la Muntanya de Montserrat, quan no estigui afectat al servei del Patronat.

Article 47

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.

Article 48

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.

Article 49

Quota.

L'import de la quota és: ¬a) De dia (de les 6 a les 22 hores)

T=turismes; M=motos; A=autocars.

Pta ------------------- Màxim temps T M A ------------------------------------- 1 hora ......... 0 0 400 Tot el dia ...... 450 300 1.300 3 dies .......... 600 450 1.800 7 dies .......... 700 500 3.000 15 dies ......... 1.000 700 - 30 dies ......... 1.500 1.000 - 60 dies ......... 2.000 1.500 -

¬b) De nit (de les 22 a les 6 hores) Pta ------------- T M A --------------------------------------- Tota la nit o fracció ... 150 100 500

Article 50

Exempcions i bonificacions.

-1 Queda exempta la primera hora d'ús de l'aparcament per a tot tipus de vehicles, llevat dels autocars.

-2 S'estableixen les següents bonificacions en la quota determinada conformement a l'article 49: ¬a) Gaudeixen d'una bonificació de 150 pessetes per vehicle les persones que participen en activitats o esdeveniments autoritzats pel Patronat, promoguts per persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que transcorren dins la zona urbana de la muntanya de Montserrat i que tenen un abast o un contingut cultural, esportiu, religiós o social.

¬b) Les persones que s'allotgen al recinte urbà i al càmping de Montserrat, als refugis de la muntanya, i també les que fan ús dels serveis de funicular, de restauració i d'hoteleria al recinte urbà de la muntanya de Montserrat, gaudeixen d'una bonificació única de 100 pessetes per vehicle. Aquesta bonificació no és acumulable a la recollida en el punt a.

Article 51

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3 d'aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Capítol II Taxa per l'accés en línia a la base de dades del DOGC i l'adquisició, la subscripció i la publicació d'anuncis al DOGC, gestionat per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Article 52

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'accés en línia a la base de dades del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i l'adquisició, la subscripció i la publicació d'anuncis de l'edició en paper del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 53

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que adquireix el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, edició en paper, o s'hi subscriu, o sol·licita la publicació d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o, sense pertànyer a l'Administració de la Generalitat, sol·licita l'accés en línia a la base de dades del DOGC.

Article 54

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de sol·licitar la prestació del servei, però el pagament de la quota pot fixar-se en un altre moment.

Article 55

Quota.

La quota de la taxa es determina de conformitat amb els barems següents: -1 La quota de la taxa per la subscripció al DOGC, segons la data en què aquesta s'efectuï, és la següent:

Període Pta ------------------------------------- 1 De gener a desembre ........ 21.443 2 De febrer a desembre ....... 19.657 3 De març a desembre ......... 17.870 4 D'abril a desembre ......... 16.083 5 De maig a desembre ......... 14.296 6 De juny a desembre ......... 12.509 7 De juliol a desembre ....... 10.722 8 D'agost a desembre ......... 8.935 9 De setembre a desembre ..... 7.148 10 D'octubre a desembre ...... 5.361 11 De novembre a desembre .... 3.574 12 El mes de desembre ........ 1.787

¬a) La quota per l'adquisició d'exemplars del DOGC solts és de 80 pessetes per unitat.

¬b) Les quotes fixades en aquest apartat 1 són les mateixes per a l'edició catalana i per a la castellana.

-2 La quota de la taxa per la publicació d'anuncis al DOGC no sotmesos a exempció per la normativa vigent és de 2,68 pessetes per espai i mil·límetre d'alçada. La quota corresponent als anuncis amb termini d'urgència és de 4,10 pessetes per espai i mil·límetre d'alçada. En aquests imports s'inclou la publicació en totes dues edicions, la catalana i la castellana.

-3 La quota de la taxa per la subscripció a l'accés en línia a la base de dades del DOGC és la mateixa que la fixada per a la subscripció en paper a l'apartat 1.

¬a) La quota pel minut de consulta és de 78 pessetes.

¬b) La quota per les actuacions especials és de 6.000 pessetes.

¬c) La quota per la prestació de suport tècnic és de 5.500 pessetes.

¬d) La quota d'adquisició del paquet informàtic que s'ha d'instal·lar a l'ordinador de l'usuari o usuària per a poder tenir accés al DOGC és de 95.000 pessetes.

Article 56

Bonificacions.

En relació amb la quota aprovada per l'article 55.2, s'estableixen les bonificacions següents:

-1 Per als anuncis que sobrepassin en extensió una pàgina impresa del DOGC, s'aplica una bonificació del 25%.

-2 Per als anuncis dels anunciants que no pertanyen a l'Administració de la Generalitat i que siguin lliurats en paper i en disquet, d'acord amb la normativa establerta, s'ha d'aplicar el 10% de bonificació.

Títol III Taxes del Departament de Governació

Capítol I Taxa per la prestació de serveis i la realització d'activitats pel Departament de Governació en matèria de seguretat privada

Article 57

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats que, d'acord amb la Llei 23/1992, del 30 de juliol, de seguretat privada, el Reial decret 2364/1994, del 9 de desembre, d'aprovació del Reglament sobre seguretat privada, i el Decret 272/1995, del 28 de setembre, de regulació de l'exercici de competències en matèria de seguretat privada, corresponen a la Generalitat de Catalunya, i que es descriuen a l'article 60.

Article 58

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis i les activitats administratives que constitueixen el fet imposable en matèria de seguretat privada. Si els esmentats serveis es presten d'ofici, són subjectes passius les persones físiques o jurídiques destinatàries.

Article 59

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva en el moment de la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueixen el fet imposable. En els supòsits en què el servei o l'actuació que constitueixi el fet imposable de la taxa es presti d'ofici per l'Administració, l'obligació del pagament neix en el moment en què s'inicia la prestació del servei o es realitza l'activitat, sens perjudici de la possibilitat d'exigir el dipòsit previ de l'import estimat, resultant de la liquidació que es practiqui.

Article 60

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Autorització i inscripció de les empreses de seguretat: 48.750 ptes.

-2 Modificació de l'assentament d'inscripció del domicili social, de l'àmbit territorial d'actuació i ampliació d'activitats, inclosos el desplaçament i l'informe pertinent del personal de l'Administració: 34.250 ptes.

-3 Modificació de l'assentament d'inscripció del capital social, titularitat d'accions o participacions, modificacions estatutàries, variacions en la composició personal dels seus òrgans d'administració i direcció i en la uniformitat del personal de seguretat: 14.750 ptes.

-4 Cancel·lació de la inscripció: 14.750 ptes.

-5 Autorització d'obertura de sucursals o delegacions de les empreses de seguretat: 18.500 ptes.

-6 Autorització de la prestació de serveis d'escortes privats: 27.500 ptes.

-7 Autorització de la prestació de serveis de vigilància amb armes pels guardes particulars de camp: 27.500 ptes.

-8 Autorització de la prestació de serveis de seguretat per vigilants de seguretat en polígons industrials o urbanitzacions: 27.500 ptes.

-9 Autorització de la implantació d'un servei substitutori de vigilants de seguretat: 27.500 ptes.

-10 Autorització de la creació de departaments de seguretat per a les empreses industrials, comercials o de serveis i les entitats públiques o privades que, sense estar-hi obligades, ho sol·liciten: 27.500 ptes.

-11 Autorització d'obertura i de funcionament d'establiments o oficines obligats a disposar de mesures de seguretat, dispensa de mesures de seguretat i, en general, qualsevol autorització que impliqui desplaçament o informe del personal de l'Administració: 27.500 ptes.

-12 Autorització per a la prestació de serveis de custòdia de claus en vehicles: 27.500 ptes.

-13 Compulsa de documents: 500 ptes.

-14 Expedició de certificacions: 3.000 ptes.

Capítol II Taxa per la prestació de serveis per la Direcció General del Joc i d'Espectacles

Article 61

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General del Joc i d'Espectacles o les entitats que autoritzi de les actuacions o els serveis administratius que es consignen a l'article 64.

Article 62

Subjecte passiu.

-1 Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es fan les actuacions administratives o es presten els serveis administratius que constitueixen el fet imposable.

-2 Són subjectes passius substituts del contribuent les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions o els serveis administratius quan aquests s'han de prestar a favor d'altres persones diferents del sol·licitant.

Article 63

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la iniciació de l'actuació administrativa o de la prestació del servei que constitueix el fet imposable, però pot ésser exigida en el moment en què es fa la sol·licitud d'aquests serveis. En el cas de les inspeccions tècniques de màquines recreatives i d'atzar, si un cop sol·licitat el servei aquest no es prestés per desistiment o per alguna altra causa imputable al sol·licitant, la taxa s'acredita en un 35% de la quota que correspongui, segons la quota establerta per l'article 62.

Article 64

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Emissió de documents d'homologació de material de joc o inscripció en el Registre de Models: 25.000 ptes.

-2 Inscripció, autorització i renovació d'empreses:

2.1 Inscripció en els registres i autorització d'empreses de joc: 31.225 ptes.

2.2 Inscripció en el Registre d'Empreses Recreatives i d'Espectacles: 6.200 ptes.

2.3 Modificacions de les condicions d'inscripció i autorització d'empreses de joc: 6.200 ptes.

-3 Emissió de documents professionals: 3.675 ptes.

-4 Autorització i renovació de locals i establiments:

4.1 De casinos de joc: 625.575 ptes.

4.2 De sales de bingo: 125.075 ptes.

4.3 De salons de joc (màquines B): 62.525 ptes.

4.4 De salons recreatius (màquines A): 31.225 ptes.

4.5 D'altres locals de joc, d'espectacles i activitats recreatives: 6.200 ptes.

4.6 Modificació d'autoritzacions de constitució i funcionament de locals i establiments de jocs: 6.200 ptes.

-5 Expedició i duplicats de permisos d'explotació: 12.450 ptes.

-6 Diligències relatives a la tramitació de la instal·lació o l'emplaçament i als permisos per a l'explotació de les màquines recreatives i d'atzar, i diligències relatives als llibres: 6.200 ptes.

-7 Examen d'expedient d'autoritzacions de rifes, tómboles, combinacions aleatòries i apostes: 6.200 ptes.

-8 Autoritzacions governatives d'espectacles i actes recreatius amb caràcter professional:

8.1 Fins a 5.000 persones d'aforament: 7.475 ptes.

8.2 Cada 5.000 persones més o fracció: 6.200 ptes.

-9 Autoritzacions governatives d'espectacles amb caràcter no professional: 600 ptes.

-10 Autoritzacions governatives d'actes esportius amb caràcter professional: 6.200 ptes.

-11 Autorització d'espectacles taurins:

11.1 Festes de braus: 12.450 ptes.

11.2 Correbous: 6.200 ptes.

-12 Expedició de duplicats: 50% de la quota.

-13 Inspecció tècnica de màquines recreatives i d'atzar (de tipus A, B o C): 11.800 ptes.

-14 Inspecció tècnica de les taules de casinos: 37.225 ptes.

-15 Inspecció tècnica d'aparells i material del joc del bingo: 25.550 ptes.

-16 Control tècnic del pes dels lots de les boles del joc del bingo: 33.275 ptes.

Article 65

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa per la prestació dels serveis a què es refereixen els apartats 13, 14, 15 i 16 de l'article 64 resten afectats al finançament del cost d'aquests serveis si, en virtut de la corresponent delegació o autorització, són efectuats pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat de Catalunya.

Capítol III Taxa de l'Escola de Policia de Catalunya

Article 66

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l'Escola de Policia de Catalunya en els cursos de promoció i en el curs d'agent interí, destinats a membres dels cossos policials no dependents del Departament de Governació, i que es descriuen a l'article 69.

Article 67

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis docents de l'Escola de Policia de Catalunya, que constitueixen el fet imposable.

Article 68

Acreditament.

La taxa s'acredita quan s'inicia la prestació del servei corresponent, sens perjudici de la possibilitat d'exigir-ne el dipòsit previ.

Article 69

Quota.

L'import de la quota és:

Pta --------------------------------------------------

-1 Curs de caporal ...................... 127.500

-2 Curs de sergent ...................... 108.000

-3 Curs de sotsinspector ................ 108.000

-4 Curs d'inspector ..................... 165.000

-5 Curs d'intendent, intendentmajor i superintendent ........................... 165.000

-6 Curs d'agent interí .................. 54.000

Capítol IV Taxa per l'habilitació acreditativa dels bombers d'empresa de l'Escola de Bombers de Catalunya

Article 70

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa per l'habilitació acreditativa dels bombers d'empresa l'expedició de l'habilitació per a exercir la funció de bomber d'empresa atorgada per l'Escola de Bombers de Catalunya.

Article 71

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l'habilitació que constitueix el fet imposable.

Article 72

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment en què se sol·licita el servei.

Article 73

Quota.

La quota de la taxa es fixa en 5.790 pessetes.

Títol IV Taxes del Departament d'Economia i Finances

Capítol I Taxa per l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat

Article 74

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa la formalització de l'expedient i l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat.

Article 75

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones que sol·liciten l'inici de l'expedient.

Article 76

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia l'expedient.

Article 77

Quota.

La quota de la taxa és de 4.000 pessetes.

Article 78

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat per la Direcció General de Política Financera.

Capítol II Taxa per l'expedició de certificacions oficials de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Article 79

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició de certificacions oficials sobre resultats estadístics, en els termes establerts per l'article 36.4 de la Llei 14/1987, del 9 de juliol, d'estadística.

Article 80

Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques dels sectors públics o privats que sol·liciten la certificació.

Article 81

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de produir-se el fet imposable, quan l'Institut d'Estadística emet la certificació sol·licitada i el sol·licitant la rep.

Article 82

Quota.

La quota de la taxa es determina per la suma dels imports dels dos barems següents:

Pta ------------------------------------------------------------ -1 Barem fix (per certificació) ............... 750 -2 Barem variable: 2.1 Per pàgina de resultats estadístics (suport paper) ................................. 20 2.2 Per Kbyte referit a resultats estadístics (suport magnètic) .................. 1 A la quantitat resultant de l'apartat 2.2, s'hi sumenles quantitats següents segons el tipus de suport: 2.2.1 Disquet (doble cara/alta densitat/3,5 polzades) ......................... 120/unitat 2.2.2 Cartutx de cinta magnètica (8 mm d'amplada) ............................... 1.600/unita 2.2.3 Cartutx de cinta magnètica (90 m llargada/4 mm amplada) ................... 1.550/unita 2.2.4 Cinta rodet: De 1.200 peus .................................. 1.970/unita De 2.400 peus .................................. 2.600/unita De 3.600 peus .................................. 3.825/unita

Article 83

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat per l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Títol V Taxes del Departament d'Ensenyament

Capítol I Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals

Article 84

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments regulats per la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l'expedició dels quals és gratuïta.

Article 85

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis a què es refereix l'article 84.

Article 86

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 87

Quota.

L'import de la quota per l'expedició de títols acadèmics i professionals és:

Pta ------------------------------------------------------------ -1 Batxillerat: títol de batxillerat ............... 6.750 -2 Formació professional específica: 2.1 Títol de tècnic o tècnica ...................... 6.750 2.2 Títol de tècnic o tècnica superior ............. 7.560 -3 Ensenyaments de règim especial: 3.1 Ensenyaments de música i dansa: 3.1.1 Títol professional ........................... 6.750 3.1.2 Títol superior ............................... 15.120 3.2 Ensenyaments d'art dramàtic: 3.2.1 Títol superior d'art dramàtic ................ 15.120 3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 3.3.1 Títol de tècnic o tècnica .................... 6.750 3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior ............................................ 7.560 3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals ..................... 7.560 3.3.4 Títol de disseny ............................. 7.560

3.4 Ensenyaments d'idiomes certificat d'aptitud d'idiomes ...................... 7.560

-4 Reexpedició (expedició de duplicats) ............................ 1.000

Article 88

Exempcions i bonificacions.

Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

Capítol II Taxa per drets de formació d'expedients

Article 89

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la formació d'expedients per a l'expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals corresponents a plans d'estudi anteriors als regulats per la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l'expedició dels quals és gratuïta.

Article 90

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis esmentats per l'article 89.

Article 91

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 92

Quota.

L'import de la quota pels drets de formació d'expedient per a la tramitació d'expedients de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals és:

Pta ------------------------------------------------------------ -1 Ensenyament de batxillerat: 1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent .......................................... 5.205 1.2 Plans antics: 1.2.1 Títol de batxillerat elemental ............... 2.090 1.2.2 Títol de batxillerat superior ................ 5.190 1.2.3 Títol de batxillerat laboral ................. 5.190 -2 Ensenyament de formació professional: 2.1 Títol de tècnic o tècnica auxiliar .............. 2.090 2.2 Certificat d'escolaritat de formació professional (FP) de primer grau .................... 995 2.3 Títol de tècnic o tècnica especialista ......... 5.190 2.4 Plans antics: 2.4.1 Títol d'oficial industrial ................... 2.090 2.4.2 Títol de mestre o mestra industrial .......... 5.190 2.5 Títol d'audició i llenguatge per a mestres ..... 2.480 2.6 Títol de pedagogia terapèutica ................. 2.480 -3 Ensenyaments artístics i especialitzats: 3.1 Escola Oficial d'Idiomes diploma d'aptitud de l'Escola d'Idiomes .................................. 2.480 3.2 Conservatoris de música: 3.2.1 Diploma elemental ............................ 1.165 3.2.2 Títol professional ........................... 2.480 3.2.3 Títol de professor o professora superior (grau superior) ............................ 14.965 3.2.4 Títol de professor o professora (grau professional) ................................. 9.945 3.2.5 Diploma d'instrumentista o cantant ........................................... 2.950 3.2.6 Diploma de capacitat pla antic ........................................... 1.165 3.3 Escoles d'arts aplicades i oficis artístics: 3.3.1 Títol de graduat o graduada .................. 1.165 -4 Ensenyament no reglat diploma ............................................. 2.510

Article 93

Exempcions i bonificacions.

Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

Capítol III Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes

Article 94

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes.

Article 95

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què es refereix l'article 94.

Article 96

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 97

Quota L'import de la quota és:

Pta ------------------------------------------------ -1 Drets d'ingrés ..................... 2.810 -2 Matrícula i serveis per a alumnes oficials ................................ 20.000 -3 Matrícula i drets d'examen del certificat de cicle elemental ....... 6.210 -4 Matrícula i drets d'examen del certificat d'aptitud ................ 6.210

Article 98

Exempcions i bonificacions.

-1 Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

-2 Gaudeixen d'exempció en el pagament de la taxa pels drets d'ingrés i de matrícula recollits en els apartats 1 i 2 de l'article 97 els alumnes que tenen la condició de becaris amb càrrec als pressupostos de l'Estat. A l'efecte de formalització de la matrícula, els sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la quota. No obstant això, els alumnes que no acreditin oportunament l'obtenció d'aquest benefici estan obligats al pagament immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de l'Administració, amb el benentès que la manca de pagament determina necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic, en els termes que s'estableixin per reglament.

Capítol IV Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya

Article 99

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.

Article 100

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita la prestació dels serveis docents a què es refereix l'article 99.

Article 101

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

Article 102

Quota.

L'import de la quota és:

Pta ---------------------------------------------- -1 Matrícula: 1.1 Curs complet ..................... 92.100 1.2 Assignatura anual (per cada hora setmanal de l'assignatura) ....... 3.070 1.3 Assignatura quadrimestral (per cada hora setmanal de l'assignatura) ..................... 1.535 -2 Proves d'accés .................... 7.369 -3 Projecte final de carrera ......... 13.543 -4 Secretaria: 4.1 Expedient acadèmic, certificacions acadèmiques o trasllat d'expedient acadèmic .................. 2.581 4.2 Compulsa de documents ............ 548 4.3 Expedició de targeta d'identitat . 558

Article 103

Exempcions i bonificacions.

-1 Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

-2 Gaudeixen d'exempció en el pagament de la taxa pels drets de matrícula recollida a l'apartat 1 de l'article 102 els alumnes que tenen la condició de becaris amb càrrec als pressupostos de l'Estat. A l'efecte de formalització de la matrícula, els sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de la quota. No obstant això, els alumnes que no acreditin oportunament l'obtenció d'aquest benefici estan obligats al pagament immediat de la taxa, sense que calgui un requeriment previ de l'Administració, amb el benentès que la manca de pagament determina necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic, en els termes que s'estableixin per reglament.

Capítol V Taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC)

Article 104

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats expedits per la International Certificate Conference (ICC) a Catalunya.

Article 105

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qui sol·licita els serveis a què es refereix l'article 104.

Article 106

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 107

Quota.

La quota de la taxa és de 14.000 pessetes.

Títol VI Taxes del Departament de Cultura

Capítol I Taxa pels drets d'inscripció a les proves de la Junta Permanent de Català

Article 108

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves de la Junta Permanent de Català.

Article 109

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 110

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 111

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Proves de coneixements orals bàsics de llengua catalana (certificat A) o de coneixements elementals de llengua catalana (certificat B): 2.000 ptes.

-2 Proves de coneixements mitjans de llengua catalana (certificat C) o coneixements superiors de llengua catalana, orals i escrits (certificat D): 3.500 ptes.

-3 Proves de coneixements suficients de llenguatge administratiu (certificat G) o de coneixements suficients de llenguatge comercial (certificat M): 2.000 ptes.

-4 Proves de capacitació per a l'ensenyament de català a adults (certificat E) o de capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (certificat K): 3.500 ptes.

Article 112

Exempcions.

Són exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats.

Capítol II Taxa pels drets d'inscripció en les proves de traductors i d'intèrprets jurats d'altres llengües al català

Article 113

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves convocades pel Departament de Cultura per a l'obtenció de l'habilitació professional de traductor o traductora i d'intèrpret jurat d'altres llengües al català.

Article 114

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 115

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 116

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Proves per a l'obtenció de l'habilitació professional de traductor o traductora jurat: 10.000 ptes.

-2 Proves per a l'obtenció de l'habilitació professional d'intèrpret jurat: 10.000 ptes.

Capítol III Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars

Article 117

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts i similars i la utilització de monuments per a exposicions i actes diversos. No forma part del fet imposable d'aquesta taxa la utilització comercial o d'altre tipus de les fotografies o les filmacions dels monuments, que s'ha de regir per la seva normativa específica.

Article 118

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 119

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment d'obtenir l'autorització.

Article 120

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Realització de fotografies i filmacions de monuments:

1.1 Reportatge fotogràfic:

1.1.1 Fins a 2 hores: 10.000 ptes.

1.1.2 Més de 2 hores fins a 1 dia: 40.000 ptes.

1.1.3 Per cada dia: 40.000 ptes.

-2 Vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió i per al cinema i similars:

2.1 Si l'ús és compatible amb la visita pública:

2.1.1 Per cada dia de lloguer: 50.000 ptes.

2.1.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

2.2 Si l'ús no és compatible amb la visita pública:

2.2.1 Per cada dia de lloguer: 100.000 ptes.

2.2.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

La quota fixada en els apartats 2.1.2 i 2.2.2 cobreix els subministraments, la neteja ordinària, l'assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n'ha de satisfer l'import.

-3 Enregistraments de concerts i similars en els monuments:

3.1 Si l'ús és compatible amb la visita pública:

3.1.1 Per cada dia de lloguer: 50.000 ptes.

3.1.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

3.2 Si l'ús no és compatible amb la visita pública:

3.2.1 Per cada dia de lloguer: 100.000 ptes.

3.2.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

La quota fixada en els apartats 3.1.2 i 3.2.2 anteriors cobreix els subministraments, la neteja ordinària, l'assistència del personal del monument, la megafonia i altres serveis ordinaris dels monuments. Si es produeixen despeses addicionals, se n'ha de satisfer l'import.

-4 Utilització dels monuments per a exposicions:

4.1 Exposicions obertes en l'horari normal de visita pública del monument i compatibles amb aquesta:

4.1.1 Per cada dia de lloguer: 10.000 ptes.

4.1.2 Serveis, per cada dia: 10.000 ptes.

4.2 Si l'exposició és oberta en hores no compreses en l'horari normal de visita pública del monument, la quota fixada en l'apartat 4.1 s'incrementa amb l'import de les despeses originades per aquest motiu.

4.3 En les exposicions que impliquen la gratuïtat de la visita pública del monument, els organitzadors han de satisfer l'import addicional corresponent als ingressos per venda que el Departament de Cultura deixa de percebre.

Aquest import es calcula multiplicant el nombre mitjà de visitants diaris l'any anterior per l'import vigent de la quota en el moment de fer l'exposició i pel nombre de dies que dura l'exposició.

-5 Utilització fins a dues hores dels monuments per a actes diversos:

5.1 Monuments de Sant Pere de Rodes, Santes Creus i la Seu Vella de Lleida: 75.000 ptes.

5.2 Monuments del castell de Cardona, la casa Rafael de Casanova, el monestir de Sant Cugat del Vallès, la casa Prat de la Riba, el castell d'Escornalbou, el mausoleu de Centcelles, el jaciment dels Munts, la cartoixa d'Escala- dei, el castell de Miravet, l'església de Sant Francesc de Montblanc, el convent de Sant Bartomeu de Bellpuig, el jaciment del Molí de l'Espígol, i la canònica de Santa Maria de Vilabertran: 50.000 ptes.

-6 Muntatges i desmuntatges d'exposicions, de concerts, de filmacions i d'altres:

6.1 Per una hora, dins l'horari de visita pública del monument: 3.000 ptes.

6.2 Per una hora, fora de l'horari de visita pública del monument: 5.000 ptes.

Capítol IV Taxa per l'examen i l'expedició de certificats de qualificació de pel·lícules cinematogràfiques i altres obres audiovisuals

Article 121

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable:

¬a) L'examen de pel·lícules i d'altre material cinematogràfic i d'obres audiovisuals en suport diferent al cinematogràfic, si aquest examen és imposat per disposició legal o reglamentària.

¬b) La tramitació de l'expedient i l'expedició del certificat corresponent a cada còpia de pel·lícula o del certificat únic o els certificats complementaris de les obres audiovisuals o versions videogràfiques en qualsevol suport o format, si és imposat per disposició legal o reglamentària.

Article 122

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els titulars dels drets d'explotació de les pel·lícules i d'obres audiovisuals presentades a qualificació.

Article 123

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què es presenta la pel·lícula cinematogràfica o el suport a visionar, en el supòsit de l'apartat a de l'article 121, i en el moment de la sol·licitud a l'òrgan gestor dels certificats corresponents a les còpies acreditades de les pel·lícules cinematogràfiques i els certificats únics o complementaris de les obres audiovisuals o les versions videogràfiques, en el supòsit de l'apartat b de l'article 121.

Article 124

Quota.

La quota de la taxa es fixa en:

-1 Per l'examen de pel·lícules i altre material cinematogràfic, per cada rotlle cinematogràfic amb una durada màxima de 300 metres: 195 ptes.

-2 Per l'examen d'obres audiovisuals en suport diferent del cinematogràfic:

2.1 Per cada suport de fins a una hora de durada: 1.000 ptes.

2.2 Per cada quinze minuts addicionals o fracció: 250 ptes.

-3 Per l'expedició del certificat corresponent a cada còpia de pel·lícula cinematogràfica, per cada rotlle que la integra: 195 ptes.

-4 Per l'expedició del certificat únic amb validesa:

4.1 Fins a un màxim de 500 còpies: 750 ptes.

4.2 Fins a un màxim de 1.000 còpies: 1.500 ptes.

4.3 Fins a un màxim de 2.000 còpies: 3.000 ptes.

4.4 Fins a un màxim de 5.000 còpies: 7.500 ptes.

4.5 Fins a un màxim de 10.000 còpies: 15.000 ptes.

4.6 Fins a un màxim de 25.000 còpies: 37.500 ptes.

4.7 Fins a un màxim de 50.000 còpies: 75.000 ptes.

4.8 Fins a un màxim de 100.000: 150.000 ptes.

4.9 Fins a un nombre il·limitat: 500.000 ptes.

-5 Per l'expedició de certificats complementaris: la quota corresponent al nombre de còpies que se sol·liciten.

Article 125

Afectació de la taxa.

De conformitat amb el que estableix l'article 3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Departament de Cultura.

Capítol V Taxa pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual

Article 126

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable:

¬a) La tramitació dels expedients de sol·licitud d'inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual dels drets, dels actes i dels contractes sobre obres, actuacions i produccions protegides per la Llei de propietat intel·lectual.

¬b) L'emissió de certificacions i notes simples relatives al contingut dels assentaments del Registre.

¬c) L'emissió de còpies certificades de documents que formen part dels expedients tramitats al Registre.

Article 127

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable.

Article 128

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la sol·licitud.

Article 129

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per la tramitació dels expedients d'inscripció: 600 ptes.

-2 Per l'emissió de certificacions: 400 ptes.

-3 Per l'emissió de notes simples: 200 ptes.

-4 Per l'emissió de còpies certificades de documents: 175 ptes.

Capítol VI Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics i transmissions i enregistraments sonors o visuals

Article 130

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics, enregistraments i transmissions sonors o visuals, per qualsevol mitjà mecànic.

Article 131

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

Article 132

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment d'obtenir l'autorització.

Article 133

Quota.

L'import de la quota és:

-1 Reportatges fotogràfics, per una hora: 15.000 ptes.

-2 Filmacions, enregistraments i rodatges, per una hora: 15.000 ptes.

-3 Transmissions i enregistraments exclusivament sonors, per una hora: 7.000 ptes.

Capítol VII Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya

Article 134

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya.

Article 135

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen les cabines de lectura.

Article 136

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de les cabines de lectura.

Article 137

Quota.

La quota de la taxa es fixa en 2.500 pessetes per cada setmana o fracció d'utilització d'una cabina de lectura.

Títol VII Taxes del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Capítol I Taxa pels serveis d'autorització administrativa de funcionament, reforma o revalidació de locals, instal·lacions, indústries, activitats, espectacles i serveis

Article 138

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 141.

Article 139

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, en interès de les quals es presten els serveis.

Article 140

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de la sol·licitud de la prestació del servei per la persona interessada.

Article 141

Quota.

La quota de la taxa, pel que fa als estudis, als informes i a la inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats, espectacles i serveis, és:

-1 Per l'obtenció de l'autorització administrativa de funcionament, reforma o revalidació:

1.1 Amb pressupostos de fins a 10.000.000: 15.200 ptes.

1.2 Amb pressupostos de més de 10.000.000 i fins a 100.000.000: 23.900 ptes.

1.3 Amb pressupostos de més de 100.000.000: 33.200 ptes.

-2 Per inspeccions ulteriors, periòdiques o no: 6.000

Capítol II Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria

Article 142

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació pel Departament de Sanitat i Seguretat Social d'autoritzacions administratives i comprovacions en matèria de policia sanitària mortuòria.

Article 143

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la prestació dels serveis a què es refereix l'article 145. Si aquests serveis es presten d'ofici, són subjectes passius els causahavents de la persona difunta.

Article 144

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de la sol·licitud, per les persones interessades, de la prestació del servei.

Article 145

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècniques sanitàries per al trasllat, l'exhumació, la inhumació, la conservació o l'embalsamament de cadàvers.

1.1 Trasllat: 5.175 ptes.

1.2 Exhumació o inhumació: 5.175 ptes.

1.3 Conservació, embalsamament, incineració: 5.700 ptes.

-2 Per la tramitació de les autoritzacions administratives i les comprovacions sanitàries per al trasllat, l'exhumació o la inhumació de restes cadavèriques: 875 ptes.

-3 En el supòsit de concurrència de dues o més de dues autoritzacions o comprovacions tècniques sanitàries de les esmentades en aquest article, la tarifa a aplicar és la corresponent a la de la darrera actuació sanitària administrativa, incrementada en el 25%.

Capítol III Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública dependents del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Article 146

Fet imposable.

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis efectuades en els laboratoris de salut pública dependents del Departament de Sanitat i Seguretat Social que es consignen en l'article 149.

-2 El fet imposable es produeix només en el cas que els serveis es prestin per disposició normativa expressa o quan s'efectuïn d'ofici per la mateixa Administració.

Article 147

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, receptores del servei de laboratori.

Article 148

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei; se'n pot exigir el pagament a la bestreta en el moment en què la persona interessada formuli la sol·licitud.

Article 149

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Anàlisis microbiològiques

1.1 Identificació i recompte de microorganismes: 5.135 ptes.

1.2 Investigació de microorganismes patògens: 8.538 ptes.

1.3 Investigació de substàncies inhibidores: 4.639 ptes.

1.4.1 Anàlisi microbiològica mínima d'aigua de consum públic: 9.058 ptes.

1.4.2 Anàlisi microbiològica normal d'aigua de consum públic: 16.908 ptes.

1.4.3 Anàlisi microbiològica completa d'aigua de consum públic: 24.746 ptes.

1.4.4 Anàlisi microbiològica d'aigües envasades: 28.667 ptes.

1.4.5 Anàlisi microbiològica d'aigües de piscina: 9.058 ptes.

1.4.6 Anàlisi microbiològica d'aigües de bany de balnearis: 32.069 ptes.

1.5 Per la identificació i la quantificació de microorganismes per altres tècniques microbiològiques no especificades: 15.862 ptes.

-2 Bioassaigs

2.1 Investigació de biotoxines: 13.698 ptes.

2.2 Investigació d'antibiòtics: 8.710 ptes.

2.3 Per la identificació i la quantificació d'altres substàncies no especificades per bioassaigs: 16.205 ptes.

-3 Anàlisis fisicoquímiques

3.1 Anàlisis fisicoquímiques per tècniques no instrumentals

3.1.1 Gravimetries: 2.768 ptes.

3.1.2 Volumetries: 2.918 ptes.

3.1.3 Cromatografia en capa fina: 3.869 ptes.

3.1.4 Cromatografia en columna: 3.869 ptes.

3.1.5 Per la identificació i la quantificació de substàncies per altres tècniques no

instrumentals no especificades: 6.524 ptes.

3.2 Anàlisis fisicoquímiques per tècniques instrumentals 3.2.1 Refractometria: 1.843 ptes.

3.2.2 Potenciometria: 2.543 ptes.

3.2.3 Turbidimetria: 1.843 ptes.

3.2.4 Conductimetria: 1.843 ptes.

3.2.5 Espectrofotometria ultraviolada visible: 3.869 ptes.

3.2.6 Polarografia: 4.196 ptes.

3.2.7 Cromatografia de gasos: 9.080 ptes.

3.2.8 Cromatografia líquida d'alta resolució: 20.643 ptes.

3.2.9 Espectrofotometria d'absorció atòmica: 8.333 ptes.

3.2.10 Per la identificació i la quantificació de substàncies per altres tècniques instrumentals no especificades: 39.179 ptes.

3.3 Anàlisis fisicoquímiques d'aigües 3.3.1 Anàlisi fisicoquímica mínima d'aigua de consum públic: 9.808 ptes.

3.3.2 Anàlisi fisicoquímica normal d'aigua de consum públic: 17.829 ptes.

3.3.3 Anàlisi fisicoquímica completa d'aigua de consum públic: 100.792 ptes.

-4 Tècniques immunològiques d'identificació i quantificació de substàncies i microorganismes: 10.142 ptes.

Capítol IV Taxa d'inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes

Article 150

Objecte de la taxa.

La taxa grava les actuacions d'inspecció i control veterinari d'animals i llurs productes fetes pels tècnics facultatius del Departament de Sanitat i Seguretat Social, en les fases de producció següents:

¬a) Sacrifici d'animals.

¬b) Especejament de les canals.

¬c) Emmagatzematge de carns fresques per al consum humà.

Article 151

Fet imposable.

-1 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de les activitats fetes pel Departament de Sanitat i Seguretat Social per preservar la salut pública, mitjançant la pràctica de les actuacions d'inspecció i controls sanitaris d'animals i llurs carns fresques destinades al consum humà, i d'altres productes d'origen animal i les d'anàlisi de residus fetes pels serveis oficials veterinaris, tant en els locals o els establiments de dipòsit, sacrifici, especejament o emmagatzematge radicats en el territori de Catalunya, i els altres controls i anàlisis fets en els centres habilitats a aquest efecte.

-2 Als efectes de l'exacció de la taxa, les activitats d'inspecció i control sanitari que conformen el fet a què es refereix l'apartat 1 són les següents:

¬a) Inspeccions i controls sanitaris ante mortem a l'escorxador per a l'obtenció de carns fresques de bestiar boví, porquí, oví, cabrum, conills i caça menor de ploma i pèl, solípede equí i aviram.

¬b) Inspeccions i controls sanitaris post mortem dels animals sacrificats als escorxadors per a l'obtenció de les carns fresques.

¬c) Control documental de les operacions fetes a l'establiment.

¬d) El control de l'aplicació de les marques de salubritat a les canals, als caps, a les llengües, als cors, als pulmons i als fetges i altres vísceres i despulles destinades al consum humà i també el marcatge de les peces obtingudes en les sales d'especejament.

¬e) Control sanitari de les operacions d'emmatgatzematge de carns fresques per al consum humà, des del moment en què així s'estableixi, excepte les relatives a petites quantitats, en locals destinats a la venda als consumidors finals.

¬f) Control de determinades substàncies i residus en els animals i llurs productes, en la forma establerta per en la normativa vigent.

Article 152

Subjecte passiu.

-1 Són subjectes passius de la taxa, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments on es fan les operacions de sacrifici, especejament, emmagatzematge i recollida de mostres per al control de residus, descrites a l'article 151.

-2 En tot cas, tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

-3 El subjecte passiu pot carregar l'import de la taxa fixada per l'article 156 en la factura que expedeixi a les persones físiques o jurídiques que hagin encarregat l'activitat gravada i ha de procedir a l'ingrés posterior de la taxa a favor de la Generalitat de Catalunya, en la forma que es determini per reglament.

Article 153

Subjectes responsables.

Són responsables subsidiaris del pagament de la taxa, en els supòsits i amb l'abast determinats per l'article 40 de la Llei general tributària, els administradors de les societats i els síndics, els interventors o els liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general que es dediquin a les activitats la inspecció i control de les quals merita la taxa.

Article 154

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita en el moment en què s'inicien les activitats d'inspecció i control sanitari d'animals i llurs productes en els establiments o les instal·lacions en què es desenvolupin aquestes, sens perjudici que en pugui ésser exigit el pagament a la bestreta, segons es determini per reglament.

-2 En el cas que en un mateix establiment i a sol·licitud de la persona interessada es facin successivament les tres operacions de sacrifici, especejament i emmagatzematge, o dues en fases igualment successives, el total de la taxa a percebre s'ha de fer efectiu en forma acumulada a l'inici del procés, amb independència del moment de meritació de les quotes corresponents, sens perjudici del que estableix l'article 157.

Article 155

Lloc de realització del fet imposable.

S'entén realitzat el fet imposable al territori de Catalunya si hi és situat l'establiment en què són sacrificats els animals, s'especejen les canals, s'emmagatzemen les carns o s'efectuen els controls de determinades substàncies i residus en animals i llurs productes.

Article 156

Quota.

-1 La quota tributària s'exigeix per cadascuna de les operacions relatives a:

¬a) El sacrifici d'animals.

¬b) Les operacions d'especejament.

¬c) El control d'emmagatzematge.

¬d) El control de determinades substàncies i residus en animals i llurs productes, en la forma establerta per la normativa vigent.

Quan concorren en un mateix establiment les tres operacions corresponents als apartats a, b i c, l'import total de la taxa a percebre comprèn el de les quotes de les tres fases acumulades en la forma establerta per l'article 157.

-2 El control veterinari en horari nocturn té un augment del 15% de les quotes fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4. En dies festius, l'augment és del 50% de les quotes fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4. En horari nocturn i dia festiu, l'augment és del 75% de les quotes fixades pels apartats 3.1 a 3.5.4.

-3 El sacrifici d'animals: en les operacions de sacrifici fetes en escorxadors, les quotes exigibles al subjecte passiu es determinen en funció del nombre d'animals sacrificats. Les quotes tributàries relatives a les activitats conjuntes ante mortem, post mortem, estampillatge de canals, caps, llengües, pulmons, fetges i d'altres es fixen, per cada animal sacrificat en els establiments o les instal·lacions degudament autoritzats, amb els imports que es determinen en el quadre següent:

Pta/canal --------------------------------------------------- 3.1 Boví 3.1.1 Major, amb més de 218 kg ............ 324 3.1.2 Menor, amb menys de 218 kg .......... 180 3.2 Solípede equí ......................... 317 3.3 Porquí 3.3.1 Comercial de més de 25 kg .......... 93 3.3.2 Garrí de menys de 25 kg ............ 36 3.4 Oví, cabrum i altres remugants 3.4.1 Amb més de 18 kg ................... 36 3.4.2 Entre 12 i 18 kg ................... 25 3.4.3 De menys de 12 kg .................. 12 3.5 Aviram, conills i caça menor 3.5.1 Aviram pesant, conills i caça menor de ploma i pèl amb més de 5 kg ........... 2,90 3.5.2 Aviram jove d'engreix, conills i caça menor de ploma i pèl, d'entre 2,5 i 5 kg ................................ 1,40 3.5.3 Pollastres i gallines de carn i altre aviram jove d'engreix, conills i caça menor de ploma i pèl, amb menys de 2,5 kg ........................... 0,70 3.5.4 Gallines de reposició .............. 0,70

Els pesos que s'esmenten es refereixen a canals.

Quan la prestació del servei d'inspecció ante mortem d'aviram sigui feta pels veterinaris habilitats a l'explotació, les tarifes fixades en l'apartat 3.5 es redueixen en un 20%.

-4 Especejament: per a les operacions d'especejament, la quota es determina en funció del nombre de tones sotmeses a l'operació d'especejament. A aquests darrers efectes, es pren com a referència el pes real de la carn abans d'especejar, inclosos els ossos. La quota relativa a les inspeccions i els controls sanitaris en les sales d'especejament, inclòs l'etiquetatge i el marcatge de les peces obtingudes de les canals, es fixa en 216 pessetes per tona.

-5 Emmagatzematge: per a les operacions d'emmagatzematge, la quota es determina en funció del nombre de tones sotmeses a l'operació d'emmagatzematge. A aquests efectes, es pren com a referència el pes real de la carn entrada, inclosos els ossos. La quota relativa al control i la inspecció de les operacions d'emmagatzematge es fixa en 216 pessetes, sens perjudici del que estableix l'annex de la Directiva 96/43/CE.

Article 157

Acumulació de quotes.

Si en un mateix establiment es fan de forma integrada totes o algunes de les fases de producció a què es refereix l'article 150, les quotes meritades s'han d'acumular d'acord amb les regles següents:

¬a) En el cas que en el mateix establiment s'efectuïn operacions de sacrifici, especejament i emmagatzematge, s'apliquen els criteris següents per a l'exacció i la meritació de la taxa: Primer. La taxa a percebre coincideix amb l'import acumulat de les quotes tributàries meritades per les operacions esmentades fins a la fase d'entrada al magatzem, inclosa aquesta.

Segon. Si l'import de la quota percebuda en la fase de sacrifici cobreix igualment la totalitat de les despeses d'inspecció per operacions d'especejament i control d'emmagatzematge, no es percep cap altra quantitat en concepte de taxa per aquestes darreres operacions esmentades.

¬b) Si en un mateix establiment concorren únicament operacions de sacrifici i d'especejament i l'import de la quota percebuda en la fase de sacrifici cobreix igualment la totalitat de les despeses d'inspecció per les operacions d'especejament, no es percep cap altra quantitat en concepte de taxa per aquestes operacions.

¬c) En el cas que en un mateix establiment es facin només operacions d'especejament i emmagatzematge, no merita la quota relativa a inspeccions i controls sanitaris per l'operació d'emmagatzematge.

Article 158

Quota per la investigació de residus.

-1 Pel control de determinades substàncies i la investigació de residus en animals vius destinats al sacrifici i de les carns incloses en l'objecte d'aquesta taxa, practicades segons els mètodes d'anàlisis establerts per les reglamentacions tècniques sanitàries relatives a la matèria, dictades per l'Estat o catalogades de compliment obligat en virtut de normes de la Unió Europea, es percep una quota de 216 pessetes per tona resultant de l'operació de sacrifici, d'acord amb les regles que regulen la liquidació de quotes, tot i que l'operació es faci per mostreig. Alternativament, l'import de la quota a percebre es pot fixar, amb referència als pesos mitjans a nivell estatal de les canals obtingudes del sacrifici d'animals, d'acord amb l'escala següent:

Unitat Quota per unitat Pta ----------------------------------------------------- 1.1 Boví 1.1.1 Major, amb més de 218 kg per canal ..... 55 1.1.2 Menor, amb menys de 218 kg per canal ... 38 1.2 Solípede equí ............................ 32 1.3 Porquí 1.3.1 Comercial de més de 25 kg per canal ..................................... 16 1.3.2 Garrí de menys de 25 kg per canal ..................................... 4,2 1.4 Oví, cabrum i altres remugants 1.4.1 Amb més de 18 kg per canal ............. 4 1.4.2 Entre 12 i 18 kg per canal ............. 3,2 1.4.3 Menys de 12 kg per canal ............... 1,4 1.5 Aviram, conills i caça menor ............. 0,35

-2 L'ingrés de la quota corresponent i les despeses d'enviar les mostres de carns o vísceres per a analitzar-les, un cop seleccionades pel personal tècnic facultatiu, són a càrrec de qui sol·licita aquestes anàlisis.

-3 La quota pel control de determinades substàncies i residus en productes d'aqüicultura es fixa en 16 pessetes per tona comercialitzada.

-4 La quota per la investigació de substàncies i residus en la llet i productes làctics es fixa en 3,20 pessetes per cada 1.000 litres de llet crua utilitzada com a matèria primera.

-5 La quota pel control de determinades substàncies i residus en ovoproductes i mel es fixa en 3,20 pessetes per tona.

Article 159

Liquidació de la taxa i ingrés.

-1 Els titulars dels establiments dedicats al sacrifici d'animals poden deduir el cost de les bestretes del personal auxiliar i ajudants, el qual no pot superar la xifra de 484 pessetes per tona per als animals d'abastament i de 152 pessetes per tona per a l'aviram, els conills i els animals de caça menor. A aquests efectes, es pot computar la reducció aplicant les quanties següents per unitat sacrificada:

Unitat Costos de les bestretes màximes per a auxiliars i ajudants (imports per unitat sacrificada) PTA ----------------------------------------------------- 1.1 Boví 1.1.1 Major, amb més de 218 kg per canal ..... 125 1.1.2 Menor, amb menys de 218 kg per canal ... 86 1.2 Solípede equí ... 70 1.3 Porquí 1.3.1 Comercial de més de 25 kg per canal .... 36 1.3.2 Garrí de menys de 25 kg per canal ...... 10 1.4 Oví, cabrum i altres remugants 1.4.1 Amb més de 18 kg per canal.............. 9 1.4.2 Entre 12 i 18 kg per canal ............. 7,3 1.4.3 Menys de 12 kg per canal ............... 3,2 1.5 Aviram, conills i caça menor ............. 0,25

-2 La liquidació i l'ingrés de la taxa són efectuats pel subjecte passiu mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

-3 Els subjectes passius poden repercutir íntegrament les quotes meritades en la persona física o jurídica que hagi sol·licitat la realització de l'activitat gravada, carregant l'import en la factura corresponent, un cop practicada la liquidació que pertoqui de les quotes que resultin per les activitats subjectes a gravamen. Aquesta liquidació ha d'ésser enregistrada en un llibre oficial habilitat a l'efecte i autoritzat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. L'omissió d'aquest requisit constitueix infracció i es sanciona de conformitat amb el règim sancionador establert a la Llei general tributària.

Article 160

Liquidació provisional d'ofici.

-1 En els termes que s'estableixin per reglament, l'òrgan gestor ha de practicar la liquidació provisional d'ofici si el subjecte passiu no compleix la seva obligació d'autoliquidar la taxa en els terminis establerts i no atén el requeriment de l'Administració per a la presentació de l'autoliquidació esmentada, tot això sens perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador, si escau.

Aquesta liquidació provisional determina el deute tributari estimat, tenint en compte les dades, els elements, els antecedents o els signes de què disposi l'Administració.

-2 La liquidació provisional d'ofici és immediatament executiva, sens perjudici dels recursos i de les reclamacions que s'hi puguin interposar. L'Administració pot efectuar ulteriorment la comprovació administrativa del fet imposable i de la valoració corresponent, havent de practicar les liquidacions definitives que procedeixin, de conformitat amb els articles 120 i següents de la Llei general tributària.

Article 161

Inspecció de la taxa.

Als efectes del que estableix l'article 14.1 d'aquesta Llei en matèria d'inspecció, s'estableix la col·laboració del Departament de Sanitat i Seguretat Social en la funció inspectora de la taxa regulada en aquest capítol.

Article 162

Prohibició de restitució.

L'import de la taxa corresponent no pot ésser objecte de restitució a terceres persones a causa de l'exportació de les carns, ja sigui de forma directa o indirecta.

Article 163

Afectació de la taxa.

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, i de conformitat amb el que estableix l'article 3 d'aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.

Capítol V Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció dels centres, dels serveis i dels establiments sanitaris assistencials

Article 164

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 167.

Article 165

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 166

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 167

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres, serveis i establiments 1.1 Consultes prèvies: 7.255 ptes.

1.2 Hospitals i serveis hospitalaris: 31.010 ptes.

1.3 Altres centres, serveis i establiments extrahospitalaris: 17.610 ptes.

-2 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients de certificació sanitària d'ambulàncies: 7.620 ptes.

-3 Per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior, per inspecció o dia d'inspecció, quan en calgui més d'un: 10.150 ptes.

Capítol VI Taxa pels serveis administratius de tramitació de l'acreditament de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials

Article 168

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació fet pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'acreditament dels centres, els serveis i els establiments sanitaris assistencials.

Article 169

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars dels centres o els serveis que sol·liciten l'acreditament.

Article 170

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 171

Quota La quota de la taxa és: -1 Hospitals i serveis hospitalaris 1.1 Per la primera vegada que se sol·licita l'acreditament:

1.460 ptes./llit.

1.2 Per cada renovació d'acreditament: 740 ptes./llit.

-2 Centres i serveis d'orientació i planificació familiar extrahospitalaris: 2.1 Per la primera vegada que se sol·licita l'acreditament:

11.715 ptes./llit.

2.2 Per cada renovació d'acreditament: 5.865 ptes./llit.

Capítol VII Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció dels centres, els serveis i els establiments sociosanitaris

Article 172

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Generalitat dels serveis que es consignen en l'article 175.

Article 173

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 174

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 175

Quota.

La quota de la taxa és: -1 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres i serveis 1.1 Centres: 31.010 ptes.

1.2 Serveis: 17.610 ptes.

-2 Per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior, per inspecció o dia d'inspecció, quan en calgui més d'un: 10.150 ptes.

Capítol VIII Taxa pels serveis d'inspecció farmacèutica

Article 176

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis consignats en l'article 179.

Article 177

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 178

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 179

Quota.

L'import de la quota és: -1 Per inspecció-informe sobre condicions dels locals, instal·lacions i utillatge per a l'autorització d'obertura o el trasllat de serveis farmacèutics 1.1 Oficina de farmàcia: 7.030 ptes.

1.2 Farmaciola i dipòsit de medicaments: 4.900 ptes.

1.3 Servei de farmàcia hospitalària: 9.965 ptes.

1.4 Magatzem de distribució: 14.940 ptes.

-2 Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica titular, de qui la regenta o del copropietari o copropietària: 4.340 ptes.

-3 Per la presa de possessió del farmacèutic o farmacèutica agregat: 3.230 ptes.

-4 Per inspecció farmacèutica ordinària: 2.935 ptes.

Capítol IX Taxa pels serveis d'inscripció i anotació en registres oficials

Article 180

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa la inscripció i l'anotació fetes pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de les indústries, els productes o els laboratoris en els registres oficials que es consignen a l'article 183.

Article 181

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 182

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei administratiu d'inscripció o anotació registral, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones interessades facin la sol·licitud dels serveis.

Article 183

Quota.

L'import de la quota és: -1 Per la inscripció i l'anotació en el Registre Sanitari d'Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya i en el Registre Especial de Productes de Catalunya: 1.100 ptes.

-2 Per la inscripció i l'anotació en el Registre dels Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentària: 1.100 ptes.

Capítol X Taxa per la prestació de serveis per l'Institut d'Estudis de la Salut

Article 184

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el diploma acreditatiu del nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al personal de transport sanitari.

Article 185

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir el diploma acreditatiu del nivell bàsic dels programes de formació en atenció sanitària immediata per al personal de transport sanitari.

Article 186

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però el pagament corresponent ha d'ésser en el moment de fer-ne la sol·licitud d'inscripció.

Article 187

Quota.

L'import de la quota és: ¬a) Prova de coneixements teòrics: 2.500 ptes.

¬b) Prova de coneixements pràctics: 12.500 ptes.

Capítol XI Taxa per altres actuacions sanitàries

Article 188

Fet imposable Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació del servei de reconeixement o examen de salut i el lliurament del certificat.

Article 189

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones naturals a les quals es presten els serveis a què fa referència l'article 188.

Article 190

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el moment que les persones interessades facin la sol·licitud dels serveis.

Article 191

Quota.

La quota de la taxa pel reconeixement o l'examen de salut i el lliurament del certificat, sense incloure-hi les taxes autoritzades per l'anàlisi o les exploracions especials i els impresos, és de 1.550 pessetes.

Capítol XII Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives de funcionament, acreditació i inspecció dels laboratoris de salut ambiental i alimentària

Article 192

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 195.

Article 193

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis gravats.

Article 194

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud les persones interessades.

Article 195

Quota.

La quota de la taxa és: ¬a) Estudis, informes dels projectes i inspecció per a l'autorització administrativa de funcionament: 13.500 ptes.

¬b) Estudis i informes dels projectes per a l'obtenció de l'acreditació administrativa: 9.700 ptes.

¬c) Estudis, informes de projectes i inspecció per a la renovació de l'autorització administrativa de funcionament: 11.350 ptes.

¬d) Estudis i informes dels projectes per a la renovació de l'acreditació administrativa: 9.645 ptes.

¬e) Estudis, informes dels projectes i inspecció per a l'ampliació d'activitats autoritzades: 9.400 ptes.

¬f) Estudis i informes dels projectes per a l'ampliació -d'activitats acreditades: 9.640 ptes.

¬g) Per inspeccions posteriors, periòdiques o no: 9.186 ptes.

Capítol XIII Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments o productes cosmètics

Article 196

Fet imposable.

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei Català de la Salut dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) i l'atorgament, si escau, de la certificació de la conformitat de bones pràctiques d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments i productes cosmètics amb la finalitat de determinar-ne els efectes en els humans, els animals i el medi ambient, la inscripció d'aquests laboratoris o aquestes empreses al registre corresponent, i la realització de les inspeccions periòdiques per a avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL).

-2 El nombre de dies que es programin per a dur a terme la inspecció han d'estar en funció de les dimensions del laboratori, i també del tipus i la varietat d'estudis preclínics que s'hi facin.

Article 197

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) i, per tant, la inclusió del laboratori en el programa de verificació del compliment de BPL, establert pel Servei Català de la Salut.

Article 198

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la prestació del servei. L'obligació del pagament de la taxa sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud d'obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori (BPL) al Servei Català de la Salut i la incorporació del laboratori o l'empresa al programa de verificació del compliment de BPL establert.

-2 El pagament de la taxa es fracciona mitjançant l'emissió de dues liquidacions, la primera de les quals es refereix a la inscripció del laboratori en el programa de verificació de compliment de BPL, i que s'ha de fer efectiu en el moment en què es presenti la sol·licitud corresponent; la segona liquidació es refereix a la realització de la inspecció, i el pagament corresponent s'ha de fer efectiu abans del dia en què s'hagi programat l'inici d'aquesta inspecció, per la qual cosa l'import queda provisionalment fixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats.

Article 199

Quota.

La quota de la taxa és: ¬a) Inscripció del laboratori en el registre de laboratoris inclosos en el programa de verificació del compliment de bones pràctiques de laboratori (BPL): 37.800 ptes.

¬b) Inspecció del laboratori per a verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL): 62.000 ptes./dia.

¬c) Inspeccions ulteriors periòdiques, per a avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL): 62.000 ptes./dia.

Capítol XIV Taxa de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis preclínics amb medicaments i productes cosmètics

Article 200

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Servei Català de la Salut dels serveis i les actuacions inherents a la verificació d'un estudi preclínic d'un medicament o un producte cosmètic amb l'objecte de determinar si en l'elaboració d'aquests s'han seguit els principis de bones pràctiques de laboratori. Així mateix, el fet imposable inclou la inscripció de l'estudi verificat al registre corresponent.

Article 201

Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa el laboratori que hagi promogut l'elaboració de l'estudi que s'ha de verificar.

Article 202

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita amb la prestació del servei.

L'obligació del pagament de la taxa sorgeix des del moment en què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d'aquesta verificació al Servei Català de la Salut o quan aquesta verificació sigui sol·licitada per una autoritat sanitària reguladora davant la qual s'ha presentat aquest estudi que forma part del dossier de registre d'un medicament o de la documentació d'un producte cosmètic.

-2 La taxa s'ha de fer efectiva abans del dia programat per a l'inici de la inspecció per a la verificació de l'estudi, en els termes que s'estableixin per reglament.

Article 203

Quota.

La quota de la taxa per la inspecció de verificació, l'atorgament de la certificació d'avaluació de conformitat de bones pràctiques de laboratori en l'elaboració i la inscripció de l'estudi verificat al registre corresponent és de 62.000 pessetes per dia.

Capítol XV Taxa per la inspecció prèvia a l'expedició de certificats sanitaris per al comerç de productes alimentaris

Article 204

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei que es consigna a l'article 207.

Article 205

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presta el servei que es consigna a l'article 207.

Article 206

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment que la persona interessada presenti la sol·licitud corresponent.

Article 207

Quota.

La quota de la taxa per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del certificat sanitari per al comerç de productes alimentaris és de 7.500 pessetes.

Capítol XVI Taxa per l'expedició de certificats sanitaris oficials dimanants d'arxius i registres del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Article 208

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei d'expedició pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de certificats dimanants dels seus arxius i registres sanitaris de qualsevol tipus d'instal·lacions, establiments, activitats i serveis o articles directament o indirectament relacionats amb l'ús o el consum humans.

Article 209

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten la certificació.

Article 210

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment que la persona interessada presenti la sol·licitud corresponent.

Article 211

Quota.

La quota per l'emissió del certificat oficial és de 1.500 pessetes.

Capítol XVII Taxa per l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris

Article 212

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'obtenció del llibre de control de residus sanitaris.

Article 213

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten el llibre de control de residus sanitaris.

Article 214

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment que les persones interessades en facin la sol·licitud corresponent.

Article 215

Quota La quota de la taxa es fixa en 4.568 pessetes.

Títol VIII Taxes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Capítol I Taxa per l'atorgament, la rehabilitació, la pròrroga, el visat o la modificació de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i les activitats auxiliars i complementàries

Article 216

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques dels serveis i les actuacions inherents a l'atorgament, la rehabilitació, la pròrroga o la modificació de les autoritzacions per als transports públics i privats per carretera, i també de cadascuna de les activitats auxiliars i complementàries.

Article 217

Subjecte passiu.

Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei general tributària, que sol·liciten qualsevol dels serveis i les actuacions que constitueixen el fet imposable, o les persones a les quals els són prestats.

Article 218

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment en què es presenta la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 219

Liquidació de la taxa.

En el supòsit que l'ingrés de la taxa sigui exigit amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, la liquidació i l'ingrés s'han d'efectuar mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

Article 220

Quota.

La prestació dels serveis i les actuacions administratius que constitueixen el fet imposable de la taxa queden gravats de la manera següent: -1 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport de mercaderies i de viatgers per carretera, en les modalitats de públic i privat complementari: 1.1 Atorgament o rehabilitació de l'autorització: 3.130 ptes.

1.2 Pròrroga, visat o modificació de l'autorització: 2.515 ptes.

-2 Atorgament o renovació d'autoritzacions de serveis públics discrecionals consolidats amb reiteració d'itinerari: 3.130 ptes.

-3 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació d'autorització d'agència de transport de mercaderies, transitari o emmagatzemista- -distribuïdor.

3.1 Atorgament o rehabilitació d'autorització d'agència de transport de mercaderies, transitari o emmagatzemista-distribuïdor: 6.265 ptes.

3.2 Atorgament o rehabilitació d'autoritzacions d'establiments de sucursals d'agència de transport de mercaderies, transitari o emmagatzemista-distribuïdor: 3.760 ptes.

3.3 Pròrroga, visat o modificació d'autoritzacions d'agència de transports, transitari o emmagatzemista-distribuïdor: 3.130 ptes.

-4 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb o sense conductor/a.

4.1 Atorgament o rehabilitació de l'autorització 4.1.1 De lloguer de vehicles amb conductor/a: 3.130 ptes.

4.1.2 De lloguer de vehicles sense conductor/a: 2.515 ptes.

4.2 Pròrroga, visat o modificació de l'autorització 4.2.1 De lloguer de vehicles amb conductor/a: 2.515 ptes.

4.2.2 De lloguer de vehicles sense conductor/a: 1.880 ptes.

-5 Atorgament d'autoritzacions especials de circulació establertes en els articles 220, 221 i 222 del Codi de la circulació: 3.130 ptes.

Capítol II Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 221

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir la certificació de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 222

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir la certificació de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 223

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la sol·licitud.

Article 224

Liquidació de la taxa.

La liquidació i l'ingrés de la taxa s'efectuen mitjançant la carta de pagament que s'ha de lliurar a aquest efecte.

Article 225

Quota.

L'import de la quota per cada prova és de 2.515 pessetes.

Capítol III Taxa per l'expedició del títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 226

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició del títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 227

Subjectes passius.

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten el títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o d'activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 228

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la sol·licitud, però l'ingrés de la taxa ha d'ésser previ a l'expedició del títol.

Article 229

Quota.

La quota de la taxa per cada títol és de 2.515 pessetes.

Capítol IV Taxa per informes i altres actuacions facultatives

Article 230

Fet imposable.

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa l'elaboració d'informes tècnics, l'expedició de certificats i altres actuacions facultatives que s'han de fer en les tramitacions instades per entitats, empreses o particulars, davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, o quan s'han d'efectuar com a conseqüència de disposicions en vigor o dels termes mateixos de les concessions o les autoritzacions atorgades.

-2 No són sotmesos a aquesta taxa els informes motivats per línies elèctriques de baixa tensió o per autoritzacions en zona de policia i vigilància de les obres públiques, per a executar obres quan llur pressupost, en ambdós casos, sigui inferior a cent mil pessetes. S'exceptuen d'aquesta taxa els informes que tenen assenyalada específicament una taxa especial.

Article 231

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

Article 232

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment que se'n formula la sol·licitud.

Article 233

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per informe de caràcter facultatiu per a la redacció del qual no cal prendre dades de camp: 4.040 ptes.

-2 Per informes de caràcter facultatiu per a la redacció dels quals cal prendre dades de camp: 17.135 ptes.

2.1 En el cas que calgués sortir més dies al camp: 14.005 ptes.

2.2 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 315 ptes.

-3 Per informes de facultatius en el cas de plànols parcials o d'altres projectes presentats a instàncies de particulars per a tramitar-los, d'acord amb la subrogació que estableix el Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, en el cas de 10 hectàrees o fracció: 17.875 ptes.

3.1 Per cada 10 hectàrees més o fracció: 9.640 ptes.

3.2 En el cas que calgués sortir més dies al camp: 13.400 ptes.

3.3 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 300 ptes.

-4 Per treballs diversos de camp, inspecció d'obres i aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives, amb aixecaments d'actes, expedició de certificat final, lliurament de plànols o redacció del document de l'actuació feta: 16.000 ptes.

4.1 En el cas que calgués sortir més dies al camp: 13.400 ptes.

4.2 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 300 ptes.

-5 Informes preceptius per a autoritzacions d'usos i obres provisionals que correspon d'emetre a la Comissió d'Urbanisme, segons l'article 91 del Decret legislatiu 1/1990, del 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística: 6.460 ptes.

5.1 Si calgués sortir al camp: 13.400 ptes.

5.2 Més, si s'escau, el preu de les fotografies, per foto: 300 ptes.

-6 Autoritzacions prèvies a la llicència fixada per l'article 44 del Reglament de gestió urbanística (Reial decret 3288/1978, del 25 d'agost): 6.460 ptes.

6.1 Quan cal sortir al camp, per dia: 13.400 ptes.

6.2 Més, si s'es ptes.cau, el preu de les fotografies, per foto: 300

Capítol V Taxa per l'expedició de la cèdula d'habitabilitat

Article 234

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa el reconeixement i la inspecció a efectes d'habitabilitat dels locals destinats a l'habitatge.

Article 235

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants de la cèdula, és a dir, les persones naturals i jurídiques públiques o privades, promotores, propietàries i cedents en general de l'habitatge, tant si l'ocupen elles mateixes com si el lliuren a altres persones per qualsevol títol.

Article 236

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud d'expedició de la cèdula d'habitabilitat.

Article 237

Quota.

L'import de la quota és: -1 Primera ocupació: 1.1 Per un habitatge: 3.880 ptes.

1.2 Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 2 a 5 habitatges: 2.630 ptes.

1.3 Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 6 habitatges o més: 1.565 ptes.

-2 Segona ocupació: per cada habitatge: 755 ptes.

Capítol VI Taxa per l'atorgament de llicències en el supòsit de subrogació de les comissions d'urbanisme

Article 238

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'atorgament de llicències sobre actes d'edificació i usos del sòl en el supòsit de subrogació de les comissions d'urbanisme segons les normes legals o reglamentàries aplicables.

Article 239

Subjecte passiu S.

ón subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten les llicències.

Article 240

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant l'atorgament de la llicència per la comissió d'urbanisme corresponent.

Article 241

Base imposable i tipus de gravamen.

-1 La base imposable és constituïda pel pressupost del projecte.

-2 El tipus de gravamen ha d'ésser com a màxim del 3%, però no ha de superar en cap cas el tipus de gravamen establert en les ordenances de cada ajuntament quan l'atorgament de la llicència és directe.

Article 242

Bonificacions.

En els supòsits de projectes d'habitatges de protecció oficial, la quota tributària resultant gaudeix d'una bonificació del 90%, l'import de la qual és retornat a la persona interessada en ocasió de l'acreditament de la cèdula de qualificació definitiva.

Capítol VII Taxa per l'acreditació de laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

Article 243

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció de laboratoris a efectes de reconèixer-ne l'aptitud per a ésser acreditats com a laboratoris d'assaigs per al control de qualitat d'una àrea o un àmbit determinats.

Article 244

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars dels laboratoris que en sol·liciten l'acreditació.

Article 245

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud d'acreditació del laboratori.

Article 246

Quota.

L'import de la quota és:

¬a) Quan la sol·licitud d'acreditació s'efectuï per a una sola àrea: 75.075 ptes.

¬b) Quan se sol·liciti simultàniament, en un sol acte administratiu, l'acreditació per a dues àrees: 112.610 ptes.

¬c) Quan se sol·liciti l'acreditació simultània per a tres àrees: 150.145 ptes.

Capítol VIII Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació d'obres i projectes

Article 247

Fet imposable.

És el fet imposable de la taxa la prestació de treballs facultatius de redacció, taxació, confrontació i informes de projectes d'obres, serveis i instal·lacions d'entitats, empreses o particulars, i la taxació de les obres, els serveis i les instal·lacions.

Article 248

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els titulars o peticionaris de concessions, autoritzacions administratives o taxacions davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques o les seves entitats autònomes.

Article 249

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei. És, però, exigible: ¬a) En el cas de petició de redacció de projectes, des del moment que la persona interessada accepta el pressupost formulat pel servei.

¬b) En el cas de confrontació i informe, des del moment de la presentació del projecte que n'ha d'ésser objecte.

¬c) En el cas de taxació, quan el servei admet la prestació facultativa de la taxació o en virtut dels preceptes que regulen la matèria.

Article 250

Base imposable.

Constitueix la base imposable l'import del pressupost total d'execució material del projecte d'obra, serveis o instal·lacions i, en el cas de taxació, el valor que en resulta.

Article 251

Tipus de gravamen.

L'import de la taxa s'obté multiplicant l'arrel cúbica del quadrat de la base pel coeficient que s'assenyala a continuació, és a dir, per l'aplicació de la fórmula: t = c p 2/3 on p = pressupost del projecte ¬a) En el cas de redacció de projectes d'obres, serveis i instal·lacions, s'aplica el coeficient c = 2,7. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a: 17.275 ptes.

¬b) En el cas de confrontació i informe, s'aplica el coeficient c = 0,8. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a: 8.640 ptes.

¬c) En el cas de taxacions d'obres, serveis i instal·lacions i en el de taxacions de terrenys o edificis, s'aplica el coeficient c = 0,5. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a : 7.200 ptes.

¬d) En el cas de projectes d'obres, serveis i instal·lacions, s'aplica el coeficient c = 0,3. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a: 5.660 ptes.

Capítol IX Taxa per l'edició i la venda dels llibres de reclamacions

Article 252

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable la venda i l'edició dels llibres de reclamacions.

Article 253

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les empreses concessionàries o titulars dels serveis del transport de viatgers per carretera i d'estacions de transport de viatgers.

Article 254

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de l'adquisició.

Article 255

Quota.

La quota de la taxa es fixa en 180 pessetes.

Capítol X Taxa per l'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic

Article 256

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable:

¬a) L'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic i l'aprofitament dels seus materials en virtut de concessions o autoritzacions del Departament en l'àmbit de les seves competències en matèria de transport.

¬b) L'ocupació de terrenys o la utilització de béns de domini públic i l'aprofitament dels seus materials que es fan en virtut de concessions administratives d'àrees i estacions de servei o autoritzacions del Departament en l'àmbit de les seves competències en matèria de xarxa de carreteres de titularitat de la Generalitat.

Article 257

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els titulars de les concessions o autoritzacions i les persones físiques o jurídiques que s'hi subroguin.

Article 258

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant l'atorgament de la concessió o l'autorització corresponent respecte a l'anualitat en curs.

En les successives anualitats de vigència de la concessió, l'acreditament es produeix l'1 de gener de cada any.

Article 259

Quota.

-1 La quota de la taxa es determina aplicant el tipus del 4% sobre l'import de la base imposable que resulti dels criteris de valoració següents: ¬a) Per l'ocupació de terrenys de domini públic: el valor del terreny ocupat tenint en compte els valors dels terrenys contigus i els beneficis que els concessionaris n'obtenen per la proximitat a les vies de comunicació o obres marítimes o hidràuliques. L'esmentada valoració s'ha de fer d'acord amb el valor cadastral de terrenys de situació anàloga.

¬b) Per la utilització del domini públic: si es pot valorar, s'utilitza aquest valor com a base; en cas contrari, la base imposable s'ha de fixar en els valors dels materials que es beneficiïn de la utilització.

¬c) Aprofitament de materials: si es consumeixen els materials, s'utilitza com a base el valor dels que hagin estat consumits, i, si no es consumeixen, s'aplica com a base la utilitat que en reporta l'aprofitament.

-2 El servei encarregat de la inspecció ha de fixar la valoració a què fa referència el punt 1, d'acord amb els criteris que s'hi estableixen i llur desenvolupament reglamentari.

-3 En els supòsits de l'apartat 1. a i b, la quota s'ha de prorratejar per semestres.

Títol IX Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Capítol I Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

Article 260

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents: ¬a) Inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries agroalimentàries.

¬b) Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries.

Article 261

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis, els treballs o els estudis assenyalats a l'article 263.

Article 262

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 263

Quota.

La quota de la taxa es determina mitjançant les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

-1 Expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d'indústries (valor de la inversió en pessetes): 1.1 Fins a 5.000.000: 20.310 ptes.

1.2 De 5.000.001 a 20.000.000: 37.725 ptes.

1.3 Més de 20.000.000: (18.275+1.260 N) N = nombre de milions o fracció -2 Per la inscripció d'instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la base.

-3 Pel trasllat d'indústries, s'aplica igualment el 50% del valor dels elements o les instal·lacions traslladats.

-4 Per la inscripció d'altres modificacions, com ara canvi d'activitat, canvi de titularitat o arrendament, s'aplica el 25% de la base. Per reducció i substitució de maquinària, aquest percentatge s'aplica al valor actual de les instal·lacions donades de baixa o que entren en substitució, respectivament. En qualsevol cas, l'aplicació d'aquesta tarifa 1 comporta l'expedició del corresponent certificat d'inscripció.

Capítol II Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça

Article 264

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis administratius inherents a l'expedició de llicències, matrícules i precintes d'arts que, d'acord amb la legislació vigent, són necessaris per a practicar la caça i que s'especifiquen en l'article 267.

Article 265

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició de la llicència, la matrícula i el precinte d'arts per a la caça.

Article 266

Acreditament.

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència, la matrícula i el precinte d'arts per a la caça, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 267

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Llicències de caça.

1.1 Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 2.500 ptes.

1.2 Per a caçar per qualsevol altre procediment autoritzat, tret d'armes (de foc i assimilables), durant un any a tot el territori de Catalunya: 1.250 ptes.

1.3 Per a tenir canilles: 31.200 ptes.

-2 Matrícula d'àrees de caça. La quota és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l'àrea de caça d'acord amb els barems següents: 2.1 Àrees de caça integrades en els grups següents: pta/ha i any Grup I: 65 Caça major: una peça cada 100 ha o inferior Caça menor: 0,30 peces/ha o inferior Grup II: 100 Caça major: més d'1 i fins a 2 peces per cada 100 ha Caça menor: més de 0,30 i fins a 0,80 peces/ha Grup III: 230 Caça major: més de 2 i fins a 3 peces per cada 100 ha Caça menor: més de 0,80 i fins a 1,50 peces/ha Grup IV: 310 Caça major: més de 3 peces per cada 100 ha Caça menor: més de 1,50 peces/ha Àrees de caça amb reglamentació específica: 310 En qualsevol cas, la quota no pot ésser inferior a 35.000 pessetes, per a les àrees de caça del grup IV i amb reglamentació específica.

2.2 Per a la caça d'ocells aquàtics, s'apliquen els barems següents: pta/ha i any Grup I: 310 Grup II: 460 Grup III: 605 Per a àrees de caça que tinguin un aprofitament principal de caça menor i secundari de caça major, o viceversa, s'aplica la tarifa del grup corresponent a l'aprofitament principal, més la quantitat de 40 pessetes per hectàrea i any secundari.

-3 Precinte d'arts per a la caça: quota única de 85 pessetes.

Capítol III Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics

Article 268

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola, els quals s'especifiquen a l'article 271.

Article 269

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que utilitzen els serveis esmentats a l'article 271.

Article 270

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 271

Bases i tipus.

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen que es detallen a continuació:

-1 Per la inscripció en registres oficials.

1.1 Per la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides: 1.1.1 Establiments: 9.000 ptes.

1.1.2 Serveis: 9.000 ptes.

1.2 Per la renovació al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides: 1.2.1 Establiments: 4.200 ptes.

1.2.2 Serveis: 4.200 ptes.

1.3 Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola: 1.3.1 Maquinària agrícola nova: 3.600 ptes.

1.3.2 Transferència o canvi de titular: 4.200 ptes.

-2 Per l'autorització de plantacions de vinya, autorització per a noves plantacions, replanta- cions i substitucions de vinya: taxa de 1.885 pessetes per hectàrea, amb un màxim de 18.775 pessetes. Quan la plantació és de menys d'una hectàrea, la taxa és de 635 pessetes.

-3 Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius.

3.1 Anàlisis fisicoquímiques: 3.1.1 Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 480 ptes.

3.1.2 Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i similars) prèvies a la identificació i la quantificació.

Cada una: 840 ptes.

3.1.3 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 1.200 ptes.

3.1.4 Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d'emissió de flama, d'absorció atòmica, CCF o similars: 1.440 ptes.

3.1.5 Per la identificació i la quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d'alta resolució o similars: 3.600 ptes.

3.1.6 Per la identificació i la quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 10.000 ptes.

3.2 Anàlisis microbiològiques: 3.2.1 Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents, o Lactolacilus o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 1.800 ptes.

3.2.2 Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lancefield) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa: 2.100 ptes.

3.2.3 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 2.500 ptes.

3.2.4 Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 4.200 ptes.

3.2.5 Estabilitat a l'etanol 68%: 720 ptes.

3.2.6 Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 720 ptes.

3.3 Valoració organolèptica: 12.000 ptes.

3.4 Les anàlisis no seriades fisicoquímiques o microbiològiques incrementen les taxes d'un 100%.

3.5 Les anàlisis fisicoquímiques a nivell de traces incrementen les taxes d'un 100%.

3.6 Altres serveis facultatius: 3.6.1 Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 3.600 ptes.

3.6.2 Per dictàmens sobre productes: 14.500 ptes.

3.6.3 Pel registre i l'autorització de laboratoris privats:

7.200 ptes.

3.6.4 Per la inspecció periòdica de laboratoris: 4.800 ptes.

-4 Pel seguiment d'assaigs oficials.

4.1 Pel seguiment d'assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i l'elaboració d'informe final: 30.000 ptes.

4.2 Per l'elaboració de certificats fitosanitaris: 3.800 ptes.

4.3 Per l'elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 18.000 ptes.

Capítol IV Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris

Article 272

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents als treballs definits en l'article 275.

Article 273

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten la prestació dels serveis determinats a l'article 275.

Article 274

Acreditament.

La taxa s'acredita i s'exigeix en el moment de la prestació del servei.

Article 275

Bases i tipus.

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

-1 Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària, l'estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori.

1.1 Per cada gos: 60 ptes.

1.2 Per cada animal major: 6 ptes.

1.3 Per cada animal menor (porquí, de llana o cabrum): 2 ptes.

1.4 Per altres animals i productes d'origen animal (per servei): 250 ptes.

-2 Pels serveis facultatius en relació amb documentació sanitària de trasllat 2.1 Pels serveis facultatius corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals i productes d'origen animal.

2.1.1 Èquids: 85,00 ptes./unitat.

2.1.2 Grans remugants: 60,00 ptes./unitat.

2.1.3 Petits remugants: 5,00 ptes./unitat.

2.1.4 Lepòrids reproductors: 0,50 ptes./unitat.

2.1.5 Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,50 ptes./unitat.

2.1.6 Pollastres i pollets recria : 0,40 ptes./unitat.

2.1.7 Pollets d'un dia destinats a la multiplicació : 0,60 ptes./unitat.

2.1.8 Pollets d'un dia destinats a producte final: 0,10 ptes./unitat.

2.1.9 Suids: 20,00 ptes./unitat.

2.1.10 Arnes : 5,00 ptes./unitat.

2.1.11 Lepòrids : 0,40 ptes./unitat.

2.1.12 Per cada document expedit per a altres animals i productes : 250,00 ptes./unitat.

2.2 Si l'extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d'origen animal, a l'import total de la taxa s'afegeix la quantitat de 1.000 pessetes.

2.3 Bestiar d'esports i sementals selectes: aquest tipus de bestiar té el doble de les tarifes del grup al qual correspon l'animal afectat per la guia.

2.4 Bestiar transhumant: si la guia d'origen i sanitat pecuàries afecta bestiar que ha de sortir del terme municipal del seu empadronament per tal d'aprofitar pastures i ha de retornar al punt d'origen, les taxes pels serveis facultatius veterinaris a percebre són el 50% de les establertes per a cada espècie de bestiar, i les guies que emparen aquestes expedicions poden ésser ratificades gratuïtament per les inspeccions veterinàries de trànsit, fins a cinc vegades, amb validesa de cinc dies per a cada ratificació.

-3 Per l'expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció.

3.1 Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar, les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 160 pessetes per aquest servei.

3.2 Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'allotja o contracta bestiar o matèries contumaces, quan s'estableix amb caràcter obligatori, es perceben 260 pessetes per cada local inspeccionat.

-4 Pel registre de nuclis zoològics: 5.590 ptes.

-5 Per l'expedició i la renovació de la targeta sanitària equina i la diligenciació del llibre d'identificació cavallina (LIC). : pta/animal

5.1 Per a èquids destinats a activitats agràries: 60

5.2 Per a èquids destinats a altres activitats: 320

5.3 Per la diligenciació del LIC: 320

-6 Per la realització dels controls veterinaris en el lloc de destinació dels animals i dels pro-ductes d'origen animal procedents de comerç intracomunitari o de països tercers, 2.000 pessetes per servei. Si cal efectuar presa de mostres, s'ha d'aplicar la taxa que correspongui, per similitud, a les assenyalades en l'apartat 7.

-7 Per presa de mostres en campanyes oficials: pta/cap

7.1 Extracció de sang:

7.1.1 Animals majors: 300

7.1.2 Animals menors: 200

7.1.3 Conills: 50

7.2 Altres líquids orgànics:

7.2.1 Animals majors: 600

7.2.2 Animals menors: 300

La quota mínima per presa de mostres en campanyes oficials no ha d'ésser menor de 5.000 ptes pta/servei

7.3 Pinso i aigua: 1.000

7.4 Altres preses de mostres: 5.000

-8 Per l'aplicació de productes biològics en la profilaxi vacunal i realització de proves al·lèrgiques en campanyes oficials:

8.1 Profilaxi vacunal: pta/cap 8.1.1 Animals majors: 250

8.1.2 Animals menors: 100

8.1.3 Ocells i conills: 5

La quota mínima per profilaxi vacunal en campanyes oficials no ha d'ésser menor de 5.000 ptes.

8.2 Reaccions diagnòstiques tuberculització: 300

Capítol V Taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Article 276

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis oficials efectuades en els laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca que es consignen en l'article 279, relatiu a la quota de la taxa.

Article 277

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten el servei de laboratori.

Article 278

Acreditament.

La taxa s'acredita amb la prestació del servei, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 279

Quota.

La quota de la taxa és: pta/mostra

-1 Anàlisis microbiològiques:

1.1 Recompte total: 2.500

1.2 Recompte de bacteris: 1.500

1.3 Recompte de fongs i llevats: 1.500

1.4 Identificació de bacteriana: 4.000

1.5 Identificació de fongs i llevats: 5.000

1.6 Serotip d'un germen: 2.500

1.7 Observacions microscòpiques

1.7.1 Examen en fresc: 500

1.7.2 Tinció i examen: 800

1.7.3 Examen en camp obscur: 700

1.8 Recomptes cel·lulars: 500

1.9 Antibiograma de 10 antibiòtics: 2.500

-2 Anàlisis parasitològiques:

2.1 Concentració i recompte d'elements parasitaris: 1.500

2.2 Identificació de paràsits: 2.500

-3 Anàlisis serològiques

3.1 Aglutinació: 300

3.2 Precipitació: 300

3.3 Fixació del complement d'1 a 10 sèrums: 1.700

3.4 Fixació del complement de més de 10 sèrums: 1.600

3.5 Immunodifusió en agar-gel: 800

3.6 Immunohistoquímic d'1 a 10 sèrums: 1.700

3.7 Immunohistoquímic de més de 10 sèrums: 1.600

3.8 Enzimoassaig (Elisa) d'1 a 10 sèrums : 1.500

3.9 Enzimoassaig (Elisa) més de 10 sèrums: 1.200

3.10 Immunoblotting d'1 a 10 sèrums: 1.500

3.11 Immunoblotting de més de 10 sèrums: 1.200

3.12 Serumneutralització d'1 a 10 sèrums: 1.500

3.13 Serumneutralització de més de 10 sèrums: 1.200

3.14 Altres: 1.000

-4 Anàlisis virològiques 4.1 Aïllament víric: 4.200 4.2 Determinació in vitro: 29.700

-5 Anàlisis histopatològiques: 5.000 -6 Per les anàlisis de laboratori per a la determinació de paràsits dels vegetals: 2.500 -7 Enzimoassaigs PCR: 4.000

Article 280

Exempció.

-1 No s'aplica la taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat ramadera si s'esdevé alguna de les tres circumstàncies següents: 1.1 Que la sol·licitud del servei per a fer les anàlisis sigui efectuada pels veterinaris responsables de les agrupacions de ramaders següents:

¬a) Les agrupacions de defensa sanitària els estatuts de les quals siguin aprovats pel Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca.

¬b) Els grups de sanejament ramader de bestiar boví, oví o cabrum o altres agrupacions que tinguin signat i vigent el corresponent concert.

1.2 Que la presa de mostres hagi estat feta pel veterinari o veterinària responsable de l'agrupació en els animals propietat dels integrants de la corresponent agrupació.

1.3 Que les analítiques sol·licitades siguin les establertes com a obligatòries en campanyes oficials per al control, la lluita i l'eradicació de malalties.

-2 S'eximeix de l'aplicació d'aquesta taxa les organitzacions i les agrupacions ramaderes que tinguin signat un conveni de col·laboració amb els serveis competents en matèria de sanitat animal de la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

-3 Són exempts de la taxa pels anàlisis de laboratori per a la determinació de paràsits dels vegetals els organismes públics i les agrupacions de defensa vegetal.

Capítol VI Taxa pel permís de pesca

Article 281

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'atorgament dels permisos per a pescar en les zones de pesca controlada.

Article 282

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició dels permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca controlada.

Article 283

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva en l'acta de sol·licitud del permís per a pescar.

Article 284

Quota.

La quota de la taxa per permisos de zones de pesca controlada és:

-1 Classe A intensiva: 1.1 No riberes: 1.720 ptes.

1.2 Riberes: 625 ptes.

-2 Classe B truitera 1ª: 440 ptes.

-3 Classe C truitera 2ª: 255 ptes.

-4 Ciprínids: 130 ptes.

Article 285

Exempcions.

Són exempts d'aquesta taxa els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilats i els que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, o totes dues, i les persones menors de catorze anys.

Capítol VII Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones

Article 286

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei que es defineix a l'article 289.

Article 287

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a qui es presta el servei que s'esmenta a l'article 289.

Article 288

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 289

Quota.

La quota de la taxa per la llicència per a recol·lectar tòfones és de 1.500 pessetes.

Capítol VIII Taxa per la llicència de pesca continental i la matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca

Article 290

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'expedició de les llicències i les matrícules que, d'acord amb la legislació vigent, són necessàries per a practicar la pesca continental o per a dedicar embarcacions o aparells flotants a la pesca continental.

Article 291

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques en interès de les quals s'expedeixen les llicències o les matrícules necessàries per a la pesca continental o per a l'ús d'embarcacions i aparells flotants quan es practica aquesta pesca.

Article 292

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva en el moment que se sol·liciten les llicències o les matrícules.

Article 293

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Llicències de pesca continental autonòmica.

1.1 La llicència per a pescar durant un any en tot el territori de Catalunya: 1.250 ptes.

1.2 La llicència per a la pesca de l'angula: 3.000 ptes.

-2 Matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca continental. Tenen vigència d'un any, i les classes i els imports són:

2.1 Classe 1ª: embarcacions de motor: 1.570 ptes.

2.2 Classe 2ª: embarcacions impulsades per vela, rem, perxa o qualsevol al ptes.tre procediment diferent del motor: 655

Article 294

Exempcions.

Són exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d'expedició de la llicència per a pescar durant un any en tot el territori de Catalunya, recollida a l'apartat 1 de l'article 293, els subjectes passius que acreditin documentalment la condició de jubilats i aquells que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta, o totes dues, i les persones menors de catorze anys. Aquesta exempció no afecta la llicència per a la pesca de l'angula.

Capítol IX Pesca marítima

Article 295

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General de Pesca Marítima dels serveis següents:

-1 L'atorgament de qualsevol autorització administrativa necessària per al desenvolupament de l'activitat de la pesca i l'aqüicultura.

-2 Els drets d'examen i l'expedició de certificats per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat nàutica pesquera i per a l'exercici d'activitats nauticoesportives.

L'expedició i la renovació de títols nauticoesportius i subaquaticoesportius, l'expedició de duplicats de certificats d'examen, de títols i targetes i l'autorització d'obertura d'escoles, acadèmies i centres.

-3 L'expedició de llicències de pesca recreativa d'acord amb la legislació vigent, i les autoritzacions dels concursos de pesca recreativa.

-4 L'expedició de llicències de pesca marítima professional.

Article 296

Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten els serveis determinats a l'article 298.

Article 297

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 298

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la pesca i l'aqüicultura.

Per cada expedient: 3.300 ptes.

-2 Títols professionals, nauticoesportius i subaquaticoesportius 2.1 Drets d'examen:

2.1.1 Títols menors, per la totalitat d'assignatures: 330 ptes.

2.1.2 Altres titulacions, per assignatura: 220 ptes.

2.1.3 Patró/ona d'embarcacions d'esbarjo i patró/ona d'embarcació d'esbarjo restringit a motor: 5.000 ptes.

2.1.4 Patró/ona de iot i patró/ona de iot d'altura: 7.000 ptes.

2.1.5 Capità/ana de iot: 8.500 ptes.

2.2 Expedició de títols 2.2.1 Títols per a exercir activitats nauticoesportives i subaquaticoesportives: 2.2.1.1 Capità/ana de iot i patró/ona de iot d'altura: 11.700 ptes.

2.2.1.2 Patró d'embarcacions d'esbarjo, patró/ona d'embarcacions d'esbarjo restringit a motor i patró/ona de iot : 2.900 ptes.

2.2.1.3 Bussejador/a de 2ª classe, bussejador/a de 1ª classe: 2.000 ptes.

2.2.1.4 Bussejador/a monitor i bussejador/a instructor: 2.000 ptes.

2.3 Renovacions de títols Renovacions de títols per a exercir activitats nauticoesportives i subaquàtiques: 2.000 ptes.

2.4 Expedició de duplicats de certificats d'examen 2.4.1 Títols professionals: 2.000 ptes.

2.4.2 Títols nauticoesportius: 2.000 ptes.

2.5 Expedició de duplicats de títols i targetes Títols nauticoesportius i subaquaticoesportius: 2.000 ptes.

2.6 Autoritzacions d'obertura 2.6.1 Escoles esportives nàutiques: 10.000 ptes.

2.6.2 Acadèmies privades per a l'ensenyament de la navegació d'esbarjo: 10.000 ptes.

2.6.3 Centres de busseig: 10.000 ptes.

-3 Llicències de pesca recreativa 3.1 Per cada llicència de 1a o 2a classe: 1.685 ptes.

3.2 Per cada llicència de 3a classe: 3.2.1 De menys de 10 pescadors diaris: 25.000 ptes.

3.2.2 De més de 10 pescadors diaris: 50.000 ptes.

3.3 Per cada expedient d'autorització de concurs de pesca: 3.360 ptes.

-4 Llicències de pesca professional

4.1 Corall, marisqueig: 3.000 ptes.

4.2 Angula: 1.500 ptes.

4.3 Cucs de mar, rall: 1.000 ptes.

Article 299

Exempcions.

Són exempts de la taxa per l'expedició de la llicència de pesca recreativa els titulars que acreditin documentalment la condició de jubilats.

Capítol X Taxa per l'expedició de certificacions oficials per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)

Article 300

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen a l'article 303.

Article 301

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es concedeix el certificat oficial.

Article 302

Acreditament.

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 303

Quota.

La quota per dret a certificació oficial és de 600 pessetes.

Capítol XI Taxa dels consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles per als vins de qualitat produïts en regions determinades (VQPRD)

Article 304

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que presten els consells reguladors de les denominacions d'origen vitivinícoles per als vins de qualitat produïts en regions determinades (VQPRD).

Article 305

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es presten els serveis a què fa referència l'article 304.

Article 306

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què s'efectua la sol·licitud corresponent.

Article 307

Quota.

-1 Quota anual sobre les plantacions inscrites en el Registre:

¬a) La base imposable és constituïda pel nombre d'hectàrees inscrites a nom de cada persona interessada pel valor mitjà en pessetes de la producció d'una hectàrea en la zona i la campanya precedent.

¬b) El tipus de gravamen màxim a aplicar sobre la base imposable anterior es fixa en l'1%.

-2 Quota per productes emparats:

¬a) La base imposable és constituïda pel valor resultant de multiplicar el preu mitjà de la unitat de producte emparat pel volum venut.

¬b) El tipus de gravamen màxim a aplicar sobre la base imposable anterior es fixa en l'1,5%.

-3 Quota pel dret d'expedició de certificat d'origen, visat de factures i per la venda de sistemes de control de producte embotellat establert: la quota es fixa en 500 pessetes per cada certificat o factura i el doble del valor del cost del sistema de control establert.

Capítol XII Taxa per l'expedició de la llicència per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 308

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de la llicència que, d'acord amb la legislació vigent, és necessària per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Article 309

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició de la llicència.

Article 310

Acreditament.

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència.

Article 311

Quota.

La quota per cada llicència vàlida per a una immersió és de 360 pessetes.

Capítol XIII Taxa per l'expedició d'autoritzacions d'usos turístics o esportius intensius de la zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 312

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de l'autorització que, d'acord amb l'article 5 de la Llei 19/1990, del 10 de desembre, cal per a l'ús turístic o esportiu intensiu de caràcter comercial de la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Article 313

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització.

Article 314

Acreditament.

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de l'autorització.

Article 315

Quota.

La quota de la taxa per cada autorització d'un any de durada és:

-1 Embarcacions amb capacitat màxima fins a 50 passatgers:

1.1 Per una embarcació: 50.000 ptes.

1.2 Per cada embarcació de més: 25.000 ptes.

-2 Embarcacions amb capacitat superior a 50 passatgers:

2.1 Per cada embarcació: 100.000 ptes.

2.2 Per cada embarcació de més: 50.000 ptes.

Capítol XIV Taxa per la inscripció en el Consell Català de Producció Agrària Ecològica

Article 316

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció de finques, indústries i empreses importadores en els registres establerts pel Decret 28/1994, del 21 de gener, de creació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

Article 317

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la inscripció corresponent.

Article 318

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que la persona interessada sol·licita la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 319

Quota La quota de la taxa per inscripció és de 10.000 pessetes.

Títol X Taxes del Departament de Treball

Capítol únic Taxa pels drets d'inscripció a les proves d'accés al certificat de professionalitat

Article 320

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves d'accés al certificat de professionalitat.

Article 321

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 322

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 323

Quota.

La quota per proves d'accés al certificat de professionalitat és de 3.000 pessetes.

Article 324

Exempcions.

Són exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats.

Títol XI Taxes del Departament de Justícia

Capítol únic Taxa per les inscripcions i les modificacions d'associacions i llurs federacions

Article 325

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de les associacions i llurs federacions, i també les modificacions posteriors de les entitats subjectes a la Llei 7/1997, del 18 de juny, d'associacions.

Article 326

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones jurídiques que sol·liciten les inscripcions assenyalades a l'article 325.

Article 327

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 328

Quota.

La quota de la taxa és:

¬a) Per inscripció : 4.400 ptes.

¬b) Per modificació: 2.200 ptes.

Article 329 Exempcions

Són exemptes de la taxa les associacions i llurs federacions declarades d'utilitat pública dedicades a l'assistència o la integració social de minusvàlids físics o psíquics o a l'atenció de la tercera edat, sempre que les dites entitats retin comptes a l'Administració i els càrrecs de llurs representants no siguin remunerats.

Títol XII Taxes del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

Capítol I Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d'instal·lacions i inscripcions al Registre d'Establiments Industrials, control d'aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes

Article 330

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme dels serveis especificats a l'article 333.

Article 331

Subjecte passiu.

-1 Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten o afecten els serveis esmentats a l'article 333.

-2 Són subjectes passius substituts del contribuent les entitats concessionàries quan el servei és prestat en virtut de concessió, sens perjudici de la repercussió que tinguin en el contribuent.

Article 332

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i es pot exigir, però, a la bestreta des del moment de la iniciació de l'expedient. Si, un cop iniciat l'expedient, se'n produeix la conclusió, per desistiment de la persona interessada o per causes que li siguin imputables, la taxa s'acredita en la quantia d'un 35% de la tarifa aplicable, si no ha tingut lloc la prestació total del servei. En el supòsit contrari, s'acredita la totalitat de la taxa i no és procedent cap devolució.

Article 333

Quota.

Les quotes de la taxa s'ajusten a les tarifes següents: -1 Metrologia 1.1 Aprovació de model, modificació d'aprovació de model, autorització d'ús metrològic, autorització o habilitació de laboratoris o altres organismes de control, pròrrogues d'aprovació de model d'aparells metrològics, certificats d'ús metrològic i certificats d'assaigs metrològics: la quota per la tramitació és de 15.000 pessetes per model o família de tipus.

1.2 Verificació primitiva, verificació de la Comunitat Europea i primeres verificacions: 1.2.1 Fetes per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

1.2.2 Fetes per un laboratori habilitat o per una empresa amb certificació de la Comunitat Europea: la quota de tramitació és de 200 pessetes per aparell.

1.3 Verificació després de reparació o modificació: 1.3.1 Fetes per l'Administració: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

1.3.2 Fetes per un laboratori habilitat o una entitat verificadora autoritzada: la quota de tramitació és de 200 pessetes per aparell.

1.4 Verificació periòdica: la quota d'emissió de l'etiqueta o del certificat de verificació és la corresponent a l'apartat 3.1.1.

1.5 Verificacions per motius de reclamació: la quota per aquestes comprovacions és la corresponent a l'apartat 3.1.1 per cada reclamació.

-2 Resolució d'expedients de concessió i autorització d'activitats industrials i instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització, inscripció en el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya i comprovació d'activitats i instal·lacions que no requereixen autorització o concessió prèvies o l'atorgament de les quals no correspon a la Generalitat de Catalunya.

2.1 Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l'ampliació en pessetes)

2.1.1 Fins a 5 milions: 7.455 ptes.

2.1.2 Més de 5 milions fins a 10 milions: 14.900 ptes.

2.1.3 Més de 10 milions fins a 20 milions: 29.800 ptes.

2.1.4 Més de 20 milions fins a 200 milions: 59.585 ptes.

2.1.5 Més de 200 milions fins a 5.000 milions: 11.920+250N

2.1.6 Més de 5.000 milions : 607.735+125N N=nombre de milions o fracció

2.2 Per la inscripció d'activitats subjectes al règim d'alliberament industrial que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

2.3 Per les pròrrogues i les modificacions de les instal·lacions que afecten la seguretat, quan no pressuposen ampliació de les inscrites en el Registre, s'aplica el 25% de la quota corresponent de l'apartat 2.1. La base, en aquest cas, és el valor de les modificacions.

2.4 Quan l'expedient principal comporta, a més, la presentació de separata d'altres reglamentacions de seguretat, s'aplica, pel conjunt, el 150% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

2.5 Per les ampliacions, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres, s'aplica el 200% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

-3 Control i prova d'aparells, recipients o vehicles sotmesos a prova inicial, periòdica o per reforma, en virtut de la reglamentació de seguretat, homologació i normalització, competència del Departament d'Indústria,

Comerç i Turisme.

3.1 Control estadístic de certificacions de prova emeses pel fabricant, el conservador o les entitats d'inspecció i control i les entitats concessionàries del servei ITV.

3.1.1 Certificacions unitàries: 935 ptes.

3.1.2 Certificacions de lots d'elements de productes de petit valor, fabricats en sèrie. Per unitat: Recipients de més de 100 l: 180 Recipients de menys de 100 l: 75 ptes.

3.2 Inspecció tècnica de vehicles feta per personal del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, utilitzant o no les estacions ITV dels concessionaris i l'expedició del certificat.

3.2.1 Inspeccions periòdiques de vehicles-enganxall, amb emissió de la corresponent certificació: 3.085 ptes.

3.2.2 Inspeccions periòdiques per a duplicats o per a la matriculació del vehicle: 3.085 ptes.

3.2.3 Inspeccions per a l'autorització de reformes o comprovació d'elements auxiliars o conjunts de vehicles: 3.085 ptes.

3.2.4 Inspecció de taxímetres o comptaquilòmetres: 1.180 ptes.

-4 Ordenació minera (Q=nombre de quadrícules mineres)

4.1 Permisos d'explotació (mínim per a Q=300): 177.855+190 (Q-300)

4.2 Permisos d'investigació (mínim Q=1): 177.855+710 (Q-1)

4.3 Concessió d'explotació derivada (mínim Q=50): 177.855+3.400 (Q-50) 4.4 Concessió d'explotació directa (mínim Q=50) : 228.460+3.400 (Q-50)

4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les seccions A), C) i D). La base és el valor del pressupost anual d'explotació: s'aplica el 150% de la quota corresponent de l'apartat 2.1.

4.6 Activitats mineres afins: la base és el valor de la instal·lació o de l'ampliació.

4.6.1 Inscripció i autorització d'indústries mineres i pedreres, pous, tallers de pirotècnia i polvorins i llurs ampliacions: s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.1.

4.6.2 Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modificacions i canvi de condicions de l'activitat.

4.6.2.1 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les cadu-citats, les modificacions i el canvi de condicions de l'activitat, s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.3.

4.6.2.2 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora dels registres, en ocasió de la revisió periòdica o a petició de tercers, s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.5.

4.7 Particions i perímetres de protecció: 32.215

-5 Certificacions tècniques i informes.

5.1 Certificats de conformitat i assaigs 5.1.1 Certificacions, informes i resolucions relatius a la fabricació de tipus únic, certificats de conformitat i aprovació de tipus d'aparell: 3.495

5.2 Registre d'actuacions d'entitats col·laboradores i d'inspecció i control, d'empreses i de professionals autoritzats: inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores i d'inspecció i control:

5.020 ptes.

5.3 Altres certificacions i informes.

5.3.1 Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons del sac, aforament d'aigües, revisions reglamentàries d'elements auxiliars a les mines, caducitat de concessions, camps de tir, accidents, autorització de l'ús o emmagatzematge d'explosius, voladures, tallers de pirotècnia i altres): 16.270 ptes.

5.3.2 Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells, productes i activitats per a estendre informes o certificacions, a petició de la persona interessada o de terceres, per a obtenir subvencions o desgravacions o per a altres finalitats, per a presentació davant d'altres organismes, per a estimacions de consum o frau, per a expropiacions, per a consolidació de concessions i per a explotació de patents i models d'utilitat: 12.520 ptes.

5.3.3 Comprovació dels nivells de qualitat dels serveis públics de subministrament d'aigua, de gas i d'electricitat:

25.030 ptes.

Article 334

Normes d'aplicació de les quotes.

-1 La verificació, tret de la metrologia, i la prova d'aparells o elements en laboratoris oficialment autoritzats es poden fer en lots uniformes, i els controls es poden fer utilitzant sistemes de mostratge adequats. El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme ha de fixar el nombre d'unitats que integra cada lot.

-2 L'import de la taxa per la verificació d'aparells o productes fabricats que van destinats a la venda no pot ultrapassar el 3% del preu de cost de l'objecte verificat.

Quan la taxa fixada en les quotes anteriors l'ultrapassa, aquella es redueix al percentatge esmentat.

-3 El Departament d'Indústria, Comerç i Turisme pot comprovar d'ofici els valors declarats en la documentació aportada i sol·licitar els comprovants que calgui, per, si escau, rectificar la base per a la fixació de la taxa. A aquest efecte, els seus serveis d'inspecció poden establir barems o valors mitjans que facilitin la tasca d'avaluació, sens perjudici del dret de recurs de l'administrat o administrada regulat per aquesta Llei.

-4 En el cas que els serveis d'inspecció necessaris per a l'atorgament d'autorització o la inscripció d'instal·lacions o aparells subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització siguin prestats per entitats d'inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya o, dins el seu àmbit d'actuació, per les concessionàries del servei d'inspecció tècnica de vehicles amb caràcter general, s'aplica la quota 3.1.1, i no les 2 i 3, als administrats.

Així mateix, s'aplica la tarifa 3.1.1 a la legalització dels butlletins d'aigua, per cada instal·lació o subministrament.

-5 Els subjectes passius substituts tenen l'obligació de fer liquidacions trimestrals en el termini de vint dies a partir de l'últim del trimestre.

-6 En els casos en què la verificació metrològica es fa per mostreig, quan així sigui determinat per reglament o a sol·licitud de les empreses, quan aquestes tinguin implantat un sistema de qualitat d'acord amb les normes ISO-9001 o ISO-9002 i presentin anualment una auditoria feta pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, o altres centres autoritzats, de compliment de les normes metrològiques, l'import de la taxa és el que correspon al nombre d'unitats de la mostra, per aplicació de la quota adequada al preu de cada unitat.

Capítol II Taxa per la tramitació de la llicència comercial per a la instal·lació de grans establiments comercials

Article 335

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de tramitació de l'expedient de sol·licitud de la llicència comercial per a la instal·lació de grans establiments comercials.

Article 336

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques que sol·liciten la llicència comercial.

Article 337

Base imposable i tipus de gravamen.

Constitueix la base imposable la superfície de venda dels establiments a què es refereix l'article 3 de la Llei 1/1997, del 24 de març, d'equipaments comercials. El tipus de gravamen s'estableix en 500 pessetes per metre quadrat de superfície de venda.

Article 338

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència comercial. Atesa la possibilitat que qui sol·licita aquesta llicència en desisteixi abans, durant o després de l'estudi de l'expedient per a l'atorgament de la llicència, la taxa es fracciona en dos pagaments:

¬a) El 35%, en el moment de presentar la sol·licitud, juntament amb la resta de la documentació que s'estableixi per reglament, pel procediment d'autoliquidació.

¬b) El 65%, una vegada finalitzat l'estudi de l'expedient i abans de la proposta de resolució per a l'atorgament o no de la llicència comercial, pel procediment de notificació de la liquidació.

-2 La no-liquidació de la taxa en la fase assenyalada per l'apartat b anterior en el termini que es fixi per reglament dóna lloc a la caducitat del procediment per a l'atorgament de la llicència comercial.

Títol XIII Taxes del Departament de Benestar Social

Capítol I Taxa per les actuacions del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials

Article 339

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa els actes d'inscripció d'obertura, modificació de serveis i establiments de serveis socials en el Registre d'Entitats,

Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament de les corresponents certificacions.

Article 340

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques -llevat de les entitats d'iniciativa social- a les quals es presten els serveis derivats de les actuacions del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, i també el lliurament de les certificacions corresponents.

Article 341

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció o del lliurament de la certificació, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què les persones interessades presentin la sol·licitud corresponent.

Article 342

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Inscripció de serveis residencials: 24.000 ptes.

-2 Inscripció de serveis diürns: 16.000 ptes.

-3 Inscripció d'altres serveis: 7.000 ptes.

-4 Modificacions d'assentaments registrals: 1.000 ptes.

-5 Certificacions d'assentaments registrals: 1.000 ptes.

Article 343

Exempcions.

Són exemptes de pagar aquesta taxa les entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

Capítol II Taxa per la inspecció de serveis i establiments socials

Article 344

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció in situ pel Servei d'Inspecció i Registre del Departament de Benestar Social del compliment de les condicions materials i funcionals dels serveis i els establiments socials ja registrats que s'ha d'efectuar com a conseqüència d'una manifestació de l'entitat de la qual deriven efectes registrals, i també la verificació de les al·legacions de l'entitat titular dins un procediment sancionador.

Article 345

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques -llevat de les entitats d'iniciativa social- que presenten la petició que origina la inspecció.

Article 346

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de prestar el servei, però en pot ésser exigit el pagament a la bestreta en el mateix moment en què la persona interessada presenta la petició que origina la inspecció.

Article 347

Quota.

Per cada actuació d'inspecció del servei o l'establiment es fixa una quota d'11.000 pessetes.

Article 348

Exempcions.

Són exemptes de pagar aquesta taxa les entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

Capítol III Taxa per la selecció de sol·licituds d'habitatges de protecció oficial

Article 349

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la selecció dels sol·licitants d'habitatges de protecció oficial efectuada per la Direcció General de Serveis Comunitaris.

Article 350

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones que participen en els procediments d'adjudicació d'habitatges de protecció oficial.

Article 351

Exempcions.

Són exempts de la taxa els peticionaris d'habitatges de protecció oficial de promoció pública.

Article 352

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la selecció, però en pot ésser exigit el pagament en el mateix moment en què la persona interessada presenta la sol·licitud corresponent.

Article 353

Quota La quota per sol·licitud presentada és de 2.500 pessetes.

Capítol IV Taxa per les actuacions del Registre General de Centres de Formació d'Adults

Article 354

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa la inscripció d'alta o ingrés, complementària o de modificació en el Registre General de Centres de Formació d'Adults, creat pel Decret 72/1994, del 6 d'abril, i també el lliurament de les certificacions corresponents.

Article 355

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones físiques i les persones jurídiques que sol·liciten les actuacions gravades.

Article 356

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però en pot ésser exigit el pagament en el mateix moment que la persona interessada presenta la sol·licitud corresponent.

Article 357

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per la inscripció:

1.1 D'alta o ingrés: 15.000 ptes.

1.2 Complementària: 12.000 ptes.

-2 Certificacions d'assentaments: 1.000 ptes.

Capítol V Taxa de l'Hotel d'Entitats

Article 358

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització, per les entitats privades sense ànim de lucre, dels béns adscrits a l'Hotel d'Entitats, per tal de facilitar-los el funcionament i l'exercici de llurs activitats.

Article 359

Subjecte passiu.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre que fan ús dels serveis.

Article 360

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia la utilització dels béns.

Article 361

Quota.

La quota de la taxa es determina segons els béns que s'utilitzen i que s'especifiquen a continuació:

-1 Despatxos:

1.1 Tipus A (de 5 a 10 metres quadrats):

1.1.1 Petit compartit (6 metres quadrats per entitat): 3.000 mensuals

1.1.2 Petit individual (8 metres quadrats per entitat): 4.000 mensuals

1.1.3 Gran individual (10 metres quadrats per entitat): 5.000 mensuals

1.2 Tipus B (de 10 a 20 metres quadrats):

1.2.1 Petit individual (12 metres quadrats per entitat): 6.000 mensuals

1.2.2 Mitjà individual (15 metres quadrats per entitat): 9.000 mensuals

1.2.3 Gran individual (18 metres quadrats per entitat): 12.000 mensuals

1.3 Tipus C (més de 20 metres quadrats), gran individual: 14.000 mensuals

-2 Sales:

2.1 Tipus A (capacitat màxima de 25 persones):

2.1.1 Mitja jornada: 500

2.1.2 Jornada sencera: 1.000

2.2 Tipus B (capacitat màxima de 75 persones):

2.2.1 Mitja jornada: 1.000 2.2.2 Jornada sencera: 2.000

2.3 Tipus C (amb capacitat superior a 75 persones):

2.3.1 Mitja jornada: 2.500

2.3.2 Jornada sencera: 5.000

2.4 Tipus D (amb capacitat superior a 75 persones i dotades d'aparells audiovisuals i de traducció simultània):

2.4.1 Sense utilització de la cabina de traducció simultània:

2.4.1.1 Mitja jornada: 3.500

2.4.1.2 Jornada sencera: 7.000 2

.4.2 Utilització de la cabina de traducció simultània:

2.4.2.1 Mitja jornada: 6.000

2.4.2.2 Jornada sencera: 12.000

Article 362

Exempció.

Són exempts del pagament de la quota establerta a l'apartat 2 de l'article 361 els subjectes passius amb despatx o apartat de correus a l'Hotel d'Entitats.

Títol XIV Taxes del Departament de Medi Ambient

Capítol I Taxa per informes i inspecció

Article 363

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l'elaboració d'informes tècnics per a avaluar programes de restauració i la inspecció d'obres.

Article 364

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

Article 365

Acreditament.

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment en què es formula la sol·licitud.

Article 366

Quota.

La quota de la taxa és:

-1 Per informes i per l'avaluació de programes de restauració de les explotacions extractives : 27.875 + 5.580 (S) S = superfície en hectàrees

-2 Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l'explotació d'activitats extractives: 18.120

Capítol II Taxa per l'obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental

Article 367

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'obtenció i l'ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

Article 368

Subjecte passiu.

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei i els que resten inclosos en les disposicions de l'article 7.1.a i b del Decret 316/1994, del 4 de novembre.

Article 369

Acreditament.

La taxa s'acredita per l'obtenció i l'ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 370

Quota.

-1 La quota per cada sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental és de 60.000 pessetes.

-2 La quota anual per l'ús del distintiu de garantia de qualitat ambiental que ha de satisfer el fabricant o, si escau, el distribuïdor es determina per l'aplicació de la taula següent: Volum anual de vendes: PTA

2.1 Menys de 50 milions de pessetes: 40.000

2.2 50-150 milions de pessetes: 60.000

2.3 150-500 milions de pessetes: 180.000

2.4 Més de 500 milions de pessetes: 300.000

El volum anual de vendes es basa en la facturació del producte amb distintiu. Ni la quota de sol·licitud ni la quota anual no inclouen cap element relatiu al cost de les proves a les quals s'han de sotmetre els productes objecte de sol·licitud. Aquests costos han d'ésser satisfets pels mateixos sol·licitants a les entitats degudament acreditades per a dur a terme aquestes proves.

Capítol III Taxa per l'obtenció i l'ús de l'etiqueta ecològica

Article 371

Fet imposable.

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'obtenció i l'ús de l'etiqueta ecològica.

Article 372

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants que resten inclosos en les disposicions de l'article 9.a del Decret 255/1992, del 13 d'octubre.

Article 373

Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment de l'obtenció i l'ús de l'etiqueta, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 374

Quota.

-1 La quota per la sol·licitud d'etiqueta ecològica en concepte de despeses de tramitació és de 75.000 pessetes.

-2 La quota anual per l'ús de l'etiqueta ecològica es determina per l'aplicació del percentatge del 0,15% sobre el volum anual de vendes del producte en la Comunitat Europea, amb un mínim de 75.000 pessetes anuals, d'acord amb el que estableix la Decisió de la Comissió Europea número 93/326/CE, del 13 de maig. El volum anual de vendes es basa en la facturació del producte amb l'etiqueta. Ni la quota de sol·licitud ni la quota anual inclouen cap element relatiu al cost de les proves a les quals s'han de sotmetre els productes objecte de sol·licitud. Aquests costos han d'ésser satisfets pels mateixos sol·licitants a les entitats degudament acreditades per a dur a terme aquestes proves.

Capítol IV Taxes de la Junta de Residus

Article 375

Fet imposable.

Constitueixen fets imposables els següents serveis de la Junta de Residus:

-1 Els informes i les avaluacions de projectes d'activitats de gestió de residus.

-2 Les funcions d'inspecció de les activitats o les instal·lacions autoritzades de gestió de residus.

-3 La tramitació d'expedients d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus.

-4 La tramitació d'expedients d'inscripció i l'anotació de modificacions en el Registre de Productors de Residus Industrials.

-5 La supervisió dels documents de control i seguiment següents:

5.1 Fitxa d'acceptació de residus.

5.2 Fitxa d'acceptació de subproductes.

5.3 Full de seguiment.

5.4 Full de seguiment itinerant.

5.5 Full d'importació i d'expedició de transports transfronterers de residus.

-6 Els informes i l'avaluació d'expedients en matèria de residus per a l'acreditació d'entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient.

Article 376

Subjectes passius.

Són subjectes passius:

-1 En els supòsits 1, 3, 5 i 6 de l'article 375, la persona física o jurídica que sol·licita l'execució del fet imposable.

-2 En el supòsit 2 de l'article 375, la persona física o jurídica que exerceixi l'activitat o exploti la instal·lació autoritzada de gestió de residus.

-3 En el supòsit 4 de l'article 375, la persona física o jurídica productora de residus.

Article 377

Acreditament.

-1 La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

-2 Els fets imposables descrits pels punts 1, 3, 4 i 6 de l'article 375 s'acrediten i són exigibles en el moment de la presentació de la sol·licitud que inicia l'actuació administrativa, i el fet imposable del punt 5, en el moment del lliurament del document imprès.

Article 378

Quota.

La quota per cada fet imposable especificat a l'article 375 és:

-1 Fet imposable

1:

1.1 Informe i avaluació de projectes d'activitats de gestió de residus especials amb el pressupost d'inversió dels projectes:

Menys de 100.000.000 PTA: 150.000

A partir de 100.000.000 PTA: 255.000

1.2 Informe i avaluació de projectes d'activitats de gestió de residus no especials o inerts amb un pressupost d'inversió del projecte de:

Menys de 100.000.000 PTA: 90.000

A partir de 100.000.000 PTA: 150.000

1.3 Informes i avaluacions de projectes de petits valoritzadors o emmagatzemadors de residus inerts i no especials, si la superfície màxima de les instal·lacions és de 500 m2 i el nombre màxim de treballadors és de quatre: 30.000

1.4 Informe i avaluació de projectes de gestors de residus per a espargir-los sobre el sòl en profit de l'agricultura o l'ecologia: 30.000

-2 Fet imposable 2: 25.000

-3 Fet imposable 3 per vehicle: 5.000

-4 Fet imposable 4: 3.840

-5 Fet imposable

5 5.1 Per fitxa d'acceptació de residus: 6.620

5.2 Per fitxa d'acceptació de subproductes: 6.620

5.3 Per full de seguiment: 275

5.4 Per full de seguiment itinerant: 275

5.5 Per full d'importació d'expedició de transports transfronterers de residus: 9.000

-6 Fet imposable 6: 150.000

Disposicions addicionals

Primera Les quotes de les taxes a què es refereix aquesta Llei no meriten l'impost sobre el valor afegit, llevat dels casos en què resulti aplicable aquest impost, de conformitat amb la Llei que el regula.

Segona

Llevat dels supòsits continguts a l'article 2.3, resta prohibida la percepció, sota qualsevol denominació, d'exaccions i indemnitzacions no recollides en aquesta Llei per raó dels serveis públics prestats per la Generalitat o els seus organismes autònoms o les seves entitats gestores.

Tercera

Qualsevol llei que, d'ara endavant, modifiqui o creï taxes compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei ha de contenir una nova redacció dels preceptes afectats, i incloure-hi, si cal, articles amb numeració bis.

Quarta

S'afegeix un paràgraf 4 a l'article 63 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, amb el text següent: "4. El règim d'infraccions i sancions aplicables en la gestió del gravamen és el vigent per a la resta de tributs de la Generalitat."

Disposició transitòria

Mentre no es procedeix al desplegament reglamentari d'aquesta Llei, resta vigent el Decret 182/1993, del 20 d'abril, en tot allò que no s'hi oposi.

Disposició derogatòria

En el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, resten expressament derogats els preceptes següents:

¬a) La Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

¬b) La Llei 17/1996, del 27 de desembre, per la qual es fixen els preus públics que constitueixen prestacions patrimonials de caràcter públic, llevat de l'article 10 i les disposicions addicionals sisena i setena 2.

¬c) L'article 7 de la Llei 1/1997, del 24 de març, d'equipaments comercials.

¬d) El capítol III del títol VII de la Llei 5/1994, del 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

¬e) Qualsevol altra disposició que s'oposi a aquesta Llei.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'1 de gener de 1998.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 24 de desembre de 1997

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Artur Mas i Gavarró Conseller d'Economia i Finances

l

i

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR