Llei de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de Catalunya (Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto Legislativo
I

L'article 202 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix, entre els recursos de la hisenda de la Generalitat, el rendiment derivat de les seves taxes pròpies per aprofitaments especials i per la prestació de serveis directes, ja siguin de creació pròpia o bé com a conseqüència dels traspassos de serveis especials.

L'any 1984 es va aprovar la primera llei que establia les normes reguladores de les taxes per la prestació de serveis de la Generalitat de Catalunya i ja en el 1986 s'incorporaren en un sol text legal tant les normes generals com la regulació de cadascuna de les taxes. Posteriorment, com a conseqüència de les successives modificacions, es va elaborar l'any 1989 el primer Text refós sobre la matèria. Més tard, l'adaptació al nou règim de finançament autonòmic amb la introducció del preu públic com a categoria d'ingressos de les comunitats autònomes va fer necessària l'aprovació d'una nova llei l'any 1991, la Llei 33/1991, de 24 de desembre.

Però, sens dubte, un dels majors canvis produïts en aquest terreny fou l'operat per la sentència número 185/1995, de 14 de desembre, del Tribunal Constitucional, que disposava que determinats supòsits o categories de preus públics, en tant que prestacions patrimonials de caràcter públic, quedaven sotmesos al principi de reserva de llei. El contingut de dit pronunciament es traslladà a la regulació de les taxes i preus públics recollida en la Llei 15/1997, de 24 de desembre.

Dita Llei ha estat objecte de múltiples modificacions. Així, principalment mitjançant les lleis de mesures s'han creat noves taxes, o s'han modificat o suprimit d'altres ja existents; diferents elements han sofert modificacions, tals com les definicions de fet imposable, la determinació dels subjectes passius, la introducció de supòsits d'exempció, entre d'altres. D'altra banda, les successives lleis de pressupostos han previst actualitzacions anuals de les taxes de quantia fixa.

Posteriorment, la Llei 21/2001, de 28 de desembre, va establir l'obligació per a tots els departaments de la Generalitat de publicar durant el primer trimestre de 2002 una relació de les taxes amb els seus imports convertits en euros. La línia encetada amb aquesta previsió legislativa va tenir continuïtat en les successives lleis de mesures en les quals es va establir l'obligació dels departaments de publicar ordres informatives amb una relació de les taxes que gestionen, tot això amb la finalitat de donar compliment al principi de seguretat jurídica.

El legislador va voler donar, però, un pas més i, així, en la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, va autoritzar el Govern perquè refongués en un sol text tota la regulació de les taxes, autorització que va ser ampliada en la disposició final primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, als preceptes que sobre la matèria s'incloïen en aquesta mateixa llei, en la Llei 2/2007, del 5 de juny, així com l'actualització dels imports de les taxes de quantia fixa prevista en la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008.

Quant al contingut de dita autorització s'ha d'assenyalar que admet expressament la regularització, l'aclariment i l'harmonització de la regulació vigent.

II Artículo 1

Enllaçant amb el contingut del mandat i amb l'abast de la refosa s'ha d'assenyalar que potser una de les novetats més importants que presenta aquesta Llei cal cercar-la en la seva sistemàtica. Les modificacions substantives de la regulació a dalt esmentades han posat de manifest la dificultat tècnica que ha comportat en ocasions la introducció de nous fets imposables o la creació de taxes noves, circumstàncies que han provocat la necessitat, per exemple, d'emprar numeracions bis dels articles, fet previst en la disposició addicional tercera de la Llei 15/1997, de 24 de desembre. D'altra banda, la classificació de les taxes en la Llei esmentada, en títols que es corresponen amb cada un dels departaments no s'adapta a la realitat canviant, fet que origina que taxes regulades en un títol concret siguin prestades no per aquell departament sinó per un altre que ha assumit, posteriorment, la prestació del servei o activitat que merita la taxa.

Per tal d'intentar resoldre tota aquesta problemàtica que dóna com a resultat un articulat complicat de la norma per a l'operador jurídic o la ciutadania que hi accedeix i atès que el mandat del legislador permet la regularització, l'aclariment i l'harmonització de la regulació vigent, s'ha optat per emprar una sistemàtica diferent. Així, la Llei es divideix en vint-i-set títols referits a matèries, ordenades alfabèticament, de manera que les taxes no queden relacionades amb un departament sinó amb un àmbit d'actuació concret. Al seu torn, cada títol es composa de capítols, i cadascun correspon a una taxa. Finalment, els capítols estan integrats per articles; en aquest punt, i intentant solucionar el problema de numeració a dalt explicat, s'opta per emprar la tècnica legislativa utilitzada en la Llei 29/2002, de 30 de desembre, primera Llei del Codi Civil de Catalunya. D'aquesta manera, els articles duen tres números, el primer correspon al títol, el segon (separat per un punt del primer) al capítol, i, el tercer (separat dels anteriors per un guió) a la numeració correlativa d'articles dins el capítol. Formen part també del Text refós sis disposicions addicionals i una disposició transitòria.

Per tant, en exercici de la delegació esmentada, d'acord el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Economia i Finances, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

ARTICLE ÚNIC
 1. Aquest Decret legislatiu es dicta en compliment del mandat establert en la disposició final primera de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i en la disposició final primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

 2. S'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya el text del qual es publica a continuació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a aquest Decret legislatiu i al Text refós que aprova i, particularment, les següents:

 1. Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

 2. L'article 13 de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització.

 3. Els articles, 40, 41, 42, 43, 44, 45 i 46 de la Llei 25/1998, de 30 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro.

 4. Els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

 5. Els articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i les disposicions addicionals dotzena i tretzena de la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 6. Els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 7. La Llei 9/2002, de 27 de maig, de modificació de la Llei 15/1997, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'introdueix una taxa per l'obtenció i l'expedició del títol de patró o patrona de moto nàutica.

 8. Els articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.

 9. Els articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives.

 10. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres.

 11. Els articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

 12. La disposició final primera de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 13. Els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

 14. Els articles 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la Llei 17/2007, del 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.

Es manté de manera expressa la vigència de la disposició addicional cinquena de la Llei 21/2001, de 28 de desembre.

Totes les referències realitzades a qualsevol de les disposicions esmentades objecte de refosa s'entendran realitzades als articles corresponents d'aquest text.

DISPOSICIÓ FINAL Entrada en vigor

Aquest Decret legislatiu i el Text refós que aprova entren en vigor el dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

TÍTOL I Preliminar Artículos 1.1.1 a 1.3.10
CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1.1.1 a 1.1.5
ARTICLE 1-1-1 Objecte de la Llei
 1. L'objecte d'aquesta Llei és regular el règim jurídic de les taxes i els preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores.

 2. Són taxes pròpies de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores:

  1. Les recollides en els títols II a XXVII.

  2. Les que estableixi la Generalitat.

  3. Les que l'Estat o les corporacions locals puguin transferir a la Generalitat.

 3. Són preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores els que s'estableixin amb subjecció al que disposa aquesta Llei.

ARTICLE 1-1-2 Àmbit d'aplicació de la Llei
 1. Les taxes i els preus públics de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores es regeixen per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que la desenvolupin, sens perjudici de l'aplicació subsidiària de la normativa estatal vigent sobre aquesta matèria.

 2. Les taxes i els preus públics que l'Estat o les corporacions locals transfereixin a la Generalitat, d'acord amb el que estableix l'apartat 2c) de l'article 1.1-1 d'aquesta Llei, han de continuar regint-se per les mateixes normes que els regulaven abans de la transferència, en tot el que no s'oposi a aquesta Llei i fins que no sigui dictada la normativa pròpia corresponent.

 3. Continuen regint-se per les mateixes disposicions, atès que no són compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei:

 1. Els cànons percebuts a causa de concessions administratives de serveis.

 2. Les contraprestacions pels serveis prestats pels ens públics que actuen segons norma de dret privat.

 3. Els cànons regulats pels articles 78 i 80 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

ARTICLE 1-1-3 Règim pressupostari

Els recursos regulats per aquesta Llei tenen la naturalesa d'ingrés pressupostari de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i entitats gestores i són destinats a satisfer el conjunt de les seves obligacions respectives, llevat que a títol excepcional i per llei s'estableixi l'afectació d'alguns recursos a finalitats determinades.

ARTICLE 1-1-4 Responsabilitats
 1. Les autoritats i el funcionaritat de qualsevol ordre que per dol, culpa o negligència greu exigeixin indegudament una taxa o un preu públic, o ho facin en quantitat més elevada de la que correspon, incorren en falta disciplinària molt greu, sens perjudici de les responsabilitats d'altre ordre que puguin derivar de llur actuació.

 2. Les autoritats i el funcionariat de qualsevol ordre que adoptin resolucions o facin actes que infringeixin les normes d'aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen han d'indemnitzar les finances de la Generalitat pels danys i els perjudicis que en siguin conseqüència, independentment de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre.

ARTICLE 1-1-5 Recursos i reclamacions

Contra els actes dictats en matèria de taxes i preus públics es pot recórrer en via economicoadministrativa davant la Junta de Finances, segons les normes reguladores dels seus procediments, sens perjudici del dret a interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició.

Els acords de la Junta poden ser objecte de recurs davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

CAPÍTOL II Taxes Artículos 1.2.1 a 1.2.16
ARTICLE 1-2-1 Concepte

Són taxes exigibles per l'Administració de la Generalitat o per les entitats que en depenen i que, d'acord amb la seva normativa específica, sotmetin el seu règim economicofinancer al dret públic, els tributs creats d'acord amb aquesta Llei el fet imposable dels quals es produeix dins l'àmbit territorial de Catalunya i és constituït per la utilització del seu domini públic, i per la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic, que es refereixin, afectin o beneficiïn de manera particular els subjectes passius quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:

 1. Si no són de sol·licitud o de recepció voluntària pels administrats. A aquests efectes, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

  Primer. Si és imposada per disposicions.

  Segon. Si els béns, els serveis o les activitats requerits són imprescindibles per a la vida privada o social de qui els sol·licita.

 2. Si no són prestats o exercits pel sector privat, en sigui o no establerta la reserva a favor del sector públic, conformement a la normativa vigent.

ARTICLE 1-2-2 Creació

S'han de regular per llei la creació de les taxes i la determinació del fet imposable, del subjecte passiu, de la base imposable, del tipus de gravamen, de la quota, de l'acreditació, dels altres elements essencials de les taxes, d'acord amb el que estableix l'article 8 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

ARTICLE 1-2-3 Modificació
 1. La modificació de qualsevol taxa exigible per la Generalitat i les seves entitats autònomes i entitats gestores s'ha de fer per llei del Parlament en tot allò que afecta els elements determinats per l'article 1.2-2. La modificació de la resta d'elements es pot fer per decret del Govern.

 2. La Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar, de conformitat amb el que estableix l'apartat 7 de l'article 134 de la Constitució espanyola, els elements quantificadors de les taxes.

ARTICLE 1-2-4 Estipulació pressupostària

L'exacció de les taxes és estipulada en la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 1-2-5 Acreditament
 1. Les taxes s’acrediten, segons la naturalesa del fet imposable:

  1. Quan es concedeixen la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.

  2. Quan s’inicia la prestació del servei o l’exercici de l’activitat, sens perjudici de la possibilitat d’exigir-ne el dipòsit previ.

  3. Quan es presenta la sol·licitud que inicia l’actuació o l’expedient, la qual no es pot emplenar o tramitar si no s’ha efectuat l’ingrés de la taxa.

 2. El pagament de les taxes associades a la presentació d’una declaració responsable o d’una comunicació prèvia s’ha d’efectuar prèviament a l’inici de l’activitat. En aquests casos, el que disposa aquest apartat preval sobre el règim d'acreditament que s’hagi establert de forma específica en la regulació de cada taxa.

ARTICLE 1-2-6 Subjecte passiu i responsables
 1. És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica que resulta afectada o beneficiada, personalment o en els seus béns, pel servei prestat o l'activitat exercida, i les que utilitzin el domini públic o siguin titulars d'autoritzacions d'ús de domini públic, independentment de la utilització posterior d'aquest.

 2. Tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d'imposició.

 3. La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable obliga a aquests solidàriament.

 4. Excepcionalment, poden ser considerats substituts del contribuent les persones que sol·liciten la prestació de serveis o la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable.

 5. En matèria de responsabilitat, tant si és solidària com si és subsidiària, s'ha d'aplicar el que disposa la normativa general corresponent en l'àmbit tributari i, subsidiàriament, la Llei general tributària.

ARTICLE 1-2-7 Exempcions i bonificacions
 1. No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris, els quals s'han d'ajustar als principis de justícia tributària recollits en la Constitució.

 2. Es poden establir per llei exempcions a favor de l'Estat, la Generalitat i altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència del que disposen els tractats o els acords internacionals.

 3. (Derogat)

 4. Si com a conseqüència de l'aplicació d'una bonificació o deducció resulta un import amb tres o més decimals, s'ha de fer l'arrodoniment monetari al cèntim d'euro, de manera que si el tercer decimal és igual o superior a 5, s'incrementa la unitat de cèntim d'euro. Una vegada feta aquesta operació:

  1. La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 1 i 5, s'arrodoneix a 5.

  2. La xifra de les unitats de cèntim d'euro, si està compresa entre 6 i 9, s'arrodoneix a 0 i s'augmenta en una unitat la xifra de les desenes de cèntim d'euro.

 5. Si és aplicable més d'una bonificació o deducció, aquestes s'apliquen de acumulativament, llevat que de manera expressa es disposi altrament.

ARTICLE 1-2-8 Elements quantitatius de les taxes
 1. La quantificació de les quotes de les taxes s'ha de fer de manera que el rendiment d'aquestes no excedeixi, en el seu conjunt, el seu cost total.

 2. La determinació del rendiment de cada taxa ha de tenir en compte les despeses directes o indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei o l'activitat, fins i tot les de caràcter financer, l'amortització de l'immobilitzat i les generals que hi siguin aplicables.

 3. Quant a les taxes que graven el domini públic, els costos són els equivalents a la utilitat derivada de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic. En aquests supòsits, s'ha de prendre, a més, com a referència el valor de mercat corresponent. Si la utilització privativa o l'aprofitament especial comporten la destrucció o el deteriorament del domini públic, els beneficiaris, sens perjudici del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels béns.

 4. Sempre que la taxa ho permeti, les quotes s'han de fixar atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.

 5. La quota tributària pot consistir en una quantitat fixa, pot determinar-se en funció d'un tipus de gravamen aplicable sobre la base imposable, o pot establir-se conjuntament per ambdós procediments.

ARTICLE 1-2-9 Gestió
 1. La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al departament o a l'entitat autònoma o entitat gestora que ha de prestar el servei o fer l'activitat que han estat gravats, o que intervé en la cessió de la utilització privativa o en l'aprofitament especial del domini públic. Corresponen a la Oficina de Gestió Empresarial, en col·laboració amb els departaments competents, la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes associades als tràmits i serveis que tingui atribuïts per qualsevol mitjà i que consten en el seu catàleg de serveis.

  Les funcions inspectores corresponen al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, que les exerceix tant amb relació al tribut com amb relació als òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo, sens perjudici que es pugui establir, en la regulació de cada taxa, la col·laboració de l'òrgan titular de la taxa en la funció inspectora.

 2. En el cas que les funcions o determinades funcions atribuïdes a les oficines de gestió empresarial (OGE) siguin encomanades a òrgans, entitats o corporacions de dret públic, en virtut de l'acord exprés d'encàrrec de gestió, la gestió, la liquidació i la recaptació de les taxes en període voluntari poden ser fetes per l'òrgan, l'entitat o la corporació corresponent en nom i per compte del Departament competent en matèria d'indústria, d'acord amb el procediment aplicable a les OGE.

 3. El Govern ha de dictar les normes per a regular la coordinació d'aquestes funcions amb les dels departaments i de les entitats gestores.

ARTICLE 1-2-10 Autoliquidacions

Els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a efectuar-ne l'ingrés en els supòsits determinats en aquesta Llei i en els casos en què es determini per reglament.

ARTICLE 1-2-11 Pagament de les taxes
 1. El pagament de les taxes es pot fer per algun dels mitjans següents:

  1. En efectiu, consistent en diner de curs legal.

  2. Xec o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis.

  3. Transferència bancària o de caixa d'estalvis.

  4. Domiciliació bancària.

  5. Gir postal.

  6. Efectes timbrats de la Generalitat.

  7. Targeta de crèdit o altres mitjans anàlegs.

 2. Cal determinar per reglament els requisits, les condicions, el moment del pagament quan no coincideixi amb el de l'acreditació, les formes d'utilització i els efectes alliberadors per al deutor dels mitjans de pagament establerts en aquest article.

 3. Es pot determinar, mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria, amb l'informe favorable previ del Departament d'Economia i Finances i en els termes que s'estableixin per reglament, l'obligatorietat d'utilitzar un o alguns dels mitjans de pagament admesos en relació amb una taxa determinada, o l'exclusió d'algun d'ells.

 4. S'autoritza el Govern per crear efectes timbrats de la Generalitat destinats a pagar les taxes que constitueixen tributs propis de la Generalitat i per a regular-ne la utilització.

 5. El pagament de les taxes en període voluntari s'efectua davant l'òrgan que presta el servei o l'activitat gravats.

  En els termes que s'estableixin per reglament, cada departament pot autoritzar entitats financeres per actuar com a entitats col·laboradores en la recaptació de les taxes respectives.

 6. En cas de discrepància sobre la procedència o l'import de la taxa, la consignació o el fiançament d'aquesta produeix els efectes del pagament. Si el subjecte passiu no justifica que ha presentat recurs de reposició o reclamació economicoadministrativa dins el termini legal, les quantitats consignades o les resultants de fer efectiva la fiança s'han d'ingressar en el Tresor de la Generalitat.

 7. Si la taxa s'acredita periòdicament, per raó de prestació de serveis continuats que no requereixen l'adopció de noves resolucions d'admissió al servei, l'organisme perceptor de la taxa no pot suspendre la prestació per manca de pagament, si no ho autoritza la regulació d'aquesta, sens perjudici d'exigir l'import per la via de constrenyiment.

ARTICLE 1-2-12 Ajornament i fraccionament

El Govern pot regular per reglament l'ajornament del pagament de les taxes. També pot regular el fraccionament del pagament de les quotes d'import superior a 90,15 euros. Aquest límit pot ser revisat per la Llei de pressupostos. Mentre no es fa ús d'aquesta autorització, s'apliquen les normes del Reglament general de recaptació.

Les competències que aquest atribueix al ministre o ministra d'Economia i Hisenda, al director o directora general de Pressupostos i als delegats d'Hisenda corresponen, respectivament, al conseller o consellera d'Economia i Finances, al director o directora general de Pressupostos i als delegats territorials d'aquest Departament.

ARTICLE 1-2-13 Constrenyiment

L'Administració utilitza el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes no ingressades en període voluntari.

ARTICLE 1-2-14 Devolucions

El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes que ha satisfet si, per causes que no li són imputables, no s'han prestat les activitats o els serveis gravats.

ARTICLE 1-2-15 Procediment

Correspon al Govern i al conseller o consellera d'Economia i Finances, dins l'àmbit de les atribucions respectives, de dictar les normes de procediment encaminades a regular i a controlar la gestió de les taxes i a ingressar-ne l'import a la Tresoreria de la Generalitat. La periodicitat d'aquest ingrés no pot ser superior a un mes; aquest ingrés ha de fer-se especificant el concepte i els rendiments de cada taxa.

ARTICLE 1-2-16 Sancions

La qualificació dels expedients sancionadors i la imposició de sancions es regeixen per les disposicions tributàries generals.

CAPÍTOL III Preus públics Artículos 1.3.1 a 1.3.10
ARTICLE 1-3-1 Concepte
 1. Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per les prestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic, quan concorren les circumstàncies següents:

  1. Si es tracta de serveis o activitats que no són de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats.

  2. Si alhora són prestats o realitzades pel sector privat.

 2. Als efectes del que estableix l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

  1. Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.

  2. Si el servei o l'activitat sol·licitats són essencials o imprescindibles per a la vida privada o social dels administrats.

ARTICLE 1-3-2 Creació i modificació

La creació, la modificació i la derogació dels preus públics, llevat dels referits a l'ensenyament universitari, que s'han de fer per decret, s'han d'efectuar mitjançant una ordre del conseller o consellera competent per raó de la matèria i d'acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A l'expedient d'elaboració del decret o de l'ordre s'han d'incorporar necessàriament els informes previs favorables següents:

 1. El de la Intervenció Delegada.

 2. El de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Economia i Finances, la qual s'ha de pronunciar de manera expressa sobre la naturalesa de preu públic de l'exacció que es crea.

Aquest informe no cal en el cas que es tracti exclusivament de la modificació de l'import el preu o de la derogació d'aquest.

ARTICLE 1-3-3 Subjectes obligats al pagament

Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que són afectades o beneficiades personalment o en el seus béns pel servei prestat o l'activitat realitzada.

ARTICLE 1-3-4 Quanties
 1. Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats gravats.

 2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell inferior de l'indicat en l'apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per cobrir la part de cost subvencionat.

ARTICLE 1-3-5 Exigibilitat
 1. Els preus públics poden exigir-se des que s'efectua el lliurament dels béns o s'inicia la realització de l'activitat o la prestació del servei gravat.

 2. Pot exigir-se també l'anticipació o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels preus públics.

ARTICLE 1-3-6 Gestió

La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els serveis, els òrgans o els ens que en l'esfera territorial o central presten el servei o realitzen l'activitat objecte dels preus, sens perjudici de les facultats de direcció, supervisió i control pròpies del Departament d'Economia i Finances.

ARTICLE 1-3-7 Mitjans de pagament

El pagament dels preus públics es pot fer pels mitjans establerts per l'article 1.2-11 d'aquesta Llei.

ARTICLE 1-3-8 Constrenyiment

Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des del seu venciment sense haver obtingut l'ingrés.

ARTICLE 1-3-9 Devolució

És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a la persona obligada al pagament del preu, no es realitza l'activitat o no es presta el servei. No obstant això, en el supòsit d'espectacles i sempre que sigui possible, no s'ha de procedir a la devolució, sinó al canvi de les entrades.

ARTICLE 1-3-10 Règim supletori

L'administració i la recaptació dels ingressos per preus públics, en allò que no estableix aquesta Llei, s'han d'efectuar de conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i la Llei de taxes i preus públics de l'Estat.

TÍTOL II Taxes per serveis i activitats de caràcter general Artículos 2.1.1 a 2.4.5
CAPÍTOL I Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat Artículos 2.1.1 a 2.1.5
ARTICLE 2-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral indefinit.

ARTICLE 2-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que fa la Generalitat.

ARTICLE 2-1-3 Exempcions i bonificacions
 1. Són exempts de la taxa regulada per aquest capítol, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

 2. A l'import de la taxa per a la participació en les convocatòries de processos selectius per a l'accés a determinats cossos i escales de funcionaris de la Generalitat en què es permeti la tramitació telemàtica del procediment de participació regulat per l'Ordre 121/2003, del 14 de març, i siguin gestionats per la Direcció General de la Funció Pública, s'aplicarà una bonificació del 20% en els casos en què tant la presentació de la sol·licitud de participació com el pagament corresponent es facin per mitjans telemàtics.

 3. En el cas de convocatòries per a l'accés als diferents cossos docents de la Generalitat i al grup de serveis penitenciaris del cos de tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, s'estableix una bonificació del 20% en el pagament d'aquestes taxes per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics.

 4. S’estableix una bonificació del 30% sobre la taxa regulada per aquest capítol per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.

ARTICLE 2-1-4 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment de la inscripció, però l'ingrés corresponent ha de ser previ a la sol·licitud d'inscripció.

ARTICLE 2-1-5 Quota

L'import de la quota és:

 1. Per accedir a un lloc de treball del grup A: 51,30 euros.

 2. Per accedir a un lloc de treball del grup B: 40,40 euros.

 3. Per accedir a un lloc de treball del grup C: 29,45 euros.

 4. Per accedir a un lloc de treball del grup C del cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris: 32,70 euros.

 5. Per accedir a un lloc de treball del grup D: 22,10 euros.

 6. Per accedir a un lloc de treball del grup D del cos de mossos d'esquadra: 33,05 euros.

 7. Per accedir a un lloc de treball del grup D del cos auxiliar tècnic, grup serveis penitenciaris: 32,70 euros.

 8. Per accedir a un lloc de treball del grup E: 18,40 euros.

CAPÍTOL II Taxa pel servei de realització de fotocòpies Artículos 2.2.1 a 2.2.4
ARTICLE 2-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de fotocòpies per l'Administració de la Generalitat, quan la prestació d'aquest servei sigui exigida per la utilització necessària dels mitjans materials i personals de l'Administració.

ARTICLE 2-2-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que sol·licita la prestació del servei.

ARTICLE 2-2-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment de lliurar les fotocòpies sol·licitades.

ARTICLE 2-2-4 Quota

L'import de la quota és:

Fotocòpies estàndard, en full DIN A4: 0,05 euros/unitat.

Fotocòpies en full DIN A3: 0,10 euros/unitat.

Fotocòpies en full DIN A1: 1,25 euros/unitat.

Fotocòpies en rotlle: 1,85 euros/unitat.

CAPÍTOL III Taxa per la venda d'impresos Artículos 2.3.1 a 2.3.5
ARTICLE 2-3-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la venda d'impresos que són de subministrament oficial i d'ús obligatori pels administrats en les seves relacions amb els diferents departaments i organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 2-3-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que adquireix els impresos gravats per la taxa.

ARTICLE 2-3-3 Exempcions

Queden exempts d'aquesta taxa els impresos subministrats oficialment pel Departament d'Educació i que són d'ús obligatori per l'alumnat o els seus pares o mares o persones que en són tutores.

ARTICLE 2-3-4 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment en què es lliura l'imprès.

ARTICLE 2-3-5 Quota

L'import de la taxa dels diferents impresos subministrats per cada departament o pels organismes autònoms que en depenen ha de ser aprovat mitjançant una ordre del conseller o consellera respectiu. En tot cas, el preu unitari de l'imprès ha de coincidir amb l'import del seu cost directe arrodonit a l'alça fins al múltiple de 10 cèntims més proper.

CAPÍTOL IV Taxa per la presentació simultània d’un nombre superior a deu escrits o documents en els registres administratius de la Generalitat adreçats a altres administracions públiques Artículos 2.4.1 a 2.4.5
ARTICLE 2.4-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació, per una mateixa persona en un mateix dia i en una mateixa oficina de registre administratiu de la Generalitat, d’un nombre superior a deu escrits i documents adreçats a altres administracions públiques.

 2. La presentació d’escrits o documents relacionats amb l’aplicació dels tributs, en les mateixes condicions que les establertes per l’apartat 1, no està subjecta al pagament de la taxa.

ARTICLE 2.4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que presenten els escrits i els documents a què fa referència l’article 2.4-1.

ARTICLE 2.4-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment en què les persones interessades o llurs representants presenten els escrits i documents en el registre.

ARTICLE 2.4-4 Quota

L’import de la quota per a cada document és de 5 euros.

ARTICLE 2.4-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de projectes d’innovació i actuacions de millorament encaminades a oferir una millor qualitat i accessibilitat dels ciutadans als serveis d’informació i d’atenció ciutadana, ja sigui per canal virtual o presencial, impulsades per l’òrgan competent en matèria d’atenció ciutadana.

TÍTOL III Actuacions comunitàries i cíviques Artículos 3.1.1 a 3.1.6
CAPÍTOL I Taxa dels hotels d’entitats Artículos 3.1.1 a 3.1.6
ARTICLE 3-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la cessió a entitats privades sense ànim de lucre de l’ús dels despatxos, les sales i les bústies i apartats de correus adscrits als hotels d’entitats, per tal de facilitar-los el funcionament i l’exercici de llurs activitats, i també la cessió de l’ús de les sales dels hotels d’entitats a ens o organismes dependents de les administracions públiques.

ARTICLE 3-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les entitats privades sense ànim de lucre, i també els ens i organismes dependents de les administracions públiques cessionaris de l’ús dels despatxos, les sales i les bústies i apartats de correus dels hotels d’entitats.

ARTICLE 3-1-3 Exempció
 1. Els subjectes passius que tinguin cedit l’ús d’un despatx resten exempts del pagament de la quota establerta per l’apartat 2 de l’article 3.1-5 en concepte de cessió de l’ús de sala, i per l’apartat 3 del mateix article, en concepte de cessió de l’ús de bústia i apartat de correus.

 2. Les entitats i organismes públics pertanyents a l’Administració de la Generalitat o que en depenen resten exempts del pagament de la quota en concepte de cessió de l’ús de sala establerta per l’apartat 2 de l’article 3.1-5.

ARTICLE 3-1-4 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment en què s’inicia la utilització dels béns dels quals s’ha cedit l’ús.

ARTICLE 3-1-5 Quota

La quota de la taxa es determina segons els béns que s’utilitzin, especificats a continuació:

 1. Cessió de l’ús de despatxos.

  1.1. En la modalitat a temps parcial. Ús per hores d’un despatx, amb un màxim de 12 hores setmanals en fraccions mínimes de 4 hores/dia: 18 euros mensuals.

  1.2. En la modalitat compartida. Ús conjunt amb altres entitats, amb un espai mínim de 6 metres quadrats per entitat: 30 euros mensuals.

  1.3. En la modalitat exclusiva. Ús per una única entitat segons la classificació del despatx, d’acord amb les seves dimensions.

  Tipus A (menys de 12 metres quadrats): 40 euros mensuals.

  Tipus B (de 12 metres quadrats a menys de 18 metres quadrats): 60 euros mensuals.

  Tipus C (de 18 metres quadrats o més): 90 euros mensuals.

 2. Cessió de l’ús de sales.

  2.1. Tipus A (menys de 25 metres quadrats).

  Per hores completes o fracció: 2 euros/hora.

  2.2. Tipus B (de 25 metres quadrats a menys de 75 metres quadrats).

  Per hores completes o fracció: 3 euros/hora.

  2.3. Tipus C (de 75 metres quadrats o més).

  Per hores completes o fracció: 5 euros/hora.

 3. Cessió de l’ús d’apartat de correus.

  Taxa anual: 15 euros.

ARTICLE 3-1-6 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten al finançament del manteniment dels hotels d’entitats i de les inversions per a conservar-los, millorar-los i equipar-los.

TÍTOL III BIS Administració de justícia
CAPÍTOL I Taxa per la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia
ARTICLE 3

BIS.1-1. Fet imposable.

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’administració de l’Administració de justícia de competència de la Generalitat, a instància de part, en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, en òrgans judicials amb seu a Catalunya. La producció del fet imposable es manifesta mitjançant la realització dels actes següents:

  a ) La presentació de l’escrit iniciador del procediment en primera o única instància.

  b ) La presentació de l’escrit iniciador de l’incident en el procés concursal.

  c ) La presentació de l’escrit iniciador de la segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya.

 2. També constitueix el fet imposable de la taxa en els ordres jurisdiccionals civil i contenciós administratiu, l’emissió de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials dels ordres civil i contenciós administratiu.

 3. La taxa és exigible en l’àmbit territorial de Catalunya per la producció o la realització dels fets imposables descrits en els apartats 1 i 2 que tinguin lloc en els òrgans de l’Administració de justícia amb seu a Catalunya, sens perjudici de les taxes i altres tributs de caràcter estatal que es puguin exigir.

ARTICLE 3

BIS.1-2. Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, qui directament o mitjançant representació, realitzi algun o alguns dels actes a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1-1, o sol·liciti la realització del fet imposable descrit a l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1. En els supòsits en què hi hagi una pluralitat de sol·licitants per a la realització d’un mateix fet imposable, s’ha de liquidar una única taxa, i queden tots ells solidàriament obligats al pagament del deute davant l’Administració.

ARTICLE 3

BIS.1-3. Exempcions.

 1. Exempcions objectives.

  Està exempta de la taxa la presentació de sol·licitud de declaració de concurs.

 2. Exempcions subjectives.

  Resten exempts de la taxa:

  1. Les persones físiques.

  2. Les persones jurídiques que tinguin reconegut el dret a l'assistència jurídica gratuïta.

  3. Les entitats totalment o parcialment exemptes de l'impost sobre societats.

  4. Els subjectes passius que estiguin exempts de l'impost sobre activitats econòmiques, d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals.

  5. El Ministeri Fiscal.

ARTICLE 3

BIS.1-4. Acreditament.

 1. En el supòsit a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1-1, l’acreditament de la taxa coincideix amb el moment de la realització dels actes que s’hi descriuen.

 2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1, l’acreditament de la taxa es produeix en el moment de formular la sol·licitud de segona certificació i testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials.

ARTICLE 3

BIS.1-5. Quota.

 1. És exigible la quantitat fixa que, en funció de cada tipus de procediment, es determina en la taula següent:

  En l’ordre jurisdiccional civil:

  Procediment monitori 60 euros
  Procediment en primera o única instància diferent del procediment monitori 90 euros
  Incident del procés concursal 90 euros
  Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya 120 euros

  En l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu:

  Procediment en primera o única instància 90 euros
  Procediment en segona o superior instància del procediment principal que hagin de resoldre òrgans judicials amb seu a Catalunya 120 euros
 2. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1, l’import de la quota és de 10,50 euros

ARTICLE 3

BIS.1-6. Autoliquidació i pagament.

 1. Els subjectes passius han d’autoliquidar la taxa d’acord amb el model oficial que s’estableixi i han d’ingressar l’import de la quota en el Tresor de la Generalitat mitjançant les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte. En els supòsits d’exempció, el model d’autoliquidació s’ha d’emplenar indicant aquesta circumstància.

 2. En els supòsits a què fa referència l’apartat 1 de l’article 3 bis.1-1, el document d’autoliquidació de la taxa, conforme al model oficial, degudament formalitzat i validat, s’ha de presentar d’acord amb el procediment i els terminis que s’estableixin reglamentàriament.

 3. En el supòsit a què fa referència l’apartat 2 de l’article 3 bis.1-1, el document d’autoliquidació de la taxa conforme al model oficial, degudament formalitzat i validat, ha d’acompanyar la sol·licitud de segona certificació o testimoniatge de sentències i altres documents que consten en els expedients judicials, la qual, si escau, s’ha d’acompanyar del document acreditatiu del reconeixement del dret a l’assistència jurídica gratuïta en el procediment corresponent.

ARTICLE 3

BIS.1-7. Gestió.

La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justícia.

ARTICLE 3

BIS.1-8. Afectació dels ingressos.

Els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les despeses en què incorri la Generalitat per al funcionament dels òrgans judicials amb seu a Catalunya i generen un crèdit a favor dels programes de l’Administració de justícia que gestiona el departament competent en aquest àmbit.

CAPÍTOL II Taxa per la utilització o l’aprofitament dels béns i drets afectes al servei de l’Administració de justícia
ARTICLE 3

BIS.2-1. Fet imposable.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-2. Subjecte passiu.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-3. Exempcions.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-4. Període impositiu i acreditament.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-5. Quota.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-6. Autoliquidació i pagament.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-7. Gestió.

(Derogat)

ARTICLE 3

BIS.2-8. Afectació dels ingressos.

(Derogat)

CAPÍTOL III Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars en els espais i equipaments adscrits al departament competent en matèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals
ARTICLE 3

BIS.3-1. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars en els espais i equipaments adscrits al departament competent en matèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals.

ARTICLE 3

BIS.3-2. Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica, pública o privada, que sol·liciti la realització de les activitats que constitueixen el fet imposable de la taxa.

ARTICLE 3

BIS.3-3. Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment en què s'autoritza la utilització de l'espai corresponent, d'acord amb el procediment que s'estableixi reglamentàriament.

ARTICLE 3

BIS.3-4. Quota.

 1. L'import de la taxa ha de resultar de l'aplicació dels elements següents:

  1. La durada, en hores per dia, de la utilització de l'espai.

  2. La finalitat de l'acte o l'activitat que s'hi ha de dur a terme.

  3. La realització de vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges per a cadenes de televisió, per al cinema i similars.

  4. La realització de sessions fotogràfiques.

 2. L'establiment de la quantia de la taxa s'efectua mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria de justícia, d'acord amb el que disposa la normativa en matèria d'elaboració de disposicions reglamentàries, i amb l'informe previ de la Intervenció Delegada. En l'expedient d'elaboració de l'ordre s'ha de justificar així mateix que les quanties proposades resulten de l'aplicació dels criteris establerts per l'apartat 1 i que compleixen el principi d'equivalència a què fa referència l'article 1.2-8.

ARTICLE 3

BIS.3-5. Liquidació i pagament.

La liquidació de la taxa és un requisit previ per a la realització de l'activitat autoritzada. La liquidació i l'ingrés s'han d'efectuar mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

ARTICLE 3

BIS.3-6. Gestió.

La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justícia.

CAPÍTOL IV Taxa per la realització de visites tècniques i culturals en grup als espais i equipaments adscrits al departament competent en matèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals
ARTICLE 3

BIS.4-1. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització de visites tècniques i culturals en grup als espais i equipaments adscrits al departament competent en matèria de justícia, directament o mitjançant els seus ens instrumentals.

ARTICLE 3

BIS.4-2. Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica, pública o privada, que sol·liciti la visita que constitueix el fet imposable de la taxa.

ARTICLE 3

BIS.4-3. Exempcions.

Resten exemptes de la taxa:

 1. Les visites que facin col·lectius de professionals relacionats amb l'Administració de justícia.

 2. Les visites que facin els centres d'ensenyament de primària i secundària, públics o privats.

 3. Les visites que facin les universitats públiques en el marc dels ensenyaments reglats que imparteixin.

 4. Les visites que facin les entitats sense ànim de lucre.

ARTICLE 3

BIS.4-4. Acreditament.

La taxa s'acredita en el moment en què s'autoritza la utilització de l'espai o equipament corresponent, d'acord amb el procediment que s'estableixi per reglament.

ARTICLE 3

BIS.4-5. Quota.

 1. L'import de la taxa ha de resultar de la durada de la visita en hores per dia i del nombre de persones.

 2. L'establiment de la quantia de la taxa s'efectua mitjançant ordre de la persona titular del departament competent en matèria de justícia, d'acord amb el que disposa la normativa en matèria d'elaboració de disposicions reglamentàries, i amb l'informe previ de la Intervenció Delegada. En l'expedient d'elaboració de l'ordre s'ha de justificar així mateix que les quanties proposades resulten de l'aplicació dels criteris establerts per l'apartat 1 i que compleixen el principi d'equivalència a què fa referència l'article 1.2-8.

ARTICLE 3

BIS.4-6. Liquidació i pagament.

La liquidació de la taxa és un requisit previ per a la realització de l'activitat autoritzada. La liquidació i l'ingrés s'han d'efectuar mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

ARTICLE 3

BIS.4-7. Gestió.

La gestió de la taxa correspon al departament competent en matèria de justícia.

TÍTOL IV Agricultura i ramaderia Artículos 4.1.1 a 4.13.5
CAPÍTOL I Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries Artículos 4.1.1 a 4.1.4
ARTICLE 4-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:

 1. Inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries agroalimentàries.

 2. Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries.

ARTICLE 4-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis, els treballs o els estudis assenyalats a l'article 4.1-4.

ARTICLE 4-1-3 Acreditació

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

ARTICLE 4-1-4 Quota

La quota de la taxa es determina mitjançant les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

 1. Pels expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació, trasllat o perfeccionament d'indústries: 111,35 euros.

 2. Per la inscripció d'instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la base.

CAPÍTOL II Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics Artículos 4.2.1 a 4.2.5
ARTICLE 4-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola, els quals s'especifiquen a l'article 4.2-4.

ARTICLE 4-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que utilitzen els serveis esmentats a l'article 4.2-4.

ARTICLE 4-2-3 Acreditació

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

ARTICLE 4-2-4 Bases i tipus

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen que es detallen a continuació:

 1. Per la inscripció en registres oficials.

  1.1. Per la inscripció al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides:

  1.1.1. Establiments: 66 euros.

  1.1.2. Serveis: 66 euros.

  1.2. Per la renovació al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides:

  1.2.1. Establiments: 30,95 euros.

  1.2.2. Serveis: 30,95 euros.

  1.3. Per la inscripció en els registres de maquinària agrícola:

  1.3.1. Inscripció de vehicles agrícoles (tractors, maquinària automotora, remolcs agrícoles) i transferència del sector d'obres i serveis al sector agrícola: 31,40 euros.

  1.3.2. (Derogat)

  1.3.3. (Derogat)

  1.3.4. Canvi de titular: 31,95 euros.

  1.3.5. Duplicat de certificats d'inscripció i de baixa: 7,35 euros.

  1.3.6. Inscripció de maquinària agrícola, arrossegada o suspesa: equips de distribució de fertilitzants i equips de tractaments per a l'aplicació de productes fitosanitaris, equips d'aplicació de fitosanitaris instal·lats en aeronaus, hivernacles, en altres locals tancats o a l'aire lliure, equips per al treball de sòl, equips de sembra, i la resta de maquinària agrícola: 7,35 euros.

  1.4. Per la inscripció en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya:

  1.4.1. Per la inscripció en la secció I, sector subministrador de mitjans de defensa fitosanitària d'ús professional: 85,65 euros.

  1.4.2. Per la modificació o renovació de la inscripció en la secció I, sector subministrador de mitjans de defensa fitosanitària d'ús professional: 40,22 euros.

  1.4.3. Per la inscripció en la secció II, sector dels tractaments fitosanitaris: 85,65 euros.

  1.4.4. Per la modificació o renovació de la inscripció en la secció II, sector dels tractaments fitosanitaris: 40,22 euros.

  1.5. Per la inscripció en el Registre oficial d'empreses proveïdores de material vegetal:

  1.5.1. Per la inscripció de les empreses que necessiten autorització per tal d'ésser inscrites en el Registre: 85,65 euros.

  1.5.2. Per la inscripció de les empreses que han de comunicar l'inici de les activitats prèviament a la inscripció en el Registre: 40,22 euros.

 2. Per l'autorització de plantacions de vinya:

  Sol·licitud d'autorització de replantacions, conversions, noves plantacions de vinya, notificació de plantació d'autoconsum i experimentació de vinya: 18,92 euros per hectàrea, amb un màxim de 181,84 euros. Quan la plantació és de menys d'una hectàrea, la taxa és de 6,45 euros.

 3. Anàlisis de laboratori i altres serveis facultatius.

  3.1. Anàlisis fisicoquímiques:

  3.1.1. Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics: 3,60 euros.

  3.1.2. Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització i similars) prèvies a la identificació i la quantificació.

  Cada una: 6,35 euros.

  3.1.3. Identificació i quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals: 8,90 euros.

  3.1.4. Identificació i quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d'emissió de flama, d'absorció atòmica, CCF o similars: 10,65 euros.

  3.1.5. Per la identificació i la quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d'alta resolució o similars: 26,55 euros.

  3.1.6. Per la identificació i la quantificació de grups de substàncies amb tècniques i instruments molt específics: 73,35 euros.

  3.2. Anàlisis microbiològiques:

  3.2.1. Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs i llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents, o Lactolacilus o microorganismes termodúrics, termofílics, psicotròfics o lipolítics: 13,40 euros.

  3.2.2. Bacillus cereus o b. thuringiensis o coliformes totals o c. fecals o Escherichia coli o enterobacteriàcies totals o str. fecals (D. Lancefield) o cl. sulfitoreductors o Pseudomonas aeruginosa: 15,50 euros.

  3.2.3. Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la: 18,40 euros.

  3.2.4. Listeris monocytogenes o Vibrio parahemolyticus: 30,95 euros.

  3.2.5. Estabilitat a l'etanol 68%: 5,30 euros.

  3.2.6. Prova de la fosfatasa o de la reductasa: 5,30 euros.

  3.3. Valoració organolèptica:

  3.3.1. Tast de certificació: 88 euros.

  3.3.2. Tast d'informació: 44,05 euros.

  3.3.3. Tast ràpid de classificació/desclassificació: 22,10 euros.

  3.4. Les anàlisis no seriades fisicoquímiques o microbiològiques incrementen les taxes d'un 100%.

  3.5. Les anàlisis fisicoquímiques a nivell de traces incrementen les taxes d'un 100%.

  3.6. Altres serveis facultatius:

  3.6.1. Per informes i certificats relacionats amb les anàlisis dels productes: 26,55 euros.

  3.6.2. Per dictàmens sobre productes: 106,25 euros.

  3.6.3. Pel registre i l'autorització de laboratoris privats: 52,85 euros.

  3.6.4. Per la inspecció periòdica de laboratoris: 35,30 euros.

 4. Pel seguiment d'assaigs oficials.

  4.1. Pel seguiment d'assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitàries en fase de preregistre i l'elaboració d'informe final: 219,80 euros.

  4.2. Per l'elaboració de certificats fitosanitaris: 27,95 euros.

  4.3. Per l'elaboració de dictàmens sobre danys fitosanitaris: 131,90 euros.

 5. Per l'autorització en relació amb la utilització confinada i l'alliberament voluntari d'organismes genèticament modificats (OGM) amb finalitats d'investigació i desenvolupament i qualsevol altra diferent de la comercialització.

  5.1. Sol·licitud d'autorització de la utilització confinada.

  5.1.1. Per comunicació de primera utilització d'instal·lacions de risc nul o insignificant: 170,60 euros.

  5.1.2. Per autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades de risc baix o moderat: 341,15 euros.

  5.1.3. Per autorització de primera utilització d'instal·lacions per a activitats confinades amb risc alt: 682,20 euros.

  5.2. Seguiment anual d'activitats de la utilització confinada.

  5.2.1. Per comunicació d'activitats amb OGM en instal·lacions prèviament notificades de risc nul o insignificant: 255,95 euros.

  5.2.2. Per autorització d'activitats amb OGM de risc baix o moderat en instal·lacions prèviament autoritzades per activitats d'aquests riscs o superiors: 511,70 euros.

  5.2.3. Per autorització d'activitats amb OGM d'alt risc en instal·lacions prèviament autoritzades per activitats d'aquest risc: 1.165,35 euros.

  5.3. Alliberament: 1.131,25 euros.

 6. Per l'expedició, renovació i emissió d'un duplicat del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris:

  6.1. Per l'expedició del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris: 10,30 euros.

  6.2. Per la renovació del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris: 10,30 euros.

  6.3. Per l'emissió d'un duplicat del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris: 10,30 euros.

 7. Pel reconeixement de la condició d'assessor en gestió integrada de plagues: 10,45 euros.

ARTICLE 4.2-5 Afectació
 1. Les taxes a què fa referència el punt 3 de l’article 4.2-4 tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats al finançament dels serveis prestats pel Servei del Laboratori Agroalimentari, referits al punt 3 esmentat.

 2. Els ingressos derivats de la taxa pel seguiment d’assaigs oficials, establerta en el punt 4 de l’article 4.2-4, tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, resten afectats al finançament dels serveis de laboratoris de sanitat vegetal prestats pel departament competent en matèria d’agricultura.

CAPÍTOL III Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris Artículos 4.3.1 a 4.3.6
ARTICLE 4-3-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents als treballs definits en l'article 4.3-5.

ARTICLE 4-3-2 Exempcions

La taxa no és exigible en els casos següents:

 1. En la prestació de serveis corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat de les espècies animals consignades pels punts 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8 i 2.1.12 del quadre d'imports de l'article 4.3-5 que es traslladin des d'explotacions integrades en entitats avícoles pertanyents al CESAC.

 2. En la prestació de serveis corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals reaccionats positius dins de les campanyes de sanejament ramader.

 3. En la prestació de serveis corresponents a l’extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat del bestiar transhumant per a l’aprofitament de pastures que ha de retornar al punt d’origen.

ARTICLE 4-3-3 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten la prestació dels serveis determinats a l'article 4.3-5.

ARTICLE 4-3-4 Acreditació

La taxa s'acredita i s'exigeix en el moment de la prestació del servei.

ARTICLE 4-3-5 Quota

La quota de la taxa es determina per l'aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

 1. Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària, l'estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori.

  1.1. Per cada gos: 0,65 euros.

  1.2. Per cada animal major: 0,065 euros.

  1.3. Per cada animal menor (porquí, de llana o cabrum): 0,025 euros.

  1.4. Per altres animals i productes d'origen animal (per servei): 1,95 euros.

 2. Pels serveis facultatius en relació amb documentació sanitària de trasllat.

  2.1. Pels serveis facultatius corresponents a l'extensió de la documentació sanitària que empari el trasllat d'animals i productes d'origen animal.

  Els ingressos procedents de la recaptació d'aquests imports s'afecten a la millora dels recursos destinats a facilitar les actuacions en matèria de salut dels animals 2.1.1. Èquids: 0,80 euros/unitat.

  2.1.1 bis. Per l'expedició de la targeta de moviment equina (TME).

  2.1.1 bis.1. Per la sol·licitud i emissió de la TME: 15 euros.

  2.1.1 bis.2. Per la sol·licitud i emissió del duplicat de la TME: 15 euros.

  2.1.1 bis.3. Per la sol·licitud i emissió del duplicat de la TME que comporti un canvi de titularitat previ: 30 euros.

  2.1.2. Grans remugants: 0,65 euros/unitat.

  2.1.3. Petits remugants: 0,045 euros/unitat.

  2.1.4. Lepòrids reproductors: 0,0045 euros/unitat.

  2.1.5. Gallines, perdius, faisans i altres ocells: 0,0045 euros/unitat.

  2.1.6. Pollastres i pollets recria: 0,004 euros/unitat.

  2.1.7. Pollets d'un dia destinats a la multiplicació: 0,0055 euros/unitat.

  2.1.8. Pollets d'un dia destinats a producte final: 0,00075 euros/unitat.

  2.1.9. Suids: 0,170 euros/unitat.

  2.1.10. Arnes: 0,045 euros/unitat.

  2.1.11. Lepòrids: 0,004 euros/unitat.

  2.1.12. Ocells corredors (ratites): 0,60 euros/unitat.

  2.1.13. Per cada document expedit per a altres animals i productes: 1,80 euros/document.

  2.2. Si l'extensió de la documentació sanitària comporta una inspecció prèvia per a la comprovació de la situació sanitària abans del trasllat dels animals o dels productes d'origen animal, a l'import total de la taxa s'afegeix la quantitat de 7,40 euros.

  2.3. Bestiar d'esports i sementals selectes: aquest tipus de bestiar té el doble de les tarifes del grup al qual correspon l'animal afectat per la guia.

  2.4. (Suprimit)

  2.5. Pels serveis facultatius corresponents a la identificació i el registre específic de bestiar boví, en aplicació del Reglament CE 1760/2000, del Parlament Europeu i del Consell, 17 de juliol, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina i relatiu a l'etiquetatge de la carn de boví i dels productes a base de carn de boví.

  Els ingressos derivats de l'aplicació d'aquest tipus de gravamen queden afectes al finançament del cost de l'adquisició del material d'identificació per part del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

  2.5.1. Gestió i subministrament dels elements d'identificació per a animals nascuts a Catalunya: 0,60 euros.

  2.5.2. Gestió i subministrament de duplicats en cas de pèrdua:

  2.5.2.1. Per l'autorització de subministrament de cròtals: 1,55 euros per sol·licitud d'autorització.

  2.5.2.2. Pel subministrament de nova documentació individual: 3,85 euros per cada documentació sol·licitada i expedida.

  2.5.3. Subministrament de documentació d'animals procedents de la Unió Europea:

  2.5.3.1. Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 7,40 euros.

  2.5.3.2. Pel subministrament del document individual: 0,60 euros.

  2.5.4. Subministrament de material d'identificació d'animals procedents de països tercers:

  2.5.4.1. Per la comprovació de la documentació de la partida i la consulta de dades: 7,40 euros.

  2.5.4.2. Pel subministrament de l'element d'identificació individual: 0,60 euros.

  2.5.5. Per l’emissió per part de les oficines comarcals del document d’identificació bovina per canvi de titular: 0,15 euros.

  2.6. (Suprimit)

  2.6.1. Gestió i subministrament dels elements d’identificació per a animals nascuts a Catalunya:

  2.6.1.1. Unitat d’identificació de dos cròtals i bol de 75 grams: 1,15 euros.

  2.6.1.2. Unitat d’identificació de dos cròtals i bol de 20 grams: 1,15 euros.

  2.6.1.3. Unitat d’identificació d’un cròtal visual i un cròtal electrònic: 1,66 euros.

  2.6.1.4. Unitat d’identificació de dos cròtals i polsera electrònica FDX1: 2,38 euros.

  2.6.1.5. Unitat d’identificació de dos cròtals i polsera electrònica HDX2: 2,38 euros.

  (FDX: dúplex)

  (HDX: semidúplex)

  2.6.2. Per cada sol·licitud d’autorització de subministrament de duplicats d’elements d’identificació d’oví i cabrum: 1,90 euros.

 3. Per l'expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció.

  3.1. Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar, les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 1,30 euros per aquest servei.

  3.2. Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'allotja o contracta bestiar o matèries contumaces, quan s'estableix amb caràcter obligatori, es perceben 2,05 euros per cada local inspeccionat.

 4. Pel registre de nuclis zoològics: 41,05 euros.

 5. Per l'expedició del document d'identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda:

  5.1. Per l'expedició del document d'identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda: 9,15 euros.

  5.2 Per l'expedició d'un duplicat o renovació del document d'identificació equina (DIE o passaport) per a èquids de criança i renda i per a èquids de races autòctones catalanes registrades: 16,25 euros.

  En cas que el duplicat del DIE comporti un canvi de titular previ: 30,00 euros.

  5.3. Per la modificació de dades del document d'identificació equina (DIE o passaport) per a qualsevol tipus d'èquid: 2,60 euros.

  Si la modificació consisteix en el canvi de titularitat dels èquids per una explotació equina d'operadors comercials o de producció/reproducció, la taxa és de 2,60 euros pel primer animal i de 0,20 euros per la resta.

 6. Per la realització dels controls veterinaris en el lloc de destinació dels animals i dels productes d'origen animal procedents de comerç intracomunitari o de països tercers, 14,75 euros per servei. Si cal efectuar presa de mostres, s'ha d'aplicar la taxa que correspongui, per similitud, a les assenyalades en l'apartat 7.

 7. Per presa de mostres en campanyes oficials:

  7.1. Extracció de sang:

  7.1.1. Animals majors: 2,40 euros/cap.

  7.1.2. Animals menors: 1,55 euros/cap.

  7.1.3. Conills: 0,60 euros/cap.

  7.2. Altres líquids orgànics:

  7.2.1. Animals majors: 4,55 euros/cap.

  7.2.2. Animals menors: 2,40 euros/cap.

  La quota mínima per presa de mostres en campanyes oficials no ha de ser menor de 36,75 euros.

  7.3. Pinso i aigua: 7,40 euros/servei.

  7.4. Altres preses de mostres: 36,75 euros/servei.

 8. Per l'aplicació de productes biològics en la profilaxi vacunal i realització de proves al·lèrgiques en campanyes oficials:

  8.1. Profilaxi vacunal:

  8.1.1. Animals majors: 1,95 euros/cap.

  8.1.2. Animals menors: 0,90 euros/cap.

  8.1.3. Ocells i conills: 0,60 euros/cap.

  La quota mínima per profilaxi vacunal en campanyes oficials no ha de ser menor de 36,75 euros.

  8.2. Reaccions diagnòstiques tuberculització: 2,40 euros/cap.

 9. (Suprimit)

 10. Per l’expedició de certificats per a la comercialització de productes destinats a l’alimentació animal.

  10.1. Certificat de registre de l’establiment: 10,00 euros.

  10.2. Certificat de lliure venda sense etiqueta adjunta ni informacions addicionals: 10,00 euros.

  10.3. Certificat de lliure venda sense etiqueta adjunta i amb informacions addicionals: 13,00 euros.

  10.4. Certificat de lliure venda amb etiqueta adjunta i sense informacions addicionals: 20,00 euros.

  10.5 Certificat de lliure venda amb etiqueta adjunta i amb informacions addicionals: 23,00 euros.

  10.6. Certificat per exportació (previ a exportació o pel registre del producte en un país tercer): 20,00 euros.

  10.7. Segellament de documentació: 2,00 euros/pàgina.

  10.8. Còpia addicional o duplicat de certificat: el mateix import que correspongui segons el tipus de certificat.

  Els ingressos derivats de l’aplicació d’aquest tipus de gravamen resten afectats al finançament per a la implantació, el desenvolupament i el manteniment del programa per a la gestió telemàtica ramadera.

 11. Per l'emissió de declaracions veterinàries responsables (DVR) en el marc del sistema d'autocontrols específics per a l'exportació de productes d'origen animal:

  11.1. Per la sol·licitud i emissió de la DVR individual (1 explotació): 3 euros.

  11.2. Per la sol·licitud i emissió de la DVR conjunta (més d'1 explotació): 20 euros.

 12. Per als serveis corresponents al control i la supervisió de l'expedició del passaport per a desplaçaments, sense ànim comercial, de gossos, gats i fures, que preveu el Reglament UE 576/2013, del Parlament i del Consell, del 12 de juny de 2013, relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d'animals de companyia: 6 euros.

 13. Per la realització de controls veterinaris als operadors de productes destinats a l'alimentació animal i que estiguin relacionats específicament amb la exportació d'aquests productes: 100,00 euros.

 14. Pels drets de l'examen relatiu a l'habilitació de veterinaris per a emetre atestacions sanitàries respecte a productes destinats a l'alimentació animal o subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH) amb destinació a l'exportació: 50,00 euros.

 15. Pel subministrament de la tuberculina necessària per a la realització de la intradermotuberculinització (IDT) exigida per a exportar bestiar a països tercers: vial de 50 dosis, 7 euros.

ARTICLE 4.3-6 Bonificacions

L'import de les taxes pels serveis a què fa referència l'apartat 2.1 de l'article 4.3-5 es redueix en un 30% en el cas que les persones interessades presentin la sol·licitud d'extensió de la documentació sanitària de trasllat, pels mitjans telemàtics específics establerts pel departament competent en matèria de ramaderia i sanitat animal, i en un 50% si la tramitació la duen a terme els veterinaris habilitats per a fer-ho o si la tramitació la fan directament els ramaders telemàticament per al trasllat de bestiar a altres comunitats autònomes amb què s'hagi acordat aquesta possibilitat.

CAPÍTOL IV Taxes pels serveis de laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Artículos 4.4.1 a 4.4.7
ARTICLE 4-4-1 Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis oficials efectuades en els laboratoris de sanitat agrària dependents del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural que es consignen en l'article 4.4-5, relatiu a la quota de la taxa.

ARTICLE 4-4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, privades, que sol·liciten el servei de laboratori.

ARTICLE 4-4-3 Exempció
 1. No s'aplica la taxa pels serveis dels laboratoris de sanitat ramadera quan simultàniament concorren les tres circumstàncies següents:

  1.1. Que la sol·licitud del servei per fer les anàlisis sigui efectuada pels veterinaris responsables de les agrupacions de ramaders següents:

  1. Les agrupacions de defensa sanitària els estatuts de les quals siguin aprovats pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

  2. Els grups de sanejament ramader de bestiar boví, oví o cabrum o altres agrupacions que tinguin signat i vigent el corresponent concert.

  1.2. Que la presa de mostres hagi estat feta pel veterinari o veterinària responsable de l'agrupació en els animals propietat dels integrants de la corresponent agrupació.

  1.3. Que les analítiques sol·licitades siguin les establertes com a obligatòries en campanyes oficials per al control, la lluita i l'eradicació de malalties.

 2. S'eximeix de l'aplicació d'aquesta taxa les organitzacions i les agrupacions ramaderes que tinguin signat un conveni de col·laboració amb els serveis competents en matèria de sanitat animal de la Direcció General d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

 3. Resten exemptes de la taxa per les anàlisis de laboratori de determinació de paràsits dels vegetals les agrupacions de defensa vegetal, sempre que les mostres no estiguin relacionades amb el programa d’autocontrols del registre oficial dels proveïdors de material vegetal.

ARTICLE 4-4-4 Acreditació

La taxa s'acredita amb la prestació del servei, però pot ser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 4-4-5 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Anàlisis microbiològiques:

  1.1. Recomptes anaerobis: 18,40 euros/mostra.

  1.2. Recomptes aerobis: 18,40 euros/mostra.

  1.3. Recompte de fongs i llevats: 11,15 euros/mostra.

  1.4. Identificació de bacteriana: 29,45 euros/mostra.

  1.5. Identificació de fongs i llevats: 36,75 euros/mostra.

  1.6. Serotipat d'un microorganisme: 18,40 euros/mostra.

  1.7. Observacions microscòpiques.

  1.7.1. Examen en fresc: 3,85 euros/mostra.

  1.7.2. Tinció i examen: 6,10 euros/mostra.

  1.7.3. Examen en camp obscur: 5,20 euros/mostra.

  1.8. Recomptes cel·lulars: 4,15 euros/mostra.

  1.9. Antibiograma de 10 antibiòtics: 18,40 euros/mostra.

 2. Anàlisis parasitològiques:

  2.1. Concentració i recompte d'elements parasitaris: 11,15 euros/mostra.

  2.2. Identificació de paràsits: 18,40 euros/mostra.

 3. Anàlisis serològiques i mostres procedents de teixits i fluids animals:

  3.1. Aglutinació: 2 euros.

  3.2. Precipitació: 3 euros.

  3.3. Fixació del complement: 5 euros.

  3.4. ELISA: 6 euros.

  3.5. Immunodifusió en agar-gel: 8 euros.

  3.6. Immunohistoquímic: 14 euros.

  3.7. Immunotransferència (immunoblotting): 10 euros.

  3.8. Serumneutralització: 10 euros.

  3.9. Aïllament i identificació bacteriològics en mostres procedents de teixits o fluids animals: 25 euros.

  3.10. Diagnòstic diferencial avortaments: 20 euros.

  3.11. Determinació de resistència antimicrobiana: 25 euros.

  3.12. Reacció en cadena per la polimerasa (PCR): 15 euros.

  3.13. Paràsits en femtes (coprològic): 15 euros.

  3.14. Identificació de varroasi: 0,5 euros.

  3.15 Identificació i recompte de Nosema spp: 2 euros.

  3.16 Identificació de Tropilaelaps spp: 0,10 euros.

  3.17 Identificació d'Aethina tumida: 0,10 euros.

 4. Anàlisis virològiques.

  4.1. Aïllament víric: 30,95 euros/mostra.

  4.2. Determinació in vivo: 217,60 euros/mostra.

 5. Anàlisis histopatològiques: 37 euros/mostra.

  6.1. Anàlisi del virus de la sharka en aplicació del programa d’autocontrols del registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros.

  6.2. Anàlisi del virus de la tristesa dels cítrics en aplicació del programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros.

  6.3. Revelat immunològic d’impressió en membranes de nitrocel·lulosa (immunoimpressió) per a l’anàlisi del virus de la tristesa en aplicació del programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5 euros.

  6.4. Altres anàlisis no previstes en el programa d’autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal, anàlisi fitopatològica general, preu per mostra: 19,75 euros

  6.5. Anàlisi del bacteri Xanthomonas arboricola pv pruni en aplicació del programa d'autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5,80 euros.

  6.6. Anàlisi del bacteri Erwinia amylovora en aplicació del programa d'autocontrols del Registre oficial dels proveïdors de material vegetal: 5,80 euros.

 6. Enzimimmunoassaig/PCR: 29,45 euros/mostra.

 7. Anàlisi per verificar l'estat sanitari de material vegetal a l'efecte de fer-ne la certificació: 34,75 euros/mostra.

ARTICLE 4.4-6 Afectació

Les taxes establertes per l’article 4.4-5 tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de la prestació dels serveis de laboratoris de sanitat agrària prestats pel departament competent en matèria d’agricultura i ramaderia.

ARTICLE 4.4-7 Bonificacions

L'import de les taxes pels serveis a què fa referència el punt 3 de l'article 4.4-5, quan una persona, física o jurídica, sol·licita d'una vegada la realització d'un nombre de determinacions, està subjecte a les bonificacions següents:

 1. D'1 a 10 determinacions: 0%.

 2. D'11 a 25 determinacions: 25%.

 3. De 26 a 100 determinacions: 50%.

 4. Més de 100 determinacions: 60%.

 5. A les sol·licituds d'anàlisis en sanitat animal per l'assistència als certàmens ramaders definits en els apartats d.2 a d.5 de l'article 2 del Decret 83/2012, del 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius a Catalunya, s'aplica un descompte del 50%.

CAPÍTOL V Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori (BPL) d'un laboratori que fa estudis no clínics sobre productes agroalimentaris i de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l'elaboració d'estudis no clínics amb productes agroalimentaris Artículos 4.5.1 a 4.5.4
ARTICLE 4-5-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 4-5-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 4-5-3 Acreditació

(Derogat)

ARTICLE 4-5-4 Quota

(Derogat)

CAPÍTOL VI Taxa per l'expedició de certificacions oficials per l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) Artículos 4.6.1 a 4.6.4
ARTICLE 4-6-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen a l'article 4.6-4.

ARTICLE 4-6-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es concedeix el certificat oficial.

ARTICLE 4-6-3 Acreditació

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

ARTICLE 4-6-4 Quota

La quota per dret a certificació oficial és de 4,55 euros.

CAPÍTOL VII Taxa per productes emparats Artículos 4.7.1 a 4.7.4
ARTICLE 4-7-1 Fet imposable
ARTICLE 4-7-2 Subjecte passiu
ARTICLE 4-7-3 Acreditació
ARTICLE 4-7-4 Quota
CAPÍTOL VIII Taxes del Consell Català de la Producció Integrada Artículos 4.8.1 a 4.8.5
ARTICLE 4-8-1 Fet imposable
ARTICLE 4-8-2 Subjecte passiu
ARTICLE 4-8-3 Acreditació
ARTICLE 4-8-4 Quota
ARTICLE 4-8-5 Afectació
CAPÍTOL IX Taxa per la inscripció, la certificació de les dades i l'ampliació en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica Artículos 4.9.1 a 4.9.4
ARTICLE 4-9-1 Fet imposable
ARTICLE 4-9-2 Subjecte passiu
ARTICLE 4-9-3 Acreditació
ARTICLE 4-9-4 Quota
CAPÍTOL X Taxa per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris i de la inspecció per la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris Artículos 4.10.1 a 4.10.5
ARTICLE 4-10-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural dels serveis i les actuacions inherents a la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris amb la finalitat de determinar-ne els efectes en els éssers humans, els animals i el medi ambient, l’atorgament, si escau, de la certificació de conformitat i també la realització de les inspeccions periòdiques pertinents.

 2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural dels serveis i les actuacions inherents a la verificació d’un estudi no clínic sobre un medicament veterinari a fi de determinar si s’hi han seguit els principis de bones pràctiques de laboratori.

ARTICLE 4-10-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l’obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori i els laboratoris que hagin promogut l’elaboració de l’estudi que s’ha de verificar.

ARTICLE 4-10-3 Acreditament
 1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris, la taxa s’acredita en el moment que s’inicia la prestació del servei. No obstant això, se’n pot exigir el pagament a la bestreta en els termes següents:

  1. L’obligació del pagament sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud d’obtenció de la certificació de la conformitat de bones pràctiques de laboratori al departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural. El nombre de dies que es programin per dur a terme la inspecció ha d’estar en funció de les dimensions del laboratori i també del tipus i la varietat d’estudis que s’hi facin.

  2. Pel que fa a la realització de la inspecció, s’ha de fer efectiu el pagament abans del dia en què s’hagi programat l’inici d’aquesta inspecció, per la qual cosa l’import resta provisionalment fixat en el resultat de multiplicar la tarifa diària pel nombre de dies programats.

 2. En la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics, la taxa s’acredita en el moment en què s’inicia la prestació del servei. L’obligació del pagament sorgeix des del moment en què el subjecte passiu presenta la sol·licitud per a la realització d’aquesta verificació al departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural, o quan aquesta verificació és sol·licitada per una autoritat sanitària reguladora davant la qual s’ha presentat aquest estudi, que forma part del dossier de registre d’un medicament veterinari. La taxa s’ha de fer efectiva abans del dia programat per a l’inici de la inspecció per a la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració de l’estudi.

ARTICLE 4-10-4 Quota

La quota de la taxa és la següent:

 1. En la verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori d’un laboratori que fa estudis no clínics sobre medicaments veterinaris:

  1.1. Inspecció del laboratori per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori, per dia: 454,05 euros.

  1.2. Inspeccions ulteriors periòdiques per avaluar el compliment de les bones pràctiques de laboratori, per dia: 454,05 euros.

 2. En la inspecció per verificar el compliment de les bones pràctiques de laboratori en l’elaboració d’estudis no clínics amb medicaments veterinaris, per dia: 454,05 euros.

ARTICLE 4-10-5 Afectació

Les taxes a què fa referència aquest capítol tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que se’n deriven resten afectats al finançament dels serveis prestats pel departament competent en matèria de ramaderia, pesca i medi natural, esmentats en aquest capítol.

CAPÍTOL XI Taxa per la tramitació dels expedients de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable d'acord amb la unitat mínima de conreu o forestal Artículos 4.11.1 a 4.11.4
ARTICLE 4.11-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel departament competent en matèria agrària dels serveis i les actuacions inherents a l'informe de segregacions de finques situades en sòl no urbanitzable d'acord amb la regulació vigent de la unitat mínima de conreu i de la unitat mínima forestal.

ARTICLE 4.11-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'informe amb relació a la segregació de finques.

ARTICLE 4.11-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment en què es presta el servei, però pot ésser exigida la justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 4.11-4 Quota

La quota de la taxa és de 51,17 euros.

CAPÍTOL XII Taxa per l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes d’ús veterinari Artículos 4.12.1 a 4.12.4
ARTICLE 4.12-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, pel departament competent en matèria de ramaderia, dels serveis i les actuacions inherents a l’autorització dels laboratoris elaboradors d’autovacunes i dels canvis substancials de les instal·lacions, els equips o els processos dels laboratoris autoritzats.

ARTICLE 4.12-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els laboratoris que sol·liciten l’autorització per a l’elaboració d’autovacunes, que són medicaments veterinaris immunològics individualitzats, elaborats a partir d’organismes patògens i antígens no virals, obtinguts d’un o més animals d’una mateixa explotació, inactius i destinats al tractament d’aquell animal o explotació i els laboratoris ja autoritzats que comuniquen un canvi substancial de les instal·lacions, dels equips o dels processos.

ARTICLE 4.12-3 Acreditament

La taxa s’acredita amb la prestació del servei, però se’n pot exigir la justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 4.12-4 Quota

Per l’autorització del laboratori per a l’elaboració d’autovacunes d’ús veterinari i dels canvis substancials de les instal·lacions, dels equips o dels processos d’un laboratori elaborador d’autovacunes autoritzat: 650 euros.

CAPÍTOL XIII Taxa per l’homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional agrària Artículos 4.13.1 a 4.13.5
ARTICLE 4.13-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’homologació de cursos i activitats de formació per al millorament de la qualificació professional agrària.

ARTICLE 4.13-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin promotores de cursos o activitats de formació i dels quals sol·licitin l’homologació.

ARTICLE 4.13-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 4.13-4 Quota

L’import de la quota es fixa en 80 euros per curs o activitat de formació homologada.

ARTICLE 4.13-5 Afectació de la taxa

Les taxes d’homologació de cursos i activitats de formació per a la millora de la qualificació professional agrària tenen caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats al finançament dels serveis prestats per les escoles i centres de capacitació agrària.

CAPÍTOL XIV Taxa per la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris en l’àmbit del control de plagues Artículos 4.14.1 a 4.16.4
ARTICLE 4.14-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d’aplicacions aèries de productes fitosanitaris, que hagin estat declarades obligatòries i d’utilitat pública, que porti a terme el departament competent en matèria d’agricultura en l’àmbit del control de plagues.

ARTICLE 4.14-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a les quals fa referència l’article 35.4. de la Llei general tributària que siguin titulars de les explotacions agràries incloses en l’àmbit del pla d’aplicació aèria.

ARTICLE 4.14-3

Acreditament.

La taxa s’acredita amb la prestació del servei, però se’n pot exigir la justificació de l’ingrés en el moment de la comunicació d’inici de l’aplicació aèria.

ARTICLE 4.14-4 Quota

La quota de la taxa és de 10,50 euros per hectàrea inclosa en l’àmbit del pla d’aplicació aèria.

ARTICLE 4.14-5 Convenis

El departament competent en matèria d’agricultura pot subscriure convenis amb les agrupacions de defensa vegetal per a recaptar la taxa.

ARTICLE 4.14-6

Afectació de la taxa.

D’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al finançament de la prestació dels serveis de l’aplicació aèria de productes fitosanitaris prestats pel departament competent en la matèria.

CAPÍTOL XV Taxa per la inscripció en registres oficials en matèria d’explotacions ramaderes, d’establiments d’alimentació animal, subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà i de transportistes i mitjans de transport d’animals vius Artículos 4.15.1 a 4.15.5
ARTICLE 4.15-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial, de modificacions i de renovacions, subjectes a autorització, en els registres següents:

– Registre d'explotacions ramaderes.

– Registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà.

– Registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius. En el cas de mitjans de transport, el fet imposable de la taxa es genera exclusivament respecte dels vaixells i mitjans de transport per carretera que facin trajectes de durada igual o superior a vuit hores.

ARTICLE 4.15-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques i les entitats a què fa referència l’article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars de les activitats que han d’ésser objecte d’autorització per a la inscripció inicial, la inscripció de les modificacions i la inscripció de les renovacions als registres a què fa referència l’apartat 1.

ARTICLE 4.15-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment de la presentació de les sol·licituds, subjectes a autorització, al registre oficial corresponent.

ARTICLE 4.15-4 Quota
 1. La quota de la taxa en el registre d'explotacions ramaderes és de 50 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial i de 25 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de les dades registrals.

 2. La quota de la taxa en el registre del sector de l'alimentació animal i de l'àmbit de subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà és de 100 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial i de 50 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de la modificació de les dades registrals.

 3. La quota de la taxa en el registre de transportistes i mitjans de transport d'animals vius és:

 1. Transportistes:

  – 20 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial, la tramitació de la sol·licitud de la inscripció per a la modificació de les dades registrals del transportista i per l'emissió de duplicats de l'autorització de transportista.

  – 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de renovació.

 2. Mitjans de transport per carretera:

  – 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial, per la modificació de les dades registrals dels mitjans de transport que fan trajectes de durada igual o superior a vuit hores i per l'emissió de duplicats dels certificats d'aprovació dels mitjans de transport.

  – 10 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de renovació dels mitjans de transport que fan trajectes de durada igual o superior a vuit hores.

 3. Vaixells de transport d'animals:

  – 600 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció inicial del vaixell.

  – 600 euros per la tramitació de la sol·licitud d'inscripció de renovació.

  – 150 euros per l'emissió de duplicats dels certificats d'aprovació dels vaixells.

ARTICLE 4.15-5 Afectació

D’acord amb el que estableix l’article 1.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, els ingressos derivats d’aquesta taxa resten afectats al finançament per a la implantació, el desenvolupament i el manteniment del programa per a la gestió telemàtica ramadera.

CAPÍTOL XVI Taxa per la tramitació dels plans de gestió de dejeccions ramaderes Artículos 4.16.1 a 4.16.4
ARTICLE 4.16-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la presentació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la modificació del pla.»

ARTICLE 4.16-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica titular d'un pla de gestió de les dejeccions ramaderes, corresponent a una o diverses explotacions ramaderes.»

ARTICLE 4.16-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment en què es presenta a l'Administració competent el pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació. S'ha de fer efectiva en el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la presentació.»

ARTICLE 4.16-4 Quota

La quota de la taxa és:

1.1. Per les explotacions ramaderes incloses en l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 200 euros.

1.2. Per les explotacions ramaderes incloses en l'annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 100 euros.

1.3. Per la resta d'explotacions ramaderes: 30 euros.

En el cas d'un pla conjunt de gestió de les dejeccions ramaderes, la quota és la que resulta d'aplicar els criteris anteriors en funció del nombre d'explotacions de cada tipus que modifiquen aspectes dins del pla de gestió.

TÍTOL V Aigua Artículos 5.1.1 a 5.2.6
CAPÍTOL I Taxes de l'Agència Catalana de l'Aigua Artículos 5.1.1 a 5.1.5
ARTICLE 5-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents per part de l’Agència Catalana de l’Aigua:

Les actuacions administratives, facultatives i tècniques que ha de dur a terme l’Agència Catalana de l’Aigua en les tramitacions d’ofici o a instància de part relatives a la seguretat de preses, embassaments o basses, les autoritzacions, concessions, declaracions responsables o altres títols que habiliten per a la utilització o l’aprofitament del domini públic hidràulic i la seva zona de policia o del domini públic maritimoterrestre, o dels sistemes de sanejament públics, inclosa la seva inscripció al registre oficial corresponent, ja sigui com a conseqüència de disposicions normatives en vigor o bé derivades de les concessions o les autoritzacions ja atorgades, o l’emissió d’altres informes o respostes a peticions d’informació o consultes que no generin cap resolució i també les que donen lloc a la incoació d’un procediment d’ofici per a determinar o comprovar el tipus aplicable del cànon de l’aigua.

ARTICLE 5-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius:

 1. En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada a instància de part, les persones físiques o jurídiques que la sol·liciten.

 2. En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada d'ofici, les persones físiques o jurídiques a qui afecta la prestació del servei.

ARTICLE 5-1-3 Exempcions
 1. Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres ens públics territorials o institucionals, incloses les corporacions de dret públic, resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 si presenten la sol·licitud del servei gravat en el marc de la prestació d’un servei públic, llevat que es tracti de procediments relatius a la seguretat de preses, embassaments i basses, cas en què l’exempció s’aplica només a les infraestructures destinades a l’abastament municipal.

 2. Resten exemptes de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 les persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin acreditades davant el departament competent en matèria de medi ambient i que tinguin entre les finalitats establertes per llurs estatuts la protecció del medi ambient en general o d’algun de llurs elements en particular i desenvolupin llur activitat en l’àmbit territorial afectat per les actuacions administratives que exerceix l’Agència Catalana de l’Aigua.

 3. Resten exempts de les taxes que graven la prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 els particulars que sol·licitin autorització per a treballs forestals en zona de domini públic hidràulic, sempre que la sol·licitud del servei que és gravat es presenti amb relació a actuacions que, a criteri de l’Agència Catalana de l’Aigua, permetin millorar l’estat ambiental de la zona i ordenar hidràulicament aquest àmbit fluvial.

 4. Els procediments de revisió de concessions, de renúncia de concessions i autoritzacions, de revocació d’autoritzacions i de constitució de comunitats d’usuaris i d’atorgament de concessions a comunitats d’usuaris que estiguin en tràmit o legalment constituïdes resten exempts de la taxa. Així mateix, resten exempts de la taxa els procediments de declaració de caducitat de concessions, llevat que se sol·liciti la rehabilitació de la concessió, cas en què s’aplica la quota que correspongui d’acord amb el que estableixen les lletres a , b , c i d de l’apartat 1 de l’article 5.1-5.

 5. Resta exempt de la taxa el procediment d’autorització de manteniment o neteja de lleres instat per particulars en domini públic hidràulic i zona de policia i sempre que no existeixi un aprofitament de materials resultants en benefici propi.

ARTICLE 5-1-4 Acreditació i exigibilitat
 1. La taxa s'acredita amb la prestació del servei.

 2. En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada a instància de part la quota de la taxa és exigible en el moment de la finalització del procediment. S'exigeix només el 50% de l'import de la taxa en els casos en què els informes de viabilitat dels projectes condueixen a la denegació de la sol·licitud sense exhaurir el procediment administratiu i en els casos de desistiment o caducitat de la instància.

 3. En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada d'ofici, en el marc del procés de determinació i comprovació del cànon de l'aigua, la quota de la taxa és exigible en el moment que estiguin determinats tots els elements del tribut.

ARTICLE 5-1-5 Quota
 1. La quota de la taxa en els procediments relatius al domini públic hidràulic, maritimoterrestre o els sistemes de sanejament públic és la següent:

  1. Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal superior a 200.001 m³/any: 3.570 euros.

  2. Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 100.001 m³/any i 200.000 m³/any: 3.060 euros.

  3. Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 50.001 m³/any i 100.000 m³/any: 2.040 euros.

  4. Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 25.001 m³/any i 50.000 m³/any: 1.530 euros.

  5. Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal entre 10.001 m³/any i 25.000 m³/any: 1.020 euros.

  6. Concessions per a l'aprofitament privatiu d'un cabal fins a 10.000 m³/any: 510 euros.

  7. Modificació de característiques de concessions que comportin un augment de cabal concessional o un canvi de punt de captació o derivació: 510 euros.

  8. Modificació de característiques de concessions no incloses en l'epígraf precedent: 357 euros.

  9. Inscripció o autorització de la transmissió de concessions: 153 euros.

  10. Autoritzacions o permisos d'abocaments d'aigües residuals procedents de polígons industrials o d'altres agrupacions d'abocaments industrials: 2.040 euros.

  11. Autoritzacions d'abocaments al domini públic maritimoterrestre: 1.530 euros.

  12. Autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals industrials i autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal igual o superior a 6.000 m³/any: 1.020 euros.

  13. Autoritzacions d'abocaments amb connexió a un sistema públic de sanejament: 520,20 euros.

   m bis) Autoritzacions d'abocaments al domini públic hidràulic d'aigües residuals de caràcter sanitari amb un cabal inferior a 6.000 m³/any: 300 euros.

  14. Autoritzacions d'abocament a sistema de sanejament per mitjà de camió cisterna: 255 euros.

   n bis ) Declaracions responsables per a l’abocament amb cisternes a EDAR: 60,12 euros.

  15. Autoritzacions i concessions d’obres, instal·lacions o activitats extractives relatives al domini públic hidràulic, incloses les tales amb aprofitament econòmic:

   La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material del projecte, d’acord amb la fórmula següent:

   t = p2/3

   La quantia de la taxa no pot ser inferior a 400 euros ni superior a 6.000 euros.

  16. (Derogada)

  17. (Derogada)

  18. (Derogada)

  19. (Derogada)

  20. Autoritzacions d’obres, instal·lacions o activitats extractives en zona de policia incloses les tales amb aprofitament econòmic:

   La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat del pressupost (p, en euros) d’execució material del projecte, multiplicat per un coeficient de 0,5, d’acord amb la fórmula següent:

   t = 0,5 p2/3

   La quantia de la taxa no pot ser inferior a 200 euros ni superior a 3.000 euros.

   En cas d’instal·lacions ramaderes ja existents o modificacions agrícoles del relleu del terreny que no comporti aportació de terres, la quota de la taxa és de 205,78 euros. Si es tracta de tanques o murs en zona de policia, la quota de la taxa és de 72,67 euros.

  21. Autoritzacions d’encreuament aeri i subterrani sobre o sota el domini públic hidràulic, respectivament 359,45 euros.

  22. Autoritzacions per a la derivació temporal de cabals i per a rebaixar el nivell freàtic: 718,80 euros.

  23. Autoritzacions d'aprofitaments privatius per disposició legal: 306 euros.

   w bis) Comunicació d’aprofitaments privatius per disposició legal, incloent-hi la inscripció posterior: 186,44 euros.

  24. Declaracions responsables per a l’exercici de la navegació: 60,12 euros.

  25. Procediments d'atermenament i d'imposició de servituds iniciats a instància de part, la quota de la taxa és del 100% de les despeses que es derivin de les tramitacions esmentades. En aquests casos, l'Agència Catalana de l'Aigua ha de formular un pressupost provisional a l'efecte de l'acreditació de la taxa, a reserves del cost que resulti de la tramitació del procediment.

  26. Per altres procediments relatius al domini públic hidràulic, la zona de policia corresponent, el domini públic maritimoterrestre o els sistemes de sanejament no compresos en els apartats anteriors la quota de la taxa és de 663 euros.

   z bis) La quota de la taxa en els supòsits de desistiment inicial abans d’emetre els informes tècnics corresponents és de 63,37 euros.

   z ter) Concessions per aprofitaments d’aigües superficials que no tinguin fixat un volum màxim anual: s’han d’aplicar les taxes establertes per les lletres anteriors; s’ha de considerar com a volum anual el que resulti de mantenir el cabal instantani com a cabal continu durant tot l’any.

   z quater) Autorització d’usos d’aigua per a la refrigeració en circuits oberts: si hi ha retorn al medi la quota de la taxa és de 630 euros; si els cabals extrets s’aboquen al sistema de clavegueram la quota de la taxa és de 2.040 euros.

   En el cas de sol·licituds simultànies de concessió i autorització d'abocament, els coeficients a què fan referència les lletres a, b, c, d, e, f, g i h es redueixen d'un 25%.

   La quota de la taxa establerta a la lletra m es bonifica en un 50% en el cas d’establiments de turisme rural que disposin del distintiu de garantia de qualitat ambiental o l’etiqueta ecològica de la Unió Europea.

   La quota dels procediments de modificació, novació, renovació o revisió d'autoritzacions és l'equivalent al 50% de l'import establert per l'apartat 1.

   En el cas de transmissió d'autoritzacions la quota és l'equivalent al 20% de l'import establert per l'apartat 1.

 2. La quota de la taxa en el supòsit d'emissió d'informes o peticions diverses d'informació és la següent:

  1. Emissió d'informes:

   a.1. Amb caràcter general: 100 euros.

   a.2. Si els informes s'emeten en el marc de la legislació urbanística aplicable: 300 euros.

   a.3. Si els informes s'emeten en actuacions urbanístiques per a aprovar projectes d'actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable, en el marc legal determinat per l'article 48.1.e del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol: 100 euros.

  2. Respostes a peticions d'informació:

   b.1. Si la petició d'informació es refereix a memòries, apèndixs o annexos: 100 euros.

   b.2. Si la petició es refereix a models matemàtics, les quotes són les següents:

   Modelització hidrològica: 1.500 euros.

   Modelització hidràulica: 750 euros.

 3. En els casos d'emissió de certificats del registre d'aigües o del cens d'abocaments la quota de la taxa és de 51 euros.

 4. En els casos de determinació d’ofici del tipus aplicable del cànon de l’aigua, la quota de la taxa és la següent:

  1. Aixecament d’acta d’una inspecció puntual (menys de dues hores): 89,55 euros.

  2. Aixecament d’acta d’una inspecció de llarga durada (més de dues hores): 301,25 euros.

  3. Analítica bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL, pH): 127 euros.

  4. Analítica de matèries en suspensió (MES): 22 euros.

  5. Analítica de DQO decantada: 36 euros.

  6. Analítica de DQO no decantada: 36 euros.

  7. Analítica de sals solubles (SOL): 9 euros.

  8. Analítica de nutrients (nitrogen + fòsfor): 67 euros.

  9. Analítica de nitrogen Kjeldahl (orgànic i amoniacal): 36 euros.

  10. Analítica de fòsfor total: 31 euros.

  11. Analítica de matèries inhibidores: 120 euros.

  12. Determinació de dissolvents per cromatografia: 180 euros.

  13. Analítica de carboni orgànic total (TOC): 45 euros.

  14. Analítica d’AOX: 147 euros.

 5. La quota de la taxa en els procediments relatius a la seguretat de preses, embassaments i basses és la següent:

  1. Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus A: 815,57 euros.

  2. Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus B: 895,41 euros.

  3. Classificació de presa, embassament o bassa i inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a propostes tipus C: 1.106,68 euros.

  4. Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades A: 231,01 euros.

  5. Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades B: 212,93 euros.

  6. Inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, per a instal·lacions classificades C: 203,89 euros.

  7. Modificació de dades o anotació de documentació complementària al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya: la quota és equivalent al 50% de l’import establert per a la quota d’inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya, segons la seva classificació A, B o C.

  8. Emissió de certificat d’inscripció al Registre de seguretat de preses i embassaments de Catalunya: 71,95 euros.

  9. Aprovació de les normes d’explotació de presa, embassament o bassa: 2.201,03 euros.

  10. Aprovació del pla d’emergència de presa, embassament o bassa: 2.788,55 euros.

  11. Emissió d’informe específic relatiu a projectes, obres o canvi d’etapa en la vida de la presa, l’embassament o la bassa, o de revisió de seguretat: 1.168,81 euros.

CAPÍTOL II Taxa per l'accés a les infraestructures de sanejament en alta Artículos 5.2.1 a 5.2.6
ARTICLE 5.2-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'accés a les infraestructures de sanejament en alta existents, o a les previstes en el programa de sanejament d'aigües residuals urbanes o en l'instrument de planificació hidrològica vigent, amb relació a les actuacions urbanístiques següents:

  1. De nova urbanització.

  2. De reforma o renovació de la urbanització, quan comportin un increment de generació d'aigües residuals, sigui com a conseqüència d'una major edificabilitat o densitat de l'ús urbanístic o com a conseqüència d'un canvi de l'ús urbanístic.

  3. De canvis en el sòl no urbanitzable que impliquin un increment d'aigües residuals.

 2. Resten exempts del pagament de la taxa els supòsits d'accés a les infraestructures de sanejament existents o previstos en la planificació amb relació a actuacions urbanístiques en sectors pendents de regularitzar-se des d'abans de l'aprovació del Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005

ARTICLE 5.2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius, en qualitat de contribuents, les persones promotores del projecte d'urbanització.

ARTICLE 5.2-3 Acreditament
 1. La taxa s'acredita en el moment d'emissió de l'informe favorable de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre la solució de sanejament col·lectiva proposada en el projecte d'urbanització de l'actuació urbanística corresponent, o en l'actuació proposada en sòl no urbanitzable si l'execució material no comporta un projecte d'urbanització. L'Agència, juntament amb l'informe, comunica la liquidació, amb un termini de pagament d'un any a comptar des del dia següent al de la notificació.

 2. En el moment de l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de quedar provat que el subjecte passiu ha abonat la taxa a l'Agència.

 3. Per als casos d'actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable ha de quedar provat que el subjecte passiu ha abonat la taxa a l'Agència en el moment de l'emissió de la llicència d'obres municipal.

ARTICLE 5.2-4 Quota
 1. La quota es calcula a partir de la fórmula següent:

  D + C (més IVA)

  On:

  D: són les despeses d'increment de la capacitat de depuració derivades del nou desenvolupament a partir dels habitants equivalents (HE).

  C: és la despesa derivada de l'ús dels col·lectors en alta existents.

  Els imports per cada concepte es fixen d'acord amb les fórmules següents (tots els costos són sense IVA):

  a) Depuració (D): Menys de 370 HE: D = 750 * HE
  Entre 370 i 17.500 HE: D = 6192 * (HE) 0.643
  Més de 17.500 HE: D = 190 * HE
  1. Ús de col·lectors en alta existents (C): C = 28 * HE * L

  Essent (L) la longitud de xarxa en alta existent utilitzada, expressada en quilòmetres, des de la connexió al sistema fins l'EDAR, i (HE) els habitants equivalents dels nous desenvolupaments, segons les expressions següents, calculats a partir del nombre de parcel·les o d'habitacions que es construiran, en cas de desenvolupaments residencials, el nombre d'hectàrees netes (en el cas de planejament industrial i terciari) i el punt de connexió a sistema de sanejament en alta:

  Residencial 2,6

  Habitants equivalents per parcel·la o nombre d'habitacions

  Industrial 60

  Habitants equivalents per hectàrea neta

  Terciari 50

  Habitants equivalents per hectàrea neta

 2. En les fórmules de càlcul dels paràmetres considerats en la quota cal tenir present que:

  1. Els habitatges de protecció oficial i l'habitatge dotacional no es consideren en el càlcul dels habitants equivalents.

  2. Tampoc no computen en el càlcul les superfícies destinades a equipaments públics.

  3. En els desenvolupaments industrials, terciaris o mixtos, l'aportació es calcula segons la dotació en habitants equivalents prevista en l'apartat 5.2-4.1, llevat que es justifiqui tècnicament quin és exactament el seu consum, en què és aquest cabal el que es converteix en habitants equivalents.

 3. L'import que resulta de la quota no inclou el cost de connexió a la xarxa de sanejament en alta, que correspon d'executar al subjecte passiu.

 4. En el cas d'increments d'edificabilitat amb augment de càrrega o cabal del sistema de sanejament, en cas de sectors pendents de regularitzar-se ja connectats a sistema de sanejament públic, la quota correspon a les quantitats resultants de l'increment.

 5. La gestió i recaptació d'aquesta taxa es pot delegar en l'ens gestor del sistema de sanejament, en les condicions i amb l'abast que es determinin per reglament.

ARTICLE 5.2-5 Afectació

Els ingressos derivats de l'aplicació de la taxa resten afectats al finançament de les despeses d'inversió de sanejament en alta previstes en la planificació en què incorri l'Agència Catalana de l'Aigua.

ARTICLE 5.2-6 Devolucions

El subjecte passiu té dret a la devolució de la taxa que ha satisfet si la resolució que posa fi al procediment no aprova definitivament el projecte d'urbanització.

TÍTOL VI Assegurances i matèria financera, estadística i tributària Artículos 6.1.1 a 6.6.6
CAPÍTOL I Taxa per l'expedició del diploma de mediador o mediadora d'assegurances titulat Artículos 6.1.1 a 6.1.5
ARTICLE 6-1-1 Fet imposable
ARTICLE 6-1-2 Subjecte passiu
ARTICLE 6-1-3 Acreditació
ARTICLE 6-1-4 Quota
ARTICLE 6-1-5 Afectació de la taxa
CAPÍTOL II Taxa per la verificació prèvia a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya Artículos 6.2.1 a 6.2.5
ARTICLE 6-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.

ARTICLE 6-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius les societats que sol·liciten la verificació del compliment dels requisits necessaris per a l'admissió de valors a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya.

ARTICLE 6-2-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment en què el Departament d'Economia i Finances fa la verificació prèvia del fullet d'admissió i dóna per complerts tots els requisits necessaris per a l'admissió dels valors a negociació.

ARTICLE 6-2-4 Base imposable

La base imposable és el valor nominal de l'emissió per a la qual se sol·licita l'admissió a negociació. En cas de modificació de valors en circulació per increment de llur valor nominal, la base imposable és l'import de l'increment del valor nominal de les emissions, com a conseqüència de la modificació, en la data de la verificació corresponent.

ARTICLE 6-2-5 Quota
 1. La quota de la taxa es determina aplicant a la base imposable el barem següent:

  1. Valors amb un termini final d'amortització o venciment superior a divuit mesos: 0,03 per mil.

  2. Valors amb un termini final d'amortització o venciment inferior o igual a divuit mesos: 0,01 per mil.

 2. Si la quota que resulta d'aplicar el tipus de gravamen és superior a 20.808 euros, en el cas d'emissions de renda variable, o de 9.363,60 euros, en el cas de valors de renda fixa, s'ha d'aplicar una quota fixa màxima de 20.808 euros i 9.363,60 euros, respectivament.

 3. Si la quota que resulta d'aplicar el tipus de gravamen és inferior a 1.700,00 euros, en el cas d'emissions de valors de renda variable, o de 1.000,00 euros, en el cas de valors de renda fixa, s'ha d'aplicar una quota fixa mínima de 1.700,00 euros i 1.000,00 euros, respectivament.?

CAPÍTOL III Taxa per la verificació prèvia a l'emissió de valors que seran admesos a negociació exclusivament als mercats de valors situats a Catalunya Artículos 6.3.1 a 6.3.5
ARTICLE 6-3-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 6-3-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 6-3-3 Acreditació

(Derogat)

ARTICLE 6-3-4 Base imposable

(Derogat)

ARTICLE 6-3-5 Quota

(Derogat)

CAPÍTOL IV Taxa per l’expedició de certificacions oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya Artículos 6.4.1 a 6.4.5
ARTICLE 6.4-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició de certificacions oficials de les estadístiques elaborades per Institut d’Estadística de Catalunya i de les estadístiques oficials elaborades per les institucions i òrgans que integren el Sistema estadístic de Catalunya.

ARTICLE 6.4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques del sector públic o del sector privat que sol·liciten la certificació.

ARTICLE 6.4-3 Exempcions

Estan exempts de pagar la taxa els departaments de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 6.4-4 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de produir-se el fet imposable, quan l’lnstitut d’Estadística emet la certificació sol·licitada i el sol·licitant la rep.

ARTICLE 6.4-5 Quota

La quota de la taxa es fixa en 25 euros per certificació.

CAPÍTOL V Taxa per la realització de valoracions prèvies en l'àmbit dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya Artículos 6.5.1 a 6.5.4
ARTICLE 6-5-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, per les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya, de la valoració de rendes, productes, béns, despeses i altres elements del fet imposable efectuada en les sol·licituds d'informació de valoració i els acords previs de valoració regulats per la Llei general tributària, en l'àmbit de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions.

ARTICLE 6-5-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la realització de la valoració o en interès de la qual es fa aquesta activitat.

ARTICLE 6-5-3 Acreditament

La taxa s'acredita amb la realització de la valoració. L'acreditament del pagament de la taxa s'exigeix com a condició prèvia per a admetre a tràmit la sol·licitud de valoració.

ARTICLE 6-5-4 Quota

La quota de la taxa es fixa en 369,50 euros per cada bé valorat. Si la sol·licitud de valoració comporta valorar una pluralitat de béns, s'ha d'exigir, a més, la quota corresponent a la valoració de cadascun dels béns.

CAPÍTOL VI Taxa per la prestació del servei de resultats específics per l’explotació d’estadístiques d’interès de la Generalitat Artículos 6.5.5 a 6.6.6
ARTICLE 6.5-5 Autoliquidació i pagament
 1. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació i s'ha de fer efectiva mitjançant l'ingrés corresponent.

 2. El model d'autoliquidació s'ha d'aprovar per ordre del conseller del departament competent en matèria tributària.

ARTICLE 6.6-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de resultats específics d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en els termes establerts per l’article 19.c de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

ARTICLE 6.6-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei.

ARTICLE 6.6-3 Exempcions

Estan exempts de pagar la taxa els òrgans estatutaris i l’Administració de la Generalitat i els òrgans, organismes i ens públics que en depenen o hi estan vinculats.

ARTICLE 6.6-4 Bonificacions

Poden gaudir d’una bonificació del 50% de la quota resultant les altres administracions públiques de Catalunya i els ens que depenen d’aquestes administracions o que hi estan vinculats.

ARTICLE 6.6-5 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de realització del fet imposable i és exigible quan l’Institut d’Estadística de Catalunya lliura el resultat específic d’estadística que s’ha sol·licitat.

ARTICLE 6.6-6 Quota

La quota de la taxa es determina multiplicant les hores de dedicació del personal estadístic a la prestació del servei sol·licitat pel preu hora de dedicació del personal estadístic, que és de 60 euros l’hora.

TÍTOL VII Comerç Artículos 7.1.1 a 7.2.5
CAPÍTOL I Taxa per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat per a grans establiments comercials Artículos 7.1.1 a 7.1.6
ARTICLE 7-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació d'expedients de sol·licitud de llicència comercial de la Generalitat.

ARTICLE 7-1-3 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les llicències comercials.

ARTICLE 7-1-4 Acreditació
 1. La taxa s'acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la llicència comercial. Atesa la possibilitat de desistiment de la persona sol·licitant abans, durant o desprès de l'estudi de l'expedient per a l'atorgament de la llicència, la taxa es fracciona en dos pagaments:

  1. El 65% en el moment de presentar la sol·licitud, juntament amb la resta de documentació necessària per a iniciar la tramitació de l'expedient, pel procediment d'autoliquidació.

  2. El 35% restant abans de finalitzar el període establert pel tràmit d'audiència que s'inicia un cop dictada la proposta de resolució, pel procediment de notificació de la liquidació.

 2. La manca de liquidació de la taxa té les conseqüències següents:

  La manca d'acreditació del pagament del 65% en el moment de presentar la sol·licitud té els mateixos efectes que la manca de qualsevol altra documentació preceptiva necessària per a iniciar la tramitació de l'expedient.

  La manca de liquidació del pagament del 35% dins del període de quinze dies a comptar des de l'endemà de la recepció de la corresponent notificació dóna lloc a la caducitat de l'expedient per a l'atorgament de la llicència comercial de la Generalitat.

 3. En els casos en els que no es dicti resolució expressa en el termini legalment establert, la persona interessada, amb la sol·licitud prèvia corresponent té dret a la devolució de l'import pagat.

ARTICLE 7-1-5 Base imposable i tipus de gravamen

Constitueix la base imposable la superfície de venda total dels establiments, quan es tracti d'un nou establiment comercial, d'un canvi d'activitat, i només la superfície de venda afegida quan es tracti d'una ampliació. El tipus de gravamen s'estableix en 3,70 euros per metre quadrat de superfície de venda.

ARTICLE 7-1-6 Afectació

Els ingressos procedents de la recaptació de les taxes per la tramitació de la llicència comercial de la Generalitat s'afecten al finançament, l'ampliació i la millora dels serveis que tinguin assignades les tasques de vetllar pel compliment del que estableix la corresponent Decret llei d'ordenació dels equipaments comercials i les normes reglamentàries que la despleguin.

CAPÍTOL II Taxa per a la tramitació de la certificació necessària perquè les botigues de conveniència puguin vendre tabac mitjançant màquines expenedores Artículos 7.2.1 a 7.2.5
ARTICLE 7-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la comprovació i tramitació de la certificació acreditativa dels requisits establerts per l’article 2.2 de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d’horaris comercials, relatiu a les botigues de conveniència, per tal que aquests establiments puguin instal·lar màquines expenedores de tabac, d’acord amb el que estableix l’article 4.b, primer paràgraf, de la Llei de l’Estat 28/2005, del 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

ARTICLE 7-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, titulars dels establiments, que sol·liciten la certificació.

ARTICLE 7-2-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de presentar la sol·licitud de la certificació.

ARTICLE 7-2-4 Quota

Quota per l’expedició de la certificació acreditativa de la condició de botiga amb oferta de conveniència segons els paràmetres que determina l’article 2.2 de la Llei 8/2004, amb les corresponents visites prèvies de comprovació a càrrec de la inspecció adscrita a la Direcció General de Comerç: 70 euros.

ARTICLE 7-2-5
TÍTOL VII BIS Consum Artículo 7.bis
CAPÍTOL I Taxa per l’emissió d’informes preceptius
Capítol I, afegit per la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades a establiments turístics, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el 23 de març de 2012
ARTICLE 7

BIS.1-1. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió d’informes que hagi d’emetre l’Agència Catalana del Consum a petició dels particulars, com a conseqüència d’activitats regulades o en procediments reglats.

ARTICLE 7

BIS.1-2. Subjecte passiu.

És subjecte passiu de la taxa qualsevol persona física o jurídica que sol·licita l’emissió de l’informe.

ARTICLE 7

BIS.1-3. Acreditament.

La taxa s’acredita en el moment de l’emissió i lliurament de l’informe, però se’n pot exigir el pagament en el moment en què es fa la sol·licitud.

ARTICLE 7

BIS.1-4. Quota.

La quota s’estableix en 200 euros per informe.

CAPÍTOL II Taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics Artículo 7.bis
ARTICLE 7 BIS 2-1

Fet imposable.

 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i la realització d’actuacions administratives d’inspecció a les empreses prestadores de serveis bàsics, d’acord amb la definició que en fa l’article 251-2 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, amb relació a les reclamacions rebudes a l’Agència Catalana del Consum. Se n'exclouen les reclamacions que no hagin estat presentades prèviament per la persona consumidora a l’empresa prestadora de serveis bàsics.

 2. L’activitat inspectora consisteix en la verificació, el control i la supervisió de l’activitat duta a terme per l’empresa prestadora de serveis bàsics en la gestió de les reclamacions formulades per les persones consumidores amb relació a l’observança de les obligacions d’atenció que estableix la normativa vigent en matèria de consum. Quan l’Agència Catalana del Consum hagi rebut almenys cent reclamacions d’una mateixa empresa de serveis, li ha de fer una inspecció.

ARTICLE 7 BIS 2-2

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics les persones jurídiques prestadores de serveis bàsics, d’acord amb la definició que en fa l’article 251-2 de la Llei 22/2010, respecte a les quals les persones consumidores han formulat reclamacions a l’Agència Catalana del Consum.

ARTICLE 7 BIS 2-3

Acreditament.

La taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics s’acredita amb la prestació del servei constitutiu del fet imposable.

ARTICLE 7 BIS 2-4

Quota.

La quota de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics és de 50 euros per cada reclamació que hagi donat peu a la inspecció.

ARTICLE 7 BIS 2-5

Afectació.

Els ingressos que s’obtenen com a conseqüència de l’aplicació de la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives d’inspecció de consum a les empreses prestadores de serveis bàsics tenen la consideració de recursos econòmics de l’Agència Catalana del Consum, en els termes de l’article 15 de la Llei 9/2004, del 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum. Els imports obtinguts s’han de destinar íntegrament a actuacions en matèria de defensa de les persones consumidores.

TÍTOL VII TER Contractació pública Artículo 7.ter
CAPÍTOL I Taxa per la realització d’activitats que són competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic Artículo 7.ter
ARTICLE 7 TER 1-1

Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa, la tramitació i resolució dels recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat, que siguin competència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, següents:

 1. Recurs especial en matèria de contractació.

 2. Reclamacions per a l’adopció de mesures provisionals sol·licitades abans de la interposició del recurs especial en matèria de contractació.

 3. Qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual.

La taxa s’aplica respecte als recursos, les reclamacions i les qüestions de nul·litat que deriven dels procediments contractuals que tramita l’Administració de la Generalitat, les entitats i els organismes que formen part del seu sector públic que tenen la consideració de poders adjudicadors, les administracions locals integrades en el seu territori, i les entitats i els organismes de l’Administració local que tenen la consideració de poders adjudicadors.

ARTICLE 7 TER 1-2

Subjecte passiu.

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que presenten els recursos, les reclamacions o les qüestions de nul·litat a què fa referència l’article 7 ter.1-1.

ARTICLE 7 TER 1-3

Acreditament.

La taxa s’acredita en el moment en què els interessats presenten els escrits d’interposició del recurs especial en matèria de contractació, la reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o la qüestió de nul·litat. Cal acreditar-ne el pagament per tal de poder-los admetre a tràmit.

ARTICLE 7 TER 1-4

Quota.

 1. Cada recurs especial en matèria de contractació, reclamació per a l’adopció de mesures provisionals o qüestió de nul·litat que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa i que siguin sotmesos al coneixement del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic merita la quota següent:

  Quantia del procediment Import de la quota
  Fins a 500.000 euros 750 euros
  De 500.001 euros a 1.000.000 d’euros 1.500 euros
  De 1.000.001 euros a 5.000.000 d’euros 2.000 euros
  De 5.000.001 euros a 10.000.000 d’euros 3.500 euros
  Més de 10.000.000 d’euros 5.000 euros
 2. Als efectes de l’apartat 1, la quantia del procediment es fixa en el valor estimat del contracte objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat determinat per l’import total, sense incloure l’impost sobre el valor afegit, en els termes de l’article 88.1 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre.

 3. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat sigui un lot, la quantia del procediment és el valor estimat del lot. En el cas que s’impugnin alhora dos lots o més, la quantia del procediment és el resultat de sumar els valors estimats de cada lot impugnat.

 4. Quan la taxa ha estat abonada per la reclamació d’adopció de mesures provisionals, no cal efectuar cap altre pagament per a la interposició del recurs posterior.

 5. En el cas que l’objecte del recurs, reclamació o qüestió de nul·litat sigui un procediment de contractació que tingui per finalitat seleccionar o admetre diversos operadors econòmics per a l’adjudicació de futurs contractes durant un període determinat, l’import de la quota de la taxa és de 750 euros, independentment de la quantia del procediment.

ARTICLE 7 TER 1-5

Devolució.

És procedent la devolució de la taxa a l’interessat quan, havent estat efectuat prèviament l’ingrés del seu import, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic declari que no és competent per a conèixer l’assumpte que li ha estat sotmès a consideració.

TÍTOL VIII Cultura Artículos 8.1.1 a 8.12.6
CAPÍTOL I Taxa per la realització de sessions fotogràfiques, filmacions i similars Artículos 8.1.1 a 8.1.4
ARTICLE 8-1-1 Fet imposable

(Suprimit)

ARTICLE 8-1-2 Subjecte passiu

(Suprimit)

ARTICLE 8-1-3 Acreditació

(Suprimit)

ARTICLE 8-1-4 Quota

(Suprimit)

CAPÍTOL II Taxa per l’examen d’obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals, per a qualificar-les per grups d’edat Artículos 8.2.1 a 8.2.5
ARTICLE 8-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’examen d’obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals, si aquest examen és imposat per disposició legal o reglamentària.

ARTICLE 8-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els titulars dels drets d’explotació de les obres cinematogràfiques i altres obres audiovisuals presentades a qualificació.

ARTICLE 8-2-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què es presenta l’obra cinematogràfica o audiovisual que s’ha de visionar.

ARTICLE 8-2-4 Quota

La quota de la taxa es fixa en funció de la durada de les obres cinematogràfiques o audiovisuals, d’acord amb els trams següents:

- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 1 i 30 minuts: 10 euros.

- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 31 i 60 minuts: 50 euros.

- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 61 i 90 minuts: 80 euros.

- Per l’examen d’obres amb una durada d’entre 91 i 120 minuts: 110 euros.

- Per l’examen d’obres amb una durada a partir de 121 minuts: 150 euros.

ARTICLE 8-2-5 Afectació

De conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel departament competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL III Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i pels serveis que presta el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya Artículos 8.3.1 a 8.3.5
ARTICLE 8.3-1 Fet imposable
 1. Constitueixen el fet imposable de la taxa la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual i la prestació dels serveis del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya següents:

 1. La tramitació dels expedients de sol·licitud d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya dels drets, dels actes i dels contractes sobre obres, actuacions i produccions protegides per la Llei de propietat intel·lectual. S’inclou la primera inscripció, la transmissió de drets posterior, l’anotació preventiva, la cancel·lació, la modificació de dades, el desistiment i el trasllat d’assentament i d’expedient.

 2. L’emissió de certificacions i notes simples relatives al contingut dels assentaments del Registre.

 3. L’emissió de còpies certificades d’obra.

 4. L’autenticació de signatures.

 5. La qualificació de documents.

 6. La realització de còpies compulsades de documents qualificats.

ARTICLE 8.3-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que sol·liciten autorització, i també les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis del Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya que constitueixen el fet imposable.

ARTICLE 8.3-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ser exigida en el moment de la sol·licitud.

ARTICLE 8.3-4 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Per la tramitació de sol·licituds d’autorització de les entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual: 15 euros.

 2. Per la tramitació dels expedients d’inscripció en el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya:

  1. Per cada obra: 12 euros.

  2. Per cada títol o unitat, a partir del segon, de col·leccions d’obres: 3 euros.

  En el cas d’inscripció de modificació de dades, la quota s’aplica per cada matriu d’inscripció.

 3. Per l’emissió de certificat d’inscripció: 12 euros.

 4. Per l’emissió de nota simple: 4 euros.

 5. Per l’emissió de còpia certificada d’obra:

  1. Per la tramitació: 12 euros.

  2. Per suport paper:

   – Per pàgina en blanc i negre: 0,05 euros cada unitat.

   – Per pàgina en color: 1,5 euros cada unitat.

  3. Per altres suports: 3 euros cada unitat.

 6. Per diligència d’autenticació de signatura: 5 euros per cada signatura.

 7. Per la qualificació de document: 10 euros per document.

 8. Per la compulsa de document qualificat: 1 euro per pàgina.

ARTICLE 8.3-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL IV Taxa per la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics i transmissions i enregistraments sonors o visuals Artículos 8.4.1 a 8.4.4
ARTICLE 8-4-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la realització, en les dependències de la Biblioteca de Catalunya, de reportatges fotogràfics, enregistraments i transmissions sonors o visuals, per qualsevol mitjà mecànic.

ARTICLE 8-4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·liciten les autoritzacions corresponents.

ARTICLE 8-4-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment d'obtenir l'autorització.

ARTICLE 8-4-4 Quota

L'import de la quota és:

 1. Reportatges fotogràfics, per una hora: 109,95 euros.

 2. Filmacions, enregistraments i rodatges, per una hora: 109,95 euros.

 3. Transmissions i enregistraments exclusivament sonors, per una hora: 51,35 euros.

CAPÍTOL V Taxa per la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya Artículos 8.5.1 a 8.5.4
ARTICLE 8-5-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització de les cabines de consulta de la Biblioteca de Catalunya.

ARTICLE 8-5-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que utilitzen les cabines de lectura.

ARTICLE 8-5-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de les cabines de lectura.

ARTICLE 8-5-4 Quota

La quota de la taxa es fixa en 18,40 euros per cada setmana o fracció d'utilització d'una cabina de lectura.

CAPÍTOL VI Taxa per les reproduccions de documents d'arxius Artículos 8.6.1 a 8.6.5
ARTICLE 8-6-1 Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de la taxa la reproducció de documents dels arxius següents i l'ús comercial que se'n faci:

 1. Arxiu Nacional de Catalunya.

 2. Arxius històrics provincials.

 3. Arxius comarcals.

 4. Arxius dels museus adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen.

 5. Arxiu del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat.

 6. Centre de documentació de la direcció general competent en matèria de patrimoni etnològic i cultura popular.

 7. Biblioteca de Catalunya.

ARTICLE 8-6-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.

ARTICLE 8-6-3 Acreditació

La taxa s'acredita per mitjà de la realització del fet imposable, però pot ser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

ARTICLE 8-6-4 Quota

L'import de la quota correspon als conceptes següents:

 1. Fotocòpies en blanc i negre: 0,10 euros.

 2. Impressions d'imatges digitals

  2.1. A 300 punts per polzada (ppp), en paper fotogràfic digital, en blanc i negre o en color:

  Mida DIN A4: 9,90 euros.

  Mida DIN A3: 11,55 euros.

  2.2. A 150 punts per polzada (ppp) o 72 punts per polzada (ppp), en paper normal, en blanc i negre o en color:

  Mida DIN A4: 0,25 euros.

  Mida DIN A3: 0,65 euros.

  Mida DIN A2: 2,05 euros.

  Mida DIN A1: 4 euros.

  Mida DIN A0: 6,55 euros.

 3. Digitalització

  3.1. Digitalització en blanc i negre o en color tramesa per Internet

  1 imatge a 300 ppp: 2 euros.

  3.2. Digitalització en blanc i negre o color tramesa per Internet

  1 imatge a 150 o 72 ppp (JPEG o PDF): 0,15 euros.

 4. Reproduccions de documents audiovisuals trameses per Internet

  Per un minut seleccionat: 2,35 euros.

  Duplicació, per cada 30 minuts: 14,60 euros.

 5. Reproduccions d'enregistraments sonors trameses per Internet

  Per un minut seleccionat: 1,10 euros.

  Duplicació, per cada 30 minuts: 8,80 euros.

 6. Tarifes per a usos comercials de les reproduccions

  En el cas que l'usuari o la usuària destini les reproduccions de documents a un ús comercial, ha de pagar a l'arxiu corresponent, a més de les tarifes de reproducció, les que estableix aquest apartat, si n'és titular dels drets d'explotació. Si el contracte de cessió de drets d'explotació a l'arxiu corresponent estableix alguna remuneració per a l'autor o l'autora del document, l'usuari o la usuària ha de satisfer aquesta remuneració directament a l'autor o l'autora.

  6.1. Fotografia, documentació textual i documentació gràfica

  Ús editorial i exposicions: 30 euros.

  Pàgines web: 30 euros.

  Produccions audiovisuals: 45 euros.

  Ús publicitari: 150 euros.

  6.2 Imatge mòbil, audiovisual

  Ús editorial i exposicions: 60 euros/minut.

  Pàgines web: 60 euros/minut.

  Produccions audiovisuals: 75 euros/minut.

  Ús publicitari: 150 euros/minut.

  6.3. So

  Ús editorial i exposicions: 30 euros/minut.

  Pàgines web: 30 euros/minut.

  Produccions audiovisuals: 45 euros/minut.

  Ús publicitari: 75 euros/minut.

  A les entitats sense ànim de lucre se'ls aplicarà un descompte del 25% en les taxes per a usos comercials.

 7. Despeses per tramesa de material

  A petició de l'usuari o la usuària, s'envien les reproduccions per correu amb acusament de recepció. En aquest supòsit, l'usuari o la usuària ha d'abonar les despeses de tramesa d'acord amb les tarifes postals vigents.

ARTICLE 8.6-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL VII Taxa per la utilització d'espais en immobles adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen Artículos 8.7.1 a 8.7.4
ARTICLE 8-7-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d’espais en immobles, inclosos els monuments, adscrits al departament competent en matèria de cultura o a les entitats que en depenen.

 2. El fet imposable inclou la realització de sessions fotogràfiques, filmacions, enregistraments de concerts i similars en els immobles a què fa referència l’apartat 1. No forma part del fet imposable la utilització comercial o d’un altre tipus de les fotografies o les filmacions dels immobles, que s’ha de regir per la normativa específica.

ARTICLE 8-7-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les utilitzacions que constitueixen el fet imposable de la taxa.

ARTICLE 8-7-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de l'espai corresponent, però el pagament de la quota es pot diferir al moment de la utilització efectiva.

ARTICLE 8-7-4 Quota
 1. L'import de la taxa ha de resultar de l'aplicació dels elements i els criteris següents:

  1. La rellevància cultural o social de l'espai i la connexió de l'acte o l'activitat amb les finalitats pròpies de la institució de què depèn l'espai.

  2. La incidència en la difusió pública dels valors culturals i socials de la institució.

  3. El predomini de les finalitats culturals i socials o comercials de l'acte o l'activitat que s'hi ha de dur a terme.

  4. La durada, en hores per dia, de la utilització de l'espai.

 2. L'establiment i la modificació de les quanties de la taxa s'efectuen mitjançant ordre del conseller o consellera competent en matèria de cultura, d'acord amb el procediment establert per la Llei 13/1989, del 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i amb l'informe previ favorable de la Intervenció Delegada. En l'expedient d'elaboració de l'ordre ha de constar una memòria econòmica, en la qual s'ha de justificar que les quanties proposades resulten de l'aplicació dels criteris establerts per l'apartat 1 i que compleixen el principi d'equivalència a què fa referència l'article 1.2-8. L'incompliment d'aquest requisit comporta la nul·litat de ple dret de la disposició.

CAPÍTOL VIII Taxa pel servei de guarda de vehicles del monestir de Sant Pere de Rodes Artículos 8.8.1 a 8.8.4
ARTICLE 8-8-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles al monestir de Sant Pere de Rodes, del qual és titular el departament competent en matèria de cultura.

ARTICLE 8-8-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.

ARTICLE 8-8-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.

ARTICLE 8-8-4 Quota

L'import de la quota per l'ús del servei, entre les 9 h i les 21 h, és el següent:

Autocars: 5 euros.

Motocicletes: 1 euro.

Turismes i altres tipus de vehicles de motor: 2 euros.

Vehicles sense motor: 0,50 euros.

CAPÍTOL IX Taxa per la tramitació de sol·licituds de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural Artículos 8.9.1 a 8.9.5
ARTICLE 8.9-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació dels expedients de declaració d’associacions i fundacions d’interès cultural, independentment del sentit de la resolució del procediment.

ARTICLE 8.9-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les associacions i fundacions que presenten sol·licituds perquè l’entitat sigui declarada d’interès cultural.

ARTICLE 8.9-3

Acreditament.

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 8.9-4 Quota

L’import de la quota és de 30 euros.

ARTICLE 8.9-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL X Taxa per la tramitació de sol·licituds d’autorització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació Artículos 8.10.1 a 8.10.5
ARTICLE 8.10-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de les sol·licituds d’autorització per a dur a terme intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació.

ARTICLE 8.10-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten autorització per a dur a terme intervencions arqueològiques o paleontològiques preventives o integrades en un projecte d’investigació.

ARTICLE 8.10-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 8.10-4 Quota

L’import de la quota és de 20 euros.

ARTICLE 8.10-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL XI Taxa per l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural Artículos 8.11.1 a 8.11.5
ARTICLE 8.11-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’emissió d’informes facultatius de les comissions territorials del patrimoni cultural com a conseqüència de sol·licituds d’informe o consultes que les administracions públiques els formulin amb relació al patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, d’acord amb l’article 2.1.k del Decret 276/2005, del 27 de desembre, de les comissions territorials del patrimoni cultural.

ARTICLE 8.11-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les administracions públiques que sol·liciten els informes facultatius o fan les consultes a les comissions territorials del patrimoni cultural.

ARTICLE 8.11-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de lliurar l’informe.

ARTICLE 8.11-4 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Si no cal prendre dades de camp: 100 euros.

 2. Si cal prendre dades de camp: 200 euros. En el cas que calgui desplaçar-se més d’un dia per a prendre dades, la quota s’incrementa en 100 euros per dia.

ARTICLE 8.11-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de cultura.

CAPÍTOL XII Taxa per la utilització d'espais en immobles de domini públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest departament Artículos 8.12.1 a 8.12.6
ARTICLE 8.12-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització d'espais en immobles de domini públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest departament.

 2. El fet imposable inclou la realització de sessions o reportatges fotogràfics; vídeos, espots comercials, filmacions i rodatges; enregistraments sonors, concerts i altres activitats similars als immobles a què fa referència l'apartat 1.

 3. No forma part del fet imposable la utilització comercial o d'un altre tipus de les fotografies, de les filmacions o dels enregistraments, que s'ha de regir per la normativa específica.

ARTICLE 8.12-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les utilitzacions que constitueixen el fet imposable de la taxa.

Article 8.12-3 Exempcions

Resten exempts del pagament de la taxa els departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.

ARTICLE 8.12-4 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment que s'autoritza la utilització de l'espai corresponent, però el pagament de la quota es pot diferir al moment de la utilització efectiva.

ARTICLE 8.12-5 Quota
 1. L'import de la taxa ha de resultar de l'aplicació dels elements i els criteris següents:

  1. La rellevància social de l'espai i la connexió de l'acte o de l'activitat amb les atribucions pròpies del Departament de la Presidència o de les entitats adscrites a aquest departament.

  2. La incidència en la difusió pública dels valors vinculats a les atribucions pròpies del Departament de la Presidència o de les entitats adscrites.

  3. El predomini de les finalitats socials o comercials de l'acte o l'activitat que s'hi ha de dur a terme.

  4. La durada, en hores per dia, de la utilització de l'espai.

  5. La dimensió de l'acte o l'activitat atenent el volum de públic assistent.

 2. La identificació dels espais susceptibles d'utilització en els immobles de domini públic adscrits al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites, i l'establiment i la modificació de les quanties de la quota s'efectuen mitjançant ordre del conseller de la Presidència, d'acord amb el procediment establert en la normativa en matèria d'elaboració de disposicions reglamentàries, i amb l'informe previ favorable de la Intervenció Delegada. En la documentació que acompanya l'expedient s'ha de justificar que les quanties proposades resulten de l'aplicació dels criteris establerts per l'apartat 1 i que compleixen el principi d'equivalència a què fa referència l'article 1.2-8.

ARTICLE 8.12-6 Bonificacions

Poden gaudir d'una bonificació del 50% de la quota resultant les entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat i d'una bonificació del 20% de la quota resultant les entitats privades sense ànim de lucre, sempre que no percebin cap ingrés com a conseqüència de la utilització de l'espai en l'immoble adscrit al Departament de la Presidència o a les entitats adscrites a aquest departament.

TÍTOL IX Educació Artículos 9.1.1 a 9.10.1
CAPÍTOL I Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals Artículos 9.1.1 a 9.1.5
ARTICLE 9-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, llevat dels que corresponen als ensenyaments obligatoris, l'expedició dels quals és gratuïta.

ARTICLE 9-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis a què es refereix l'article 9.1-1.

ARTICLE 9-1-3 Exempcions i bonificacions

Són aplicables als alumnes membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.

ARTICLE 9-1-4 Acreditació

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ser exigida en el moment de sol·licitar el servei.

ARTICLE 9-1-5 Quota

L'import de la quota per l'expedició de títols acadèmics i professionals és:

 1. Batxillerat: títol de batxillerat: 49,55 euros.

 2. Formació professional específica:

  2.1. Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.

  2.2. Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.

 3. Ensenyaments de règim especial:

  3.1. Ensenyaments de música i dansa:

  3.1.1. Títol professional: 49,55 euros.

  3.1.2. Títol superior: 110,85 euros.

  3.2. Ensenyaments d'art dramàtic:

  3.2.1. Títol superior d'art dramàtic: 110,85 euros.

  3.3. Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

  3.3.1. Títol de tècnic o tècnica: 49,55 euros.

  3.3.2. Títol de tècnic o tècnica superior: 55,50 euros.

  3.3.3. Títol de conservació i restauració de béns culturals: 55,50 euros.

  3.3.4. Títol de disseny: 55,50 euros.

  3.3.5. Títol superior del vidre: 55,50 euros.

  3.3.6. Títol superior de ceràmica: 55,50 euros.

  3.4. Ensenyaments d'idiomes:

  3.4.1. Certificat avançat d'idiomes: 57,25 euros.

  3.4.2. Ensenyaments d'idiomes, certificat dels cursos d'actualització i especialització referits als nivells C1 i C2 del Consell d'Europa: 57,25 euros.

  3.5. Ensenyaments d'esport:

  3.5.1. Títol de tècnic o tècnica d'esport: 49,55 euros.

  3.5.2. Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 55,50 euros.

  3.6. Títol de graduat o graduada, màster en ensenyaments artístics: 150,00 euros.

  3.7. Títols dels ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior i equivalents a grau universitari: 143,65 euros.

 4. Reexpedició (expedició de duplicats): 15,15 euros.

CAPÍTOL II Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves lliures per a l'obtenció dels certificats oficials Artículos 9.2.1 a 9.2.5
ARTICLE 9-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes en el cas de les matrícules oficials o la inscripció en les proves lliures per a l'obtenció d'algun dels certificats oficials.

ARTICLE 9-2-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa el beneficiari o beneficiària de la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes o els inscrits en les proves lliures per a l'obtenció d'algun dels certificats oficials a què es refereix l'article 9.2-1.

ARTICLE 9-2-3 Exempcions i bonificacions
 1. Són aplicables als alumnes que fan servir aquest servei les bonificacions i exempcions establertes pels apartats 2 i 3, amb la justificació documental prèvia de la situació que hi dona dret.

 2. Bonificacions

  Tenen una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i els membres de famílies monoparentals.

 3. Exempcions

  Gaudeixen d'exempció en el pagament de la taxa dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes:

  1. Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

  2. Les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.

  3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

  4. Les víctimes d'actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills.

  5. Els membres d'unitats familiars que perceben la renda mínima d'inserció o la renda activa d'inserció.

  6. Les víctimes de violència de gènere.

  7. Els alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d'idiomes per part de l'Administració pública competent en la matèria. Si un alumne es matricula de dos o més idiomes, l'exempció només abasta l'idioma per al qual s'ha concedit la beca. L'exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s'ha concedit la beca.

   A l'efecte de formalització de la matrícula oficial, l'alumne ha d'abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l'import de la taxa mitjançat el procediment de devolució d'ingressos indeguts.

  8. (Derogada)

  9. Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d'honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

  10. Les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i la Adolescència o l'òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

   (Paràgraf derogat)

ARTICLE 9-2-4 Acreditament

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de sol·licitar el servei o la inscripció.

ARTICLE 9-2-5 Quota

L’import de la quota és:

 1. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, per curs: 275,00 euros.

 2. Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, si el curs s’ofereix en dos blocs horaris quadrimestrals, per cada bloc: 137,50 euros.

  2 bis . Matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat en la modalitat no presencial, per cada mòdul: 137,50 euros.

 3. Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell intermedi per a alumnes lliures: 69,00 euros.

 4. Matrícula i drets d’examen del certificat del nivell avançat per a alumnes lliures: 85,00 euros.

 5. L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la matrícula per segona vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,3 a la quota prevista.

 6. L’import de la matrícula i serveis per a alumnes oficials dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la matrícula per tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d’aplicar el coeficient d’1,8 a la quota prevista.

CAPÍTOL III Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya Artículos 9.3.1 a 9.3.6
ARTICLE 9-3-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 9-3-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 9-3-3 Exempcions i bonificacions

(Derogat)

ARTICLE 9-3-4 Acreditació

(Derogat)

ARTICLE 9-3-5 Quota

(Derogat)

ARTICLE 9-3-6 Afectació

(Derogat)

CAPÍTOL IV Capítol IV. Taxa per la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, per la inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la inscripció a la prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors Artículos 9.4.1 a 9.4.5
ARTICLE 9-4-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitja i a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d’arts plàstiques i de disseny, la inscripció a la prova d’accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport i tècnic o tècnica superior d’esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la inscripció a la prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors.

ARTICLE 9-4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

ARTICLE 9-4-3 Exempcions i bonificacions
 1. Són aplicables als membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

 2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els membres d'unitats familiars que percebin la renda mínima d'inserció.

 3. Són exemptes de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

 4. Són exemptes de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d'edat. La condició de persona tutelada o extutelada s'acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o l'òrgan equivalent d'altres comunitats autònomes.

ARTICLE 9-4-4 Acreditació

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

ARTICLE 9-4-5 Quota

L'import de la quota és:

 1. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica: 17,65 euros.

 2. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 17,65 euros.

 3. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i a les formacions esportives de nivell 1: 17,65 euros.

 4. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica: 28,40 euros.

 5. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 28,40 euros.

 6. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 3: 28,40 euros.

 7. Prova per a alumnes que no tenen el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors: 33,75 euros.

CAPÍTOL V Taxa per la inscripció en les proves per a l'obtenció de determinats títols Artículos 9.5.1 a 9.5.5
ARTICLE 9-5-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves següents:

 1. Proves per a l'obtenció del títol de batxiller.

 2. Proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny.

 3. Prova per a l'obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de formació professional.

ARTICLE 9-5-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves corresponents.

ARTICLE 9-5-3 Exempcions i bonificacions
 1. Són aplicables als membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.

 2. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, els subjectes passius que estiguin en situació d'incapacitat permanent total o absoluta.

 3. Són exempts de pagar la taxa exigida, amb la justificació documental prèvia de llur situació, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

ARTICLE 9-5-4 Acreditació

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

ARTICLE 9-5-5 Quota

L'import de la quota és:

 1. En la inscripció a les proves per a l'obtenció del títol de batxiller:

  1.1. Inscripció a les proves, de totes les matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller: 82,05 euros.

  1.2. Inscripció a les proves, per matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller per cada matèria: 7,10 euros.

 2. En la inscripció per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

  2.1. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica: 58,60 euros.

  2.2. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica, per cada mòdul: 8,40 euros.

  2.3. Inscripció a les proves, de la totalitat dels mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior: 82,05 euros

  2.4. Inscripció a les proves, per mòduls solts, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior, per cada mòdul: 11,85 euros.

 3. En la inscripció a la prova per a l’obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de formació professional:

  3.1. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional: 90,00 euros.

  3.2. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional: 125,00 euros.

  3.3. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per crèdit: 13,00 euros.

  3.4. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per crèdit: 18,00 euros.

  3.5. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per unitat formativa: 3,00 euros.

  3.6. Inscripció a la prova per a l’obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional, per unitat formativa: 4,00 euros.

CAPÍTOL VI Taxa per la inscripció en les proves per a l'acreditació de les unitats de competència Artículos 9.6.1 a 9.6.5
ARTICLE 9-6-1 Fet imposable
ARTICLE 9-6-2 Subjecte passiu
ARTICLE 9-6-3 Exempcions i bonificacions
ARTICLE 9-6-4 Acreditació
ARTICLE 9-6-5 Quota
CAPÍTOL VII Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris Artículos 9.7.1 a 9.7.5
ARTICLE 9-7-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la incoació d'un expedient d'homologació de títols o estudis estrangers no universitaris.

ARTICLE 9-7-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l'homologació o la convalidació dels títols o estudis estrangers.

ARTICLE 9-7-3 Exempcions i bonificacions

Són aplicables als membres de famílies nombroses i monoparentals les exempcions i les bonificacions establertes per la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes famílies.

ARTICLE 9-7-4 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment de la presentació de la sol·licitud d'homologació o convalidació. El justificant de pagament de la taxa és un requisit necessari per a la tramitació de l'expedient.

ARTICLE 9-7-5 Quota
 1. Les quotes de la taxa són les següents:

  1.1. Sol·licitud d’homologació a un títol o certificat espanyol o sol·licitud d’expedició de duplicat de credencial d’homologació o convalidació: les quotes són les mateixes que per l’expedició del títol o certificat corresponent o per l’expedició de duplicats de títol, establertes per l’article 9.1-5.

  1.2. Sol·licitud de convalidació per cursos o mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 25,55 euros.

 2. No s'acredita la taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat o graduada en educació secundària.

CAPÍTOL VIII Taxa per la matriculació en els ensenyaments d'idiomes en la modalitat a distància Artículos 9.8.1 a 9.8.5
ARTICLE 9-8-1 Fet imposable

(Suprimit)

ARTICLE 9-8-2 Subjecte passiu

(Suprimit)

ARTICLE 9-8-3 Exempcions i bonificacions

(Suprimit)

ARTICLE 9-8-4 Acreditament

(Suprimit)

ARTICLE 9-8-5 Quota

(Suprimit)

CAPÍTOL IX Taxa per la prestació dels serveis docents de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya en els ensenyaments de grau i de màster adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior Artículos 9.9.1 a 9.9.5
ARTICLE 9-9-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 9-9-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 9-9-3 Exempcions i bonificacions

(Derogat)

ARTICLE 9-9-4 Acreditament

(Derogat)

ARTICLE 9-9-5 Quota

(Derogat)

CAPÍTOL X Disposició aplicable amb caràcter general a totes les taxes del títol IX Artículo 9.10.1
ARTICLE 9-10-1 Exempció
 1. Amb la justificació documental prèvia de llur situació, gaudeixen d'exempció en el pagament de les taxes contingudes en el títol IX d'aquesta llei les persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

 2. Amb la justificació documental prèvia de llur situació, gaudeixen d'exempció en el pagament de les taxes contingudes en el títol IX d'aquesta llei els infants o adolescents en acolliment familiar.

TÍTOL X Entitats jurídiques i mediació familiar Artículos 10.1.1 a 10.1.5
CAPÍTOL I Taxes pels serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques Artículos 10.1.1 a 10.1.5
ARTICLE 10-1-1 Fet imposable

Constitueixen els fets imposables de les taxes els serveis prestats per la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques inclosos en l'article 10.1-4.

ARTICLE 10-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis assenyalats per l'article 10.1-4.

ARTICLE 10-1-3 Acreditació

Les taxes s'acrediten en el moment de la prestació del servei. La justificació del pagament s'exigeix en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 10.1-4 Quota

Les quotes de les taxes són:

 1. Fundacions

  Inscripció de fundacions: 98,30 euros.

  Modificació d'estatuts: 50 euros.

  Modificació del patronat: 28 euros.

  Delegacions de facultats: 54,60 euros.

  Inscripció de fons especials: 54,60 euros.

  Modificació de fons especials: 54,60 euros.

  Fusió i escissió: 82 euros.

  Inscripció de les delegacions de fundacions que actuen a Catalunya regulades per altres lleis de fundacions diferents del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, del 24 d'abril: 81,90 euros.

  Autorització d'actes amb contingut econòmic: 109,20 euros.

  Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 16,40 euros per exercici.

  Revisió de comptes anuals: 77 euros.

  Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros.

  Emissió de llistats: 10,95 euros.

  Declaració responsable: 41 euros.

 2. Associacions i federacions

  Inscripció d'associacions o federacions: 60,10 euros.

  Instrucció de l'expedient de declaració d'utilitat pública: 98,30 euros.

  Modificació d'estatuts: 32,80 euros.

  Lliurament de fotocòpies dels comptes anuals: 16,40 euros per exercici.

  Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros.

  Revisió de comptes de les associacions declarades d'utilitat pública: 77 euros.

  Emissió de llistats: 10,95 euros.

  Inscripció de delegació d'associació estrangera: 54,60 euros.

  Transformació d'una associació en fundació: 55 euros.

 3. Col·legis professionals i consells de col·legis

  Inscripció d'òrgans de govern: 21,85 euros.

  Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros.

  Emissió de llistats: 10,95 euros.

  Declaració d'adequació a la legalitat dels estatuts dels col·legis professionals i consells de col·legis de nova creació: 196,60 euros.

  Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació global dels estatuts dels col·legis professionals i consells de col·legis: 196,60 euros.

  Declaració de l'adequació a la legalitat de la modificació parcial dels estatuts de col·legis professionals i consells de col·legis: 142 euros.

  Declaració d'adequació a la legalitat dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 196,60 euros.

  Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació global dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 196,60 euros.

  Declaració d'adequació a la legalitat de la modificació parcial dels reglaments de col·legis i consells de col·legis: 142 euros.

  Delegació de funcions i apoderaments: 54,60 euros.

  Obertura i tancament de delegacions territorials: 98,30 euros.

  Fusió i escissió: 142 euros.

 4. Acadèmies

  Inscripció d'òrgans de govern: 21,85 euros.

  Emissió de certificats, notes simples i còpies certificades: 11 euros.

  Emissió de llistats: 10,95 euros.

  Declaració d'adequació a la legalitat dels estatuts i llurs modificacions: 142 euros.

 5. Mediació en l'àmbit del dret privat

  Homologació de cursos de mediadors: 98,30 euros.

  Renovació de l'homologació: 54,60 euros.

 6. Parelles estables

  Inscripció de l'existència, modificació i extinció: 30 euros.

  Emissió de certificacions: 11 euros.

ARTICLE 10-1-5 Bonificacions
TÍTOL XI Esport Artículos 11.1.1 a 11.1.5
CAPÍTOL I Taxa pels serveis prestats pel Consell Català de l’Esport Artículos 11.1.1 a 11.1.5
ARTICLE 11-1-1 Fet imposable

Constitueixen els fets imposables de la taxa els serveis prestats pel Consell Català de l’Esport inclosos en l’article 11.1-4.

ARTICLE 11-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten els serveis a què fa referència l’article 11.1-4.

ARTICLE 11-1-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei. La justificació del pagament s’exigeix en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 11-1-4 Quota

Les quotes de la taxa són les següents:

 1. Escola Catalana de l’Esport

  1.1. Certificat de primer nivell en període transitori: 20 euros.

  1.2. Certificat de segon nivell en període transitori: 40 euros.

  1.3. Certificat de tercer nivell en període transitori: 60 euros.

  1.4. Duplicat de certificats de qualsevol nivell: 20 euros.

  1.5. Duplicat de certificat de formació continuada: 20 euros.

 2. Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya

  2.1. Certificat de reconeixement de cursos impartits per altres entitats: 60 euros.

  2.2. Duplicat de document del Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya o de qualsevol procediment vinculat (habilitació, validació): 20 euros.

ARTICLE 11.1-5 Bonificacions

L’import de la taxa pels serveis a què fa referència l’article 11.1-4 resta reduït en un 50% en el cas que els interessats presentin les sol·licituds per mitjans telemàtics i s’hagin implantat els sistemes informàtics que possibilitin la prestació dels serveis per vies telemàtiques.

TÍTOL XII Fauna, natura i medi ambient Artículos 12.1.1 a 12.26.5
CAPÍTOL I Taxa per l’expedició de llicències de caça i matrícules d’àrees de caça Artículos 12.1.1 a 12.1.6
ARTICLE 12-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació de serveis administratius inherents a l’expedició de llicències i matrícules que, d’acord amb la legislació vigent, són necessaris per a practicar la caça i que s’especifiquen en l’article 12.1-5.

ARTICLE 12-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l’expedició de la llicència i la matrícula per a la caça.

ARTICLE 12-1-3 Exempcions
 1. Resten exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d'expedició de llicències de caça els subjectes passius majors de 65 anys i els guardes de reserves de fauna i els agents rurals adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge que per raons dels serveis que els són propis requereixen l'ús d'armes de caça.

 2. Són exemptes de pagament de matrícula les àrees privades de caça que tinguin una superfície afectada com a mínim en un 25% pels incendis forestals produïts durant l'any anterior, d'acord amb la informació que consta a la Direcció General del Medi Natural.

ARTICLE 12-1-4 Acreditament

L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència i la matrícula per a la caça, però pot ésser exigida la justificació de l’ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 12-1-5 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Llicències de caça

  1.1. Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant quinze dies seguits a tot el territori de Catalunya: 10,00 euros.

  1.2. Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 21,50 euros.

  1.3. Per a caçar per qualsevol procediment autoritzat tret d'armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya: 10,75 euros.

  1.4. Per a tenir canilles: 40,00 euros.

  1.5. (Suprimit)

  1.6. Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant tres anys seguits a tot el territori de Catalunya: 70 euros.

  1.7. Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant cinc anys seguits a tot el territori de Catalunya: 116,5 euros.

 2. Matrícules àrees de caça

  La quota és constituïda per un import equivalent al 15% de la renda cinegètica de l’àrea de caça, d’acord amb els barems següents:

  2.1. Àrees de caça

  – Amb caràcter general, 1,50 euros per hectàrea i any. S’integren dins d’aquest grup les àrees de caça que tenen un aprofitament d’espècies de caça menor i/o caça major.

  – Quan el titular de l’àrea de caça és una associació sense ànim de lucre correspon una quota de 0,50 euros per hectàrea i any.

  2.2. Àrees de caça amb aprofitament principal d’ocells aquàtics

  – Amb caràcter general, 4,0 euros per hectàrea i any.

  – Quan el titular de l’àrea de caça és una associació sense ànim de lucre correspon una quota d’1,15 euros per hectàrea i any.

  2.3. Àrees de caça amb reglamentació especial (per a tota l’àrea) i àrees de caça major tancades, 4,50 euros per hectàrea i any.

  2.4. Excepte en les àrees de caça els titulars de les quals siguin associacions sense ànim de lucre, la quota corresponent a la matrícula de l’àrea no pot ésser inferior a 220,87 euros.

  2.5. Correspon als titulars de les àrees de caça el pagament de la taxa.

  2.6. Són exemptes de pagament de matrícula les àrees de caça que tinguin una superfície forestal afectada com a mínim en un 25% pels incendis forestals produïts durant l’any anterior, d’acord amb la informació que consti a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

 3. (Suprimit)

ARTICLE 12-1-6 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a la conservació d’aquest recurs cinegètic a les partides corresponents del departament competent en matèria de medi natural, i a les partides corresponents del Consell General d’Aran els derivats de les llicències de caça expedides pel Consell General d’Aran.

CAPÍTOL II Taxes pels permisos de caça major i menor a les zones de caça controlada Artículos 12.2.1 a 12.2.6
ARTICLE 12-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’atorgament de permisos de caça major i menor en les zones de caça controlada del territori de Catalunya.

ARTICLE 12-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els caçadors a qui són adjudicats els permisos corresponents, segons la tipologia de local o no local, per a caçar ocells aquàtics i caça major, excepte el senglar, en les zones de caça controlada.

ARTICLE 12-2-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de l’adjudicació del permís, excepte en el cas del mascle de més de vuit anys de cabra salvatge, en què s’acredita mitjançant la quota fixa o d’entrada que s’acredita en el moment de l’adjudicació del permís i la quota variable o complementària que s’acredita en el moment de ferir o abatre la peça.

ARTICLE 12-2-4 Quota

La quota de la taxa de cada permís de caça s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

1.1. En el cas de caçador o caçadora local, que és la persona que té el veïnatge administratiu en algun dels termes municipals als quals pertany la zona de caça controlada corresponent, el propietari o propietària d'un mínim de cinc hectàrees de terreny rústic dins la dita zona de caça controlada, i el que sigui soci de la societat de caçadors amb un mínim de cinc anys de soci:

Ocells aquàtics: 25 euros per temporada.

Porc senglar: 5 euros per temporada. Caça menor: 5 euros per temporada.

Cabra salvatge

Femella de cabra salvatge: 31,50 euros.

Cabra salvatge menor d'un any: 15,75 euros.

Mascle d'1 a 5 anys de cabra salvatge: 63,00 euros.

Mascle de més de 5 anys, i fins a 8, de cabra salvatge: 210 euros.

Mascle de més de 8 anys de cabra salvatge:

Quota fixa: 210 euros.

Quota variable, d'acord amb la taula següent:

Punts Euros
204 o menys 0,00
Bronze 205 356,56
206 383,00
207 409,52
208 436,00
209 462,48
210 489,05
211 515,55
212 541,65
213 568,51
214 594,99
Plata 215 639,18
216 692,73
217 745,69
218 798,71
219 847,49
220 904,66
221 957,68
222 1.010,69
223 1.064,28
224 1.117,24
Or 225 1.205,61
226 1.276,28
227 1.346,90
228 1.418,13
229 1.488,82
230 1.559,44
231 1.630,15
232 1.700,77
233 1.772,04
234 1.842,71
235 1.913,33
236 2.001,68
237 2.091,20
238 2.178,90
239 2.267,22
240 2.355,57
241 2.444,44
242 2.532,77
243 2.621,12
244 2.709,38
245 2.798,31
246 2.886,64
247 2.974,99
248 3.063,31
249 3.152,18
250 3.240,51
251 3.328,84
252 3.417,16
253 3.506,10
254 3.594,40
255 3.682,73
256 3.771,08
257 3.859,97
258 3.948,32
259 4.036,62
260 4.124,95
261 en endavant 4.124,95 més 177,30 euros per punt

Mascle de daina: 36,75 euros.

Femella de daina: 5,25 euros.

Mascle de mufló: 36,75 euros.

Femella de mufló: 5,25 euros.

Mascle d'isard: 52,50 euros.

Femella d'isard: 42 euros.

Mascle de cabirol: 21 euros.

Femella de cabirol: 5,25 euros.

Mascle de cérvol: 52,50 euros.

Femella de cérvol: 15,75 euros.

1.2. En el cas de caçador no local:

Ocells aquàtics: 50 euros per temporada.

Porc senglar: 10 euros per temporada. Caça menor: 10 euros per temporada.

Cabra salvatge

Femella de cabra salvatge: 63 euros.

Cabra salvatge menor d'un any: 31,50 euros.

Mascle d'1 a 5 anys de cabra salvatge: 126 euros.

Mascle de més de 5 anys, i fins a 8, de cabra salvatge: 420 euros.

Mascle de més de 8 anys de cabra salvatge:

Quota fixa: 420 euros.

Quota variable, d'acord amb la taula següent:

Punts Euros
204 o menys 0,00
Bronze 205 713,12
206 766,00
207 819,04
208 872,00
209 924,97
210 978,10
211 1.031,10
212 1.083,31
213 1.137,02
214 1.189,99
Plata 215 1.278,35
216 1.385,45
217 1.491,38
218 1.597,43
219 1.694,97
220 1.809,32
221 1.915,37
222 2.021,38
223 2.128,56
224 2.234,48
Or 225 2.411,22
226 2.552,55
227 2.693,80
228 2.836,26
229 2.977,63
230 3.118,88
231 3.260,29
232 3.401,54
233 3.544,09
234 3.685,42
235 3.826,66
236 4.003,36
237 4.182,40
238 4.357,79
239 4.534,45
240 4.711,14
241 4.888,88
242 5.065,54
243 5.242,23
244 5.418,76
245 5.596,63
246 5.773,28
247 5.949,97
248 6.126,62
249 6.304,37
250 6.481,02
251 6.657,67
252 6.834,32
253 7.012,19
254 7.188,80
255 7.365,46
256 7.542,15
257 7.719,94
258 7.896,63
259 8.073,24
260 8.249,89
261 en endavant 8.249,89 més 354,60 euros per punt

Mascle de daina: 73,50 euros.

Femella de daina: 10,50 euros.

Mascle de mufló: 73,50 euros.

Femella de mufló: 10,50 euros.

Mascle d'isard: 105 euros.

Femella d'isard: 84 euros.

Mascle de cabirol: 42 euros.

Femella de cabirol: 10,5 euros.

Mascle de cérvol: 105 euros.

Femella de cérvol: 31,50 euros.

ARTICLE 12-2-5 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a garantir un funcionament correcte de les zones de caça controlada i a establir un aprofitament cinegètic racional.

ARTICLE 12.2-6 Exempcions
 1. Els caçadors que participen en les caceres autoritzades excepcionalment per a capturar cérvols, daines i muflons dins de les zones de caça controlada per tal de controlar els danys que aquestes espècies han causat o poden causar resten exempts de pagar les quotes d'entrada i complementàries dels exemplars abatuts d'aquestes espècies.

 2. Els caçadors que participen en les caceres autoritzades amb batudes per a capturar cabirols, cérvols, daines i muflons dins de les zones de caça controlada per tal de controlar els danys que aquestes espècies han causat o poden causar resten exempts de pagar les quotes d'entrada i complementàries dels exemplars abatuts d'aquestes espècies.

CAPÍTOL III Taxa pels permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i reserves de caça Artículos 12.3.1 a 12.3.6
ARTICLE 12-3-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'atorgament de permisos de caça major i menor dins les reserves nacionals de caça i les reserves de caça del territori de Catalunya.

ARTICLE 12-3-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones a qui són adjudicats els permisos corresponents per caçar dins les reserves nacionals de caça i les reserves de caça.

ARTICLE 12-3-3 Acreditació

La taxa s'acredita en els termes següents:

La quota fixa o d'entrada s'acredita en el moment de l'adjudicació del permís.

La quota variable o complementària s'acredita en el moment de ferir o abatre la peça.

ARTICLE 12-3-4 Quota
 1. La quota fixa o d'entrada s'exigeix d'acord amb les tarifes següents:

  1.1. (Derogat)

  1.2. Ocells aquàtics:

  Ocells aquàtics: 218,95 euros.

  1.3. Cabirol:

  Caça selectiva:

  De femelles: 26,76 euros.

  De mascles: 87,72 euros.

  Caça de trofeu:

  De mascles: 163,80 euros.

  1.4. Isard:

  Caça selectiva: 138,00 euros.

  Caça de trofeu: 403,00 euros.

  1.5. Cabra salvatge:

  Caça selectiva:

  De femelles i cries: 54,60 euros.

  De mascles: 491,95 euros.

  Caça de trofeu: 656,29 euros.

  1.6. Cérvol:

  Caça selectiva:

  De femelles i mascles de primer any: 53,24 euros.

  De mascles: 109,53 euros.

  Caça de trofeu: 421 euros.

  1.7. Daina:

  Caça selectiva:

  De femelles i de mascles de primer any: 50,00 euros.

  De mascles més grans d'un any: 98,00 euros.

  Caça de trofeu: 300,00 euros.

  1.8. Mufló:

  Caça selectiva:

  De femelles: 44,05 euros.

  De mascles: 94,35 euros.

  Caça de trofeu: 300,00 euros.

 2. La quota variable o complementària s'exigeix d'acord amb les tarifes següents:

  2.1. Cabirol:

  Caça selectiva per peça ferida o no cobrada: 40,00 euros.

  Caça selectiva de femelles: 47,00 euros.

  Caça selectiva de mascles: 96,00 euros.

  Si la peça supera els 95 punts s'ha de valorar com a trofeu.

  Caça de trofeu:

  Per peça ferida i no cobrada: 229,89 euros.

  Per peça cobrada:

  Punts Euros
  Fins a 95 133,95
  de 95 fins a 100 229,89
  101 257,40
  102 285,01
  103 312,52
  104 340,13
  105 367,64
  106 395,20
  107 422,76
  108 461,03
  109 497,64
  110 534,51
  111 571,32
  112 617,19
  113 663,16
  114 709,12
  115 755,04
  116 800,96
  117 856,08
  118 911,09
  119 966,21
  120 1.021,44
  121 1.076,45
  122 1.131,62
  123 1.186,64
  124 1.241,92
  125 1.297,09
  126 1.351,90
  127 1.463,80
  128 1.574,09
  129 1.684,28
  130 1.794,47
  131 1.904,71
  132 2.015,05
  133 2.125,08
  134 2.235,32
  135 2.347,12
  Més de 135 2.347,12 més 138,01 per punt addicional

  2.2. Isard:

  Caça selectiva:

  Per peça cobrada: 158,00 euros.

  Per peça ferida o no cobrada: 143,00 euros.

  Si la peça supera els 75 punts s'ha de valorar com a trofeu.

  Caça de trofeu:

  Per peça ferida i no cobrada: 183,98 euros.

  Per peça cobrada:

  Punts Euros
  fins a 75 183,98
  76 202,33
  77 220,74
  78 239,15
  79 257,40
  80 275,81
  81 294,27
  82 312,52
  83 331,03
  84 349,18
  85 367,64
  86 422,76
  87 479,44
  88 534,51
  89 589,63
  90 644,75
  91 699,82
  92 755,04
  93 810,11
  94 865,12
  95 920,35
  96 993,88
  97 1.067,25
  98 1.140,72
  99 1.214,15
  100 1.287,73
  101 1.381,28
  102 1.473,06
  103 1.564,78
  104 1.656,62
  105 1.748,50
  Més de 105 1.748,50 més 110,50 per punt addicional

  2.3. Cabra salvatge:

  Caça selectiva de femelles i cries:

  Per peça cobrada: 46,12 euros.

  Per peça ferida i no cobrada: 46,12 euros.

  Caça selectiva de mascles (més de 5 anys i fins a 204 punts):

  Per peça ferida i no cobrada: 413,40 euros.

  Per peça cobrada: variable

  Punts Euros
  Fins a 165 461,03
  166 470,34
  167 479,44
  168 488,70
  169 497,64
  170 507,00
  171 516,31
  172 525,20
  173 534,51
  174 543,71
  175 552,97
  176 571,32
  177 589,63
  178 608,09
  179 626,39
  180 644,75
  181 663,16
  182 681,56
  183 699,82
  184 718,22
  185 736,68
  186 755,04
  187 773,34
  188 791,70
  189 810,11
  190 828,52
  191 846,82
  192 865,12
  193 883,69
  194 901,89
  195 920,35
  196 966,21
  197 1.012,13
  198 1.058,04
  199 1.103,96
  200 1.149,99
  201 1.195,95
  202 1.241,92
  203 1.287,73
  204 1.333,75

  Si la peça supera els 204 punts, s'ha de valorar com a trofeu.

  Caça de trofeu:

  Per peça ferida i no cobrada: 551,30 euros.

  Per peça cobrada:

  Punts Euros
  Bronze 205 1.473,06
  206 1.541,80
  207 1.610,75
  208 1.679,61
  209 1.748,50
  210 1.817,56
  211 1.886,46
  212 1.954,32
  213 2.024,15
  214 2.093,00
  Plata 215 2.207,87
  216 2.347,12
  217 2.484,82
  218 2.622,67
  219 2.760,42
  220 2.898,12
  221 3.036,02
  222 3.173,82
  223 3.313,13
  224 3.450,88
  Or 225 3.680,61
  226 3.864,33
  227 4.047,94
  228 4.233,16
  229 4.416,93
  230 4.600,54
  231 4.784,42
  232 4.968,03
  233 5.153,36
  234 5.337,07
  235 5.520,68
  236 5.750,37
  237 5.983,12
  238 6.211,14
  239 6.440,82
  240 6.670,51
  241 6.901,60
  242 7.131,23
  243 7.360,91
  244 7.590,39
  245 7.821,63
  246 8.051,26
  247 8.281,00
  248 8.510,63
  249 8.741,72
  250 8.971,35
  251 9.200,98
  252 9.430,67
  253 9.661,86
  254 9.891,49
  255 10.121,12
  256 10.350,81
  257 10.581,95
  258 10.811,63
  259 11.041,21
  260 11.270,90
  Més de 260 11.270,90 més 461,03 per punt addicional

  2.4. Cérvol:

  Caça selectiva de femelles i mascles de primer any:

  Per peça cobrada: 58,00 euros.

  Per peça ferida i no cobrada: 19,00 euros.

  Caça selectiva de mascles de més d'un any.

  Per peça cobrada fins a 75 punts: 95,00 euros.

  Per peça cobrada entre 76 i 100 punts: 138,00 euros.

  Per peça cobrada entre 101 i 140 punts: 350,00 euros.

  Si la peça supera els 140 punts s'ha de valorar com a trofeu.

  Caça de trofeu:

  Per peça ferida i no cobrada: 183,98 euros.

  Per peça cobrada:

  Punts Euros
  Fins a 140 461,03
  141 479,44
  142 497,64
  143 516,31
  144 534,51
  145 552,97
  146 571,32
  147 589,63
  148 608,09
  149 626,39
  150 644,75
  151 663,16
  152 681,56
  153 699,82
  154 718,22
  155 736,68
  156 755,04
  157 773,34
  158 791,70
  159 810,11
  160 828,52
  161 865,12
  162 901,89
  163 1.030,38
  164 1.067,25
  165 1.103,96
  166 1.140,72
  167 1.177,54
  168 1.214,15
  169 1.250,96
  170 1.287,73
  171 1.324,39
  172 1.454,60
  173 1.491,31
  174 1.528,12
  175 1.564,78
  176 1.601,60
  177 1.638,31
  178 1.675,13
  179 1.711,79
  180 1.748,50
  181 1.913,91
  182 1.987,44
  183 2.060,92
  184 2.134,39
  185 2.207,87
  186 2.301,16
  187 2.392,94
  188 2.484,82
  189 2.576,86
  190 2.668,64
  191 2.815,64
  192 2.962,44
  193 3.109,50
  194 3.258,01
  195 3.405,01
  196 3.588,68
  197 3.772,39
  198 3.956,16
  199 4.141,33
  200 4.325,05
  201 4.600,54
  202 4.876,20
  203 5.153,36
  204 5.428,85
  205 5.704,50
  206 6.073,29
  207 6.440,82
  208 6.808,26
  209 7.177,09
  210 7.544,42
  Més de 210 7.544,42 més 461,03 per punt addicional

  2.5. Daina:

  Caça selectiva:

  De femelles i de mascles de primer any: 69,00 euros.

  De mascles de més d'un any: 137,00 euros.

  Caça de trofeu:

  Per peça ferida i no cobrada: 79,25 euros.

  Per peça cobrada: 171,70 euros.

  2.6. Mufló:

  Caça selectiva:

  De femelles: 66,09 euros.

  De mascles: 132,08 euros.

  Caça de trofeu:

  Per peça ferida i no cobrada: 79,25 euros.

  Per peça cobrada: 171,70 euros.

  2.7. L'establiment i la modificació de les fórmules per al càlcul de la puntuació corresponent a cada peça cobrada, per tal de determinar la quantia de la quota variable o complementària de la taxa, es fan mitjançant ordre o ordres del conseller o consellera del departament competent en matèria de caça, amb l'informe favorable de la Intervenció Delegada i del departament competent en matèria d'economia i hisenda. En l'expedient d'elaboració de l'ordre o les ordres ha de constar una memòria econòmica en la qual s'ha de justificar que la fórmula compleix el principi d'equivalència de l'article 1.2-8. Les fórmules que s'estableixin s'han d'equiparar, de la manera que sigui possible, a les fórmules internacionals fixades pel Consell Internacional de la Caça, però la puntuació que en resulti és independent de les puntuacions oficials d'homologació i en limita els efectes a la liquidació de la quota de la taxa, sens perjudici que altres normes, actes o contractes es puguin remetre també a les fórmules de l'ordre o ordres esmentades.

ARTICLE 12-3-5 Exempcions i bonificacions
 1. Els caçadors i les caçadores locals tenen una bonificació del 80% de la quota fixa o d'entrada, excepte de la quota de caça menor i porc senglar.

 2. Els caçadors i caçadores locals tenen una bonificació del 80% de les tarifes de la quota variable o complementària establertes per a la cacera selectiva de totes les espècies i una bonificació del 40% de les tarifes de la quota variable o complementària establertes per a la cacera de trofeu de totes les espècies.

 3. Són caçadors i caçadores locals, als efectes de l'aplicació d'aquesta taxa, les persones que tenen el veïnatge administratiu en algun dels termes municipals als quals pertany la reserva corresponent i els propietaris d'un mínim de cinc hectàrees de terreny rústic dins la dita reserva.

 4. Els caçadors que fan servir bales que no contenen plom durant les caceres de caça major per acostament tenen una bonificació del 10% de les tarifes de la quota variable o complementària de totes les espècies.

 5. Els propietaris de terrenys inclosos en reserves nacionals de caça tenen una bonificació del 50% de la quota fixa o d'entrada, excepte en la quota de caça menor i porc senglar, dels permisos que els corresponguin i subhastin.

 6. Els caçadors que participin en les caceres autoritzades excepcionalment per a capturar cérvols, daines i muflons dins de les reserves nacionals de caça per tal de controlar els danys que aquestes espècies hagin causat o puguin causar resten exempts de pagar les quotes d'entrada i complementàries dels exemplars abatuts d'aquestes espècies.

 7. Els caçadors que participin en les caceres autoritzades amb batudes per a capturar cabirols, cérvols, daines i muflons dins de les reserves nacionals de caça per tal de controlar els danys que aquestes espècies hagin causat o puguin causar resten exempts de pagar les quotes d'entrada i complementàries dels exemplars abatuts d'aquestes espècies.

ARTICLE 12-3-6 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a garantir un funcionament correcte de les reserves nacionals de caça i de les reserves de caça, i a establir un aprofitament cinegètic racional.

CAPÍTOL IV Taxa per l'expedició de la llicència per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes Artículos 12.4.1 a 12.4.6
ARTICLE 12-4-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de la llicència que, d'acord amb la legislació vigent, és necessària per a practicar la immersió amb escafandre autònom i sense mitjans de respiració artificial a la reserva natural parcial marina de les Medes.

 2. També constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'amarratge d'embarcacions per a fer immersions o altres activitats recreatives a les boies instal·lades a la reserva natural parcial marina de les Medes.

ARTICLE 12-4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa:

 1. En el supòsit 1 de l'article 12.4-1, les persones físiques que practiquen l'activitat per a la qual se sol·licita l'expedició de la llicència.

 2. En el supòsit 2 de l'article 12.4-1, les persones físiques que volen amarrar als punts d'amarratge habilitats per a les embarcacions d'usuaris particulars a la reserva natural parcial marina de les Medes i les empreses de transport de passatge que disposen de les autoritzacions necessàries per a gestionar aquesta activitat.

ARTICLE 12-4-3 Exempcions

Són exempts del pagament de la taxa:

 1. Les immersions i l'amarratge fets en el marc de projectes de recerca, seguiment i monitoratge autoritzats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

 2. Les immersions i l'amarratge fets en compliment d'activitats promogudes per l'òrgan gestor de la reserva natural parcial marina de les Medes i zona perifèrica o per entitats externes que tinguin per objecte la promoció o la difusió dels valors de l'espai i l'educació ambiental, sempre que no tingui finalitat lúdica o lucrativa.

 3. El guiatge d'usuaris en les activitats d'immersió si aquest guiatge és obligatori en el marc de l'activitat acomplerta.

 4. L'amarratge fet per a les tasques de manteniment de boies.

ARTICLE 12-4-4 Acreditament
 1. En el supòsit 1 de l'article 12.4-1, la taxa s'acredita en el moment de presentació de la sol·licitud de llicència, en el cas de sol·licitud efectuada per persones físiques. En el cas de sol·licitud de llicència efectuada per centres d'immersió que disposen d'autorització per a gestionar activitats per a la pràctica d'immersió, la taxa s'acredita el primer dia de cada mes amb la liquidació del còmput de llicències atorgades en el mes anterior.

 2. En el supòsit 2 de l'article 12.4-1, la taxa s'acredita en el moment de produir-se l'amarratge o en el moment de presentar la sol·licitud de reserva d'amarratge en el cas d'empreses de transport de passatgers i en el cas d'abonaments anuals.

ARTICLE 12-4-5 Quota
 1. En el supòsit 1 de l'article 12.4-1, la quota per cada llicència és la següent:

  1. Llicència d'immersió amb escafandre autònom: 5,10 euros per immersió.

  2. Llicència d'immersió per mitjà de centres autoritzats per a la gestió d'activitats d'immersió sense mitjans de respiració artificial: 2,90 euros per immersió.

 2. En el supòsit 2 de l'article 12.4-1, la quota per cada amarrament és la següent:

  1. Amarrament puntual a les boies destinades a usuaris particulars:

 3. Boia vermella o taronja, embarcacions amb una eslora de fins a 9 m: 8 euros per mig dia (des de la sortida del sol fins a les 14.00 h i des de les 14.00 h fins a la posta del sol).

 4. Boia blanca, embarcacions amb una eslora d'entre 9 i 16 m: 12 euros per mig dia (des de la sortida del sol fins a les 14.00 h i des de les 14.00 h fins a la posta del sol).

  1. Amarrament anual a les boies destinades a usuaris particulars:

 5. Boia vermella o taronja, embarcacions amb una eslora de fins a 9 metres: 102 euros anuals.

 6. Boia blanca, embarcacions amb una eslora d'entre 9 i 16 metres: 122 euros anuals.

  Aquesta modalitat no garanteix l'ús de la boia i l'amarrament està condicionat al fet que hi hagi boies disponibles.

  1. Amarrament a les boies destinades a empreses de transport de passatgers:

 7. Boia Cr1, embarcacions amb una eslora inferior a 12 metres: 20 euros per una reserva de 30 minuts.

 8. Boia Cr2, embarcacions amb una eslora d'entre 12 i 25 metres: 80 euros per una reserva de 30 minuts.

ARTICLE 12-4-6 Afectació

La taxa té caràcter finalista i els ingressos que en deriven s'afecten al finançament del cost dels serveis prestats a la reserva natural parcial marina de les Medes i zona perifèrica.

CAPÍTOL V Taxa pels permisos per fotografiar o filmar fauna salvatge des d'un observatori fix de fauna salvatge situat en terrenys d'una reserva nacional de caça Artículos 12.5.1 a 12.5.4
ARTICLE 12-5-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'atorgament de permisos per utilitzar un observatori fix de fauna salvatge dins les reserves nacionals de caça i les reserves de caça amb la finalitat de fotografiar o filmar fauna salvatge.

ARTICLE 12-5-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones adjudicatàries dels permisos corresponents que utilitzen un observatori fix de fauna salvatge dins les reserves nacionals de caça i les reserves de caça amb la finalitat de fotografiar o filmar fauna salvatge.

ARTICLE 12-5-3 Acreditació

La taxa s'acredita quan s'utilitza l'observatori fix per a fotografiar o filmar fauna salvatge.

ARTICLE 12-5-4 Quota

La quota de la taxa és:

Pel permís d'un dia: 133,95 euros.

Per cada dia de més: 89,35 euros.

Per grups, fins a 6 persones, durant 2 h: 133,95 euros.

CAPÍTOL VI Taxa per la llicència per a la recol·lecció de tòfones Artículos 12.6.1 a 12.6.4
ARTICLE 12-6-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei que es defineix a l'article 12.6-4.

ARTICLE 12-6-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a qui es presta el servei que s'esmenta a l'article 12.6-4.

ARTICLE 12-6-3 Acreditació

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

ARTICLE 12-6-4 Quota

La quota de la taxa per la llicència per a recol·lectar tòfones és de 29,45 euros.

CAPÍTOL VII Taxa per l’ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l’ocupació dels camins ramaders classificats Artículos 12.7.1 a 12.7.6
ARTICLE 12.7-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’ocupació de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l’ocupació dels camins ramaders classificats en virtut de l’atorgament de les concessions o les autoritzacions pertinents.

ARTICLE 12.7-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten l’ocupació dels terrenys forestals i dels camins ramaders classificats.

ARTICLE 12.7-3 Exempció
 1. Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres ens públics territorials o institucionals, incloses les corporacions de dret públic, resten exempts de les taxes a què fa referència l’article 12.7-1 si presenten la sol·licitud d’ocupació en el marc de la prestació d’un servei públic.

 2. Resten exemptes de les taxes a què fa referència l’article 12.7-1 les persones autoritzades d’una ocupació que no comporti un benefici econòmic o, en cas que existeixi aquest benefici, quan l’ocupació suposi condicions o contraprestacions que l’anul·lin o el facin irrellevant.

ARTICLE 12.7-4 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment que s’atorga la concessió o l’autorització per l’ocupació respecte a l’anualitat en curs. En les anualitats successives l’acreditament es produeix l’1 de gener de cada any.

ARTICLE 12.7-5 Quota
 1. La quota de la taxa de les ocupacions de terrenys forestals propietat de la Generalitat i l’ocupació dels camins ramaders classificats es determina aplicant els criteris generals de valoració següents:

  1. El valor del terreny ocupat, que s’obté tenint en compte l’àmbit de protecció de l’espai en què s’ubiqui, els valors dels terrenys confrontants i el benefici esperat pel subjecte passiu.

  2. Els danys sobre els diferents valors ambientals i sobre els aprofitaments del camí ramader o de la forest, i també els usos que es puguin veure afectats per l’ocupació o concessió.

 2. S’han d’aplicar els paràmetres específics de valoració següents:

  1. Instal·lació d’esteses aèries de línies elèctriques, telefòniques i altres línies de naturalesa similar, amb sobrevol de la línia: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats de sobrevol, amb part proporcional d’ocupació de suports, pals o torres i elements auxiliars. Als efectes del càlcul de la quota, en el cas de línies elèctriques, la superfície es determina considerant l’amplada del corredor definida en l’annex 2 del Decret 268/1996, del 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. En cap cas l’amplada considerada pot ésser inferior a dos metres. Quan l’estesa travessi de manera perpendicular un camí ramader, la longitud mínima és l’amplada d’atermenament, o si no, la de classificació del camí ramader. Els suports, transformadors i altres elements accessoris de les línies elèctriques s’entenen inclosos sempre que la base o la seva projecció quedi inclosa en la superfície esmentada. En cas contrari, es computa la superfície addicional amb la mateixa quota.

  2. Parcs eòlics: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats de sobre-vol de l’aerogenerador i part proporcional de la superfície de suports. Les línies d’evacuació necessàries s’han de valorar a part, tant si són línies aèries com soterrades, i també les subestacions de transformació i les vies d’accés que tinguin un ús privatiu. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície correspon a la que ocupa la projecció de les aspes en tot el seu recorregut.

  3. Antenes, pals i altres suports d’elements de mesura o per a la reemissió de senyals:

   c.1) Torres anemomètriques: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat d’ocupació de torre amb tots els seus elements inclosos, excepte les línies elèctriques de subministrament o escomeses, que s’han de valorar a part, tant si són línies aèries com soterrades.

   c.2) Torres per a antenes de reemissió de telefonia mòbil: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat d’ocupació de torre amb el seu recinte. La connexió necessària s’ha de valorar a part, tant si són línies aèries com soterrades.

   c.3) Antenes de reemissió de ràdio i televisió: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat d’ocupació de torre amb el seu recinte. Les connexions necessàries s’han de valorar a part, tant si són línies aèries com soterrades.

  4. Esteses de línies elèctriques subterrànies, canonades soterrades d’aigua o gas i altres instal·lacions subterrànies: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metres quadrats de superfície, amb part proporcional d’ocupació de registres i elements auxiliars. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície és la projecció superficial de la conducció, incrementada en l’amplada necessària per a l’execució i manteniment de la instal·lació. L’amplada mínima és la necessària per al manteniment de la línia mateixa, que mai no ha d’ésser inferior a 0,60 metres. Quan l’estesa travessi de manera perpendicular un camí ramader, la longitud mínima serà l’amplada d’atermenament, o si no, la de classificació del camí ramader.

  5. Cartells i senyals informatius, indicatius i publicitaris: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per unitat calculada en metres quadrats del cartell. La superfície mínima de còmput és d’un metre quadrat.

  6. Basses de regulació i d’abastament d’aigua: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats ocupats.

  7. Altres instal·lacions amb ocupació superficial com dipòsits, subestacions elèctriques o similars: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats ocupats. Les connexions necessàries, fora del recinte ocupat, s’han de valorar a part, com línies aèries o soterrades, o canonades segons els casos.

  8. Dipòsit de materials de construcció o d’un altre tipus i àrees d’estacionament de vehicles o maquinària: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats ocupats. Les connexions necessàries s’han de valorar a part, com línies aèries o soterrades. No s’hi inclou la tanca.

  9. Construcció d’accessos a finques confrontants: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, en funció dels metres quadrats ocupats. No s’hi inclou la tanca. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície és la projecció de tota l’àrea afectada per les obres, inclosos els talussos de desmunt i terraplè.

  10. Usos recreatius privatius, càmpings i altres usos similars:

   j.1) Usos recreatius amb tanca: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat d’ocupació o servitud. Als efectes del càlcul de la quota, la superfície és el perímetre del recinte tancat. S’hi inclouen les edificacions i infraestructures autoritzades a l’interior del recinte sempre que no representin percentatges superiors al 5% del total.

   j.2) Usos recreatius sense tanca: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat ocupat. A efectes del càlcul de la quota, la superfície és l’àrea directament afectada per l’ús recreatiu privatiu. S’hi inclouen les infraestructures autoritzades a l’interior del recinte, però s’han de valorar les edificacions i els recintes tancats a part.

  11. Ocupacions per cultius agrícoles: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat ocupat o superfície de conreu. No s’hi inclouen tanques.

  12. Pedreres i activitats extractives: la taxa s’estableix, amb caràcter anual, per metre quadrat ocupat.

 3. La quota de la taxa es determina per l’aplicació de les bases imposables i els tipus de gravamen següents:

  1. Instal·lació d’esteses aèries de línies elèctriques, telefòniques i altres línies de naturalesa similar, amb sobre-vol de la línia: 0,20 euros/m2/any.

  2. Parcs eòlics: 0,80 euros/m2/any.

  3. Antenes, pals i altres suports d’elements de mesura o per a la reemissió de senyals:

   c.1) Torres anemomètriques: 900,00 euros/ut/ any.

   c.2) Torres per a antenes de reemissió de telefonia mòbil: 4.000,00 euros/ut/ any.

   c.3) Antenes de reemissió de ràdio i televisió: 3.000,00 euros/ut/ any.

  4. Esteses de línies elèctriques subterrànies, canonades soterrades d’aigua o gas i altres instal·lacions subterrànies: 0,20 euros/m2/any.

  5. Cartells i senyals informatius, indicatius i publicitaris: 50,00 euros/m² de cartell/any.

  6. Basses de regulació i d’abastament d’aigua: 2,00 euros/m²/any.

  7. Altres instal·lacions amb ocupació superficial com dipòsits, subestacions elèctriques o similars: 5,00 euros/m²/any.

  8. Dipòsit de materials de construcció o d’un altre tipus i àrees d’estacionament de vehicles o maquinària: 0,10 euros/m²/any.

  9. Construcció d’accessos a finques confrontants: 0,30 euros/m²/any.

  10. Usos recreatius privatius, càmpings i altres usos similars:

   j.1) Usos recreatius amb tanca: 0,12 euros/m²/any.

   j.2) Usos recreatius sense tanca: 0,07 euros/m²/any.

  11. Ocupacions per cultius agrícoles: 0,30 euros/m²/any.

  12. Pedreres i activitats extractives: 0,50 euros/m²/any.

 4. Si, com a conseqüència de l’ocupació, es destrueixen o es deterioren els terrenys, els subjectes passius, sens perjudici del pagament de la taxa, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels béns.

ARTICLE 12.7-6 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats a la protecció dels camins ramaders o dels terrenys forestals que són propietat de la Generalitat de Catalunya adscrits al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o al Fons forestal de Catalunya.

CAPÍTOL VIII Taxa per l’homologació de trofeus de caça Artículos 12.8.1 a 12.8.5
ARTICLE 12.8-1

Fet imposable.

ARTICLE 12.8-2

Subjecte passiu.

ARTICLE 12.8-3 Acreditament
ARTICLE 12.8-4 Quota
ARTICLE 12.8-5 Afectació
CAPÍTOL IX Taxa per l’emissió de declaracions d’impacte ambiental i les resolucions que determinen la necessitat o la no-necessitat de sotmetre un projecte al procediment d’avaluació d’impacte ambiental Artículos 12.9.1 a 12.9.5
ARTICLE 12-9-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa:

  1. L’emissió de les declaracions d’impacte ambiental.

  2. Les resolucions que determinen l’aplicació o la no-aplicació a un projecte del procediment d’avaluació d’impacte ambiental. S’hi inclouen les resolucions relatives als projectes que afecten espais de la Xarxa Natura 2000 i les relatives als projectes de petites instal·lacions eòliques definides al Decret 147/2009, del 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

 2. No estan subjectes a aquesta taxa les activitats que requereixen autorització ambiental, d’acord amb el que estableix la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Tampoc no estan subjectes a aquesta taxa els projectes públics promoguts per les administracions públiques de Catalunya ni els projectes privats de turisme rural i activitats agrícoles, forestals i ramaderes situats en espais inclosos a la xarxa Natura 2000 o en el Pla d’espais d’interès natural.

ARTICLE 12-9-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

ARTICLE 12-9-3 Acreditament

La taxa s’acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta en el moment en què es formula la sol·licitud.

ARTICLE 12-9-4 Quota
 1. Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental dels projectes altres que els establerts per les lletres b i d: 3.868,25 euros.

 2. Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental d’activitats sotmeses a llicència ambiental i a declaració d’impacte ambiental que s’incloguin a l’epígraf 11.1 de l’annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats: 2.036,80 euros.

 3. Per l’emissió d’una resolució que determina l’aplicació o la no-aplicació a un projecte del procediment d’avaluació d’impacte ambiental: 2.097,55 euros.

 4. Per l’emissió d’una declaració d’impacte ambiental dels projectes respecte dels quals s’ha emès prèviament una resolució que determina l’aplicació del procediment d’avaluació d’impacte ambiental: 1.770,70 euros.

ARTICLE 12-9-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven s’afecten a la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat per a les actuacions següents:

 1. Estudis per a determinar i caracteritzar llindars dels diferents tipus de projectes als efectes del que estableix l’article 3.2 in fine del Reial decret legislatiu 1/2008, de l’11 de gener.

 2. Actuacions de protecció i correcció mediambiental de projectes i activitats duts a terme abans de l’entrada en vigor de la normativa d’impacte ambiental, o bé d’activitats o projectes als quals, en el moment d’iniciar-se, no era exigible de sotmetre’ls al procediment d’avaluació d’impacte ambiental, però als quals la normativa posterior exigeix aquesta avaluació.

 3. Projectes de recerca i desenvolupament (R+D) en matèria de tecnologies i sistemes per a l’avaluació, la prevenció, la minimització i el control de l’impacte ambiental sobre el medi natural.

 4. La vigilància del compliment de les declaracions d’impacte, amb l’estudi d’impacte aprovat i les condicions addicionals imposades, i de llur efectivitat.

CAPÍTOL X Taxa per informes i inspecció Artículos 12.10.1 a 12.10.4
ARTICLE 12-10-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’elaboració d’informes tècnics per a avaluar els programes de restauració d’activitats i la inspecció de les obres i accions de restauració.

ARTICLE 12-10-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

ARTICLE 12-10-3 Acreditació

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment en què es formula la sol·licitud.

ARTICLE 12-10-4 Quota
 1. Per informes tècnics d’avaluació de programes de restauració d’activitats extractives:

  1. Part fixa: 210,40 euros.

  2. Part variable: 42,25 euros per hectàrea.

 2. Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l’explotació d’activitats extractives: 136,90 euros.

CAPÍTOL XI Taxa per l'obtenció i renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental Artículos 12.11.1 a 12.11.5
ARTICLE 12-11-1 Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de la taxa l'obtenció i la renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental.

ARTICLE 12-11-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei i els que resten inclosos en les disposicions de l'article 7.1.a i b del Decret 316/1994, de 4 de novembre, modificat pel Decret 296/1998, de 17 de novembre, pel qual s'amplia l'àmbit del distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis.

ARTICLE 12-11-3 Exempcions
 1. Són exemptes de les taxes fixades per l'article 12.11-5 les entitats públiques, les entitats privades sense ànim de lucre i les entitats participades per un organisme autònom o una empresa dependent de la Generalitat, sempre que aquesta participació superi el 50% del capital.

 2. Són exempts de les taxes corresponents a les quotes de renovació establertes per l'apartat 2 de l'article 12.11-5 els subjectes passius que tenen l'etiqueta ecològica comunitària per als mateixos productes o serveis als quals s'atorga el distintiu de garantia de qualitat ambiental, sempre que acreditin el pagament de la quota corresponent.

ARTICLE 12-11-4 Acreditació

La taxa s'acredita per l'obtenció i la renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental, però pot ser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa quan es presenta la sol·licitud.

ARTICLE 12-11-5 Quota
 1. La quota de la taxa és la següent:

  1. Per cada sol·licitud de distintiu de garantia de qualitat ambiental: 392,05 euros.

  2. Per cada sol·licitud de renovació del distintiu de garantia de qualitat ambiental: 261,45 euros.

 2. A la quota es poden aplicar les bonificacions següents, que són acumulables:

  1. Reducció del 50% si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o mitjana empresa, segons la definició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

  2. Reducció del 15% als subjectes passius que acreditin que tenen la certificació EMAS o ISO 14001.

CAPÍTOL XII Taxa per l'obtenció de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea Artículos 12.12.1 a 12.12.4
ARTICLE 12-12-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'obtenció de l'etiqueta ecològica de la Unió Europea.

ARTICLE 12-12-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants que resten inclosos en les disposicions de l'article 9.a del Decret 255/1992, del 13 d'octubre.

ARTICLE 12-12-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment de l'obtenció, però pot ésser exigida la justificació de l'ingrés de la taxa en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 12-12-4 Quota
 1. Quota general: 392,94 euros.

 2. Quota si el subjecte passiu és una microempresa o PIME: 255,48 euros.

 3. Quota si el subjecte passiu és fabricant de productes o prestador de serveis de països en desenvolupament: 294,72 euros.

 4. Quota si el subjecte passiu és una microempresa o PIME i és fabricant de productes o prestador de serveis de països en desenvolupament: 232,60 euros.

 5. Quota si el subjecte passiu és una microempresa inclosa en la categoria de serveis d’allotjament: 232,60 euros.

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 782/2013 de la Comissió, del 14 d’agost de 2013, pel qual es modifica el Reglament (CE) 66/2010 del Parlament i del Consell, del 25 de novembre de 2009 relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea, les quotes indicades es redueixen en un 30% per als sol·licitants registrats en el sistema de gestió i auditoria ambientals de la Unió Europea (EMAS) o, en un 15%, amb certificació conforme a la norma ISO 14001. Les reduccions no són acumulatives. Quan es satisfacin els dos sistemes només s’aplica la reducció més elevada. La reducció resta subjecta a la condició que el subjecte passiu es comprometi, de manera expressa, a garantir que els seus productes amb etiqueta ecològica compleixen els criteris de l’etiqueta durant el període de validesa del contracte. Aquest compromís s’ha d’incorporar adequadament en la seva política mediambiental i als objectius mediambientals detallats del sistema de gestió ambiental.

CAPÍTOL XIII Taxa pels serveis d'autorització ambiental d'activitats Artículos 12.13.1 a 12.13.6
ARTICLE 12-13-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius següents:

 1. Els relatius als procediments d’autorització ambiental d’activitats amb declaració d’impacte ambiental.

 2. Els relatius als procediments d’autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental per modificació substancial d’activitats.

  b bis) Els relatius a decisió prèvia sobre sotmetiment a avaluació d’impacte ambiental dins dels procediments d’autorització ambiental d’activitats o de modificació substancial d’activitats.

 3. Els relatius als procediments d’autorització ambiental sense declaració d’impacte ambiental.

 4. Els relatius als procediments d’autorització ambiental per modificació substancial d’activitats sense declaració d’impacte ambiental.

  d bis) Els relatius als procediments de modificació de l’autorització ambiental per modificacions no substancials amb efectes sobre el medi ambient.

 5. Els relatius als procediments de revisió de l'autorització ambiental d'activitats de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats, sia revisió anticipada d'ofici per l'òrgan ambiental, sia a instància de part, i els relatius als procediments de revisió periòdica de l'autorització ambiental d'activitats de l'annex I.2. de la dita Llei 20/2009.

ARTICLE 12-13-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals es presten els serveis especificats per l'article 12.13-1.

ARTICLE 12-13-3 Exempcions i bonificacions
 1. Resten exempts de la taxa l’Estat, la Generalitat i els ens locals de Catalunya.

 2. S'estableix una bonificació del 75% sobre les quotes establertes per l'article 12.13-5 per als establiments que disposin del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS) i del 50% per als establiments adherits al Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la Generalitat. Aquestes bonificacions no tenen caràcter acumulatiu.

 3. S’estableix una bonificació del 60% sobre les quotes establertes pels apartats 1, 2, 3 i 4 de l’article 12.13-5 en el cas que la sol·licitud correspongui a un projecte d’activitat en relació amb el qual s’hagués declarat la caducitat d’un procediment previ, d’acord amb l’article 19 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. L’aplicació d’aquesta bonificació requereix que la nova sol·licitud sigui presentada pel mateix titular, per al mateix projecte d’activitat, i en el termini de dos anys a comptar de la declaració de caducitat.

ARTICLE 12-13-4 Acreditament
 1. En els supòsits a què fan referència les lletres a , b , b bis , c , d i e de l'article 12.13-1, en el moment en què es presenta la sol·licitud corresponent o s'aporta la informació necessària per a la revisió d'ofici, la qual no es pot tramitar si no s'ha efectuat l'ingrés de la taxa.

 2. En el supòsit a què fa referència la lletra d bis de l’article 12.13-1, en el moment en què es comunica la modificació no substancial a l’Administració ambiental.

ARTICLE 12-13-5 Quota
 1. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra a de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

  1. La quota de 5.414,70 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 3.377,90 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

  2. La quota de 6.530,55 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 4.493,75 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

 2. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra b de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

  1. La quota de 3.725,85 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 1.689,05 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

  2. La quota de 4.283,75 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009. Aquesta quota es desglossa en 2.246,95 euros en concepte de tramitació de l’autorització ambiental i 2.036,80 euros en concepte d’avaluació i declaració d’impacte ambiental de l’activitat.

  2 bis. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra b bis de l’article 12.13-1, es fixa un quota de 2.097,55 euros.

 3. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra c de l’article 12.13-1, es fixa la quota de 4.493,75 euros.

 4. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra d de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

  1. La quota de 1.689,05 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009.

  2. La quota de 2.246,95 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009.

   4 bis. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra d bis de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

  3. Per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009: 496,92 euros.

  4. Per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009: 768,43 euros.

 5. Per la prestació del servei a què fa referència la lletra e de l’article 12.13-1, es fixen les quotes següents:

  1. La quota de 1.689,05 euros per a les activitats que s’inclouen en l’epígraf 11.1 de l’annex I.1 de la Llei 20/2009.

  2. La quota de 2.246,95 euros per a les activitats que s’inclouen en la resta d’epígrafs de l’annex I.1 i de l’annex I.2 de la Llei 20/2009.

ARTICLE 12-13-6 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, i de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3 d'aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost del servei prestat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

CAPÍTOL XIV Taxa pels serveis d'habilitació d'entitats col·laboradores en matèria de medi ambient Artículos 12.14.1 a 12.14.4
ARTICLE 12-14-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius següents:

 1. Els relatius al procediment d'habilitació i a la realització d'auditories de seguiment de l'habilitació de les entitats col·laboradores.

 2. Els relatius al procediment de modificació de l'habilitació de les entitats col·laboradores.

 3. Els relatius a l'avaluació de les reclamacions fonamentades que es formulen contra les actuacions de les entitats col·laboradores.

 4. Els relatius a la supervisió de les entitats col·laboradores i de les actuacions fetes per aquestes.

 5. Els relatius al procediment d'aixecament d'una suspensió de l'habilitació.

 1. En el cas que les auditories d'habilitació i les auditories de supervisió comportin despeses de desplaçament fora de Catalunya o pernoctació, aquestes despeses van a càrrec de l'entitat peticionària.

ARTICLE 12-14-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que demanen o són objecte de la prestació dels serveis especificats en l'article 12.14-1.

ARTICLE 12-14-3 Pagament de la taxa
 1. La quota en concepte d'estudi documental pel fet imposable a , b i e de l'article 12.14-1 s'ha de liquidar en el moment de presentar la sol·licitud corresponent.

 2. La resta de quotes es liquiden un cop fetes les auditories o estudis documentals corresponents.

ARTICLE 12-14-4 Quota

Per la prestació dels serveis corresponents als fets imposables de l'article 12.14-1, es fixen les quotes següents:

 1. Fet imposable de l'article 12.14-1. a , relatiu al procediment d'habilitació i realització d'auditories de seguiment de l'habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració.

  1.1. Quota en concepte d'estudi documental:

  1. Per les entitats que s'habiliten d'acord amb l'article 5.1. b del Decret 60/2015: 589,70 euros. En el cas de laboratoris d'anàlisis, aquest import es liquida per a cada grup de fins a 10 paràmetres a habilitar.

  2. Per les entitats que s'habiliten d'acord amb l'article 5.2. b del Decret 60/2015, inclosa l'avaluació dels criteris d'independència i imparcialitat, si escau: 294,85 euros.

   1.2. Quota en concepte d'auditoria:

  3. Per jornada presencial d'auditoria i auditor a les instal·lacions de l'entitat: 1.320,25 euros.

  4. Per jornada presencial d'auditoria de camp i auditor: 1.005,95 euros.

 2. Fet imposable de l'article 12.14-1. b , relatiu al procediment de modificació de l'habilitació de les entitats col·laboradores.

  2.1. Quota en concepte d'estudi documental, si escau: 294,85 euros. En el cas de laboratoris d'anàlisis, aquest import es liquidarà per a cada grup de fins a 10 paràmetres a habilitar.

  2.2. Quota en concepte d'auditoria: la mateixa quota en concepte d'auditoria que pel fet imposable de l'article 12.14-1. a .

 3. Fet imposable de l'article 12.14-1. c , relatiu a l'avaluació de les reclamacions fonamentades que es formulen contra les actuacions de les entitats col·laboradores.

  3.1. Quota en concepte d'investigació documental de la reclamació: 655,20 euros.

  3.2. Addicionalment, si cal fer auditories de supervisió, quota en concepte de les auditories de supervisió derivades de cada reclamació:

  – 1.005,95 euros si l'auditoria de supervisió és amb resultat amb desviacions.

  – 1.320,25 euros si l'auditoria de supervisió és amb resultat desfavorable.

 4. Fet imposable de l'article 12.14.1. d , relatiu a les auditories de supervisió de les entitats col·laboradores i de les actuacions fetes per aquestes entitats.

  4.1. Quota en concepte d'auditoria de supervisió a les instal·lacions de l'entitat, per jornada presencial d'auditoria i auditor: 1.320,25 euros.

  4.2. Quota en concepte d'auditoria de supervisió de l'actuació, independentment de si es fa documentalment o a l'establiment objecte d'actuació de l'entitat col·laboradora:

  – 655,20 euros si l'auditoria de supervisió és amb resultat favorable.

  – 1.005,95 euros si l'auditoria de supervisió és amb resultat amb desviacions.

  – 1.320,25 euros si l'auditoria de supervisió és amb resultat desfavorable.

 5. Fet imposable de l'article 12.14.1. e , relatiu al procediment d'aixecament de la suspensió d'una habilitació.

  5.1. Quota en concepte d'estudi documental: la mateixa quota que pel fet imposable de l'article 12.14-1. a .

  5.2. Quota en concepte d'auditoria: la mateixa quota en concepte d'auditoria que pel fet imposable de l'article 12.14-1. a .

CAPÍTOL XV Taxa per la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle Artículos 12.15.1 a 12.15.5
ARTICLE 12-15-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius relatius al procediment de resolució de l'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle de les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

ARTICLE 12-15-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques sol·licitants de l'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle a què fa referència l'article 12.15-1.

ARTICLE 12-15-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment de l'atorgament de l'autorització d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i és exigible per endavant en el moment en què es formula la sol·licitud.»

ARTICLE 12-15-4 Quota
 1. La quota de la taxa per l'atorgament de l'autorització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle per a una instal·lació és de 290,30 euros.

 2. En el cas d'autoritzacions d'emissió de gasos amb efecte hivernacle per a diverses instal·lacions la quota s'incrementa en 96,50 euros per cada instal·lació de més autoritzada.

 3. S'estableix una bonificació del 50% sobre les quotes per als establiments que disposin del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS) i per als establiments adherits al Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la Generalitat. Aquestes bonificacions no tenen caràcter acumulatiu.

ARTICLE 12-15-5 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les actuacions per la prevenció i la minimització del canvi climàtic.

CAPÍTOL XVI Taxa per la validació dels informes verificats de les emissions de gasos amb efecte hivernacle Artículos 12.16.1 a 12.16.5
ARTICLE 12-16-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable la prestació dels serveis administratius relatius al procediment de validació dels informes verificats de les emissions de gasos amb efecte hivernacle de les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

ARTICLE 12-16-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els/les titulars d'autoritzacions d'emissions de gasos amb efecte hivernacle que sol·liciten la validació de l'informe verificat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

ARTICLE 12-16-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment de sol·licitar la validació de l'informe verificat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

ARTICLE 12-16-4 Quota

La quota de la taxa és de 240,10 euros.

ARTICLE 12-16-5 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les actuacions per la prevenció i la minimització del canvi climàtic.

CAPÍTOL XVII Taxa pel servei de tramitació de les sol·licituds de certificats de convalidació d’inversions amb objectius de millora ambiental als efectes de la deducció fiscal d’aquestes inversions Artículos 12.17.1 a 12.17.4
ARTICLE 12-17.1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació de les sol·licituds del certificat de convalidació d’inversions amb objectius de millora ambiental als efectes de la deducció fiscal d’aquestes inversions.

ARTICLE 12-17.2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el certificat de convalidació d’inversions.

ARTICLE 12-17.3 Acreditament

La taxa s’acredita amb la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment que es formula la sol·licitud.

ARTICLE 12-17.4 Quota

La quota per cada sol·licitud de certificat de convalidació d’inversions és de 300 euros. Si el subjecte passiu és una microempresa o una petita o mitjana empresa, segons la definició que en fa la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, del 6 de maig, la quota de sol·licitud es redueix el 50%.

CAPÍTOL XVIII Taxa pel dret a l’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça Artículos 12.18.1 a 12.18.5
ARTICLE 12.18-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa el dret a l’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça.

ARTICLE 12.18-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten el dret a l’examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça.

ARTICLE 12.18-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud del dret a examen.

ARTICLE 12.18-4 Quota

La quota de la taxa és de 30 euros per al dret a l'examen d’aptitud com a persona amb formació en manipulació de carn de caça.

ARTICLE 12.18-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats a les partides corresponents del departament competent en matèria de medi natural per al manteniment de les despeses del funcionament per a la formació en manipulació de carn de caça, despeses de material i del personal docent i administratiu necessari per a fer totes les tasques relacionades.

CAPÍTOL XIX Taxa per l’expedició de precintes de caça major a les àrees privades de caça i a les àrees locals de caça Artículos 12.19.1 a 12.19.5
ARTICLE 12.19-1 Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa l’atorgament del precinte de caça major a les àrees privades i a les àrees locals que, d’acord amb la legislació, el requereixen per a practicar la caça de les espècies següents:

1.1. Cabra salvatge mascle i femella.

1.2. Isard mascle i femella.

1.3. Cérvol mascle.

1.3bis. Cabirol mascle

1.4. Potestativament, altres ungulats, o gènere, no inclosos en la llista anterior.

ARTICLE 12.19-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones, físiques o jurídiques, titulars de les àrees privades de caça o de les àrees locals de caça.

ARTICLE 12.19-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud del permís i del precinte de caça major a les àrees privades de caça o a les àrees locals de caça.

ARTICLE 12.19-4 Quota

La quota per cada joc de precintes és de 2 euros. El joc de precintes consta de dues parts amb la mateixa numeració, una per al cos i l’altra per al cap de la peça abatuda.

ARTICLE 12.19-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats a la conservació d’aquest recurs cinegètic a les partides corresponents del departament competent en matèria de medi natural.

CAPÍTOL XX Taxa per l’expedició de l’autorització de captura en viu d’ocells fringíl·lids per a l’activitat tradicional de concursos de cant i de les anelles oficials que acompanyen l’autorització Artículos 12.20.1 a 12.20.5
ARTICLE 12.20-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 12.20-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 12.20-3 Acreditament

(Derogat)

ARTICLE 12.20-4 Quota

(Derogat)

ARTICLE 12.20-5 Afectació

(Derogat)

CAPÍTOL XXI Taxa pel servei d’inspecció ambiental dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de Catalunya Artículos 12.21.1 a 12.21.5
ARTICLE 12.21-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei d’inspecció ambiental dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de Catalunya, atesa la incidència ambiental de les activitats que exerceixen.

ARTICLE 12.21-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments inclosos en el Pla d’inspecció ambiental de Catalunya.

ARTICLE 12.21-3 Acreditament

La taxa s’acredita amb la prestació del servei d’inspecció.

ARTICLE 12.21-4 Quota

Per la prestació del servei corresponent al fet imposable de l’article 12.21-1, es fixen les quotes següents:

 1. Per emissió de l’informe d’inspecció: 395,42 euros.

 2. Per visita a les instal·lacions, quan sigui necessària per a emetre l’informe d’inspecció: 599,14 euros.

ARTICLE 12.21-5 Bonificacions

S'estableix una bonificació del 75% sobre les quotes establertes per l'article 12.21-4 per als establiments que disposin del certificat de registre al sistema de gestió i auditoria mediambiental de la Unió Europea (EMAS) i del 50% pels establiments adherits al Programa d'acords voluntaris per a la reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de la Generalitat. Aquestes bonificacions no tenen caràcter acumulatiu.

CAPÍTOL XXIII Taxa per la inscripció, l’anellament i el control d’exemplars de falconeria i de les instal·lacions en què es troben allotjats Artículos 12.23.1 a 12.23.5
ARTICLE 12.23-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius inherents a la inscripció, l’anellament i el control d’exemplars de falconeria i de les instal·lacions en què es troben allotjats.

ARTICLE 12.23-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten la inscripció de l’exemplar al registre d’ocells rapinyaires destinats a la pràctica de la falconeria, l’anellament de l’exemplar i l’obtenció del corresponent permís de tinença de l’exemplar.

ARTICLE 12.23-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 12.23-4 Quota

La quota de la taxa és de 50 euros per cada exemplar inscrit.

ARTICLE 12.23-5 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats a les partides corresponents del departament competent en matèria de medi natural per al manteniment de les despeses de conservació i recuperació d’exemplars rapinyaires procedents del medi natural.

CAPÍTOL XXIV Taxa per l’avaluació i l’informe de projectes d’experimentació animal per la Comissió d’Experimentació Animal Artículos 12.24.1 a 12.24.6
ARTICLE 12.24-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l’avaluació i l’informe de projectes d’experimentació per la Comissió d’Experimentació Animal.

ARTICLE 12.24-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques i jurídiques que sol·liciten l’autorització de projectes d’experimentació animal.

ARTICLE 12.24-4 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 12.24-5 Quota

D’acord amb el tipus d’actuació, s’estableixen dos tipus de quota:

 1. Una quota de 110 euros per cada sol·licitud d’avaluació i informe d’un projecte d’experimentació animal davant la Comissió d’Experimentació Animal com a òrgan habilitat, amb independència que el projecte sigui subjecte o no a autorització prèvia i expressa.

 2. Una quota de 90 euros per cada sol·licitud d’informe d’un projecte d’experimentació animal que requereixi autorització prèvia i expressa amb l’avaluació i informe previs de la Comissió d’Experimentació Animal.

ARTICLE 12.24-6 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, d’acord amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos que en deriven resten afectats a les partides corresponents del departament competent en matèria de medi natural per a la creació i el manteniment d’un programa i d’una xarxa telemàtics de simplificació administrativa per a millorar i agilitar els procediments experimentals i l’acreditació del personal dels centres públics i privats d’experimentació animal.

CAPÍTOL XXV Taxa pel servei de tramitació de l'autorització d'emissions regulada per l'article 13.2 de la Llei de l'Estat 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera Artículos 12.25.1 a 12.25.5
ARTICLE 12.25-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació de les sol·licituds d'autorització d'emissions, de revisions d'autorització d'emissions i les sol·licituds de canvis en l'autorització d'emissions.

ARTICLE 12.25-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització d'emissions, la revisió de l'autorització d'emissions o el canvi de l'autorització d'emissions.

ARTICLE 12.25-3 Acreditament

La taxa s'acredita amb la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment que es formula la sol·licitud, que no es pot tramitar si no s'ha fet efectiu l'ingrés de la taxa.

ARTICLE 12.25-4 Quota
 1. La quota per cada autorització, revisió i canvi substancial és de 629,13 euros.

 2. La quota per cada canvi no substancial és de 315,48 euros.

ARTICLE 12.25-5 Exempció

La Generalitat i la resta d'administracions públiques de Catalunya resten exemptes de la taxa pel servei de tramitació de l'autorització d'emissions.

CAPÍTOL XXVI Taxa pel servei de tramitació de la notificació d'emissions regulada per l'article 13.3 de la Llei de l'Estat 34/2007, del 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera Artículos 12.26.1 a 12.26.5
ARTICLE 12.26-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació de la notificació d'emissions i dels canvis de la notificació d'emissions.

ARTICLE 12.26-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que fan la notificació d'emissions.

ARTICLE 12.26-3 Acreditament

La taxa s'acredita amb la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment que es fa la notificació, que no es pot presentar si no s'ha fet efectiu l'ingrés de la taxa.

ARTICLE 12.26-4 Quota
 1. La quota per cada tramitació de notificació d'emissions i canvi substancial és de 135,96 euros.

 2. La quota per cada canvi no substancial de la notificació d'emissions és de 72,35 euros.

ARTICLE 12.26-5 Exempció

La Generalitat i la resta d'administracions públiques de Catalunya, sobretot pel que fa a instal·lacions de servei públic, resten exemptes de la taxa pel servei de tramitació de la notificació d'emissions.

TÍTOL XIII Habitatge i edificació Artículos 13.1.1 a 13.4.5
CAPÍTOL I Taxa per l’expedició de la cèdula d’habitabilitat Artículos 13.1.1 a 13.1.6
ARTICLE 13.1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius i la inspecció tècnica del procés de sol·licitud de la cèdula d’habitabilitat.

ARTICLE 13.1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants de la cèdula, és a dir, les persones naturals i jurídiques públiques o privades, promotores, propietàries i cedents en general de l’habitatge, tant si l’ocupen elles mateixes com si el lliuren a altres persones per qualsevol títol. En queden exempts els propietaris sotmesos a un procés de dació en pagament.

ARTICLE 13.1-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable, però en pot ésser exigida la justificació de l’ingrés en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 13.1-4 Quota

L’import de la quota és:

 1. Primera ocupació:

  1.1. Per un habitatge: 39 euros.

  1.2. Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’un immoble de 2 a 5 habitatges: 24 euros.

  1.3. Per cada un dels habitatges, quan es tracti d’un immoble de 6 habitatges o més: 18 euros.

 2. Segona ocupació: per cada habitatge: 18 euros.

ARTICLE 13.1-5 Bonificació

S’estableix una bonificació del 30% de l’import de la taxa per a les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat presentades i tramitades mitjançant procediments telemàtics.

ARTICLE 13.1-6 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les actuacions protegides en els plans d’habitatge.

CAPÍTOL II Taxa per a l'acreditació, la renovació i la verificació del funcionament correcte de laboratoris d'assaig per al control de qualitat Artículos 13.2.1 a 13.2.4
ARTICLE 13-2-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 13-2-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 13-2-3 Acreditació

(Derogat)

ARTICLE 13-2-4 Quota

(Derogat)

CAPÍTOL III Taxa per a la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges Artículos 13.3.1 a 13.3.5
ARTICLE 13-3-1 Fet imposable

(Derogat)

ARTICLE 13-3-2 Subjecte passiu

(Derogat)

ARTICLE 13-3-3 Acreditament

(Derogat)

ARTICLE 13-3-5 Quota

(Derogat)

CAPÍTOL IV Taxa per a les sol·licituds de desqualificació voluntària dels habitatges de protecció oficial o amb protecció oficial Artículos 13.4.1 a 13.4.5
ARTICLE 13.4-1 Fet imposable

Constitueixen el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius de les sol·licituds de desqualificació voluntària dels habitatges de protecció oficial o amb protecció oficial, i l’atorgament de la desqualificació.

ARTICLE 13.4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones sol·licitants de la desqualificació voluntària d’habitatges de protecció oficial o amb protecció oficial, i les persones que són beneficiàries de l’atorgament de la desqualificació.

ARTICLE 13.4-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de presentació de la sol·licitud de desqualificació voluntària, i amb l’atorgament de la desqualificació, en el cas que es resolgui la sol·licitud d’acord amb els interessos del sol·licitant.

ARTICLE 13.4-4 Quota

L’import de la quota és:

 1. Taxa per la sol·licitud de desqualificació voluntària d’habitatge de protecció oficial o amb protecció oficial: 30 euros/habitatge.

 2. Taxa per l’atorgament de la desqualificació d’habitatge de protecció oficial o amb protecció oficial: 296 euros/habitatge.

ARTICLE 13.4-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament de les actuacions protegides en els plans d’habitatge.

TÍTOL XIV Indústria Artículos 14.1.1 a 14.15.4
CAPÍTOL I Taxa per la prestació de serveis en matèria de metrologia, autoritzacions d’instal·lacions, inscripcions registrals, control d’aparells i vehicles, ordenació minera i certificacions tècniques i informes Artículos 14.1.1 a 14.1.6
ARTICLE 14-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament competent en matèria de seguretat industrial dels serveis especificats a l'article 14.1-4.

ARTICLE 14-1-2 Subjecte passiu
 1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten o afecten els serveis esmentats a l'article 14.1-4.

 2. Són subjectes passius substituts del contribuent les entitats autoritzades quan el servei és prestat en virtut d’autorització, sens perjudici de la repercussió que tinguin en el contribuent.

ARTICLE 14-1-3 Acreditació

La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i es pot exigir, però, a la bestreta des del moment de la iniciació de l'expedient. Si, un cop iniciat l'expedient, se'n produeix la conclusió, per desistiment de la persona interessada o per causes que li siguin imputables, la taxa s'acredita en la quantia d'un 35% de la tarifa aplicable, si no ha tingut lloc la prestació total del servei. En el supòsit contrari, s'acredita la totalitat de la taxa i no és procedent cap devolució.

ARTICLE 14-1-4 Quota
 1. Metrologia

  1.1. Certificat d'ús i assaig metrològic i les modificacions i renovacions corresponents: la quota és de 709,80 euros per model o família de tipus.

  1.2. (Derogat)

  1.3. Nomenament de caps de laboratoris de verificació metrològica i les modificacions i renovacions corresponents: la quota és de 100 euros.

  1.4. Laboratoris de contrastació de metalls preciosos:

  1.4.1. Autorització de laboratoris de metalls preciosos: la quota és de 284,00 euros.

  1.4.2. Modificació de l'autorització de laboratoris de metalls preciosos: la quota és de 194,00 euros.

  1.4.3. Renovació de l'autorització de laboratoris de metalls preciosos: la quota és de 92,00 euros.

  1.5. Designació d'organismes notificats, organismes de control metrològic i organismes autoritzats de verificació metrològica i les modificacions corresponents:

  1.5.1. Designació d'organismes notificats, organismes de control metrològic i organismes autoritzats de verificació metrològica i llur inscripció al Registre de control metrològic: la quota és de 1.801,80 euros.

  1.5.2. Modificació d'organismes notificats, organismes de control metrològic i organismes autoritzats de verificació metrològica i llur inscripció al Registre de control metrològic: la quota és de 1.515,70 euros.

  1.6. Inscripció al Registre de control metrològic de fabricants, importadors, comercialitzadors, arrendadors i reparadors d’instruments i sistemes de control metrològic i les modificacions i renovacions corresponents: la quota és de 100 euros.

  1.7. Verificació primitiva, verificació CE, verificació en origen, verificació periòdica i verificació després de reparació o modificació:

  1.7.1 Feta per l’Administració: la quota d’emissió de l’etiqueta o del certificat de verificació és de 8,15 euros.

  1.7.2. Feta per un organisme autoritzat de verificació metrològica: la quota de tramitació és de 2,20 euros per instrument de mesura.

  1.8. Verificacions per motius de reclamació:

  1.8.1. Comptadors d’aigua de capacitat igual o inferior a 20 m3/h: 19,55 euros.

  1.8.2. Comptadors d’aigua de capacitat superior a 20 m3/h: 145,85 euros.

  1.8.3. Comptadors de gas de capacitat igual o inferior a 20 m3/h: 34,95 euros.

  1.8.4. Comptadors de gas de capacitat superior a 20 m3/h: 470,40 euros.

  1.8.5. Comptadors elèctrics monofàsics: 42,15 euros.

  1.8.6. Comptadors elèctrics trifàsics: 231,10 euros.

 2. Resolució d’expedients d’autorització d’activitats industrials i instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització, i comprovació d’activitats i instal·lacions que no requereixen autorització prèvia o l’atorgament de les quals no correspon a la Generalitat.

  2.1.

  2.2. Altres tipus d'expedients.

  2.2.1. Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l’ampliació en euros)

  Per a qualsevol valor de la instal·lació o de l’ampliació s’han d’abonar 200 euros + 2.000 * N

  (N=valor base dividit per un milió).

  2.2.2. Per la inscripció d'instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la quota corresponent de l'apartat 2.2.1.

  2.2.3. Per les pròrrogues i les modificacions de les instal·lacions que afecten la seguretat, quan no pressuposen ampliació de les inscrites en el Registre, s'aplica el 25% de la quota corresponent de l'apartat 2.2.1. La base, en aquest cas, és el valor de les modificacions.

  2.2.4. Quan l'expedient principal comporta, a més, la presentació de separata d'altres reglamentacions de seguretat, s'aplica, pel conjunt, el 150% de la quota corresponent de l'apartat 2.2.1.

  2.2.5. Per les ampliacions, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres, s'aplica el 200% de la quota corresponent de l'apartat 2.2.1.

 3. Ordenació minera (Q=nombre de quadrícules mineres).

  4.1. Permisos d'exploració (mínim per a Q=300): 1.302,35 euros+1,50 euros (Q-300).

  4.2. Permisos d'investigació (mínim Q=1): 1.302,35 euros+5,15 euros (Q-1).

  4.3. Concessió d'explotació derivada (mínim Q=50): 1.302,35 euros+24,55 euros (Q-50).

  4.4. Concessió d'explotació directa (mínim Q=50): 1.672,90 euros+24,55 euros (Q-50).

  4.5. Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les seccions A, C i D. La base és el valor del pressupost anual d'explotació: s'aplica el 150% de la quota corresponent de l'apartat 2.2.1.

  4.6. Activitats mineres afins: la base és el valor de la instal·lació o de l'ampliació.

  4.6.1. Inscripció i autorització d'indústries mineres i pedreres, pous, tallers de pirotècnia i polvorins i llurs ampliacions: s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.2.1.

  4.6.2. Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modificacions i canvi de condicions de l'activitat.

  4.6.2.1. Pel canvi de nom, les pròrrogues, les caducitats, les modificacions i el canvi de condicions de l'activitat, s'aplica la quota corresponent de l'apartat 2.2.3.

  4.6.2.2. Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora dels registres, en ocasió de la revisió periòdica o a petició de tercers, s'aplica la quota corresponent a l'apartat 2.2.5.

  4.7. Particions i perímetres de protecció: 236 euros.

 4. Certificacions tècniques i informes.

  5.1. Autoritzacions i proves de seguretat equivalent.

  5.1.1. Autoritzacions d’exempció de norma: la quota és de 142 euros.

  5.1.2. Autoritzacions de proves de seguretat equivalent: la quota és de 75 euros.

  5.2. Registre d'actuacions d'entitats col·laboradores i d'inspecció i control, d'empreses i de professionals autoritzats.

  5.2.1. Inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores i d'inspecció i control; pròrrogues, canvis de nom i canvis de nomenament de tècnics de laboratori autoritzats o habilitats, i certificacions acreditatives de responsable tècnic de taller de reparació d'automòbils: 36,85 euros.

  5.2.2. Certificacions referents a les inscripcions registrals d'empreses i de professionals autoritzats, de responsables de tallers de reparació d'automòbils, i de no-suspensió d'activitats, i també l'emissió de duplicats dels documents originals o les certificacions acreditatives: 13,35 euros.

  5.2bis. Certificats de conformitat en matèria de productes industrials.

  5.2bis.1. Certificat de conformitat ADR per a vehicles d'importació: la quota és de 213,00 euros.

  5.2bis.2. Certificat de conformitat ATP per a vehicles o contenidors d'importació:

  – Per a sol·licituds de vehicles o d'un contenidor: la quota és de 139,00 euros.

  – Per a sol·licituds en sèries de contenidors de fins a 10: la quota és de 139,00 euros, més 66,00 euros per contenidor a partir del segon contenidor.

  – Per a sol·licituds en sèries de contenidors de més de 10 unitats: la quota és de 733,00 euros, més 36,00 euros per contenidor a partir de l'onzè contenidor.

  5.2bis.3. Certificat de conformitat a requisits reglamentaris: la quota és de 153,00 euros.

  5.2bis.4. Certificat de conformitat de producció: la quota és de 63,00 euros.

  5.3. Altres certificacions i informes.

  5.3.1. Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons del sac, aforament d'aigües, revisions reglamentàries d'elements auxiliars a les mines, caducitat de concessions, camps de tir, accidents, autorització de l'ús o emmagatzematge d'explosius, voladures, tallers de pirotècnia i altres): 119,20 euros.

  5.3.2. Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells, productes i activitats per a estendre informes o certificacions, a petició de la persona interessada o de terceres, per a obtenir subvencions o desgravacions o per a altres finalitats, per a presentació davant d'altres organismes, per a estimacions de consum o frau, per a expropiacions, per a consolidació de concessions i per a explotació de patents i models d'utilitat: 91,80 euros.

  5.3.3. Comprovació dels nivells de qualitat dels serveis públics de subministrament d'aigua, de gas i d'electricitat: 183,40 euros.

  5.3.4. (Derogat)

 5. Còpia autèntica de la targeta d'inspecció tècnica de vehicles: 7,35 euros.

ARTICLE 14-1-5 Exempcions
 1. Està exempta del pagament de la taxa l'expedició de duplicats de la targeta ITV, en cas de robatori, sempre que aquest es justifiqui mitjançant la denúncia corresponent.

 2. Estan exemptes del pagament de la taxa corresponent les sol·licituds de verificacions per motius de reclamació dels comptadors d'aigua de capacitat igual o inferior a 20 m 3 /h, dels comptadors de gas de capacitat igual o inferior a 20 m 3 /h i dels comptadors elèctrics monofàsics, establertes pels apartats 1.8.1, 1.8.3 i 1.8.5 de l'article 14.1-4, respectivament, per a les persones que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o equivalent, d'acord amb el que estableix la normativa vigent i que han estat reconegudes pels serveis socials de l'administració local competent, amb la vigència que aquests determinin.

ARTICLE 14-1-6 Normes d'aplicació de les quotes
 1. La verificació, tret de la metrologia, i la prova d'aparells o elements en laboratoris oficialment autoritzats es poden fer en lots uniformes, i els controls es poden fer utilitzant sistemes de mostratge adequats. El Departament competent en matèria de seguretat industrial, ha de fixar el nombre d'unitats que integra cada lot.

 2. L'import de la taxa per la verificació primitiva d'aparells o productes fabricats que van destinats a la venda no pot ultrapassar el 3% del preu de cost de l'objecte verificat. Quan la taxa fixada en les quotes anteriors l'ultrapassa, aquella es redueix al percentatge esmentat.

 3. El Departament competent en matèria de seguretat industrial pot comprovar d'ofici els valors declarats en la documentació aportada i sol·licitar els comprovants que calgui, per, si escau, rectificar la base per a la fixació de la taxa. A aquest efecte, els seus serveis d'inspecció poden establir barems o valors mitjans que facilitin la tasca d'avaluació, sens perjudici del dret de recurs de l'administrat o administrada regulat per aquesta Llei.

 4. En el cas que els serveis d’inspecció necessaris per a l’atorgament d’autorització o la inscripció d’instal·lacions o aparells subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització siguin prestats per organismes de control autoritzats per la Generalitat o, dins llur àmbit d’actuació, per les autoritzacions del servei d’inspecció tècnica de vehicles amb caràcter general, s’aplica als administrats la quota 3.1.1 i no les quotes 2 i 3.

 5. Els subjectes passius substituts tenen l'obligació de fer liquidacions trimestrals en el termini de vint dies a partir de l'últim del trimestre.

 6. En els casos en què la verificació metrològica es fa per mostreig, quan així sigui determinat per reglament o a sol·licitud de les empreses, quan aquestes tinguin implantat un sistema de qualitat d'acord amb les normes ISO-9001 o ISO-9002 i presentin anualment una auditoria feta pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, o altres centres autoritzats, de compliment de les normes metrològiques, l'import de la taxa és el que correspon al nombre d'unitats de la mostra, per aplicació de la quota adequada al preu de cada unitat.

 7. L'exigibilitat de les taxes a la bestreta establerta per l'article 14.1-3, pot ser aplicada quan les companyies de subministrament energètic i altres de similars presentin un elevat nombre d'expedients o per motiu d'urgència raonada, sens perjudici del compliment dels terminis reglamentaris d'ingrés del deute tributari corresponent.

CAPÍTOL II Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable dels organismes de control Artículos 14.2.1 a 14.2.4
ARTICLE 14-2-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la verificació posterior dels requisits i les obligacions que són exigibles als organismes de control que inicien llur activitat a Catalunya o que declaren la modificació de llurs dades, i també la inscripció posterior en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya.

ARTICLE 14-2-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organismes de control que inicien llur activitat a Catalunya i que presenten una declaració responsable abans de l’inici de l’activitat o que declaren la modificació de llurs dades.

ARTICLE 14-2-3 Acreditament

La taxa s’acredita per mitjà del certificat d’inscripció en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya de l’organisme de control o de la modificació de les seves dades. S’exigeix l’import de la taxa en el moment de presentar la declaració responsable.

ARTICLE 14-2-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les declaracions responsables o de les modificacions de dades que es tramitin, és la següent:

Declaracions responsables d’organismes de control: 200 euros.

Declaracions de modificació de dades d’organismes de control: 150 euros.

Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL III Taxa per la sol·licitud d'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles Artículos 14.3.1 a 14.3.4
ARTICLE 14-3-1 Fet imposable

La taxa per l'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles és exigible a totes les entitats que volen portar a terme aquesta activitat en el territori de Catalunya.

L'objecte d'aquesta taxa és gravar la tramitació de l'autorització de cada estació per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles que s'estableixin a Catalunya.

El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera la tramitació de l'expedient d'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles en el territori de Catalunya i les actuacions necessàries per a assegurar la compatibilitat i la connectivitat dels sistemes d'informació dels dits organismes amb l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

ARTICLE 14-3-2 Subjecte passiu

El subjecte passiu d'aquesta taxa és qui sol·licita ésser autoritzat per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles en el territori de Catalunya

ARTICLE 14-3-3 Acreditament

La taxa s'acredita per mitjà de l'autorització per a prestar el servei d'inspecció tècnica de vehicles a Catalunya. Se n'exigeixen 500 euros en el moment de la presentació de la sol·licitud d'autorització, i els 20.000 euros restants, una vegada formulada la proposta d'autorització, que ha d'ésser prèvia a l'adopció de la resolució corresponent.

ARTICLE 14-3-4 Quota

La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada un dels expedients d'autorització que es tramitin, resta fixada en la quantitat de 20.500 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

CAPÍTOL IV Taxa pel control i la supervisió dels organismes de control o de les empreses de distribució Artículos 14.4.1 a 14.4.4
ARTICLE 14-4-1 Fet imposable

Aquesta taxa és exigible a tots els organismes de control autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya, als efectes d'efectuar les actuacions d'inspecció que estableixen la normativa aplicable i les instruccions i els protocols aprovats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera el control i la supervisió de les actuacions d’inspecció dels organismes de control o de les empreses de distribució de gasos combustibles per canalització que actuen a Catalunya, per part de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.

ARTICLE 14-4-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organismes de control o les empreses de distribució de gasos combustibles per canalització que actuen a Catalunya. L’import d’aquesta taxa no es pot repercutir sobre els usuaris finals.

ARTICLE 14-4-3 Acreditament

La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició d’una acta o un certificat del resultat del control que dugui a terme l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial. S’exigeix l’import de la taxa mensualment, en el moment que el subjecte passiu trameti a l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial la relació d’actuacions que doni origen a l’activitat de control i supervisió.

ARTICLE 14-4-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les actuacions d’inspecció que hagin efectuat els organismes de control o les empreses de distribució de gasos combustibles per canalització, les quals han d’ésser objecte del control i la supervisió de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, és la següent:

Actuacions d’inspecció:

Inspeccions periòdiques nivell A: 10 euros per inspecció.

Inspeccions periòdiques nivell M: 6 euros per inspecció.

Inspeccions periòdiques nivell B: 2,5 euros per inspecció.

Els nivells d’inspecció que corresponen a cada tipus d’instal·lació de cada àmbit reglamentari són els següents:

Àmbit reglamentari

Tipus d'instal·lació

Nivell d'inspecció

AR-11

Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis

M

CAPÍTOL V Taxa pel control i la supervisió dels titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles Artículos 14.5.1 a 14.5.4
ARTICLE 14-5-1 Fet imposable
 1. Aquesta taxa és exigible a tots els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles autoritzats per a actuar en el territori de Catalunya, als efectes de portar a terme les actuacions d’inspecció que estableixen la normativa aplicable i les instruccions i els protocols aprovats per l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.

 2. L’objecte de la taxa és gravar les actuacions de control i supervisió que l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial porta a terme sobre les actuacions d’inspecció que han efectuat els titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles.

 3. El fet imposable de la taxa és l’activitat administrativa que genera el control i la supervisió de les actuacions d’inspecció dels titulars de les estacions d’inspecció tècnica de vehicles per part de l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial.

ARTICLE 14-5-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d'aquesta taxa són els titulars de les estacions d'inspecció tècnica de vehicles autoritzats que operen a Catalunya. L'import d'aquesta taxa no es pot fer repercutir sobre els usuaris del servei d'inspecció tècnica de vehicles.

ARTICLE 14-5-3 Acreditament

La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició d’una acta o un certificat del resultat del control que porta a terme l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial, però se n’exigeix l’import prèviament a la pràctica del control, en el moment de la recepció de la documentació o de la sol·licitud que dóna origen a l’actuació inspectora dels titulars de l’estació d’inspecció tècnica de vehicles.

ARTICLE 14-5-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les actuacions d’inspecció que hagin efectuat els titulars de l’estació d’inspecció tècnica de vehicles, les quals han d’ésser objecte del control i la supervisió de l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de seguretat industrial, és la següent:

Actuacions d’inspecció:

Inspeccions documentals: 2,20 euros per inspecció.

Inspeccions inicials, modificacions i reformes: 5,35 euros per inspecció.

Inspeccions periòdiques: 0,65 euros per inspecció.

Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL VI Taxa per la verificació de les dades de la declaració responsable de les instal·lacions i els aparells Artículos 14.6.1 a 14.6.4
ARTICLE 14-6-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la verificació de les dades corresponents a la declaració responsable per a donar d’alta les instal·lacions, i també la tramitació i l’anotació de la inscripció o de la modificació de les dades en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.

ARTICLE 14-6-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars de les instal·lacions i els aparells que presenten una declaració responsable o que declaren la modificació de llurs dades que han d’ésser inscrites en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. No obstant això, si la presentació de la declaració responsable i la tramitació electrònica a l’Oficina de Gestió Empresarial de la inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya es fa per mitjà d’un organisme de control, aquest és subjecte passiu substitut, el qual ha de fer repercutir l’import de la taxa a qui la presenti.

ARTICLE 14-6-3 Acreditament

La taxa s’acredita per mitjà del certificat de la inscripció o de la modificació de les dades en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. S’exigeix l’import de la taxa en el moment de la presentació de la declaració responsable. No obstant això, si la presentació de la declaració responsable i la tramitació electrònica a l’Oficina de Gestió Empresarial de la inscripció en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya es fa per mitjà d’un organisme de control, correspon a aquest efectuar el cobrament de la taxa i ingressar-la, d’acord amb les instruccions corresponents, a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent.

ARTICLE 14-6-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les declaracions responsables o de les declaracions de modificacions de dades que es tramitin, és la següent:

Declaracions responsables d’instal·lacions i aparells: 30 euros.

Declaracions de modificació de dades d’instal·lacions i aparells: 10 euros.

Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL VII Taxa per l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques de les instal·lacions i els aparells en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya Artículos 14.7.1 a 14.7.4
ARTICLE 14-7-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera el control del compliment de les condicions de seguretat, i també la tramitació i l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.

ARTICLE 14-7-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars de les instal·lacions i els aparells que sol·licitin les inspeccions periòdiques obligatòries establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables. No obstant això, és subjecte passiu substitut l’organisme de control que efectua la inspecció, el qual ha de fer repercutir l’import de la taxa a qui la sol·liciti.

ARTICLE 14-7-3 Acreditament

La taxa s’acredita per mitjà del certificat de l’anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. S’exigeix l’import de la taxa en el moment que es fa la inspecció . No obstant això, correspon a l’organisme de control que efectua la inspecció cobrar aquesta taxa i ingressar-la, d’acord amb les instruccions corresponents, a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat.

ARTICLE 14-7-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells que s’efectuïn, resta fixada en la quantitat de 10 euros.

Aquest import pot ésser revisat anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL VIII Taxa per la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles Artículos 14.8.1 a 14.8.4
ARTICLE 14-8-1 Fet imposable

Aquesta taxa és exigible als vehicles els titulars dels quals hagin efectuat les inspeccions reglamentàries en una estació d'inspecció tècnica de vehicles situada a Catalunya en el cas de les inspeccions inicials i modificacions, i en el supòsit de legalització de reformes si aquestes es fan en un establiment situat en el territori de Catalunya, d'acord amb el Reial decret 736/1988, del 8 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes d'importància dels vehicles de carretera.

L'objecte d'aquesta taxa és gravar, a instància de part, la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles en el Registre de vehicles.

El fet imposable d'aquesta taxa és l'activitat administrativa que genera la inscripció, en el Registre de vehicles, de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin als vehicles.

ARTICLE 14-8-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d'aquesta taxa són els titulars dels vehicles que sol·liciten la inscripció de la inspecció inicial, la modificació o la reforma. No obstant això, els titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles que efectuïn la inspecció són subjectes passius substituts, i han de fer repercutir l'import de la taxa a qui la sol·liciti.

ARTICLE 14-8-3 Acreditament

La taxa s'acredita per mitjà de la inscripció de les inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que es facin al vehicle. La taxa ha d'ésser abonada en el moment d'efectuar la sol·licitud. No obstant això, correspon als titulars de l'estació d'inspecció tècnica de vehicles encarregada de la inspecció efectuar el cobrament d'aquesta taxa en el moment que rebin la petició d'inspecció i ingressar-la a l'Agència Catalana de Seguretat Industrial.

ARTICLE 14-8-4 Quota

La quota d'aquesta taxa, que s'ha de liquidar per cada una de les inscripcions d'inspeccions inicials, les modificacions i les reformes que s'efectuïn als vehicles en el Registre de vehicles, resta fixada en la quantitat de 6,45 euros. Aquest import pot ésser revisat anualment, d'acord amb els criteris establerts per la llei de pressupostos.

CAPÍTOL IX Taxa per l’autorització de catalogació com a vehicle històric o per l’autorització de reencunyació del número d'identificació de vehicle Artículos 14.9.1 a 14.9.4
ARTICLE 14.9-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la tramitació de l’expedient d’autorització de catalogació com a vehicle històric o de l’autorització de reencunyació del número d'identificació de vehicle.

ARTICLE 14.9-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius de la taxa són els titulars dels vehicles que sol·licitin les autoritzacions. En el cas del tràmit de reencunyació del número d'identificació de vehicle és subjecte passiu substitut el titular de l’estació d’inspecció tècnica de vehicles que l’efectuï, el qual ha de fer repercutir l’import de la taxa a qui el sol·liciti.

ARTICLE 14.9-3 Acreditament

La taxa s’acredita mitjançant l’autorització de la catalogació com a vehicle històric o l’autorització de reencunyació del número d'identificació de vehicle. La taxa ha d’ésser abonada en el moment de sol·licitar l'autorització. En el cas del tràmit de reencunyació del número d'identificació de vehicle correspon al titular de l’estació d’inspecció tècnica de vehicles que l’efectuï cobrar aquesta taxa en el moment que rebi la petició i ingressar-la a l’òrgan competent de la Generalitat.

ARTICLE 14.9-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per a cadascun dels expedients d’autorització, és la següent:

 1. Autorització de catalogació com a vehicle històric: 112 euros.

 2. Autorització de reencunyació del número d'identificació de vehicle: 31 euros.

Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL X Taxa per la tramitació i comprovació de la declaració d’inici d’activitat de gestor de càrregues del sistema Artículos 14.10.1 a 14.10.4
ARTICLE 14.-10-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa que genera la tramitació de l’expedient relatiu a l’inici i control d’activitat dels gestors de càrregues del sistema que han comunicat a l’administració competent l’inici de llur activitat.

ARTICLE 14.10-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són les empreses gestores de càrregues del sistema que revenen energia elèctrica per a la recàrrega de vehicles elèctrics i que operen a Catalunya amb punts de recàrrega.

ARTICLE 14.10-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 14.10-4 Quota

La quota de la taxa és la següent:

 1. Tramitació i comprovació de la declaració d’inici d’activitat com a gestor de càrregues del sistema en l’àmbit de Catalunya: 325,02 euros.

 2. Modificacions de dades de la declaració inicial: 33,50 euros. S’exceptuen les modificacions que únicament comportin donar d’alta nous punts de recàrrega.

 3. Alta de punts de recàrrega d’empreses gestores de càrregues del sistema: 33,50 euros.

CAPÍTOL XI Taxa per l’anàlisi, l’estudi i la comprovació de la solució tècnica i econòmica de nous subministraments elèctrics Artículos 14.11.1 a 14.11.4
ARTICLE 14.11-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat administrativa que genera la tramitació dels expedients que requereixen una anàlisi i comprovació de les solucions tècniques adoptades per nous subministraments d’energia elèctrica, relatives a l’elecció de la tensió de subministrament, el punt de lliurament i connexió i els costos associats.

ARTICLE 14.11-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius de la taxa són les persones físiques o jurídiques que sol·liciten que l’Administració determini les característiques del subministrament i la solució tècnica i econòmica que comporta un menor cost i garanteix un desenvolupament racional i òptim de la xarxa elèctrica i la qualitat del subministrament.

ARTICLE 14.11-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 14.11-4 Quota

La quota de la taxa, que s’ha de liquidar per a cadascun dels expedients, és la següent:

 1. Per instal·lacions de potències inferiors a 50 kW: exempt.

 2. Per instal·lacions de potències entre 50 kW i fins a 100 kW: 357,48 euros.

 3. Per instal·lacions de potències superiors a 100 kW i inferiors a 250 kW: 406,94 euros.

 4. Per instal·lacions de potències iguals o superiors a 250 kW: 649,12 euros.

CAPÍTOL XII Taxa per la revisió, el control i la inspecció de certificats d’eficiència energètica d’edificis Artículos 14.12.1 a 14.12.5
ARTICLE 14.12-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la revisió, el control i la inspecció dels certificats d’eficiència energètica d’edificis de Catalunya inscrits al Registre de certificats d’eficiència energètica.

ARTICLE 14.12-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa els promotors d’edificis de nova construcció o grans rehabilitacions i els propietaris, en el cas d’edificis existents que s’hagin de certificar segons la normativa vigent.

ARTICLE 14.12-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la realització del fet imposable i pot ésser exigida, a la bestreta, en el moment de la presentació del certificat d’eficiència energètica de l’edifici davant de l’òrgan competent de l’Administració perquè l’inscrigui en el Registre de certificats d’eficiència energètica.

ARTICLE 14.12-4 Quota

La quota que s’ha de liquidar per a cadascun dels expedients és la següent:

 1. Certificació d’edificis nous o grans rehabilitacions en fase d’edifici acabat:

  1.1. Habitatge unifamiliar o pis: 20 euros.

  1.2. Bloc d’habitatges: la taxa és proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació:

  T = 9,69*H + 15,62, on T és la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.

  1.3. Per altres usos: 20 euros + 0,2 euros/m2

  La taxa no serà, en cap cas, superior a 500 euros.

 2. Certificació d’edificis existents:

  2.1. Habitatge unifamiliar o pis: 11 euros.

  2.2. Bloc d’habitatges: la taxa és proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació:

  T = 4,90*H + 5,20 on T és la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.

  2.3. Altres usos: 10 euros + 0,1 euros/m2

  La taxa no serà, en cap cas, superior a 250 euros.

ARTICLE 14.12-4 BIS

Exempcions i bonificacions.

 1. Resten exempts de la taxa les certificacions d'edificis o habitatges existents o certificacions per rehabilitacions d'aquests edificis que obtinguin una qualificació energètica A.

 2. S'estableix una bonificació del 50% sobre les quotes establertes per l'apartat 2 de l'article 14.12-4 en el cas que la certificació d'un edifici o habitatge existent obtingui una qualificació energètica B i també en el cas que es rehabiliti un habitatge o edifici existent i aquest obtingui la qualificació energètica B.

ARTICLE 14.12-5 Afectació

Les quantitats recaptades procedents de la taxa s’afecten al foment de l’eficiència energètica i utilització racional de l’energia i a la resta de funcions regulades per l’article 4.1 de la Llei 9/1991, del 3 de maig, de l’Institut Català d’Energia.

CAPÍTOL XIII Taxa per la verificació posterior de les dades de la declaració responsable de les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes i dels tallers de reparació de vehicles automòbils Artículos 14.13.1 a 14.13.4
ARTICLE 14.13-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la verificació posterior dels requisits i les obligacions que són exigibles a les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes o als tallers de reparació de vehicles automòbils que tenen les instal·lacions a Catalunya, o que declaren la modificació de llurs dades, i també la inscripció posterior en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya.

ARTICLE 14.13-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes i els tallers de reparació de vehicles automòbils que presenten una declaració responsable a l’inici de llur activitat, o que declaren la modificació de llurs dades.

ARTICLE 14.13-3 Acreditació

La taxa s’acredita per mitjà del certificat d’inscripció en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya de l’empresa o del taller, o de la modificació de llurs dades. S’exigeix l’import de la taxa en el moment que es presenta la declaració responsable.

ARTICLE 14.13-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada una de les declaracions responsables o de les modificacions de dades que es tramitin, és la següent:

Declaracions responsables d’empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes o de tallers de reparació de vehicles automòbils: 100 euros.

Declaracions de modificació de dades d’empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes o de tallers de reparació de vehicles automòbils: 50 euros.

Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL XIV Taxa per l’avaluació dels documents que han de presentar els titulars dels establiments afectats per la normativa vigent en matèria d’accidents greus Artículos 14.14.1 a 14.14.4
ARTICLE 14.14-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera l’avaluació dels documents que han de presentar els titulars dels establiments afectats per la normativa vigent en matèria d’accidents greus.

Aquests documents poden ésser els següents:

 1. Anàlisi de risc.

 2. Informació bàsica per a l’elaboració del pla d’emergència exterior.

 3. Anàlisi quantitativa de risc.

ARTICLE 14.14-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són els titulars dels establiments afectats per la normativa vigent en matèria d’accidents greus.

ARTICLE 14.14-3 Acreditació

La taxa s’acredita per mitjà de l’expedició del document d’avaluació. S’exigeix l’import de la taxa en el moment que es presenta la documentació per a ésser avaluada.

ARTICLE 14.14-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cadascuna de les avaluacions que se sol·licitin, és la següent:

 1. Avaluació de l’anàlisi de risc:

  Quota fixa: 2.460 euros.

  Quota variable: 371,30 euros per supòsit accidental quantificat que generi efectes associats a la zona d'intervenció a l'exterior dels límits de l'establiment amb un màxim de 17.

 2. Avaluació de la informació bàsica per l’elaboració del pla d’emergència exterior: 150 euros.

 3. Avaluació de l’anàlisi quantitativa de risc:

  Quota fixa: 2.460 euros.

  Quota variable: 415,00 euros per supòsit accidental quantificat que generi efectes associats a la letalitat de l'1% a l'exterior dels límits de l'establiment amb un màxim de 17.

  Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

CAPÍTOL XV Taxa per l’autorització o la modificació de l’autorització dels organismes notificats Artículos 14.15.1 a 14.15.4
ARTICLE 14.15-1 Fet imposable

El fet imposable d’aquesta taxa és l’activitat administrativa que genera la verificació dels requisits i les obligacions que són exigibles als organismes notificats que sol·licitin ésser autoritzats o la modificació de les dades de llur autorització, i també la tramitació de l’expedient d’autorització o de modificació de les dades de l’autorització i llur inscripció o anotació en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya.

ARTICLE 14.15-2 Subjecte passiu

Els subjectes passius d’aquesta taxa són els organismes notificats que sol·licitin ésser autoritzats o la modificació de les dades de llur autorització.

ARTICLE 14.15-3 Acreditació

La taxa s’acredita per mitjà de la resolució d’autorització com a organisme notificat o de la modificació de les dades de la seva autorització. S’exigeix l’import de la taxa en el moment que es presenta la sol·licitud d’autorització o de modificació de dades.

ARTICLE 14.15-4 Quota

La quota d’aquesta taxa, que s’ha de liquidar per cada un dels expedients d’autorització o de modificació d’autorització, és la següent:

Autorització d’organismes notificats: 700 euros.

Modificació de l’autorització d’organismes notificats: 600 euros.

Aquests imports poden ésser revisats anualment, d’acord amb els criteris establerts per la Llei de pressupostos.

TÍTOL XV Joc i espectacles Artículos 15.1.1 a 15.2.4
CAPÍTOL I Taxa per la prestació de serveis en matèria de joc i apostes Artículos 15.1.1 a 15.1.4
ARTICLE 15-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, pel departament competent en matèria de joc i apostes, de les actuacions i serveis administratius que es consignen en l'article 15.1-4.

ARTICLE 15-1-2 Subjecte passiu
 1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es fan les actuacions administratives o es presten els serveis administratius que constitueixen el fet imposable.

 2. Són subjectes passius substituts del contribuent les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions o els serveis administratius quan aquests s'han de prestar a favor d'altres persones diferents de les que fan la sol·licitud.

ARTICLE 15-1-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment de la iniciació de l'actuació administrativa o la prestació del servei que constitueix el fet imposable, però pot ésser exigida en el moment en què es fa la sol·licitud d'aquests serveis.

ARTICLE 15-1-4

Quota.

L'import de la quota correspon als conceptes següents:

 1. Emissió de documents d'homologació de material de joc o inscripció en el Registre de models: 188,80 euros.

 2. Inscripció, autorització i renovació d'empreses:

  2.1. Inscripció en els registres i autorització d'empreses de joc: 235,70 euros.

  2.2. Modificacions de les condicions d'inscripció i autorització d'empreses de joc: 46,95 euros.

 3. Emissió de documents professionals: 27,95 euros.

 4. Autorització, renovació o règim de comunicació de locals i establiments:

  4.1. De casinos de joc: 4.719,15 euros.

  4.2. De sales de bingo: 943,60 euros.

  4.3. De salons de joc (màquines B): 471,75 euros.

  4.4. (Derogat)

  4.5. D'altres locals de joc: 46,95 euros.

  4.6. Modificació d'autoritzacions de constitució i funcionament de locals i establiments de jocs: 46,95 euros.

 5. Expedició i duplicats de permisos d'explotació: 94,05 euros.

 6. Diligències relatives a la tramitació de la instal·lació o l'emplaçament i als permisos per l'explotació de les màquines recreatives i d'atzar, i diligències relatives als llibres: 46,95 euros.

 7. Examen d'expedient d'autoritzacions o de comunicacions de rifes, tómboles, combinacions aleatòries i apostes: 46,95 euros.

 8. Expedició de duplicats: 50% de la quota.

 9. Expedició de permís d'explotació per substitució amb emplaçament: 187,75 euros.

 10. Expedició de permís d'explotació amb emplaçament: 140,90 euros.

 11. Obtenció de l'habilitació com a entitat d'inspecció o com a laboratori d'assaigs: 943,55 euros.

  En funció del tipus d'habilitació sol·licitada s'han de pagar, a més, les taxes següents:

  11.1. Per assaigs previs d'homologació de màquines recreatives dels tipus B i C: 367,30 euros.

  11.2. Per a l'autorització d'altres elements i material de joc i apostes o per inspeccions tècniques per a la renovació de permisos d'explotació de màquines recreatives i d'atzar: 192,90 euros.

  11.3. Per la comprovació del funcionament correcte dels aparells i els materials de joc i apostes: 251,20 euros.

  11.4. Per la inspecció i el control tècnic de les instal·lacions, d'acord amb el que estableix l'article 20.3 de la Llei 1/1991, del 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc: 280,90 euros.

 12. Per l'autorització, modificació i cancel·lació d'interconnexions de màquines recreatives amb premi i d'atzar: 94,90 euros.

CAPÍTOL II Taxa per la prestació de serveis en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives Artículos 15.2.1 a 15.2.4
ARTICLE 15-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació, pel departament competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives, de les actuacions i serveis administratius que es consignen en l'article 15.2-4.

ARTICLE 15-2-2 Subjecte passiu
 1. Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es fan les actuacions administratives o es presten els serveis administratius que constitueixen el fet imposable.

 2. Són subjectes passius substituts del contribuent les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions o els serveis administratius quan aquests s'han de prestar a favor de persones diferents de qui fa la sol·licitud.

ARTICLE 15-2-3 Acreditament

La taxa s'acredita en el moment de la iniciació de l'actuació administrativa o de la prestació del servei que constitueix el fet imposable, però pot ésser exigida en el moment en què es fa la sol·licitud d'aquests serveis.

ARTICLE 15-2-4 Quota

L'import de la quota correspon als conceptes següents:

 1. Autoritzacions per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari:

  1. Fins a 150 persones d'aforament: 145,57 euros.

  2. De 151 fins a 500 persones d'aforament: 237,55 euros.

  3. De 501 fins a 1.000 persones d'aforament: 373,67 euros.

  4. De 1.001 fins a 2.000 persones d'aforament: 534,81 euros.

  5. A partir de 2.001 persones d'aforament: 749,30 euros.

 2. Autorització d'establiments de règim especial: 828,90 euros.

 3. Expedició i renovació del carnet i distintiu professional del personal de control d'accés: 32,35 euros.

 4. Expedició de duplicats: 50% de la quota.

 5. Proves per a obtenir l'acreditació de controlador o controladora d'accés: 22,50 euros.

 6. Autorització d'espectacles de correbous: 46,45 euros.

 7. Tramitació de l'ampliació excepcional de l'horari de tancament: 75 euros.

 8. Tramitació de l'ampliació de l'horari específic per als establiments de restaurant, bar i restaurant bar: 75 euros.

 9. Tramitació per a l'exempció o reducció de vigilants de seguretat privada: 110 euros.

 10. Tramitació habilitació d'acadèmies per a la formació de personal de control d'accés: 225 euros.

 11. Tramitació de la validació de les condicions per a exercir el dret d'admissió: 50 euros.

TÍTOL XVI Patronat de la Muntanya de Montserrat Artículos 16.1.1 a 16.1.6
CAPÍTOL I Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat Artículos 16.1.1 a 16.1.6
ARTICLE 16-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'ús del servei d'aparcament de vehicles del qual és titular l'organisme autònom Patronat de la Muntanya de Montserrat, quan no estigui afectat al servei del Patronat.

ARTICLE 16-1-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa a títol de contribuent la persona física o jurídica que utilitza l'aparcament de vehicles.

ARTICLE 16-1-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment que s'inicia l'ús de l'aparcament.

ARTICLE 16-1-4 Quota

L'import de la quota és:

De dia (de les 6 h a les 22 h):

 1. Temps màxim (1/2 h):

  Turismes: 0 euros.

  Motos: 0 euros.

  Furgonetes: 0 euros.

  Autocars: 35 euros.

 2. Temps màxim (tot el dia):

  Turismes: 6,5 euros.

  Motos: 3,5 euros.

  Furgonetes: 15 euros.

  Autocars: 65 euros.

 3. Temps màxim (3 dies):

  Turismes: 10,5 euros.

  Motos: 7,5 euros.

  Furgonetes: 20 euros.

  Autocars: 70 euros.

 4. Temps màxim (7 dies):

  Turismes: 11,5 euros.

  Motos: 9,5 euros.

  Furgonetes: 25 euros.

  Autocars: 80 euros.

 5. Temps màxim (15 dies):

  Turismes: 13 euros.

  Motos: 11,5 euros.

  Furgonetes: 30 euros.

  Autocars: 90 euros.

 6. Temps màxim (30 dies):

  Turismes: 18 euros.

  Motos: 15 euros.

  Furgonetes: 35 euros.

  Autocars: 98 euros.

 7. Temps màxim (60 dies):

  Turismes: 21 euros.

  Motos: 18 euros.

  Furgonetes: 40 euros.

  Autocars: 100 euros.

ARTICLE 16-1-5 Exempcions i bonificacions
 1. Queda exempta la primera mitja hora d'ús de l'aparcament per a qualsevol tipus de vehicles, excepte autocars.

 2. Queden exempts de pagament els vehicles estacionats en els aparcaments privats dins del recinte del monestir de Montserrat.

 3. S'estableixen les següents bonificacions en la quota determinada per l'article 16.1-4:

  1. Gaudeixen d'una bonificació de 2,5 euros per vehicle les persones que participen en activitats o esdeveniments autoritzats pel Patronat, promoguts per persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que transcorren dins la zona urbana de la muntanya de Montserrat i que tenen un abast o un contingut cultural, esportiu, religiós o social.

  2. Les persones que s'allotgen al recinte urbà, als refugis de la muntanya, i també les que fan ús dels serveis de funicular, de restauració i d'hoteleria al recinte urbà de la muntanya de Montserrat, gaudeixen d'una bonificació única de 2,5 euros per vehicle. Aquesta bonificació no és acumulable a la que estableix la lletra a .

  3. Els autocars i les furgonetes que fan ús dels serveis de visites culturals i hoteleria dins del recinte del monestir de Montserrat gaudeixen d'una bonificació màxima de 35 euros per autocar i de 8,5 euros per furgoneta. Aquesta bonificació no és acumulable a altres.

  4. Gaudeixen d'una bonificació de 90 minuts per vehicle (cotxe o moto) les persones que s'acreditin com a «Amics de Montserrat». Aquesta bonificació no és acumulable a altres.

 4. Resten exempts de pagament els vehicles estacionats acreditats amb targeta d'aparcament individual o de transport col·lectiu per a persones amb mobilitat reduïda.

ARTICLE 16-1-6 Afectació de la taxa

De conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3 d'aquesta Llei, els ingressos derivats de la taxa resten afectats al finançament del cost dels serveis prestats pel Patronat de la Muntanya de Montserrat.

TÍTOL XVII Pesca Artículos 17.1.1 a 17.5.4
CAPÍTOL I Taxa pesca marítima Artículos 17.1.1 a 17.1.5
ARTICLE 17-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General de Pesca i Acció Marítima dels serveis següents:

 1. L'atorgament de qualsevol autorització administrativa necessària per al desenvolupament de l'activitat de la pesca i l'aqüicultura.

 2. Els drets d'examen per a l'obtenció de títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig i per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva i subaquaticoesportiva. L'expedició de títols i targetes d'identitat professional per a l'exercici de l'activitat nauticopesquera i de busseig. L'expedició de títols i targetes d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva i subaquaticoesportiva. La renovació de targetes. L'expedició de duplicats de certificats d'examen, de títols i targetes. L'eliminació de la nota restrictiva de comandament. Les convalidacions d'assignatures i títols. L'autorització d'obertura d'escoles esportives nàutiques, centres per a l'ensenyament de la navegació d'esbarjo i centres de busseig.

 3. Les autoritzacions dels concursos de pesca recreativa.

ARTICLE 17-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten els serveis determinats a l'article 17.1-5.

ARTICLE 17-1-3 Exempcions

S'estableixen les exempcions següents del pagament de la taxa establerta en l'apartat 2 de l'article 17.1-1:

 1. Pels drets d'examen per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig que requereixen un examen únic a les persones que pertanyen als col·lectius següents:

  a.1) Empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que requereixen aquestes titulacions per al desenvolupament de llur tasca.

  a.2) Persones que participen en cursos de caràcter social establerts així en el Pla de formació anual de l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya que aprova el director general de Pesca i Afers Marítims.

  a.3) Persones que accedeixen als cursos de mariner/a pescador/a organitzats per l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya conjuntament amb les confraries de pescadors de Catalunya.

 2. Per l'expedició o renovació de títols i targetes d'identitat professional per a l'exercici de l'activitat nauticopesquera i de busseig a les persones que pertanyen als col·lectius següents:

  b.1) Empleats públics al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que requereixen aquestes titulacions per al desenvolupament de llur tasca.

  b.2) Persones que han d'expedir o renovar titulacions de cursos fets a l'Institut Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya, i les persones que estant en possessió d'altres titulacions volen obtenir, per convalidació, la titulació de mariner/a pescador/a per a exercir l'activitat professional a Catalunya.

ARTICLE 17-1-4 Acreditació

La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

ARTICLE 17-1-5 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la pesca i l'aqüicultura.

  Per cada expedient: 24,35 euros.

 2. Títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig i per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva i subaquaticoesportiva.

  2.1. Drets d'examen.

  2.1.1. Per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig que requereix un examen únic: 22,80 euros.

  2.1.2. Per a l'obtenció dels títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig que requereixen un examen per assignatura o mòdul: 22,80 euros.

  2.1.3. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de navegació bàsica (examen teòric): 45,55 euros.

  2.1.4. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de navegació bàsica (examen pràctic): 75,10 euros.

  2.1.5. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo (examen teòric): 53,55 euros.

  2.1.6. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo (examen pràctic): 75,10 euros.

  2.1.7. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de iot (examen teòric): 68,35 euros.

  2.1.8. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de iot (examen pràctic): 135,35 euros.

  2.1.9. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de capità/ana de iot (examen teòric): 91 euros.

  2.1.10. Per a l'obtenció del títol per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de capità/ana de iot (examen pràctic): 135,35 euros.

  2.1.11. Exàmens per a l'obtenció dels títols subaquaticoesportius: 91 euros.

  2.1.12. Examen per a l'obtenció del títol de patró/ona de moto nàutica: 45,55 euros.

  2.2. Expedició de títols i targetes:

  2.2.1. Expedició de títols i targetes d'identitat professional per a l'exercici de l'activitat nauticopesquera i de busseig: 38,80 euros.

  2.2.2. Expedició de títol i targeta d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de navegació bàsica: 45,55 euros.

  2.2.3. Expedició de títol i targeta d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona d'embarcacions d'esbarjo: 45,55 euros.

  2.2.4. Expedició de títol i targeta d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de iot: 64,95 euros.

  2.2.5. Expedició de títol i targeta d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de capità/ana de iot: 64,95 euros.

  2.2.6. Expedició de títols i targetes d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat subaquaticoesportiva: 38,80 euros.

  2.2.7. Expedició de títol i targeta d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva de patró/ona de moto nàutica: 45,55 euros.

  2.3. Renovació de targetes.

  2.3.1. Renovació de targetes d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva, subaquaticoesportiva (per caducitat, pèrdua, robatori i eliminació de la nota restrictiva): 38,80 euros.

  2.3.2. Renovació de targetes d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig professional (per caducitat, pèrdua, robatori i eliminació de la nota restrictiva): 38,80 euros.

  2.3.3. Renovació de targetes d'acreditació de la titulació per a l'exercici de l'activitat nauticoesportiva (per caducitat, pèrdua, robatori o eliminació de la nota restrictiva) a les persones més grans de 70 anys: 7,55 euros.

  2.4. Expedició de duplicats de certificats d'examen, de títol (diplomes) i de targetes.

  2.4.1. Expedició de duplicats de certificats d'examen per a obtenir els títols per a l'exercici de l'activitat professional nauticopesquera i de busseig i l'expedició de duplicats de diplomes de qualsevol títol: 16,05 euros.

  2.5. Convalidació d'assignatures i títols.

  2.5.1. Convalidació d'assignatures i títols nauticopesquers: 22,80 euros.

 3. Per l'autorització de cada concurs de pesca: 73,35 euros.

 4. Autoritzacions.

  4.1. Autorització d'obertura.

  4.1.1. Escoles esportives nàutiques: 90,55 euros.

  4.1.2. Centres privats per a l'ensenyament de la navegació d'esbarjo: 90,55 euros.

  4.1.3. Centres de busseig: 90,55 euros.

  4.1.4. Centres de pràctiques de motos nàutiques: 90,55 euros.

  4.2. Autorització per a la realització de pràctiques bàsiques de seguretat i de navegació i de pràctiques de vela per a l'obtenció dels títols nauticoesportius: 90,55 euros.

  4.3. Autorització per a la realització del curs per a l'obtenció del títol de bussejador/a professional de petita profunditat: 90,55 euros.

 5. Obtenció d'equiparacions entre les qualificacions de busseig d'esbarjo d'entitats federatives i no federatives i les qualificacions oficials de busseig d'esbarjo: 189,40 euros.

CAPÍTOL II Taxa pel permís de pesca Artículos 17.2.1 a 17.2.7
ARTICLE 17-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'atorgament dels permisos per a pescar en les zones de pesca controlada.

ARTICLE 17-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició dels permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca controlada.

ARTICLE 17-2-3 Exempcions
 1. Els subjectes passius que acreditin documentalment la situació d’incapacitat permanent total o absoluta i les persones menors de 18 anys estan exempts del pagament de la taxa en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca sense mort. Aquesta exempció no exclou en cap cas l’obligació d’obtenir el permís de pesca.

 2. Els subjectes passius majors de 65 anys estan exempts del pagament de la taxa, en les zones de pesca controlada amb la modalitat de pesca sense mort, de dilluns a dijous, llevat dels festius i les vigílies de festius. No s’inclou en aquesta exempció la taxa per permisos de zones de pesca controlada intensiva. Aquesta exempció no exclou en cap cas l’obligació d’obtenir el permís de pesca.

 3. Els pescadors riberencs disposen d’una bonificació del 100% en l’obtenció dels permisos de pesca. S’exclouen els permisos per a zones de pesca controlada intensiva.

A aquest efecte es consideren pescadors riberencs d’una zona de pesca controlada situada en aigües d’alta muntanya els titulars d’una llicència de pesca que tenen fixat llur domicili habitual, durant un període mínim de cinc anys, al municipi pel qual transcorre una part o la totalitat de la zona de pesca controlada.

ARTICLE 17-2-4 Acreditació

La taxa s'acredita i es fa efectiva en l'acta de sol·licitud del permís per a pescar.

ARTICLE 17-2-5 Quota
 1. La quota de la taxa per a permisos de zones de pesca controlada és la següent:

  1.1. Salmònids amb mort (diari)

  Tarifa general: 8 euros.

  Membres federats: 6 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 4 euros.

  1.2. Salmònids sense mort (diari)

  Tarifa general: 4 euros.

  Membres federats: 3 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 2 euros.

  1.3. Intensiu amb mort (diari)

  Tarifa general: 12,40 euros.

  Membres federats: 9 euros

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 6,80 euros.

  1.4. Intensiu sense mort (diari)

  Tarifa general: 6,20 euros.

  Membres federats: 4,50 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 3,40 euros.

  1.5. Ciprínids (diari)

  Tarifa general: 4 euros.

  Membres federats: 3 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 2 euros.

  1.6. Ciprínids (anual)

  Tarifa general: 25 euros.

  Membres federats: 15 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 8 euros.

 2. Les zones de pesca controlada que limiten amb la comunitat autònoma d’Aragó tenen una quota diferenciada, fixada per ambdues comunitats i que no és objecte d’actualització mitjançant l’índex de preus del consum. Les quotes són les següents:

  2.1. Zones de pesca controlada amb mort de Baserca amb mort (NR-03A), Aneto-Senet amb mort (NR-04A), Lavaix (NR-05A), Escales (NR-06) i Montanyana amb mort (NR-08A):

  Tarifa general: 12 euros.

  Membres federats: 8 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 4 euros.

  2.2. Zones de pesca controlada de Baserca sense mort-riu (NR-02), embassament de Baserca sense mort (NR-03B), Montanyana 2 (NR-07), Montanyana sense mort (NR-08B), Aneto-Senet sense mort (NR-04B) i Lavaix sense mort (NR-05B):

  Tarifa general: 5 euros.

  Membres federats: 3 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 2 euros.

  2.3. Zona de pesca controlada de l’embassament de Riba-roja i Flix (EB-01):

  Permisos diaris:

  Tarifa general: 5 euros.

  Membres federats: 3 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 3 euros.

  Permís setmanal:

  Tarifa general: 20 euros.

  Membres federats: 7 euros.

  Membres de la societat de pescadors que gestiona la zona: 7 euros.

  Permís anual:

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona: 21 euros.

  Membres de la societat de pescadors que col·labora en la gestió de la zona i riberencs: 8 euros.

ARTICLE 17-2-6 Autorització de cobrament

S’autoritza el departament competent en matèria de pesca perquè articuli els mecanismes de col·laboració necessaris per a gestionar les zones de pesca controlada amb les federacions esportives catalanes o altres entitats legalment constituïdes vinculades al món de la pesca, i s’atribueixi a aquestes federacions o entitats el cobrament de la taxa en nom i per compte de la Generalitat.

ARTICLE 17-2-7 Afectació de la taxa

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa s’afecten a la gestió, la conservació i la vigilància de les zones de pesca controlada, en les partides corresponents del departament competent en matèria de pesca.

CAPÍTOL III Taxa per la llicència de pesca recreativa i matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca Artículos 17.3.1 a 17.3.6
ARTICLE 17-3-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l’expedició de les llicències que, d’acord amb la legislació vigent, són necessàries per a practicar la pesca recreativa o professional, i també l’expedició i la renovació de les targetes acreditatives de les llicències, quan calgui d’acord amb la normativa específica.

ARTICLE 17-3-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals s'expedeixen les llicències per a la pesca recreativa o professional.

ARTICLE 17-3-3 Exempcions

Estan exempts de pagar la taxa exigida pel concepte d'expedició de la llicència per a exercir la pesca recreativa els subjectes passius que acreditin documentalment alguna de les situacions següents:

 1. Tenir una discapacitat igual o superior al 33% reconeguda per resolució o certificat expedit per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) o l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent. A Catalunya, l'òrgan competent és la Secretaria d'Inclusió Social i Promoció de l'Autonomia Personal.

 2. Tenir la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa reconeguda per resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 3. Ésser beneficiari d'una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, reconeguda per resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa.

 4. Les persones menors de 18 anys.

 5. Les persones majors de 65 anys.

ARTICLE 17-3-4 Acreditament

La taxa s'acredita i es fa efectiva en el moment en què se sol·liciten les llicències.

ARTICLE 17-3-5 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Llicències de pesca recreativa

  Les durades de les llicències i els imports de les quotes respectives són:

  1.1 Pesca recreativa

  1. Pesca recreativa general (amb mort o sense mort indistintament):

   Durada 1 dia: 3 euros.

   Durada 2 dies: 5 euros.

   Durada 15 dies: 11 euros.

   Durada 1 any: 26 euros.

   Durada 2 anys: 42 euros.

   Durada 3 anys: 60 euros.

   Durada 4 anys: 71 euros.

  2. Pesca recreativa exclusivament sense mort:

   Durada 1 any: 19 euros.

   Durada 2 anys: 35 euros.

   Durada 3 anys: 51 euros

   Durada 4 anys: 66 euros.

   1.2. Pesca recreativa submarina:

   Durada, 1 any: 14,75 euros.

   1.3. Pesca recreativa col·lectiva:

   Durada, 1 any, fins a 10 persones: 91,65 euros.

   Durada, 1 any, més de 10 persones: 183,20 euros.

   Durada, 2 anys, fins a 10 persones: 183,20euros.

   Durada, 2 anys, més de 10 persones: 366,25 euros.

   Durada, 3 anys, fins a 10 persones: 274,70 euros.

   Durada, 3 anys, més de 10 persones: 549,30 euros.

   Durada, 4 anys, fins a 10 persones: 366,25 euros.

   Durada, 4 anys, més de 10 persones: 732,35 euros.

 2. Llicència de pesca professional:

  2.1. Corall, marisqueig: 22,10 euros.

  2.2. Angula: 36,75 euros.

  2.3. Cucs de mar, rall: 7,40 euros

 3. Expedició i renovació de la targeta acreditativa de la llicència: 8,90 euros.

ARTICLE 17-3-6 Afectació

Aquesta taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 1.1-3, els ingressos derivats de la taxa resten afectats a la conservació d’aquest recurs piscícola a les partides corresponents del departament competent en matèria de medi natural, i a les partides corresponents del Consell General d’Aran els derivats de les llicències de pesca recreativa expedides pel Consell General d’Aran.

CAPÍTOL IV Taxa per a fer competicions esportives Artículos 17.4.1 a 17.4.5
ARTICLE 17.4-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l’autorització per part del departament competent en matèria de pesca no professional en aigües continentals per a fer competicions esportives de pesca a les zones de pesca controlada.

ARTICLE 17.4-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting o la societat de pescadors o entitat que organitzi la competició esportiva.

ARTICLE 17.4-3 Exempcions
 1. Estan exemptes del pagament de la taxa les competicions esportives de caràcter internacional, estatal i autonòmic en la modalitat de pesca sense mort.

 2. Estan exemptes de pagament de la taxa les competicions esportives en què els participants són menors d’edat.

 3. Estan exemptes del pagament de la taxa les competicions de pesca organitzades per ajuntaments amb motiu de la celebració de la festa major, un màxim de dues vegades l’any.

ARTICLE 17.4-4 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 17.4-5 Quota
 1. L’import de la taxa es defineix pel nombre de participants i el tipus de zona de pesca controlada en què es fa. Les quotes que s’han d’aplicar són les següents:

  – Zones de pesca controlada intensiva sense mort: =20 participants: 63 euros; >20 participants: 130 euros.

  – Zones de pesca controlada de salmònids sense mort: =20 participants: 42 euros; >20 participants: 87 euros.

  – Zones de pesca controlada de ciprínids: =20 participants: 42 euros; >20 participants: 87 euros.

 2. Les deu primeres competicions organitzades per cada societat de pescadors computen com a una única competició perquè es consideren fases classificatòries de la competició. En cas que es requereixin més fases classificatòries, es faran mòduls de cinc en cinc, en què caldrà abonar la quota de la primera competició.

CAPÍTOL V Taxa pel permís d’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d’aquariofília ornamental, o per altres raons d’interès general que la justifiquin Artículos 17.5.1 a 17.5.4
ARTICLE 17.5-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei inherent a l’atorgament de l’autorització per a l’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d’aquariofília ornamental, o per altres raons d’interès general que la justifiquin.

ARTICLE 17.5-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l’autorització corresponent.

ARTICLE 17.5-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Article 17.5-4 Quota

Quota de la taxa per a l’extracció de flora i fauna marines amb finalitats de recerca, educatives i d’aquariofília ornamental, o per altres raons d’interès general que la justifiquin: 28,65 euros.

TÍTOL XVIII Política lingüística Artículos 18.1.1 a 18.4.5
CAPÍTOL I Taxa pels drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística Artículos 18.1.1 a 18.1.6
ARTICLE 18-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística.

ARTICLE 18-1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

ARTICLE 18-1-3 Exempcions i bonificacions
 1. Són exempts d'aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació d'atur que no perceben cap prestació econòmica i els jubilats o jubilades.

 2. Amb relació a la taxa per drets d’inscripció en les proves per a l’obtenció dels certificats de coneixements de català que convoca la Secretaria de Política Lingüística regulada per aquest article, s’estableix una bonificació del 30% per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i una bonificació del 50% per a les persones membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria especial.

ARTICLE 18-1-4 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

ARTICLE 18-1-5 Quota

L’import de la quota és el següent:

 1. Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell bàsic, elemental i intermedi de català: 21,00 euros.

 2. Proves per a l’obtenció dels certificats de nivell de suficiència i superior de català: 50,49 euros.

ARTICLE 18.1-6 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de promoció i foment de la llengua catalana.

CAPÍTOL II Taxa pels drets d'inscripció a les proves de traducció i interpretació jurades d'altres llengües al català Artículos 18.2.1 a 18.2.4
ARTICLE 18-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció a les proves convocades per la direcció general competent en matèria de política lingüística per a l'obtenció de l'habilitació per a la traducció i la interpretació jurades d'altres llengües al català.

ARTICLE 18-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

ARTICLE 18-2-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment de la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

ARTICLE 18-2-4 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Proves per a l'obtenció de l'habilitació per a la traducció jurada: 96 euros.

 2. Proves per a l'obtenció de l'habilitació per a la interpretació jurada: 96 euros.

CAPÍTOL III Taxa per la tramitació de l'habilitació per a la traducció o interpretació jurades del català a una altra llengua i viceversa i la inscripció al Registre de traductors i intèrprets jurats Artículos 18.3.1 a 18.3.5
ARTICLE 18.3-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació de l'habilitació per a la traducció o interpretació jurades del català a una altra llengua i viceversa i, si és el cas, la inscripció al Registre de traductors i intèrprets jurats, que no siguin conseqüència de la superació de les proves de traducció i interpretació jurades de la direcció general competent en matèria de política lingüística.»

ARTICLE 18.3-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'habilitació per a la traducció o interpretació jurades.

ARTICLE 18.3-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 18.3-4 Quota

La quota de la taxa és de 36 euros.

ARTICLE 18.3.5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de promoció i foment de la llengua catalana.

CAPÍTOL IV Taxa pels drets d’expedició, substitució, modificació o duplicació del carnet acreditatiu de l’habilitació per a la traducció o interpretació jurades Artículos 18.4.1 a 18.4.5
ARTICLE 18.4-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l’expedició, substitució, modificació o duplicació del carnet acreditatiu de l’habilitació per a la traducció o interpretació jurades.

ARTICLE 18.4-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l’expedició, la substitució, la modificació o la duplicació del carnet acreditatiu de l’habilitació per a la traducció o interpretació jurades.

ARTICLE 18.4-3 Acreditament

La taxa s’acredita en el moment de la prestació del servei, però pot ésser exigida en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 18.4-4 Quota

La quota de la taxa és de 6 euros.

ARTICLE 18.4-5 Afectació

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa els ingressos que en deriven resten afectats al finançament de les actuacions del departament competent en matèria de promoció i foment de la llengua catalana.

TÍTOL XIX Publicacions i anuncis Artículos 19.1.1 a 19.1.5
CAPÍTOL I Taxa per la publicació d'anuncis en el DOGC, gestionat per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya Artículos 19.1.1 a 19.1.5
ARTICLE 19-1-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la publicació d'anuncis a l'edició digital del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

ARTICLE 19-1-2 Subjecte passiu

És subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que sol·licita la publicació d'anuncis al DOGC.

ARTICLE 19-1-3 Acreditació

La taxa s'acredita en el moment de sol·licitar la prestació del servei, però el pagament de la quota pot fixar-se en un altre moment.

ARTICLE 19-1-4 Quota i exempcions
 1. La quota de la taxa per la publicació d’anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya no sotmesos a exempció per la normativa vigent s’estableix en una quantitat fixa de 200 euros per anunci, i, en el cas d’anuncis amb termini d’urgència, s’estableix una quantitat fixa de 300 euros. En aquests imports s’inclou la publicació de l’edició en llengua catalana i de l’edició en llengua castellana.

 2. En el cas de retirada d’una ordre d’inserció no urgent, merita una quota equivalent al 50% de l’import corresponent.

 3. Les insercions retirades de publicació a les quals s'ha aplicat la taxa d'urgència no tenen dret a retorn.

 4. Resta exempta del pagament de la taxa la publicació dels anuncis o edictes següents:

 1. Els anuncis o edictes d'inserció obligatòria que s'hagin de publicar en el DOGC relacionats amb el procediment recaptatori en general.

 2. Els anuncis o edictes dels jutjats i tribunals si la inserció s'ordena d'ofici o si la legislació sobre assistència jurídica gratuïta o qualsevol altra que sigui aplicable en disposa la publicació gratuïta.

 3. Qualsevol altre anunci o edicte si una norma amb rang de llei en disposa la publicació gratuïta.

ARTICLE 19-1-5 Bonificacions
TÍTOL XX Residus Artículos 20.1.1 a 20.1.4
CAPÍTOL I Taxes de l’Agència de Residus de Catalunya Artículos 20.1.1 a 20.1.4
ARTICLE 20.1-1 Fet imposable

Constitueixen fets imposables els serveis de l’Agència de Residus de Catalunya següents:

 1. Les inspeccions de les irregularitats detectades en el marc de la tramitació d’un procediment administratiu en les activitats o les instal·lacions autoritzades de gestió de residus.

 2. La tramitació d'expedients d'inscripció i l'anotació de modificacions en el Registre general de persones productores de residus de Catalunya.

 3. La supervisió dels documents de control i seguiment següents:

  3.1. Fitxa d’acceptació de residus.

  3.2. Full de seguiment.

  3.3. Full de seguiment itinerant.

  3.4. Full d’importació i d’expedició de transports transfronterers de residus.

  3.5. Justificant de recepció de residus.

 4. (Derogat)

ARTICLE 20.1-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa:

 1. En el supòsit 1 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica que exerceix l’activitat o explota la instal·lació autoritzada de gestió de residus.

 2. En el supòsit 2 de l'article 20.1-1, la persona física o jurídica productora de residus perillosos i la persona física o jurídica productora de residus no perillosos que superin les 1.000 t/any.

 3. En el supòsit 3 de l’article 20.1-1, la persona física o jurídica que sol·licita la prestació del servei.

 4. (Derogat)

ARTICLE 20.1-3 Acreditament
 1. La taxa s’acredita mitjançant la realització del fet imposable.

 2. El pagament de la taxa pot ésser exigit en els termes següents:

 1. En el supòsit de realització del fet imposable de l’apartat 1 de l’article 20.1-1, en el moment en què finalitza la inspecció.

 2. En els supòsits de realització del fet imposable dels apartats 2 i 3 de l'article 20.1-1, es pot exigir a la bestreta en el moment de la presentació de la sol·licitud.

ARTICLE 20.1-4 Quota

La quota per cada fet imposable establert per l'article 20.1-1 és:

 1. Fet imposable 1: 220,20 euros.

 2. Fet imposable 2: 37,70 euros.

 3. Fet imposable 3:

  3.1. Per fitxa d'acceptació de residus: 55,85 euros.

  3.2. Per full de seguiment: 3,55 euros.

  3.3. Per full de seguiment itinerant: 3,55 euros.

  3.4. Per full d'importació d'expedició de transports transfronterers de residus: 100,85 euros.

  3.5. Per justificant de recepció de residus: 1,20 euros per full unitari.

 4. Quan els fets imposables a què fa referència l'apartat 3 de l'article 20.1-1 es tramiten per mitjans electrònics, s'aplica una bonificació del 60% de la quota que correspongui segons els apartats anteriors.

 5. Quan els serveis a què fa referència l'apartat 3 de l'article 20.1-1 es tramiten per mitjans electrònics, s'aplica una bonificació del 100% de la quota que correspongui segons els apartats anteriors.

TÍTOL XXI Salut Artículos 21.1.1 a 21.30.4
CAPÍTOL I Taxa per autoritzacions, anotacions o registres administratius, així com per les activitats de control sanitari, en matèria de protecció de la salut, fet sobre indústries, establiments, serveis, laboratoris, productes i altres activitats relacionades Artículos 21.1.1 a 21.1.6
ARTICLE 21-1-1 Fet imposable
 1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que du a terme el Departament de Salut o l'ens competent dels serveis següents:

  1. Control sanitari oficial en matèria de protecció de la salut.

  2. Elaboració d'estudis i informes tècnics, inclosos els preceptius per a la resolució d'autoritzacions sanitàries o per a la inscripció en registres oficials.

  3. Tramitació administrativa de procediments en matèria de protecció de la salut.

  4. Emissió de certificats, incloses les verificacions que corresponguin.

 2. Els serveis consignats en l'apartat 1 es presten per a acomplir els actes o activitats següents:

  1. Les actuacions periòdiques de control sanitari de les indústries, els establiments, els serveis, les instal·lacions i els productes.

  2. Els controls extraordinaris d'establiments, serveis, instal·lacions i productes motivats per la investigació d'alertes sanitàries, brots i denúncies, i també per la verificació oficial del compliment de requeriments, mesures cautelars, mesures correctores, pròrrogues d'autoritzacions condicionals i resposta a resultats no conformes en plans de mostratge, inclosa la verificació de reexpedicions o retorns de mercaderies del mercat internacional.

  3. L'autorització sanitària per al funcionament d'indústries, establiments, laboratoris, serveis o instal·lacions, i les seves modificacions posteriors per reforma, ampliació, trasllat o canvi de titular, entre altres.

  4. Les anotacions o qualsevol acte d'inscripció en els registres oficials relatius a la salut ambiental i alimentària i, en general, a l'àmbit de la protecció de la salut.

  5. L'expedició dels certificats sanitaris derivats de les activitats de control sanitari i dels registres, anotacions i autoritzacions esmentats, inclosos els certificats de salut pública exigits en el comerç internacional d'aliments.

 3. El control sanitari oficial a què es refereix aquest article exclou el control oficial ante mortem i post mortem dels animals sacrificats a l'escorxador i el control oficial post mortem dels animals presentats a inspecció en establiments de manipulació de caça, i també el control de les carns manipulades en sales d'especejament, que es refereixen en el capítol VII .

ARTICLE 21-1-2 Subjecte passiu
 1. Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, en interès de les quals es presten els serveis.

 2. En el cas de les actuacions de control descrites en la lletra b de l'apartat 2 de l'article 21.1-1, es considera subjecte passiu de la taxa la persona física o jurídica que amb la seva actuació ha causat els fets que motiven els controls extraordinaris.

ARTICLE 21-1-3 Exempcions
 1. Estan exempts del pagament de la taxa, en qualsevol dels supòsits determinats per l'article 21.1-1, els centres que fan activitats de caràcter social, sostinguts totalment amb fons públics.

 2. Per a gaudir d'aquesta exempció, els establiments que s'hi acullin han d'acreditar de manera fefaent, davant del Departament de Salut o de l'ens competent, que són centres que fan activitats de caràcter social i que estan totalment sostinguts amb fons públics, per mitjà d'un document emès per l'administració pública competent o una declaració jurada acreditativa del caràcter social de les activitats dutes a terme i que aquestes són sostingudes totalment amb fons públics.

ARTICLE 21-1-4 Acreditament

La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable, però en pot ésser exigit el pagament en el moment en què la persona interessada fa la sol·licitud de la prestació del servei.

ARTICLE 21-1-5 Quota
 1. L'import de la quota pels serveis de tramitació d'actuacions administratives obligades per la normativa vigent és el següent:

  1. Per la tramitació d'autoritzacions sanitàries d'establiments o empreses, seguides d'inscripció inicial en registre oficial o de modificacions de dades registrals, que comportin control sanitari en el domicili de la indústria, establiment o servei: 141,20 euros.

  2. Per la tramitació d'autoritzacions sanitàries d'establiments o empreses que comportin control sanitari en el domicili de la indústria, establiment o servei: 131,40 euros.

  3. Per la tramitació de la inscripció inicial d'establiments o empreses en registre oficial o de modificacions de dades registrals que comportin un estudi de caràcter tècnic, sense activitat de control sanitari in situ: 61,70 euros.

  4. Per la tramitació d'autoritzacions sanitàries d'establiments o empreses que comportin un estudi de caràcter tècnic, sense activitat de control sanitari in situ: 61,70 euros.

  5. Per la tramitació d'anotacions o modificacions en registres oficials sense l'existència d'un acte d'autorització o estudi tècnic: 9,85 euros.

  6. Per la realització d'estudis i informes tècnics diferents als de les lletres c i d, entre els quals els relatius als productes alimentaris: 51,35 euros per informe.

  7. Per la validació de les comunicacions de posada en el mercat de productes alimentaris: 61,70 euros per producte.

  8. Per l'emissió de certificats sanitaris oficials, a petició de l'interessat, que provenen d'arxius i registres del Departament de Salut, o de l'ens competent, que no requereixi verificació oficial in situ: 14,50 euros per cada producte certificat.

   Si es tracta de certificats sanitaris oficials referits a establiments: 14,50 euros per cada establiment certificat.

  9. Per l'emissió de certificats sanitaris oficials que requereixen una verificació oficial en el domicili de la indústria, establiment o servei: 66,05 euros. Si en un mateix acte de verificació oficial in situ s'emeten diversos certificats, el primer liquida una quota de 66,05 euros; els successius, emesos en el mateix acte oficial, 14,50 euros.

   Si l'emissió de certificats es duu a terme en el transcurs d'actuacions de control oficial ordinàries i planificades, dins de l'horari previst de prestació del servei ordinari, i sense constituir l'activitat principal de l'actuació, la quota que es liquida és de 14,50 euros.

   S'entenen inclosos en aquest supòsit els certificats emesos, durant l'horari i jornada establerts, pels veterinaris oficials adscrits a determinats establiments amb presència permanent.

  10. Per l'emissió de duplicats de documents oficials, o declaracions escrites: 14,50 euros per document o declaració.

   Un cop feta l'actuació de control oficial a què fan referència les lletres a i b , si s'ha de dur a terme alguna actuació de control sanitari addicional in situ per a l'atorgament de l'autorització plena o, com a conseqüència de mancances en el compliment de tots els requisits necessaris, aquesta liquida una taxa addicional d'acord amb l'import establert en l'apartat 2.a.

   En el cas que es facin simultàniament dues actuacions administratives o més de les establertes en les lletres a, b, c, d, i e d'aquest punt, en interès del mateix sol·licitant, i el contingut de l'acte s'entengui com a unitari, es cobra la quota d'un sol acte, atenent a un mateix cost del servei.

 2. L'import de la quota pels serveis de control oficial obligats per la normativa vigent és el següent:

  1. Per actuació de control sanitari o inspecció periòdica planificada derivada dels programes de control oficial: 59,50 euros per cada actuació.

  2. Per actuació de control sanitari extraordinària sobre establiments, serveis, instal·lacions i productes, amb desplaçament in situ a l'indret objecte de l'actuació: 157,80 euros.

  3. Per actuació de control sanitari motivada per inclusió en llistes per a l'exportació a països tercers: 157,80 euros per cada actuació.

  4. Per actuació de control sanitari periòdica i planificada, derivada dels programes de control oficial exigibles per a l'exportació a països tercers, addicionals als requisits comunitaris: 99,80 euros per cada actuació.

 3. Als efectes del que estableix aquest capítol, l'actuació de control sanitari no solament és l'acte realitzat in situ a les instal·lacions o als processos de fabricació o manipulació, sinó que també comprèn, d'acord amb la normativa europea que regula el control oficial, la presa de mostres, la revisió documental i qualsevol altra actuació de comprovació d'aspectes relacionats amb la protecció de la salut de la població.

  La quota corresponent als serveis analítics taxats per raó d'activitat de laboratori, establerta al capítol XV, no es considera inclosa en l'actuació de control sanitari, a la qual s'afegeix quan s'escaigui.

ARTICLE 21-1-6 Afectació de la taxa

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3, els ingressos que en deriven s'afecten a actuacions per a millorar el control sanitari i la protecció de la salut.

CAPÍTOL II Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i de comprovació tècnica sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria Artículos 21.2.1 a 21.2.5
ARTICLE 21-2-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació pel Departament de Salut o ens competent d'autoritzacions administratives i comprovacions en matèria de policia sanitària mortuòria.

ARTICLE 21-2-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·liciten la prestació dels serveis a què es refereix l'article 21.2-4. Si aquests serveis es presten d'ofici, són subjectes passius els causahavents de la persona difunta.

ARTICLE 21-2-3 Acreditació

La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable, però en pot ser exigit el pagament en el moment en què les persones interessades sol·liciten la prestació del servei.

ARTICLE 21-2-4 Quota

La quota de la taxa és:

 1. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècniques sanitàries per al trasllat, l'exhumació, la inhumació, la conservació o l'embalsamament de cadàvers:

  1.1. Trasllat: 38 euros.

  1.2. Exhumació o inhumació: 38 euros.

  1.3. Conservació, embalsamament i tanatoplàstia: 41,85 euros.

 2. Per la tramitació de les autoritzacions administratives i les comprovacions sanitàries per al trasllat, l'exhumació o la inhumació de restes cadavèriques: 6,55 euros.

 3. En el supòsit de concurrència de dues o més de dues autoritzacions o comprovacions tècniques sanitàries de les definides en aquest article, la tarifa a aplicar és la corresponent a la de la darrera actuació sanitària administrativa, incrementada del 25%.

ARTICLE 21-2-5 Afectació de la taxa

La taxa té caràcter finalista, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 1.1-3, els ingressos que en deriven s'afecten a actuacions per a millorar el control sanitari i la protecció de la salut.

CAPÍTOL III Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives dels centres, els serveis i els establiments sanitaris i sociosanitaris Artículos 21.3.1 a 21.3.4
ARTICLE 21-3-1 Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Salut dels serveis que consigna l'article 21.3-4.

ARTICLE 21-3-2 Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

ARTICLE 21-3-3 Acreditació

La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis constitutius del fet imposable, però en pot ser exigit el pagament en el moment que les persone