Llei de Mesures Administratives, Fiscals i d'Adaptació a l'Euro de Catalunya (Llei 25/1998, de 31 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

La doctrina constitucional estableix que les lleis de pressupostos han de tenir un contingut mínim indispensable, relatiu a les previsions d'ingressos i a l'aprovació de les despeses, però també poden tenir un contingut possible, on es poden incloure matèries diferents de les indispensables, sempre que tinguin una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general. Això no obstant, hi ha altres disposicions que, sense tenir una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general, mantenen una certa relació de complementarietat amb les disposicions pressupostàries, en la mesura que faciliten --en ocasions, fins i tot, amb la modificació substancial de lleis anteriors-- el compliment de les que, per llur pròpia naturalesa, tenen caràcter i vigència temporals.

Per aquest motiu, i per segon any consecutiu, s'adopta aquesta Llei de mesures, aquest any de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, que consta d'un total de cinquanta-quatre articles, estructurats en tres títols, referits, respectivament, a mesures administratives, mesures fiscals i mesures d'adaptació a l'euro, d'acord amb el mateix enunciat de la Llei, i d'onze disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

En primer lloc, cal destacar, des del punt de vista dels continguts de la Llei, que s'hi inclouen determinades normes que, amb una clara vocació de permanència, s'havien anat reiterant en l'articulat de la Llei de pressupostos i que han de trobar un enquadrament més adequat en aquesta Llei de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la mesura que en permeten l'encaix estable dins el conjunt de l'ordenament jurídic català, sense necessitat d'haver de reiterar-les cada any. En concret, i dins d'aquest paquet de mesures que han estat traslladades des de la Llei de pressupostos anual a la comunament denominada Llei d'"acompanyament", destaquen les relatives als contractes administratius o al règim de concessió, seguiment i control de les subvencions i, molt particularment, les normes sobre els impostos, que constitueixen l'expressió de l'exercici de la capacitat normativa en els tributs cedits.

Respecte a les mesures administratives, s'inclouen disposicions en matèria de personal, disposicions sobre l'organització i el sector públic, dins les quals destaca la creació de l'Agència Catalana de l'Aigua, la qual es configura com una entitat de dret públic sotmesa a dret privat, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i té capacitat per al compliment de les seves finalitats, i disposicions en relació amb les finances de la Generalitat.

Dins el títol II, de mesures fiscals, en el marc de les competències normatives assumides per la Generalitat en matèria de tributs cedits arran de la modificació de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i en virtut de la Llei de l'Estat 14/1996, del 30 de desembre, de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries, i la Llei de l'Estat 31/1997, del 4 d'agost, de modificació del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions d'aquesta cessió, la present Llei conté determinades disposicions tributàries en exercici de la capacitat normativa en els tributs cedits, entre les quals cal destacar el manteniment de la deducció per naixement d'un segon o ulterior fill en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'increment de determinades reduccions de la base imposable, i també el compliment del manament del Parlament expressat en la disposició final primera de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d'unions estables de parella, en l'impost sobre successions i donacions i, en relació amb l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la fixació d'un tipus reduït per les transmissions patrimonials oneroses de finques afectades pels incendis forestals produïts a Catalunya el mes de juliol de 1998, aplicable per als exercicis 1999 i 2000, i per a les escriptures públiques que documentin operacions relacionades amb aquestes.

En matèria d'imposició sobre el joc, es determinen els tipus tributaris i les quotes fixes i s'estableixen les normes de meritació i pagament de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. Amb aquesta nova regulació, i d'acord amb el que estableix la Llei de cessió de tributs, es produeix la refosa de la taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar, el recàrrec sobre la taxa esmentada i l'impost sobre el bingo. Tot considerant que, en el marc de les competències normatives assumides, no és possible alterar el fet imposable definit en la normativa estatal, la refosa es fa partint d'aquesta definició.

Finalment, destaca, com a novetat d'aquesta Llei, el títol III, de mesures d'adaptació a l'euro, dirigit a incorporar a l'ordenament jurídic una sèrie de mesures dedicades a adaptar les diferents actuacions administratives que tenen contingut pecuniari a la conversió obligada a l'euro, que s'ha de produir a partir de l'1 de gener de 1999.

TÍTOL I Mesures administratives Artículos 1 a 28
CAPÍTOL I Mesures en matèria de personal Artículos 1 a 6
ARTICLE 1 Modificació del text refós de la Llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre
 1. S'afegeix una disposició addicional vint-i-quatrena al text refós de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, amb el text següent:

  "a) L'Administració de la Generalitat, els ens locals situats en el territori de Catalunya i les universitats catalanes, pel que fa als llocs de treball d'administració i serveis, han de portar a terme les actuacions necessàries perquè, com a mínim, el 5% d'aquests llocs de treball puguin ésser proveïts amb personal de qualsevol d'aquestes mateixes administracions, d'acord amb les respectives normes d'organització i funcionament aplicables, les necessitats dels serveis i el que disposin les relacions de llocs de treball corresponents.

  "b) Igualment, es poden autoritzar permutes de llocs de treball entre les administracions a què fa referència la lletra a, sempre que els llocs tinguin la mateixa categoria, tinguin una destinació definitiva i hi hagi un tracte recíproc en aquestes administracions respecte al personal de l'Administració de la Generalitat. S'autoritza el Govern a establir per reglament el procediment adequat per a fer efectives aquestes permutes, i a aquest efecte s'ha de modificar el Decret 123/1997, de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 2. S'afegeix un paràgraf a l'apartat 2 de la disposició addicional onzena del text refós de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, amb el text següent:

  També perceben el complement establert per aquest apartat en el moment de reingressar al servei actiu els funcionaris de carrera que durant més dos anys continuats, o tres anys amb interrupció, hagin exercit alts càrrecs en una altra administració pública, segons el que estableix la normativa específica d'aquesta, i sempre que aquesta Administració, recíprocament, reconegui un tracte igual als seus funcionaris quan reingressin al servei actiu després d'haver exercit llocs d'alt nivell en l'Administració de la Generalitat.

 3. Es modifica l'article 76 del text refós de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, que queda redactat de la manera següent:

  Els funcionaris que siguin remoguts o fets cessar d'un lloc de treball d'acord amb la normativa vigent sense obtenir-ne un altre per algun dels sistemes de concurs o de lliure designació.queden a disposició del secretari o secretària general del departament corresponent, que els ha d'atribuir provisionalment un lloc en el mateix departament i en la mateixa localitat. No obstant això, si no hi ha cap vacant o ho justifiquen les necessitats dels serveis, es pot adscriure el funcionari o funcionària a una localitat diferent, sempre que aquesta estigui a menys de quaranta quilòmetres del lloc anteriorment ocupat i, si això tampoc no és possible, dins la mateixa comarca. El que estableix aquest apartat no és aplicable als funcionaris que hagin cessat com a conseqüència d'un expedient disciplinari.

 4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 del text refós de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

  2. Les competències especificades en l'apartat 1 poden ésser exercides mitjançant la Secretaria General d'Administració i Funció Pública, la qual ha de formar part de la Comissió Tècnica de la Funció Pública.

ARTICLE 2 Personal de les universitats públiques de Catalunya
ARTICLE 3 Modificació de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals
 1. S'afegeix un apartat 2 a l'article 48 de Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, amb el text següent:

  "2. Així mateix, són faltes molt greus, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics:

  "a) L'alteració, la manipulació o la destrucció d'imatges i sons enregistrats, sempre que no constitueixin delicte.

  "b) La cessió, la transmissió, la revelació o facilitar l'accés a terceres persones no autoritzades, per qualsevol mitjà i amb qualssevol ànim i finalitat, dels suports originals dels enregistraments o llurs còpies, de manera íntegra o parcial.

  "c) La reproducció d'imatges i de sons enregistrats amb finalitats diferents de les establertes per la Llei orgànica 4/1997.

  d) La utilització de les imatges i dels sons enregistrats o dels mitjans tècnics d'enregistrament afectes al servei per a finalitats diferents de les establertes per la Llei orgànica 4/1997.

 2. Es modifica la lletra b de l'article 48, que queda redactada de la manera següent:

  "b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, orientació sexual, religió, llengua, opinió, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social".

 3. Es modifica la lletra d de l'article 98, que queda redactada de la manera següent:

  d) La inflicció de tortures, maltractaments o penes cruels, inhumanes o degradants, la instigació a cometre aquests actes o el fet de tolerar-los o col·laborar-hi, i també qualsevol actuació abusiva, arbitrària o discriminatòria que impliqui violència física, psíquica o moral.

 4. S'afegeix un apartat p a l'article 49 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals, amb el contingut següent:

  p) Les conductes que contravinguin a la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, i que no estiguin ja tipificades com a infraccions molt greus.

ARTICLE 4 Modificació de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya

S'afegeix una disposició transitòria novena a la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, amb el text següent:

Novena. El personal que abans de l'entrada en vigor d'aquesta disposició transitòria acomplia tasques operatives en el Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i que no compleix el requisit d'edat establert per l'article 17.4 pot presentar-se als tres primers processos selectius per a l'accés a la categoria de bomber de l'escala bàsica del Cos de Bombers de la Generalitat que convoqui el Departament de Governació després que entri en vigor aquesta disposició transitòria, sempre que en aquell moment continuï fent aquestes tasques al Cos de Bombers.

ARTICLE 5 Modificació de la Llei 5/1991, de 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat
 1. Es modifica la lletra a de l'article 3 de la Llei 5/1991, de 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat, que queda redactada de la manera següent:

  a) La inspecció comptable i financera de les caixes d'estalvis, de les cooperatives de crèdit, dels mediadors d'assegurances i de les altres entitats de crèdit o financeres de caràcter privat, amb la finalitat de poder determinar l'estat de solvència i la verificació del compliment de la normativa que els és aplicable.

 2. Es modifica l'article 7 de la Llei 5/1991, de 27 de març, de creació de l'escala d'inspectors financers i de l'escala d'inspectors tributaris dins el Cos Superior d'Administració de la Generalitat, que queda redactat de la manera següent:

  Els temaris de les fases d'oposició, els mèrits que cal tenir en compte en les fases de concurs i el barem que s'hi ha d'aplicar; el contingut, la durada i les proves dels cursos selectius de formació; el sistema de designació dels tribunals i les altres qüestions específiques derivades dels sistemes d'accés a l'escala d'inspectors financers o a l'escala d'inspectors tributaris, regulats per l'article 6, s'han de determinar d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de funció pública de l'Administració de la Generalitat.

ARTICLE 6 Integració del personal laboral fix de l'Institut Català de la Salut
CAPÍTOL II Mesures en matèria d'organització i sector públic Artículos 7 a 14
ARTICLE 7 Modificació de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat
 1. S'afegeix una lletra h a l'article 7 de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, amb el text següent:

  h) Emetre informe previ dels avantprojectes de llei i dels projectes de disposicions de caràcter general que n'afectin l'organització i el règim jurídic.

 2. Es modifica l'article 11 de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que queda redactat de la manera següent:

  Article 11. El president o presidenta del Patronat és el president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.

 3. Es modifica l'article 12 de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que queda redactat de la manera següent:

  Article 12. El pare abat del monestir de Santa Maria de Montserrat és el vicepresident primer del Patronat i el conseller o consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya n'és el vicepresident o vicepresidenta segon.

 4. Es modifica la lletra a de l'article 15 de la Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que queda redactada de la manera següent:

  a) El president o presidenta, nomenat lliurement pel president o presidenta del Patronat de la Muntanya de Montserrat.

ARTICLE 8 Modificació de la Llei 27/1985, de 27 de desembre, de l'Escola de Policia de Catalunya
ARTICLE 9 Modificació de la Llei 7/1986, de 23 de maig, d'ordenació dels ensenyaments no reglats en el règim educatiu comú i de creació de l'Institut Català de Noves Professions
ARTICLE 10 Modificació de la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya

Es modifica l'article 10 de la Llei 11/1984, de 5 de març, de creació de l'organisme autònom Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

Article 10. El gerent depèn del director o directora i compleix les funcions de gestió i administració de l'Institut per delegació del director o directora.

ARTICLE 11 Modificació de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus
 1. Es modifica l'article 22 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, que queda redactat de la manera següent:

  "Article 22. Nomenament de directors i administradors

  Els directors i els administradors dels museus nacionals són nomenats, a proposta de la Junta de Museus, per l'òrgan que s'especifiqui en els estatuts de l'entitat que gestioni el museu.

 2. Es modifica la lletra a de l'article 42 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus, que queda redactada de la manera següent:

  a) Aprovar les propostes de nomenament dels directors i els administradors dels museus nacionals, presentades pels òrgans de govern respectius, i traslladar-les a l'òrgan competent que n'acordi el nomenament.

ARTICLE 12 Modificació de la Llei 8/1981, de 2 de novembre, que crea l'Entitat Autònoma d'Organització d'Espectacles i Festes
ARTICLE 13 Autorització al Govern per a adscriure el Centre Nacional d'Aqüicultura a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

S'autoritza el Govern de la Generalitat a adscriure el Centre Nacional d'Aqüicultura, dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

ARTICLE 14 Modificació de la Llei 1/1997, de 24 de març, d'equipaments comercials
CAPÍTOL III L'Agència Catalana de l'Aigua Artículos 15 a 21
ARTICLE 15 Creació de l'Agència Catalana de l'Aigua
ARTICLE 16 Competències de l'Agència Catalana de l'Aigua
ARTICLE 17 El règim jurídic de l'Agència Catalana de l'Aigua
ARTICLE 18 El personal de l'Agència Catalana de l'Aigua
ARTICLE 19 L'organització de l'Agència Catalana de l'Aigua
ARTICLE 20 El patrimoni de l'Agència Catalana de l'Aigua
ARTICLE 21 Els recursos econòmics de l'Agència Catalana de l'Aigua
CAPÍTOL IV Mesures en relació amb les finances de la Generalitat Artículos 22 a 28
SECCIÓ PRIMERA Mesures sobre contractació administrativa Artículos 22 y 23
ARTICLE 22 Òrgans de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 23 Contractes menors
SECCIÓ SEGONA Mesures patrimonials Artículo 24
ARTICLE 24 Modificació de la Llei 11/1981, de patrimoni de la Generalitat
SECCIÓ TERCERA Mesures sobre l'empresa pública catalana Artículos 25 y 26
ARTICLE 25 Modificació de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana
ARTICLE 26 Modificació de la Llei 2/1985, de 14 de gener, de l'Institut Català de Finances
SECCIÓ QUARTA Control intern de la despesa Artículo 27
ARTICLE 27 Modificació del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
SECCIÓ CINQUENA Mesures sobre subvencions Artículo 28
ARTICLE 28 Modificació del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya
TÍTOL II Mesures fiscals Artículos 29 a 47
CAPÍTOL I Impostos directes Artículos 29 a 31
SECCIÓ PRIMERA Impost sobre la renda de les persones físiques Artículo 29
ARTICLE 29 Deducció per naixement de fills
SECCIÓ SEGONA Impost sobre successions i donacions Artículos 30 y 31
ARTICLE 30 Reduccions de la base imposable
ARTICLE 31 Tractament fiscal de les unions estables de parella
CAPÍTOL II Impostos indirectes Artículo 32
SECCIÓ ÚNICA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats Artículo 32
ARTICLE 32 ipus de gravamen en negocis sobre béns immobles

En els termes de l'article 49.1 .a de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s'aproven els tipus de gravamen següents de l'impost sobre transmissions patrimonials oneroses:

 1. La transmissió d'immobles, i la constitució i la cessió de drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus mitjà que resulta d'aplicar la tarifa següent establerta en funció del valor real de l'immoble:

  Valor total de l'immoble Des de (euros) Quota íntegra (euros) Resta valor fins a (euros) Tipus aplicable (%)
  0,00 0,00 1.000.000,00 10
  1.000.000,00 100.000,00 En endavant 11
 2. La transmissió d'habitatges amb protecció oficial, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 7%.

 3. La transmissió de béns mobles, així com la constitució i la cessió de drets reals que hi recaiguin, llevat dels drets reals de garantia, tributa al tipus del 5%.

CAPÍTOL III Tributació sobre el joc Artículos 33 a 35
SECCIÓ ÚNICA Regulació dels tipus tributaris, les quotes fixes, la meritació i el pagament de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar Artículos 33 a 35
ARTICLE 33 Base imposable i tipus tributaris
 1. Base imposable:

  1. Regla general:

   Sens perjudici del que disposa la lletra b, constitueix la base imposable del tribut l’import total de les quantitats que els jugadors dediquen a llur participació en els jocs.

  2. Regles especials:

   En els supòsits que es detallen a continuació, la base imposable és la que s’indica per a cada modalitat que s’esmenta:

   -En els casinos de joc, la base imposable és constituïda per l’import dels ingressos bruts que els casinos obtenen procedents del joc, amb l’aplicació de les regles següents:

   1r. No es computa com a ingrés l’import abonat per l’entrada a les sales de joc.

   2n. En els casinos l’activitat dels quals inclou el bingo, el bingo electrònic, l’ús de qualsevol tipus de màquina o dispositiu electrònic o informàtic apte per al joc, i jocs per internet o per mitjans telemàtics, l’import dels ingressos derivats d’aquests jocs, un cop descomptada la quantitat dedicada a premis, també forma part de la base imposable de la taxa de l’activitat de casino.

   3r. En els casinos l’activitat dels quals inclou l’organització i l’execució d’apostes en qualsevol modalitat, l’import dels ingressos derivats d’aquest joc, un cop descomptada la quantitat dedicada a premis, també forma part de la base imposable. Per a les apostes no s’exigeix la taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries.

   4t. La base imposable es determina en règim d’estimació directa. El subjecte passiu resta obligat a presentar l’autoliquidació de la manera i en els terminis que es fixin per reglament.

   -En el joc del bingo, la base imposable és la suma total del que satisfan els jugadors per l’adquisició dels cartons o el valor facial dels cartons, llevat del bingo electrònic, en què ho és l’import jugat un cop descomptada la quantitat destinada a premis. En el cas del bingo electrònic jugat a més d’una sala simultàniament, l’import jugat total i la quantitat total destinada a premis s’han de prorratejar entre les sales en la proporció que representa l’import jugat en cadascuna d’elles respecte de l’import jugat total.

   -En els jocs que s’efectuen per internet o per mitjans telemàtics, la base imposable és constituïda per les quantitats que els jugadors dediquen a llur participació en el joc, un cop descomptada la quantitat destinada a premis.

  3. En el bingo electrònic el subjecte passiu ha de disposar d’un sistema informàtic que permeti al departament o ens competent el control telemàtic de la gestió i el pagament de la taxa fiscal corresponent.

 2. Tipus tributaris:

  1. El tipus impositiu general és del 25%. Aquest tipus tributari s’aplica a tots els jocs de sort, envit o atzar que no tenen assenyalat un tipus tributari específic.

  2. El tipus impositiu aplicable a les diverses modalitats especials de bingo és el següent:

   Bingo plus: 15%.

   Bingo americà: 15%.

   Bingo electrònic: 30%.

  3. El tipus impositiu aplicable als casinos de joc és del 10%.

  4. El tipus impositiu aplicable als jocs efectuats per mitjà d’Internet o per mitjans telemàtics és del 10%.

ARTICLE 34 Meritació
 1. La taxa es merita, amb caràcter general, en el moment de l'autorització i, si aquesta no hi és, en el moment de la celebració o l'organització del joc.

 2. En el cas del joc de la plena o bingo, la taxa es merita en el moment del subministrament de cartons a l'entitat titular de l'autorització administrativa corresponent o a l'empresa de serveis gestora del joc del bingo.

 3. En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la realització de jocs d'atzar:

 1. La taxa és exigible per trimestres naturals i s'acredita el primer dia de cada trimestre pel que fa a les màquines o els aparells autoritzats en trimestres precedents.

  A aquests efectes, la taxa s'acredita sempre que no consti fefaentment que abans del primer dia de cada trimestre natural s'ha renunciat a l'autorització d'explotació de la màquina o s'ha revocat aquesta per qualsevol causa.

 2. Per a les màquines de nova autorització, la data d'acreditament de la taxa coincideix amb la data de l'autorització, i s'ha de satisfer la taxa del trimestre en curs dins el termini que es fixi per reglament.

 3. En el cas de transmissió de la màquina abans del termini que el reglament estableixi per al pagament del trimestre en curs, es pot establir, també per reglament, l'avançament del pagament.

 4. No es merita la taxa en cas de suspensió temporal del permís d’explotació atorgat per l’òrgan competent en matèria de joc i apostes. En el cas que s’aixequi la suspensió temporal abans que fineixi el termini pel qual va ésser atorgada, el subjecte passiu ha d’efectuar el pagament íntegre del trimestre en curs abans de l’alta del permís.

ARTICLE 35 Pagament

S'han de determinar per reglament els períodes temporals i els requisits formals d'acord amb els quals s'ha de fer efectiu el pagament de la taxa que grava els jocs de sort, d'envit o d'atzar.

CAPÍTOL IV Cànons Artículos 36 a 39
SECCIÓ ÚNICA Cànons Artículos 36 a 39
ARTICLE 36 Modificació de la Llei 19/1991, de 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament, modificada per la Llei 7/1994, de 18 de maig
ARTICLE 37 Termini de pagament de quotes impagades pels conceptes de cànon d'infraestructura hidràulica i d'increment de tarifa de sanejament
ARTICLE 38 Determinació de quotes dels tributs sobre l'aigua
ARTICLE 39 Deduccions de la quota de l'increment de tarifa de sanejament i del cànon d'infraestructura hidràulica
CAPÍTOL V Taxes Artículos 40 a 47
SECCIÓ PRIMERA Modificacions de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya Artículos 40 a 46
ARTICLE 40 Modificacions del títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 41 Addició d'un capítol al títol IV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 42 Modificacions del títol V de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 43 Modificacions del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 44 Modificació del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 45 Modificacions del títol IX de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
ARTICLE 46 Addició d'un capítol al títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
SECCIÓ SEGONA Artículo 47
ARTICLE 47 Modificació de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català del Trànsit
 1. S'afegeix un apartat 3 a l'article 7 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, amb el text següent:

  3. Els recursos econòmics a què fa referència l'apartat 1 s'han de destinar a cobrir les despeses del Servei. En el supòsit que els ingressos efectivament obtinguts en l'exercici siguin superiors als inicialment previstos en l'estat d'ingressos del pressupost del Servei, el Govern ha d'acordar l'ampliació dels crèdits consignats al Departament de Governació per a atendre el finançament de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.

 2. (Derogat)

TÍTOL III Mesures d'adaptació a l'euro Artículos 48 a 54
CAPÍTOL ÚNIC Mesures per a l'adaptació a l'euro de l'activitat de l'Administració de la Generalitat Artículos 48 a 54
ARTICLE 48 Dret sancionador
ARTICLE 49 Empreses públiques
ARTICLE 50 Contractes
ARTICLE 51 Procediments administratius
ARTICLE 52 Deute públic
ARTICLE 53 Operacions financeres
ARTICLE 54 Aportació de documents pels administrats
DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA Modificació de la Llei 17/1997, de 24 de desembre, de mesures administratives i d'organització
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA Alienació de títols de societats amb participació de la Generalitat
 1. L'alienació de títols representatius del capital i de participacions en empreses en què la Generalitat participi directament o indirectament, fins i tot si aquesta alienació comporta la pèrdua de la posició majoritària o l'extinció de la participació directa o indirecta de la Generalitat, correspon al Govern, el qual, amb posterioritat, n'ha de donar compte al Parlament.

 2. En el supòsit que el 31 de desembre de l'exercici corresponent no s'hagi pogut arribar a culminar el procés d'alienació iniciat, s'ha d'entendre que és automàticament prorrogat per a l'exercici immediat següent el pressupost de l'empresa afectada, sens perjudici del resultat final del procés.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA Conversió en euros
 1. Totes les operacions que s'efectuïn per a convertir en euros qualsevol magnitud econòmica que a l'entrada en vigor d'aquesta Llei apareguin nominades en pessetes s'han de fer d'acord amb la normativa aplicable que es determini.

 2. Així mateix, qualsevol autorització referida a la Junta d'Aigües continguda en una norma vigent en la data de creació de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha entendre que és referida a aquesta, i els expedients que, a l'empara d'aquest precepte o al de l'article 44.4 de la Llei 16/1997, de 24 de desembre, hagi iniciat la Junta d'Aigües, els pot concloure l'Agència Catalana de l'Aigua, sense necessitat d'una nova autorització.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL QUARTA Canvi de règim jurídic de l'Institut Català de Finances
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA Finançament de les universitats
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA Modificació de la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SETENA Modificació de la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor

Es modifica l'article 58 de la Llei 12/1987, que queda redactat de la manera següent:

"Article 58

"1. Les infraccions molt greus, i les sancions corresponents, de la legislació reguladora del transport de viatgers per carretera prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys, i les lleus, al cap d'un any, en les condicions que determina l'apartat 2 de l'article 132 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. El termini màxim per a tramitar i resoldre el procediment sancionador és d'un any des de la data d'inici, i és aplicable, si s'excedeix aquest termini, el que estableix l'apartat 4 de l'article 43 de la Llei de l'Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL VUITENA Ordenació i gestió de l'aigua
DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA Modificació de la Llei 2/1990, de 8 de gener
DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA Carreteres de la Generalitat

Els ingressos procedents de la recaptació per danys a les carreteres s'afecten a les despeses per conservació de les mateixes carreteres de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ONZENA Mesures en relació amb les funcions de les oficines liquidadores de districtes hipotecaris

Atesa la dependència orgànica i funcional derivada de la relació administrativa amb la Generalitat dels titulars de les oficines liquidadores de districtes hipotecaris pel que fa a l'exercici de les seves funcions públiques de gestió i liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de successions i donacions, en l'àmbit territorial de Catalunya, es faculta el conseller o consellera d'Economia i Finances perquè adopti les mesures necessàries de direcció, coordinació i inspecció d'aquestes funcions.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA Personal funcionari i laboral de la Junta d'Aigües i de la Junta de Sanejament
 1. El personal funcionari i laboral que estigui ocupant llocs de treball en la Junta d'Aigües de Catalunya i en la Junta de Sanejament o tingui suspesa la seva relació jurídica amb aquests organismes s'integrarà en l'Agència Catalana de l'Aigua segons les necessitats de personal d'aquesta i d'acord amb la relació de llocs de treball que s'aprovi, i hi restarà vinculat per una relació subjecta a les normes de dret administratiu o laboral que hi siguin aplicables. El personal que no s'hi integri s'adscriurà a un altre lloc de treball de la Generalitat i quedarà sotmès a les normes sobre provisió de llocs de treball establertes per la normativa vigent.

 2. El personal funcionari que s'aculli a l'opció que se li atorgui per a ocupar un lloc de treball previst a la plantilla de personal laboral de l'empresa restarà en situació d'excedència voluntària --establerta per l'article 86.2.c) del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre-- en el seu cos d'origen, i se li reconeixerà l'antiguitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA Règim transitori de les comissions de desembassament i de les juntes d'obres i d'explotació
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA Béns adscrits a la Junta d'Aigües i a la Junta de Sanejament

Els béns que en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei estiguin adscrits a la Junta d'Aigües de Catalunya i a la Junta de Sanejament passen a ésser adscrits a l'Agència Catalana de l'Aigua, i no se'n modifica la condició jurídica originària. Així mateix, l'Agència Catalana de l'Aigua se subroga en les posicions jurídiques de la Junta d'Aigües de Catalunya i de la Junta de Sanejament pel que fa als béns, els drets i les obligacions de tot tipus de què siguin titulars, sens perjudici del que s'estableix per al personal.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA Règim transitori per a les subvencions
 1. En relació amb el que determina l'article 28 d'aquesta Llei, resten vigents les bases reguladores de les línies de subvencions aprovades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei fins que en finalitzi el període de vigència, sens perjudici del que disposa l'article 93 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que és d'aplicació immediata.

 2. Nogensmenys, les esmentades bases poden acollir-se al que estableix l'article 92 del Decret legislatiu a què fa referència l'apartat 1, sempre que no en derivin perjudicis per als beneficiaris de les subvencions.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, tipus de gravamen
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
 1. Es deroguen les disposicions legals i reglamentàries següents:

  1. Els articles 2, 3, 4, 9 a 17, 22, 23, 28 i 31 del Decret legislatiu 1/1988, de 28 de gener, pel qual s'aprova la refosa dels preceptes de la Llei 5/1981, de 4 de juny, i la Llei 17/1987, de 13 de juliol, en un text únic.

  2. Els articles 1 al 13, ambdós inclosos, de la Llei 19/1991, de 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament.

  3. L'article 1 de la Llei 7/1994, del 18 de maig, de modificació de la Llei 19/1991, de reforma de la Junta de Sanejament, en la part relativa als articles de la Llei 19/1991 a què fa referència la lletra b)

  4. El Decret 332/1987, de 23 de novembre, sobre representació provisional dels usos agrícoles en la Junta d'Aigües de Catalunya.

 2. Les derogacions normatives recollides per l'apartat 1 entren en vigor quan s'aprovi l'Estatut de l'Agència Catalana de l'Aigua i desplegui els seus efectes.

 3. Les disposicions del capítol III del títol II d'aquesta Llei substitueixen la Llei 2/1987, de 5 de gener, que estableix un recàrrec sobre la taxa estatal que grava les màquines escurabutxaques, i, a partir de l'1 d'abril de 1999, la Llei 21/1984, de 24 d'octubre, d'impost sobre el joc de la plena o bingo.

 4. En general, es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquesta Llei.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA Autorització per a la refosa de la normativa de protecció de l'ambient atmosfèric

S'autoritza el Govern a refondre en un text únic, en el termini d'un any, la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, i la Llei 6/1996, de 18 de juny, que la modifica; a regularitzar, aclarir i harmonitzar aquestes disposicions, i a incorporar-hi les determinacions que resultin de la legislació comunitària.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA Règim aplicable a les actuacions iniciades a l'empara de la disposició addicional desena, apartat 2, de la Llei 16/1997, de 24 de desembre

El que estableix, amb caràcter general, la disposició addicional segona d'aquesta Llei és també aplicable als processos iniciats a l'empara de la disposició addicional desena, apartat 2, de la Llei 16/1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 1998.

DISPOSICIÓ FINAL TERCERA Introducció de l'euro
DISPOSICIÓ FINAL QUARTA Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 1999. No obstant això, en relació amb el joc del bingo, la substitució de la Llei 21/1984, de 24 d'octubre, de l'impost sobre el joc de la plena o bingo, a què fa referència la disposició derogatòria, i l'aplicació del tipus tributari general establert per l'article 33.1.a tenen efectes a partir del dia 1 d'abril de 1999.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR