LLEI 33/1991, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia, promulgo la següent

LLEI

La Llei 27/1984, de 19 de desembre, de Taxes de la Generalitat va establir les normes jurídiques que, amb caràcter general, havien de regir la percepció de les taxes per aprofitaments especials i per la prestació directa dels serveis de la Generalitat.

La Llei 6/1986, de 8 de maig, de Desplegament i Modificació de les Taxes de la Generalitat, va constituir un segon pas en la tasca de sistematització legislativa dels nostres tributs, recollint en un sol text articulat les normes generals i la regulació particularitzada de les taxes de la Generalitat.

La disposició final quarta de la Llei 13/1988, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al 1989, va autoritzar el Consell Executiu de la Generalitat a refondre en un text únic la Llei 6/1986, de 8 de maig, amb les modificacions corresponents introduïdes per les lleis de pressupostos i la Llei 18/1987, de 13 de juliol, per la qual s'estableix la Gratuïtat de l'Ensenyament en els Estudis de Nivell Mitjà i en els d'Arts Aplicades i Oficis Artístics. A l'empara d'aquell mandat, es va redactar el text refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/1989, de 23 de juny.

La promulgació en l'àmbit estatal de la Llei Orgànica 1/1989, de 13 d'abril, ha modificat els articles 4.t, 1.r i 7.è, 1 i 2 de la Llei Orgànica 8/1980 de Finançament de les Comunitats Autònomes, en un doble aspecte: d'una banda, ha restringit el concepte de taxa i, d'altra banda, ha segregat de les taxes el concepte de preu públic, ingrés de dret públic, de naturalesa no tributària, la regulació del qual no està subjecte a l'estricte principi de legalitat propi dels tributs. Com a conseqüència d'aquestes disposicions, cal revisar la regulació continguda en la normativa actual de les taxes a fi d'adaptar-la a la nova configuració dels conceptes de taxa i preu públic.

Dins d'aquesta definició del marc legal, és oportú de regular en un text únic les taxes i els preus públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Aquesta Llei estableix els principis bàsics que han de regir les taxes i els preus públics i la regulació particularitzada de totes les taxes, sens perjudici que se'n prevegi la possible aplicació a taxes afectes a funcions i serveis que es puguin transferir.

Cal reordenar, homogeneïtzar i unificar mitjançant una norma de rang legal les taxes exigibles actualment, qualsevol qui en sigui l'origen, pel fet que llur normativa, a més d'heterogènia i complexa, és en alguns casos obsoleta.

Aquesta Llei no es limita a refondre l'actual quadre de taxes sinó que persegueix objectius més ambiciosos, entre els quals: Delimitar els conceptes de taxa i de preu públic, i també el règim d'exigència d'aquests últims. Ajustar la normativa reguladora de les taxes als principis d'observació general en matèria tributària. Així, aquesta Llei ha respectat el principi de legalitat i reserva de llei en matèria tributària, el principi d'universalitat pressupostària, el de no-afectació i el d'unitat de caixa; també els principis de suficiència financera i de capacitat econòmica. Racionalitzar l'actual quadre de les taxes de la Generalitat, la qual cosa suposa, d'una banda, una ordenació de les taxes als serveis realment prestats, i d'altra banda, la no-aplicació de taxes a altres serveis, pel fet de considerar que no tota prestació dels serveis per l'Administració de la Generalitat ha d'estar gravada.

En concret, les novetats més importants que es poden remarcar en el present text legislatiu en matèria de taxes són les següents:

Es creen les noves taxes de realització de serveis docents periòdics per l'Institut d'Estudis de la Salut, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, i d'inscripció i expedició de títols de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques; així mateix, s'estén a tots els Departaments la taxa per la realització dels treballs facultatius de direcció i inspecció d'obres que abans solament s'exigien al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

S'introdueixen modificacions al redactat i nombroses derogacions que afecten tots els Departaments i particularment els de Governació, Cultura, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, Justícia i Benestar Social.

A la vegada, com a conseqüència de la creació del Departament de Medi Ambient, es traspassen a aquest Departament determinades taxes que constituïen els fets imposables de serveis prestats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

TÍTOL PRELIMINAR

Capítol I Disposicions generals

Article 1

Objecte de la llei

-1 Aquesta Llei té per objecte de regular el règim jurídic de les taxes i els preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes.

-2 Són taxes pròpies de la Generalitat i de les seves entitats autònomes:

 1. Les recollides en els Títols I al X.

 2. Les que estableixi la Generalitat.

 3. Les que l'Estat o les corporacions locals puguin transferir a la Generalitat.

-3 Són preus públics propis de la Generalitat i de les seves entitats autònomes els que s'estableixin amb subjecció al que disposa aquesta Llei.

Article 2

Delimitació de l'àmbit d'aplicació de la Llei Continuen regint-se per les mateixes disposicions, atès que no són compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei:

 1. Les percepcions del règim de la Seguretat Social.

 2. L'increment de tarifa de sanejament i el cànon de sanejament regulats per la Llei 19/1991.

 3. Els cànons percebuts a causa de concessions administratives de serveis.

 4. Els productes de les tarifes per serveis i dels cànons per concessions i autoritzacions administratives en els ports d'acord amb la Llei 4/1982.

 5. Les exaccions parafiscals que percep l'Institut Català de la Vinya i el Vi.

 6. Les contraprestacions pels serveis prestats pels ens públics que actuen segons norma de dret privat.

 7. Els cànons regulats en l'article 24 del Decret Legislatiu 1/1988, de 28 de gener.

 8. El cànon d'infrastructura hidràulica.

Article 3

Normes aplicades

-1 Les taxes i els preus públics de la Generalitat i de les seves entitats autònomes es regeixen per aquesta Llei i per les normes reglamentàries que la desenvolupin, sens perjudici de l'aplicació subsidiària de la normativa estatal vigent sobre aquesta matèria.

-2 Les taxes i els preus públics que l'Estat o les corporacions locals transfereixin a la Generalitat, d'acord amb allò que estableix l'article 1.2.c) d'aquesta Llei, han de continuar regint-se per les mateixes normes que els regulaven abans de la transferència, en tot allò que no s'oposi a aquesta Llei.

Article 4

Règim pressupostari Els recursos regulats en aquesta Llei tenen la naturalesa d'ingrés pressupostari de la Generalitat i de les seves entitats autònomes i són destinats a satisfer el conjunt de llurs obligacions respectives, llevat que a títol excepcional i per llei s'estableixi l'afectació d'alguns recursos a finalitats determinades.

Article 5

Responsabilitats Les autoritats i els funcionaris de qualsevol ordre que per dol, culpa o negligència greu adoptin resolucions o realitzin actes que infringeixin les normes d'aquesta Llei han d'indemnitzar les Finances de la Generalitat pels danys i perjudicis que en siguin conseqüència, independentment de la responsabilitat penal o disciplinària que els pugui correspondre.

Article 6

Recursos i reclamacions Contra els actes de gestió dictats en matèria de taxes i preus públics es pot recórrer en via econòmico-administrativa davant les Juntes Territorial i Superior de Finances, segons les normes reguladores de llurs procediments, sens perjudici del dret a interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició. Els acords de les juntes poden ésser objecte de recurs davant els tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Capítol II Taxes

Article 7

Concepte Són taxes exigibles per l'Administració de la Generalitat o per les seves entitats autònomes els tributs creats d'acord amb aquesta Llei el fet imposable dels quals es produeix dins l'àmbit territorial de Catalunya i és constituït per la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es refereixin als subjectes passius o els afectin o els beneficiïn, si concorren les dues circumstàncies següents:

 1. Que siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria pels administrats.

 2. Que no es puguin prestar o realitzar pel sector privat, ja que impliquen una intervenció en l'actuació dels particulars o qualsevol altra manifestació de l'exercici d'autoritat o perquè, en relació amb aquells serveis, s'estableix llur reserva a favor del sector públic d'acord amb la normativa vigent.

Article 8

Creació Les taxes de la Generalitat s'han de crear per llei, la qual ha de regular la determinació, com a mínim, del fet imposable, del subjecte passiu, dels responsables, de la base, del tipus de gravamen o de la tarifa, de l'acreditament i dels altres elements determinants del deute tributari.

Article 9

Modificació

-1 La modificació de qualsevol taxa exigible per la Generalitat i les seves entitats autònomes s'ha de fer per llei del Parlament en tot allò que afecta els elements determinats en l'article 8. La modificació de la resta d'elements es pot fer per decret del Consell Executiu.

-2 La Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pot modificar, de conformitat amb allò que estableix l'apartat 7 de l'article 134 de la Constitució Espanyola, la base de les taxes, els subjectes passius, els tipus, les deduccions, les exempcions i els altres límits quantitatius i percentatges fixos establerts en aquesta Llei.

Article 10

Previsió pressupostària L'exacció de les taxes és estipulada en els pressupostos de la Generalitat i de les seves entitats autònomes.

Article 11

Acreditament

-1 Les taxes s'acrediten, segons la naturalesa del fet imposable:

 1. Quan s'inicia la prestació del servei o la realització de l'activitat, sens perjudici de la possibilitat d'exigir-ne el dipòsit previ.

 2. Quan es presenta la sol·licitud que iniciï l'actuació o l'expedient, el qual no es pot realitzar o tramitar sense que s'hagi efectuat l'ingrés de la taxa.

-2 En cas de discrepància sobre la procedència o l'import de la taxa, la consignació o el fiançament d'aquesta produeix els efectes del pagament. Si el subjecte passiu no justifica que ha presentat recurs de reposició o reclamació econòmico-administrativa dins el termini legal, les quantitats consignades, o les resultants de fer efectiva la fiança, s'han d'ingressar en el Tresor de la Generalitat.

-3 Si la taxa s'acredita periòdicament, per raó de prestació de serveis continuats que no requereixen l'adopció de noves resolucions d'admissió al servei, l'organisme perceptor de la taxa no pot suspendre la prestació per manca de pagament, si no ho autoritza la regulació d'aquesta, sens perjudici d'exigir-se l'import per via de constrenyiment.

Article 12

Subjecte passiu i responsables

-1 És subjecte passiu de la taxa, en concepte de contribuent, la persona física o jurídica que resulta afectada o beneficiada, personalment o en els seus béns, pel servei prestat o l'activitat realitzada.

-2 Tenen la condició de subjectes passius les herències jacents, les comunitats de béns i altres entitats que sense tenir personalitat jurídica constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

-3 La concurrència de dos o més titulars en el fet imposable obliga aquests solidàriament.

-4 En matèria de responsabilitat, tant si és solidària com si és subsidiària, s'ha d'aplicar allò que disposa la Llei General Tributària.

Article 13

Exempcions i bonificacions

-1 No es poden establir, si no és per llei, exempcions o altres beneficis tributaris.

-2 Les exempcions de cada taxa s'han d'especificar en la seva regulació específica.

-3 Únicament es poden establir exempcions atenent el principi de capacitat econòmica de les persones que han de satisfer les taxes, i també a favor de l'Estat, la Generalitat i els altres ens públics territorials o institucionals, o com a conseqüència d'allò que disposen els tractats o els acords internacionals.

Article 14

Tarifes

-1 La quantificació de les tarifes de les taxes s'ha de fer de manera que el rendiment d'aquelles no excedeixi, en el seu conjunt, llur cost total. La determinació del rendiment de cada taxa ha de tenir en compte les despeses directes o indirectes que contribueixen a la formació del cost total del servei o activitat, fins i tot les de caràcter financer, l'amortització de l'immobilitzat i les generals que siguin d'aplicació.

-2 Sempre que la taxa ho permeti, les tarifes s'han de fixar atenent la capacitat econòmica dels obligats al pagament.

-3 La quota tributària pot consistir en una quantitat fixa, pot determinar-se en funció d'un tipus de gravamen aplicable sobre els elements quantitatius que serveixin de base imposable, o pot establir-se conjuntament per ambdós procediments.

Article 15

Gestió

-1 La gestió, la liquidació i la recaptació de cada taxa corresponen al Departament o a l'entitat autònoma que ha de prestar el servei o fer l'activitat que han estat gravats, sens perjudici de les funcions que en aquest àmbit es puguin atribuir a les oficines de gestió unificada. Les funcions inspectores corresponen al Departament d'Economia i Finances, el qual les exerceix tant en relació amb el tribut com en relació amb els òrgans que tenen encomanat de gestionar-lo.

-2 El Consell Executiu ha de dictar les normes per a regular la coordinació d'aquestes funcions amb les dels Departaments i de les entitats gestores.

Article 16

Procediment Correspon al Consell Executiu i al Conseller d'Economia i Finances, dins l'àmbit de les atribucions respectives, de dictar les normes de procediment encaminades a regular i a controlar la gestió de les taxes i a ingressar-ne l'import a la Tresoreria de la Generalitat. La periodicitat d'aquest ingrés no pot ésser superior a un mes; aquest ingrés ha de fer-se especificant el concepte i els rendiments de cada taxa.

Article 17

Mitjans de pagament

-1 El pagament de les taxes es pot fer per algun dels mitjans següents:

 1. Efectiu, consistent en diner de curs legal.

 2. Xec o taló de compte corrent conformat o certificat per l'entitat bancària o la caixa d'estalvis.

 3. Transferència bancària o de caixa d'estalvis.

 4. Gir postal.

 5. Efectes timbrats de la Generalitat.

-2 Nogensmenys, el Departament d'Economia i Finances pot establir l'obligatorietat d'utilitzar algun o alguns d'aquests mitjans.

-3 Cal determinar per reglament els requisits, les condicions, les formes d'utilització i els efectes alliberadors per al deutor dels mitjans de pagament establerts en aquest article.

-4 S'autoritza el Consell Executiu per a crear efectes timbrats de la Generalitat destinats a pagar les taxes que constitueixen tributs propis de la Generalitat i per a regular-ne la utilització.

Article 18

Ajornament i fraccionament El Consell Executiu pot regular l'ajornament i el fraccionament de les taxes. Mentre no es fa ús d'aquesta autorització, s'apliquen les normes del Reglament General de Recaptació. Les competències que aquest atribueix al Ministre d'Economia i Hisenda, al Director General del Tresor i Pressupostos i als delegats d'Hisenda corresponen, respectivament, al Conseller d'Economia i Finances, al Director General de Pressupostos i Tresor i als delegats territorials d'aquest Departament.

Article 19

Constrenyiment L'Administració utilitza el procediment de constrenyiment per recaptar les taxes no ingressades en període voluntari.

Article 20

Devolucions El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes que ha satisfet si, per causes que no li són imputables, no s'han prestat les activitats o els serveis gravats.

Article 21

Autoliquidacions Els subjectes passius de les taxes estan obligats a practicar operacions d'autoliquidació tributària i a efectuar-ne l'ingrés en els supòsits determinats en aquesta Llei i en els casos en que es determini per reglament.

Article 22

Sancions La qualificació dels expedients sancionadors i la imposició de sancions es regeixen per les disposicions tributàries generals.

Capítol III Preus públics

Article 23

Concepte

-1 Tenen la consideració de preus públics les contraprestacions pecuniàries que es satisfacin per:

 1. La utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic.

 2. Les prestacions de serveis i la realització d'activitats efectuades en règim de dret públic, si hi concorre alguna de les circumstàncies següents: 1r Que no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòries pels administrats. 2n Que siguin susceptibles d'ésser prestats o realitzats pel sector privat, per tal com no impliquen intervenció en l'actuació dels particulars o qualsevol altra manifestació de l'autoritat, o bé no es tracta de serveis en els quals hi ha declarada la reserva a favor del sector públic, d'acord amb la normativa vigent.

  -2 Als efectes del que disposa la lletra b) de l'apartat 1, no es considera voluntària la sol·licitud pels administrats:

 3. Si els és imposada per disposicions legals o reglamentàries.

 4. Si constitueix una condició prèvia per a realitzar qualsevol activitat o obtenir drets o efectes jurídics determinats.

Article 24

Creació i modificació La creació i la modificació dels preus públics es fan mitjançant decret, a proposta conjunta del Conseller d'Economia i Finances i de qui en cada cas correspongui per raó de la matèria i d'acord amb el procediment establert en la Llei d'Organització, Procediment i Règim Jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 25

Subjectes obligats al pagament Són subjectes obligats al pagament dels preus públics les persones físiques o jurídiques que són afectades o beneficiades personalment o en llurs béns pel servei prestat o l'activitat feta, i les que utilitzin el domini públic o siguin titulars d'autoritzacions d'ús de domini públic, independentment de la utilització posterior d'aquest.

Article 26

Quanties

-1 Els preus públics es fixen de manera que, com a mínim, cobreixin els costos originats per la prestació dels serveis o per la realització de les activitats, o que resultin equivalents a la utilitat derivada de la utilització privativa o de l'aprofitament especial del domini públic. En aquests últims supòsits, s'ha de prendre, a més, com a referència, el corresponent valor de mercat.

-2 Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que ho justifiquin, es poden fixar preus públics de nivell inferior de l'indicat en l'apartat 1, un cop adoptades les previsions pressupostàries necessàries per al cobriment de la part de cost subvencionat.

-3 Si la utilització privativa o l'aprofitament especial comporta la destrucció o el deteriorament del domini públic, els beneficiaris, sens perjudici del pagament del preu públic, estan obligats al reintegrament del cost total de les despeses de reconstrucció o reparació corresponents. Si els danys són irreparables, la indemnització ha de consistir en una quantia igual al valor dels béns destruïts o a l'import del deteriorament dels béns.

Article 27

Exigibilitat

-1 Els preus públics poden exigir-se des que s'efectua el lliurament dels béns, es concedeixen la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic o s'inicia la prestació dels serveis que justifiquen llur existència.

-2 Pot exigir-se també l'anticipació o el dipòsit previ de l'import total o parcial dels preus públics.

Article 28

Gestió La gestió, la liquidació i la recaptació dels preus públics corresponen als centres, els serveis, els òrgans o els ens que en l'esfera territorial o central presten el servei o realitzen l'activitat objecte dels preus o que intervenen en la cessió de la utilització privativa o en l'aprofitament especial del domini públic, sens perjudici de les facultats de direcció, supervisió i control pròpies del Departament d'Economia i Finances.

Article 29

Mitjans de pagament El pagament dels preus públics es pot fer pels mitjans establerts en l'article 17 d'aquesta Llei.

Article 30

Constrenyiment Els deutes per preus públics poden exigir-se mitjançant el procediment de constrenyiment quan hagin transcorregut sis mesos des de llur venciment sense haver obtingut l'ingrés.

Article 31

Devolució És procedent la devolució de les quantitats satisfetes si, per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu, no es realitza l'activitat, no es presta el servei o bé no es produeix la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic. No obstant això, en el supòsit d'espectacles i sempre que sigui possible no s'ha de procedir a la devolució sinó al canvi de les entrades.

Article 32

Règim supletori En allò que no és previst en aquesta Llei, l'administració i la recaptació dels ingressos per preus públics s'han d'efectuar de conformitat amb la legislació que sigui aplicable i, subsidiàriament, per la Llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i la Llei de Taxes i Preus Públics.

TÍTOL PRIMER Taxes amb caràcter general dels diversos Departaments de la Generalitat

Capítol únic Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que ha d'accedir a la Generalitat

Article 33

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat tant en la condició de funcionari com en la condició de laboral indefinit.

Article 34

Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal que fa la Generalitat.

Article 35

Acreditament La taxa s'acredita en el moment de la inscripció. Tanmateix, l'ingrés de la taxa ha d'ésser previ a la sol·licitud d'inscripció.

Article 36

Tarifes La taxa s'exigeix segons les tarifes següents: PTA -----

-1 Per a accedir a un lloc de treball del grup A 2.625

-2 Per a accedir a un lloc de treball del grup B 2.100

-3 Per a accedir a un lloc de treball del grup C 1.260

-4 Per a accedir a un lloc de treball del grup D 945

-5 Per a accedir a un lloc de treball del grup E 735

TÍTOL SEGON Taxes del Departament de Governació

Capítol únic Taxes administratives inherents al joc i als espectacles

Article 37

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General del Joc i Espectacles dels serveis que es consignen a l'article 40.

Article 38

Subjecte passiu Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques en interès de les quals es fan les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable. Són subjectes passius substituts del contribuent les persones físiques o jurídiques que sol·liciten les actuacions administratives quan aquestes s'han de prestar a favor d'altres persones diferents del sol·licitant.

Article 39

Acreditament Les taxes s'acrediten en el moment de la iniciació de les actuacions administratives que constitueixen el fet imposable. Tanmateix llur exigibilitat s'ha d'avançar al moment de la sol·licitud d'aquestes.

Article 40

Tarifes La taxa s'exigeix segons les tarifes següents: PTA -------

-1 Emissió de documents d'homologació de material de joc o inscripció en el Registre de Models ............... 20.000

-2 Inscripció i autorització d'empreses: 2.1 Inscripció en els registres i autorització d'empreses de joc ............................................ 25.000 2.2 Inscripció en el Registre d'Empreses recreatives i d'espectacles ..................................... 5.000 2.3 Modificacions de les condicions d'inscripció i autorització d'empreses de joc .................... 5.000

-3 Emissió de documents professionals ............ 3.000

-4 Autorització de locals i establiments: 4.1 De casinos de joc ........................... 500.000 4.2 De sales de bingo ........................... 100.000 4.3 De salons de joc (màquines B) ............... 50.000 4.4 De salons recreatius (màquines A) ........... 25.000 4.5 D'altres locals de joc, d'espectacles i activitats recreatives ....................................... 5.000 4.6 Modificació d'autoritzacions de constitució i funcionament de locals i establiments de jocs ..... 5.000

-5 Expedició i duplicats de permisos d'explotació 10.000

-6 Diligències de permisos d'explotació, butlletins i llibres ........................................... 5.000

-7 Examen d'expedient d'autoritzacions de rifes, tómboles, combinacions aleatòries i apostes ................. 5.000

-8 Autoritzacions governatives d'espectacles i actes recreatius amb caràcter professional: 8.1 Fins a 5.000 persones d'aforament ........... 6.000 8.2 Cada 5.000 persones més o fracció ........... 5.000

-9 Autoritzacions governatives d'espectacles amb caràcter no professional ................................... 500

-10 Autoritzacions governatives d'actes esportius amb caràcter professional ............................. 5.000

-11 Autorització d'espectacles taurins: 11.1 Festes de braus ............................ 10.000 11.2 Corre-bous ................................. 5.000

-12 Expedició de duplicats ............. 50% de la tarifa

TÍTOL TERCER Taxes del Departament d'Ensenyament

Capítol I Taxes acadèmiques

Article 41

Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquestes taxes la prestació dels serveis amb motiu de l'activitat docent desenvolupada pels instituts, els centres, les escoles i altres òrgans docents dependents del Departament d'Ensenyament que es detallen a les tarifes.

Article 42

Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquestes taxes els qui sol·liciten els serveis.

Article 43

Acreditament Les taxes s'acrediten en el moment de la prestació dels serveis corresponents; tanmateix, s'exigeixen a la bestreta mitjançant autoliquidació pel subjecte passiu en el moment en què es formula la sol·licitud.

Article 44

Tarifes Les quotes de les taxes s'ajusten a les tarifes següents:

-1 Tarifes per serveis d'ensenyament en escoles oficials d'idiomes: PTA

-----

1.1 Drets d'ingrés .............................. 1.600 1.2 Matrícula i serveis per a alumnes oficials .. 6.750 1.3 Matrícula, serveis i drets d'examen per a alumnes lliures ........................................... 4.500 1.4 Drets d'examen per a l'obtenció del certificat d'aptitud ......................................... 3.750

Article 45

Exempcions i bonificacions

-1 Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

-2 Gaudeixen de l'exempció total del pagament dels drets de matrícula els alumnes que tenen la condició de becaris. Als efectes de formalització de la matrícula, els sol·licitants de beca poden fer la sol·licitud amb caràcter condicional, sense fer pagament previ de les taxes de matrícula. No obstant això, els alumnes que no acreditin oportunament l'obtenció d'aquest benefici, resten obligats al pagament immediat d'aquelles taxes, sense que calgui requeriment previ de l'Administració, amb el benentès que la falta de pagament determina necessàriament l'anul·lació de la matrícula condicional i la invalidació subsegüent del curs acadèmic.

Capítol II Taxa per drets de formalització d'expedients i expedició de certificacions per centres i serveis

Article 46

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la formació d'expedients per a l'expedició de títols i diplomes acadèmics, docents i professionals, realitzats pels serveis centrals i territorials dependents del Departament d'Ensenyament.

Article 47

Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten els serveis esmentats a l'article anterior.

Article 48

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. Tanmateix, l'exigibilitat d'aquella s'ha d'avançar al moment de sol·licitar el servei.

Article 49

Tarifes La quota de la taxa s'ajusta a les tarifes següents:

-1 Per drets de formació d'expedient per a la tramitació d'expedients de títols i diplomes acadèmics docents i professionals: PTA

-----

1.1 Ensenyament de BUP: 1.1.1 Títol de batxillerat unificat polivalent ... 4.150 1.1.2 Plans antics: Títol de batxillerat elemental .................. 1.660 Títol de batxillerat superior ................... 4.140 Títol de batxillerat laboral .................... 4.140 1.2 Ensenyament de formació professional: 1.2.1 Títol de tècnic auxiliar ................... 1.660 1.2.2 Certificat d'escolaritat de FP de 1r grau .. 790 1.2.3 Títol de tècnic especialista .............. 4.140 1.2.4 Plans antics: Títol d'oficial industrial ...................... 1.660 Títol de mestre industrial ...................... 4.140 1.2.5 Títol d'Audició i llenguatge per a mestres . 1.975 1.2.6 Títol de Pedagogia terapèutica ............. 1.975 1.3 Ensenyaments artístics i especialitzats: 1.3.1 Escola Oficial d'Idiomes: diploma d'aptitud de l'Escola d'Idiomes ................................ 1.975 1.3.2 Conservatoris de música: Diploma elemental ............................... 920 Títol professional .............................. 1.975 Títol de professor superior (grau superior) ..... 11.950 Títol de professor (grau professional) .......... 7.940 Diploma d'Instrumentista o Cantant .............. 2.350 Diploma de capacitat-pla antic .................. 920 1.3.3 Escoles d'arts aplicades i oficis artístics: Títol de graduat ................................ 920 1.4 Ensenyament no reglat: Diploma ......................................... 2.000

Article 50

Exempcions i bonificacions Als alumnes membres de famílies nombroses, els són aplicables les exempcions i les bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d'aquestes famílies.

TÍTOL QUART Taxes del Departament de Cultura

Capítol únic Taxes per drets d'inscripció a les proves de la Junta Permanent de Català

Article 51

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les proves de la Junta Permanent de Català.

Article 52

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones que s'inscriuen a les proves.

Article 53

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i s'exigeix en el moment de la inscripció.

Article 54

Tarifes PTA

-----

-1 Proves de coneixements orals bàsics de llengua catalana (Certificat A) o de coneixements elementals de llengua catalana (Certificat B) ............................. 900

-2 Proves de coneixements mitjans de llengua catalana (Certificat C) o coneixements superiors de llengua catalana (orals i escrits) (Certificat D) .................... 1.100

-3 Proves de coneixements suficients de llenguatge administratiu o de coneixements suficients de llenguatge comercial ........................................... 900

-4 Proves de capacitació per a l'ensenyament de català a adults o de capacitació per a la correcció de textos (orals i escrits) ................................... 1.100

Article 55

Exempcions Són exempts d'aquesta taxa els subjectes passius en situació d'atur, jubilats o membres de famílies nombroses, que acreditin documentalment llur situació.

TÍTOL CINQUÈ Taxes del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Capítol I Taxa pels serveis d'estudi, informe o inspecció en obres de nova construcció i reforma, construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats, espectacles i serveis

Article 56

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 59.

Article 57

Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 58

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable; tanmateix, se'n pot anticipar l'exigibilitat del pagament al moment de la sol·licitud de la prestació del servei per l'interessat.

Article 59

Tarifes

-1 Estudis i informes per a obres de nova construcció o reforma, inspecció de construccions, locals, instal·lacions, indústries, activitats, espectacles i serveis. 1.1 Per l'estudi i l'informe previ de cada projecte abans d'autoritzar les obres de nova construcció o reforma (pressupostos en PTA). PTA

-----

1.1.1 Amb pressupostos de fins a 10.000.000 ...... 2.923 1.1.2 Amb pressupostos de més de 10.000.000 i fins a 100.000.000 ....................................... 4.983 1.1.3 Amb pressupostos de més de 100.000.000 ..... 9.818 1.2 Per les inspeccions de comprovació de l'obra acabada i l'emissió de l'informe previ al permís de funcionament 1.2.1 Amb pressupostos de fins a 10.000.000 ...... 7.573 1.2.2 Amb pressupostos de més de 10.000.000 i fins a 100.000.000 ....................................... 11.696 1.2.3 Amb pressupostos de més de 100.000.000 ..... 14.918 1.3 Per inspeccions ulteriors, periòdiques o no .. 4.000

Capítol II Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i de comprovació tècnico-sanitària en matèria de policia sanitària mortuòria

Article 60

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la tramitació pel Departament de Sanitat i Seguretat Social d'autoritzacions administratives i comprovacions en matèria de policia sanitària mortuòria.

Article 61

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació dels serveis a què es refereix l'article 63. Si els esmentats serveis es presten d'ofici són subjectes passius els causa-havents del difunt.

Article 62

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable; tanmateix, l'exigibilitat del seu pagament es pot avançar al moment de la sol·licitud de la prestació del servei pels interessats.

Article 63

Tarifes PTA

-----

-1 Cadàvers i restes cadavèriques. 1.1 Per la tramitació de les autoritzacions administratives i de comprovacions tècnico-sanitàries pel trasllat, l'exhumació, la inhumació, la conservació o l'embalsamament de cadàvers. 1.1.1 Trasllat .................................... 4.414 1.1.2 Exhumació o inhumació ....................... 4.414 1.1.3 Conservació, embalsamament, incineració ..... 4.864 1.2 Per la tramitació de les autoritzacions administratives i comprovacions sanitàries pel trasllat, l'exhumació o la inhumació de restes cadavèriques .. 741 En el supòsit de concurrència de dues o més de dues autoritzacions o comprovacions tècnico-sanitàries de les esmentades en aquest article, la tarifa a aplicar és la corresponent a la de la darrera actuació sanitària administrativa incrementada en el 25%.

Capítol III Taxa pels serveis dels laboratoris de salut pública dependents del Departament de Sanitat i Seguretat Social

Article 64

Fet imposable

-1 Constitueixen el fet imposable de la taxa les proves i les anàlisis efectuades en els laboratoris de salut pública depenents del Departament de Sanitat i Seguretat Social que es consignen en l'article 67.

-2 El fet imposable es produeix només en el cas que els serveis es realitzin per disposició normativa expressa o quan s'efectuïn d'ofici per la mateixa Administració.

Article 65

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, receptores del servei de laboratori.

Article 66

Acreditament La taxa s'acredita amb la prestació del servei; se'n pot exigir el pagament a la bestreta en el moment en què l'interessat formuli la sol·licitud.

Article 67

Tarifes PTA

-----

-1 Microbiologia 1.1 Recompte 1.1.1 Total de microorganismes aerobis revivificables (TGAR) ............................................. 1.435 1.1.2 Total de microorganismes anaerobis .......... 1.435 1.1.3 Total de microorganismes psicrofils ......... 1.435 1.1.4 Total de microorganismes lipolítics ......... 1.435 1.1.5 Total de microorganismes proteolítics ....... 1.435 1.1.6 Total de microorganismes halòfils ........... 1.435 1.1.7 Total de microorganismes osmòfils ........... 1.435 1.1.8 Total de fongs i llevats .................... 1.435 1.1.9 Total d'espores aeròbies .................... 1.435 1.1.10 Total d'espores anaeròbies ................. 1.435 1.1.11 Per cada un dels altres recomptes no especificats ....................................... 2.740 1.2 Identificació i recompte 1.2.1 De clostridis sulfito-reductors ............. 1.670 1.2.2 D'estafilococs coagulasa positius ........... 1.670 1.2.3 D'estreptococs del grup D de Lancefield ..... 1.670 1.2.4 D'enterobacteriàcies ........................ 1.670 1.2.5 De coliformes ............................... 1.670 1.2.6 D'Escherichia coli .......................... 1.670 1.2.7 De Bacillus cereus .......................... 1.670 1.2.8 De lactobacils .............................. 1.670 1.2.9 Per cada un dels altres no especificats ..... 3.570 1.3 Identificació 1.3.1 De salmonel·les ............................. 3.815 1.3.2 De shigel·les ............................... 3.815 1.3.3 De clostridis ............................... 3.815 1.3.4 De brucel·les ............................... 3.815 1.3.5 De pseudomònades ............................ 3.815 1.3.6 De vibrions ................................. 3.815 1.3.7 De Yersinia ................................. 3.815 1.3.8 De Campylobacter ............................ 3.815 1.3.9 De gonococs ................................. 2.380 1.3.10 De fongs i llevats ......................... 4.885 1.3.11 De legionel·la ............................. 5.475 1.3.12 De Mycrobacterium Tuberculosi (BK) ......... 4.170 1.3.13 Per cada un dels altres no especificats .... 5.475 1.4 Serotip d'un germen 1.4.1 Salmonel·la ................................. 1.550 1.4.2 Shigel·la ................................... 1.550 1.4.3 Brucel·la ................................... 1.550 1.4.4 Arizona ..................................... 1.550 1.4.5 Per cada un dels altres no especificats ..... 6.905 1.5 Observacions microscòpiques 1.5.1 Examen en fresc ............................. 480 1.5.2 Tinció i examen ............................. 720 1.5.3 Examen en camp obscur ....................... 600 1.6 Tècniques parasitològiques específiques 1.6.1 Concentració d'elements parasitaris ......... 1.435 1.6.2 Recompte d'elements parasitaris ............. 1.435 1.6.3 Per cada una de les altres tècniques d'identificació .................................... 2.145 1.7 Antibiograma 1.7.1 Antibiograma (de 5 antibiòtics) ............. 2.145 1.8 Tècniques immunològiques 1.8.1 De precipitació (inclou la floculació) ...... 1.435 1.8.2 D'aglutinació ............................... 1.435 1.8.3 Electroforètiques ........................... 4.885 1.8.4 Reaccions amb intervenció del complement .... 2.740 1.8.5 Immunofluorescència ......................... 2.145 1.8.6 Enzimoassaigs (ELISA) ....................... 2.740 1.8.7 Per cada una de les altres no especificades . 5.475 1.9 Proves biològiques 1.9.1 Assaig in vivo .............................. 6.905 1.10 Altres proves 1.10.1 Valoració d'un antisèptic .................. 4.170

-2 Físico-química 2.1 Tècniques no instrumentals 2.1.1 Destil·lació ................................ 1.670 2.1.2 Extracció amb embut de decantació ........... 2.145 2.1.3 Extracció amb soxhlet ....................... 3.570 2.1.4 Mineralització .............................. 2.505 2.1.5 Cromatografia en capa fina o en paper ....... 3.095 2.1.6 Cromatografia en columna .................... 3.570 2.1.7 Gravimetria ................................. 2.145 2.1.8 Volumetria .................................. 715 2.1.9 Per cada una de les altres no especificades . 4.760 2.2 Tècniques instrumentals 2.2.1 Refractometria .............................. 245 2.2.2 Reflectometria .............................. 245 2.2.3 Potenciometria .............................. 1.435 2.2.4 Turbidimetria ............................... 305 2.2.5 Conductimetria .............................. 360 2.2.6 Espectrofotometria .......................... 1.790 2.2.7 Cromatografia de gasos ...................... 5.950 2.2.8 Espectrofotometria d'absorció atòmica ....... 3.570 2.2.9 Anàlisi automatitzada per absorció en l'infraroig proper (NIRA) (per paràmetre) ...................... 2.380 2.2.10 DQO ........................................ 2.380 2.2.11 DBO ........................................ 2.380 2.2.12 HPLC (Cromatografia líquida) ............... 5.950 2.2.13 Cromatografia iònica ....................... 5.950 2.2.14 Espectrofotometria d'infraroig ............. 4.760 2.2.15 Per cada un dels altres no especificats .... 5.950

-3 Bateries d'anàlisi 3.1 Aigües 3.1.1 Anàlisi completa físico-química i bacteriològica d'aigua ............................................ 60.675 3.1.2 Anàlisi normal físico-química i bacteriològica d'aigua ............................................ 11.425 3.1.3 Anàlisi mínima físico-química i bacteriològica d'aigua ............................................ 5.360 3.1.4 Anàlisi d'aigües residuals (bateria bàsica), que comprèn: matèria en suspensió, DBO, DQO, pH, conductivitat, un anió i un catió .................. 6.785 3.1.5 Anàlisi d'aigües residuals (per cada tres determinacions més) ................................ 2.980 3.1.6 Anàlisi completa físico-química d'aigua ..... 56.870 3.1.7 Anàlisi normal físico-química d'aigua ....... 5.950 3.1.8 Anàlisi mínima físico-química d'aigua ....... 2.980 3.1.9 Anàlisi normal bacteriològica d'aigua ....... 5.475 3.1.10 Anàlisi mínima bacteriològica d'aigua ...... 2.380 3.2 Aliments 3.2.1 Anàlisi microbiològica d'un aliment ......... 14.995 Quan la pràctica de l'anàlisi sol·licitada a instància de part requereix prendre mostres in situ, l'import total de la taxa s'incrementa de 1.790 PTA.

Capítol IV Taxa pels serveis d'inspecció i control sanitari de carns realitzats pels serveis oficials veterinaris

Article 68

Fet imposable

-1 Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció i el control sanitaris in situ de carns realitzats pels serveis oficials veterinaris i la investigació de residus en els animals i en les carns amb la finalitat de preservar la salut humana.

-2 Als efectes de l'exacció de la taxa, conformen el fet imposable les operacions i els controls següents:

 1. Inspeccions i controls sanitaris ante mortem i post mortem en l'obtenció de carns de bestiar boví, porquí, oví, caprí, equí, aviram i conills.

 2. Estampillatge de les canals, els caps, les llengües, els pulmons, els fetges i altres vísceres destinades al consum humà, i marcatge de les peces menors obtingudes en les sales d'especejament.

 3. Certificació d'inspecció veterinària.

 4. Investigacions de residus.

 5. Inspeccions i controls sanitaris d'entrades i sortides de les carns emmagatzemades, llevat de les relatives a petites quantitats realitzades en locals destinats a la venda als consumidors finals.

Article 69

Subjecte passiu

-1 Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que sol·licitin efectuar les operacions de sacrifici, d'especejament o d'emmagatzematge.

-2 No tenen consideració de subjectes passius els comerciants minoristes que expedeixen carns als consumidors finals, si aquestes han estat prèviament sotmeses a les inspeccions i els controls oficials.

-3 Són subjectes passius substituts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars de les indústries o establiments on s'efectuïn les operacions i els controls gravats.

-4 Són responsables solidaris del pagament de la taxa amb l'extensió i les formes determinades en els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tributària, les persones físiques o jurídiques que per a cada tipus d'operació s'esmenten: 1r En els serveis d'inspecció i control sanitaris ante mortem i post mortem dels animals sacrificats, la investigació de residus i l'estampillatge de canals i caps, llengües i vísceres destinats al consum humà, els propietaris o empreses explotadores dels escorxadors o llocs de sacrifici. 2n En els serveis de control de les operacions d'especejament:

 1. En el cas que les operacions s'efectuïn en el mateix escorxador, les persones esmentades al punt 1r d'aquest apartat.

 2. En els altres casos, els propietaris dels establiments dedicats a les operacions d'especejament de forma independent. 3r En els serveis de control d'entrada i sortida d'emmagatzematge de carns, els propietaris, els arrendataris, o els usuaris de les instal·lacions d'emmagatzematge.

-5 Són responsables subsidiaris del pagament de la taxa, en els supòsits i amb l'abast determinats en l'article 40 de la Llei General Tributària, els administradors de les societats i els síndics, els interventors o els liquidadors de fallides, concursos de societats i entitats en general.

-6 En el cas que no es pugui determinar la titularitat del responsable de l'explotació destinada a la producció de carns per al consum humà o l'origen d'aquestes, es considera com a subjecte passiu i responsable de la taxa el titular del comerç o dependència comercial en què s'expedeixin les carns al consumidor final, fins i tot si és en forma de productes cuinats i condimentats per al consum immediat.

Article 70

Acreditament La taxa s'acredita en el moment de la prestació dels serveis.

Article 71

Tipus de gravamen

-1 Per activitats conjuntes d'inspecció i control sanitaris ante mortem i post mortem dels animals sacrificats, la investigació de residus i l'estampillatge de canals i caps, llengües i vísceres destinats al consum humà. PTA Pesos per canals (kg) animal

------

1.1 Boví 1.1.1 Major amb més de ....................... 218 306 1.1.2 Menor amb menys de ..................... 218 170 1.2 Equí ............................... indefinit 300 1.3 Porquí 1.3.1 Comercial de més de .................... 10 89 1.3.2 Garrí de menys de ...................... 10 14 1.4 Oví i caprí .............................. 18 34 1.4.1 Amb més de ............................. 18 34 1.4.2 Entre .............................. 12 i 18 24 1.4.3 De menys de ............................ 12 12 1.5 Ocells de corral 1.5.1 Ocells adults pesats amb més de ........ 5 2,70 1.5.2 Pollastres, gallines de carn i d'altre aviram jove d'engreix amb més de .......................... 2 1,4 1.5.3 Pollastres i gallines de carn i altres ocells de corral joves d'engreix amb menys de ........... 2 0,70 1.5.4 Gallines de reposició ............ indefinit 0,70

PTA/t de pes real

-----------------

-2 Per inspecció i control sanitaris en les sales d'especejament, inclòs l'etiquetatge i marcatge de peces obtingudes de les canals (per t de pes de carn abans d'especejar, inclosos els ossos) ................... 204

-3 Per activitats de control i inspecció de l'entrada i la sortida de carns i l'expedició del certificat d'inspecció veterinària que ha d'acompanyar les carns fins al lloc de destinació 3.1 Control i inspecció sanitàries d'operacions d'entrada en magatzem ........................................ 204 3.2 Control i inspecció sanitaris d'operacions de sortida, inclòs el certificat d'inspecció veterinària 204

-4 Per inspecció i control sanitari dels conills i les guatlles: Espècie Import

-----------------------------------------------------------

Conills ............................................ 0,70 Guatlles ........................................... 0,69

Article 72

Liquidació de la taxa La liquidació i ingrés de la taxa s'efectua mitjançant autoliquidació en la forma i els terminis que s'estableixin per reglament.

Capítol V Taxa pels serveis de control sanitari a entitats d'assegurança lliure d'assistència mèdico-farmacèutica

Article 73

Fet imposable Constitueixen el fet imposable de la taxa els serveis de control sanitari prestats en exercici de les funcions que determina el Decret 524/1982, de 28 de desembre, i l'Ordre de 29 d'abril de 1985 a les entitats que tenen com a finalitat la cobertura lliure i voluntària dels riscs d'assistència sanitària i farmacèutica, conjuntament o aïlladament.

Article 74

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les entitats d'assegurança lliure d'assistència mèdico-farmacèutica a les quals es presta el servei i per les activitats que despleguin a Catalunya.

Article 75

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització del fet imposable.

Article 76

Tipus de gravamen

-1 El dos per mil de les primes recaptades per les societats mercantils.

-2 L'u per mil de les quotes recaptades per les mutualitats de previsió social i les cooperatives d'assegurances.

Article 77

Liquidació de la taxa Els subjectes passius han de determinar i ingressar la taxa mitjançant declaracions-liquidacions trimestrals.

Capítol VI Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció als centres, els serveis i els establiments sanitaris assistencials

Article 78

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis que es consignen en l'article 81.

Article 79

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 80

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització dels serveis constitutius del fet imposable; tanmateix, se'n pot anticipar l'exigibilitat del pagament al moment de fer-ne la sol·licitud els interessats.

Article 81

Tarifes PTA

-----

-1 Per l'estudi i l'informe previ a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres, serveis i establiments 1.1 Consultes prèvies ............................ 6.190 1.2 Hospitals i serveis hospitalaris ............. 24.750 1.3 Altres centres, serveis i establiments extrahospitalaris ................................. 12.380

-2 Per l'estudi i informe previ a la resolució dels expedients de certificació sanitària d'ambulàncies 6.500

-3 Per la inspecció prèvia a l'atorgament o denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior (per inspecció o dia d'inspecció, quan se'n necessiti més d'un) ............................................. 8.660

Capítol VII Taxa pels serveis administratius de tramitació de l'acreditament de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials

Article 82

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa el servei de tramitació fet pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de l'acreditament dels centres, els serveis i els establiments sanitaris assistencials.

Article 83

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, titulars dels centres o els serveis que sol·liciten l'acreditament.

Article 84

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització dels serveis constitutius del fet imposable; tanmateix, se'n pot anticipar l'exigibilitat del pagament al moment de fer-ne la sol·licitud els interessats.

Article 85

Tarifes

-1 Hospitals i serveis hospitalaris PTA/llit

--------

1.1 Per la primera vegada que se sol·licita l'acreditament .................................... 1.240 1.2 Per cada renovació d'acreditament ........... 625

-2 Centres i serveis d'orientació i planificació familiar extrahospitalaris PTA

-----

2.1 Per la primera vegada que se sol·licita l'acreditament .................................... 10.000 2.2 Per cada renovació d'acreditament ........... 5.000

Capítol VIII Taxa pels serveis de tramitació d'autoritzacions administratives i d'inspecció als centres, els serveis i els establiments sòcio-sanitaris

Article 86

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Generalitat dels serveis que es consignen en l'article 89.

Article 87

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 88

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització dels serveis constitutius del fet imposable; tanmateix, se'n pot anticipar l'exigibilitat del pagament al moment de fer-ne la sol·licitud els interessats.

Article 89

Tarifes PTA

-----

-1 Per l'estudi i l'informe previs a la resolució dels expedients d'autorització administrativa de creació, ampliació, modificació, permís de funcionament, trasllat o tancament de centres i serveis 1.1 Centres ..................................... 26.470 1.2 Serveis ..................................... 15.030

-2 Per la inspecció prèvia a l'atorgament o la denegació del permís de funcionament i per cada inspecció posterior (per inspecció o dia d'inspecció, quan se'n necessiti més d'un) ............................................ 8.660

Capítol IX Taxa pels serveis d'inspecció farmacèutica

Article 90

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa el Departament de Sanitat i Seguretat Social dels serveis consignats en l'article 93.

Article 91

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 92

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització dels serveis constitutius del fet imposable; tanmateix, se'n pot exigir a la bestreta el pagament en el moment de fer-ne la sol·licitud els interessats.

Article 93

Tarifes PTA

-----

-1 Per inspecció-informe sobre condicions dels locals, instal·lacions i utillatge per a l'autorització d'obertura o el trasllat de serveis farmacèutics 1.1 Oficina de farmàcia .......................... 6.000 1.2 Farmaciola i dipòsit de medicaments .......... 4.175 1.3 Servei de farmàcia hospitalària .............. 8.500 1.4 Magatzem de distribució ...................... 12.750

-2 Per la presa de possessió del farmacèutic titular, del regent o del copropietari ......................... 3.700

-3 Per la presa de possessió del farmacèutic agregat 2.750

-4 Per inspecció farmacèutica ordinària .......... 2.500

Capítol X Taxa pels serveis d'inscripció i anotació en registres oficials

Article 94

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció o anotació feta pel Departament de Sanitat i Seguretat Social de les indústries o els productes en els registres oficials que es consignen a l'article 97.

Article 95

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis.

Article 96

Acreditament La taxa s'acredita amb la realització del servei administratiu d'inscripció o anotació registral; tanmateix, el seu pagament pot ésser exigit a la bestreta en el moment de fer els interessats la sol·licitud dels serveis.

Article 97

Tarifes PTA

-----

-1 Per inscripció i anotació en el Registre sanitari d'indústries i productes alimentaris de Catalunya i en el Registre especial de productes de Catalunya ....... 1.000

-2 Per inscripció i anotació en el Registre de productes cosmètics de Catalunya ............................ 800

Capítol XI Taxa per la prestació de serveis docents periòdics per l'Institut d'Estudis de la Salut

Article 98

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació per l'Institut d'Estudis de la Salut dels serveis docents de caràcter periòdic i de durada aproximada a un curs afegit lectiu que es consignen en l'article 101.

Article 99

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants dels serveis docents de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Article 100

Acreditament La taxa s'acredita amb la prestació dels serveis docents corresponents; tanmateix, se'n pot exigir el pagament a la bestreta en el moment que l'interessat formuli la sol·licitud d'inscripció, un cop hagi estat admès definitivament al curs.

Article 101

Tarifes PTA

-----

-1 Curs de diplomats en sanitat .................. 40.000

-2 Curs d'infermeria del treball ................. 40.000

Capítol XII Altres actuacions sanitàries

Article 102

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de reconeixement o examen de salut i lliurament de certificat.

Article 103

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones naturals, a les quals es presten els serveis esmentats a l'article anterior.

Article 104

Acreditament La taxa s'acredita amb la prestació del servei; tanmateix el seu pagament pot ésser exigit a la bestreta en el moment de fer els interessats la sol·licitud dels serveis.

Article 105

Tarifes Reconeixement o examen de salut i lliurament de certificat, sense incloure-hi les taxes autoritzades per l'anàlisi o exploracions especials i impressos, 1.315 ptes.

TÍTOL SISÈ Taxes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Capítol I Taxa per l'atorgament, la rehabilitació, la pròrroga, el visat o la modificació de les autoritzacions de transport terrestre per carretera i les activitats auxiliars i complementàries

Article 106

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques dels serveis i les actuacions inherents a l'atorgament, la rehabilitació, la pròrroga o la modificació de les autoritzacions per a la realització de transports públics i privats per carretera, i també de cadascuna de les activitats auxiliars i complementàries.

Article 107

Subjecte passiu Estan obligats al pagament de la taxa les persones físiques o jurídiques, incloses les entitats a les quals es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que sol·licitin qualssevol dels serveis i les actuacions que constitueixen el fet imposable, o les persones a les quals els són prestats.

Article 108

Acreditament L'obligació del pagament de la taxa sorgeix des del moment en què es presenta la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administratius que constitueixen el fet imposable.

Article 109

Tarifes La prestació dels serveis i les actuacions administratius que constitueixen el fet imposable de la taxa queden gravats de la següent manera: PTA

-----

-1 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació de les autoritzacions de transport interior públic discrecional i privat complementari 1.1 Atorgament o rehabilitació de l'autorització .. 2.500 1.2 Pròrroga, visat o modificació de l'autorització 2.000

-2 Atorgament o renovació d'autorització de transport públic regular de viatgers d'ús especial .... 2.500

-3 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació d'autorització d'agència de transport de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor 3.1 Atorgament o rehabilitació d'autorització d'agència de transport de mercaderies, de transitari o de magatzemista-distribuïdor .......................... 5.000 3.2 Atorgament o rehabilitació d'autoritzacions d'establiments de sucursals d'agència de transport de mercaderies, transitari o magatzemista-distribuïdor 3.000 3.3 Pròrroga, visat o modificació d'autoritzacions d'agència de transports, transitari o magatzemista-distribuïdor .......................... 2.500

-4 Atorgament, rehabilitació, pròrroga, visat o modificació d'autoritzacions de lloguer de vehicles amb o sense conductor 4.1 Atorgament o rehabilitació de l'autorització 4.1.1 De lloguer de vehicles amb conductor ........ 2.500 4.1.2 De lloguer de vehicles sense conductor ...... 2.000 4.2 Pròrroga, visat o modificació de l'autorització 4.2.1 De lloguer de vehicles amb conductor ........ 2.000 4.2.2 De lloguer de vehicles sense conductor ...... 1.500

-5 Atorgament d'autoritzacions especials de circulació establertes en els articles 220, 221 i 222 del Codi de la Circulació ......................................... 2.500

Capítol II Taxa per la inscripció a les proves de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 110

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir la certificació de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 111

Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten la inscripció en les convocatòries de les proves per a obtenir la certificació de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 112

Acreditament La taxa s'acredita en el moment de la inscripció. Tanmateix, l'ingrés de la taxa ha d'ésser previ a la sol·licitud d'inscripció.

Article 113

Tarifa La taxa s'exigeix segons la tarifa següent: PTA

-----

Per cada prova .................................... 2.000

Capítol III Taxa per a l'expedició del títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport

Article 114

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa l'expedició del títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 115

Subjectes passius Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten el títol de capacitació per a l'exercici de la professió de transportista o activitats auxiliars i complementàries del transport.

Article 116

Acreditament La taxa s'acredita en el moment de la sol·licitud. Tanmateix, l'ingrés de la taxa ha d'ésser previ a l'expedició del títol.

Article 117

Tarifa La taxa s'exigeix segons la tarifa següent: PTA

-----

Per cada títol .................................... 2.000

Capítol IV Taxa per informes i altres actuacions facultatives

Article 118

Fet imposable

- 1 Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d'informes tècnics, l'expedició de certificats i altres actuacions facultatives que s'han de fer en les tramitacions instades per entitats, empreses o particulars, davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, o quan s'han d'efectuar com a conseqüència de disposicions en vigor o dels termes mateixos de les concessions o les autoritzacions atorgades.

- 2 No són sotmesos a aquesta taxa els informes motivats per línies elèctriques de baixa tensió o per autoritzacions en zona de policia i vigilància de les obres públiques, per a executar obres quan llur pressupost, en ambdós casos, sigui inferior a cent mil pessetes. S'exceptuen d'aquesta taxa els informes que tenen assenyalada específicament una taxa especial.

Article 119

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

Article 120

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment que se'n formula la sol·licitud.

Article 121

Tarifes PTA

-----

-1 Per visats dels contractes d'adquisició d'habitatge de protecció oficial, d'habitatges a preus taxats i d'adquisició d'habitatge usat ...................... 300

-2 Per informe de caràcter facultatiu per a la redacció del qual no cal prendre dades de camp ............ 3.215 -3.1 Per informes de caràcter facultatiu per a la redacció dels quals cal prendre dades de camp ............... 13.685 Quan cal sortir més dies al camp, per dia ........ 11.185 Més, si s'escau, el preu de les fotografies. Per foto ........................................... 245 3.2 Per informes de facultatius en el cas de plans parcials o d'altres projectes presentats a instàncies de particulars per a tramitar-los, d'acord amb la subrogació que preveu el Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística (en el cas de 10 ha o fracció)............................................ 14.875 Per cada 10 ha més o fracció ..................... 8.040 Quan cal sortir més dies al camp ................. 11.185 Més, si s'escau, el preu de les fotografies. Per foto. .......................................... 245

-4 Per treballs diversos de camp, inspecció d'obres i aixecaments topogràfics i altres actuacions facultatives, amb aixecaments d'actes, expedició de certificat final, lliurament de plànols o redacció del document de l'actuació feta ............................................... 13.685 Quan cal sortir més dies al camp, per dia ........ 11.185 Més, si s'escau, el preu de les fotografies. Per foto. .......................................... 245 -5.1 Informes preceptius per a autoritzacions d'usos i obres provisionals que correspon d'emetre a la Comissió d'Urbanisme segons l'article 91 del Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística ........................................ 5.360 Quan cal sortir al camp. Per dia ................. 11.185 Més, si s'escau, el preu de les fotografies. Per foto. .......................................... 245 5.2 Autoritzacions prèvies a la llicència fixada per l'article 44 del Reglament de gestió urbanística (Reial Decret 3288/1978, del 25 d'agost) .................. 5.360 Quan cal sortir al camp. Per dia ................. 11.185 Més, si s'escau, el preu de les fotografies. Per foto. .......................................... 245

Capítol V Taxa per l'expedició de cèdula d'habitabilitat

Article 122

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa el reconeixement i la inspecció a efectes d'habitabilitat dels locals destinats a l'habitatge.

Article 123

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa els sol·licitants de la cèdula, és a dir, les persones naturals i jurídiques públiques o privades, promotors, propietaris i cedents en general de l'habitatge, tant si els ocupen ells mateixos com si els lliuren a altres persones per qualsevol títol.

Article 124

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud d'expedició de la cèdula d'habitabilitat.

Article 125

Tarifes PTA

-----

-1 Primera ocupació: Per un habitage .................................. 3.100 Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 2 a 5 habitatges ................................ 2.100 Per cada un dels habitatges, quan es tracti d'un immoble de 6 habitatges o més .............................. 1.250

-2 Segona ocupació: Per cada habitatge ............................... 600

Capítol VI Taxa per l'atorgament de llicències en el supòsit de subrogació de les comissions d'urbanisme

Article 126

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa l'atorgament de llicències sobre actes d'edificació i usos del sòl en el supòsit de subrogació de les comissions d'urbanisme segons les normes legals o reglamentàries d'aplicació.

Article 127

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa els qui sol·liciten les llicències.

Article 128

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant l'atorgament de la llicència per la comissió d'urbanisme corresponent.

Article 129

Base imposable i tipus de gravamen La base imposable és constituïda pel pressupost del projecte. El tipus de gravamen ha d'ésser com a màxim del 3%, però no ha de superar en cap cas el tipus de gravamen establert en les ordenances de cada ajuntament quan l'atorgament de la llicència és directe.

Article 130

Bonificacions En els supòsits de projectes d'habitatges de protecció oficial, la quota tributària resultant gaudeix d'una bonificació del 90%, l'import de la qual és retornat a l'interessat en ocasió de l'acreditament de la cèdula de qualificació definitiva.

Capítol VII Taxa per l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació

Article 131

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inspecció de laboratoris a efectes de reconeixement de la seva aptitud per a ésser acreditats com a laboratoris d'assaig de control de qualitat d'una àrea o un àmbit determinats.

Article 132

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques titulars dels laboratoris que en sol·liciten l'acreditació.

Article 133

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. És, però, exigible a la bestreta des del moment de la sol·licitud d'acreditació del laboratori.

Article 134

Tarifes PTA

-----

-1 Quan la sol·licitud d'acreditació s'efectuï per a una sola àrea ......................................... 60.000

-2 Quan se sol·liciti simultàniament, en un sol acte administratiu, l'acreditació per a dues àrees ..... 90.000

-3 Quan se sol·liciti l'acreditació simultània per a tres àrees ............................................. 120.000

Capítol VIII Taxa per la redacció de projectes i la confrontació i la taxació d'obres i projectes

Article 135

Fet imposable És el fet imposable de la taxa la prestació de treballs facultatius de redacció, taxació, confrontació i informes de projectes d'obres, serveis i instal·lacions d'entitats, empreses o particulars, i la taxació de les obres, els serveis i les instal·lacions.

Article 136

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa els titulars o peticionaris de concessions, autoritzacions administratives o taxacions davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques o les seves entitats autònomes.

Article 137

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei. És, però, exigible:

 1. En el cas de petició de redacció de projectes, des del moment que l'interessat accepta el pressupost formulat pel servei.

 2. En el cas de confrontació i informe, des del moment de la presentació del projecte que n'ha de ser objecte.

 3. En el cas de taxació, quan el servei admet la prestació facultativa de la taxació o en virtut dels preceptes que regulen la matèria.

Article 138

Base imposable Constitueix la base imposable l'import del pressupost total d'execució material del projecte d'obra, serveis o instal·lacions i, en el cas de taxació, el valor que en resulta.

Article 139

Tipus de gravamen L'import de la taxa s'obté multiplicant l'arrel cúbica del quadrat de la base pel coeficient que s'assenyala a continuació, és a dir, per l'aplicació de la fórmula: t = c · p 2/3 on p= pressupost del projecte.

 1. En el cas de redacció de projectes d'obres, serveis i instal·lacions, s'aplica el coeficient c = 2,7. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 14.275 PTA.

 2. En el cas de confrontació i informe s'aplica el coeficient c= 0,8. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 7.140 PTA.

 3. En el cas de taxacions d'obres, serveis i instal·lacions i en el de taxacions de terrenys o edificis, s'aplica el coeficient c = 0,5. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 5.950 PTA.

 4. En el cas de projectes d'obres, serveis i instal·lacions s'aplica el coeficient c = 0,3. La quantia de la taxa no pot ésser inferior a 4.760 PTA.

 5. En el cas de projectes de filloles o prolongacions s'aplica la fórmula següent: t = 0,8 l' p 2/3

---------------- l + l' l' = longitud fillola o prolongació. l = longitud línia base. p = pressupost material mòbil.

TÍTOL SETÈ Taxes del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Capítol I Taxa per la prestació de serveis a les indústries agràries i alimentàries

Article 140

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents:

 1. Inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries agroalimentàries.

 2. Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries.

Article 141

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis, els treballs o els estudis assenyalats a l'article 143.

Article 142

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 143

Tarifes La taxa és exigida segons les bases i els tipus següents: Tarifa 1. Expedients per a la inscripció d'instal·lacions i modificacions d'indústries. 1.1 Expedients d'inscripció de noves instal·lacions, ampliació o perfeccionament d'indústries (valor de la inversió en pessetes): PTA -----

1.1.1 Fins a 100.000 ............................. 2.536 1.1.2 De 100.001 a 1.000.000 ..................... 7.575 1.1.3 D'1.000.001 a 5.000.000 .................... 16.225 1.1.4 De 5.000.001 a 20.000.000 .................. 34.610 1.1.5 Més de 20.000.000 ................. (14.600+1.000 N) (N = número de milions o fracció)

1.2 Per la inscripció d'instal·lacions que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la base. 1.3 Pel trasllat d'indústries, s'aplica igualment el 50% del valor dels elements o les instal·lacions traslladats. 1.4 Per la inscripció d'altres modificacions, tals com canvi d'activitat, canvi de titularitat o arrendament, s'aplica el 25% de la base. Per reducció i substitució de maquinària, aquest percentatge s'aplica al valor actual de les instal·lacions donades de baixa o que entren en substitució, respectivament. En qualsevol cas, l'aplicació d'aquesta tarifa 1 comporta l'expedició del corresponent certificat d'inscripció.

Tarifa 2. Expedició de permisos i certificats relacionats amb les indústries agràries i alimentàries PTA

-----

2.1 Per autoritzacions de funcionament parcial, certificacions puntuals de característiques de la indústria, expedició de duplicats del certificat de registres i documents anàlegs ...................... 1.500 2.2 Per acta de posada en marxa d'indústries de temporada i expedició del certificat de registre a indústries prèviament inscrites es determina la taxa d'acord amb la base d'aplicació següent (valor de la instal·lació en pessetes): 2.2.1 Fins a 3.000.000 ............................ 2.500 2.2.2 De 3.000.001 a 20.000.000 ................... 6.000 2.2.3 Més de 20.000.000 ........................... 11.000

Capítol II Taxa per l'expedició de llicències de caça, matrícules d'àrees de caça i precintes d'arts per a la caça

Article 144

Fet imposable Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació de serveis administratius inherents a l'expedició de llicències, matrícules i precintes d'arts que, d'acord amb la legislació vigent, són necessaris per a practicar la caça i que s'especifiquen a les tarifes.

Article 145

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició de la llicència, la matrícula i el precinte d'arts per a la caça.

Article 146

Acreditament L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència, la matrícula i el precinte d'arts per a la caça.

Article 147

Tarifes Tarifa 1. Llicències de caça. PTA

-----

 1. Per a caçar amb armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya ............... 2.000

 2. Per a caçar per qualsevol altre procediment autoritzat tret d'armes (de foc i assimilables) durant un any a tot el territori de Catalunya ............................ 1.000

 3. Per a tenir canilles .......................... 25.000

  Tarifa 2. Matrícula d'àrees de caça.

 4. Àrees de caça integrades en els següents grups: PTA/ha i any

  ------------

  Grup I ............................................... 50 Grup II .............................................. 85 Grup III ............................................. 170 Grup IV i àrees de caça amb reglamentació específica . 230 En qualsevol cas, aquesta taxa no pot ser inferior a 23.000 pessetes. Per a la caça d'ocells aquàtics s'apliquen els següents barems: PTA/ha

  ------

  Grup I ............................................... 230 Grup II .............................................. 345 Grup III ............................................. 460 Per a àrees de caça que tinguin un aprofitament principal de caça menor i secundari de caça major, o viceversa, s'aplica la tarifa del grup corresponent a l'aprofitament principal, més la quantitat de 25 pessetes per hectàrea i any pel secundari.

  Tarifa 3. Precinte d'arts per a la caça. Es percep un import únic de 70 pessetes.

  Capítol III Taxa per la gestió tècnica facultativa dels serveis agronòmics

Article 148

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents al foment, la defensa i la millora de la producció agrícola, els quals s'especifiquen a l'article 151.

Article 149

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que utilitzen els serveis esmentats a l'article 151.

Article 150

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 151

Bases i tipus La taxa s'exigeix segons les bases i els tipus que es detallen a les tarifes.

Tarifa 1. Per la inscripció en registres oficials. PTA

------

-1 Per inscripció en registres oficials d'establiments i serveis plaguicides: Fabricants i distribuïdors ....................... 8.600 Venedors i empreses de tractaments ............... 3.500 Instal·lacions i establiments .................... 2.500

-2 Per renovació d'inscripció en els registres oficials d'establiments i de serveis plaguicides: Fabricants i distribuïdors ....................... 4.300 Venedors i empreses de tractaments ............... 1.750 Instal·lacions i establiments .................... 1.250

-3 Per inscripció en els registres de maquinària agrícola: Maquinària agrícola nova ......................... 3.000 Transferència o canvi de titular ................. 3.500

Tarifa 2. Per l'autorització de plantacions de vinya. Autorització per a noves plantacions, replantacions i/o substitucions de vinya: taxa de 1.500 ptes./ha, amb un màxim de 15.000 ptes. Quan la plantació és de menys d'una hectàrea, la taxa és de 500 ptes.

Tarifa 3. Anàlisi, de laboratori i altres serveis facultatius. PTA

------

-1 Anàlisis físico-químiques: Anàlisis que comporten reaccions qualificatives senzilles, o mesuraments directes ràpids amb instrumental senzill o càlculs aritmètics ....................... 400 Condicionament de matrius mitjançant operacions bàsiques (destil·lació, extracció, mineralització, etc.) prèvies a la identificació i/o la quantificació. Cadascuna ... 700 Identificació i/o quantificació de substàncies mitjançant tècniques no instrumentals ......................... 1.000 Identificació i/o quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria UV-V, d'emissió de flama, d'absorció atòmica, CCF o similars ........................................... 1.200 Per identificació i/o quantificació de substàncies mitjançant alguna de les tècniques següents: espectrofotometria IR, cromatografia de gasos, cromatografia líquida d'alta resolució o similars .. 3.000 Per identificació i/o quantificació de grups de substàncies amb tècniques instrumentals molt específiques ....................................... 8.400

-2 Anàlisis microbiològiques: Aerobis totals o aerobis mesòfils o fongs llevats o llevats osmòfils o esporulats anaerobis o espores termoresistents .................................... 1.500 Bacillus cereus o coliformes o Escherichia coli o enterobacteriàcies total o St. aurens o St. D. Lancefield o sulfito-reductors o Pseudomonas aeruginosa ......... 1.800 Clostridium perfringens o salmonel·la o shigel·la 2.100 Estabilitat a l'etanol 68% ....................... 600 Prova de la fosfatasa ............................ 600

-3 Les anàlisis no seriades físico-químiques o microbiològiques incrementen les taxes d'un 100%.

-4 Les anàlisis físico-químiques a nivell de traces incrementen les taxes d'n 100%.

-5 Altres serveis facultatius: Per informes i/o certificats relacionats amb les anàlisis dels productes ..................................... 3.000 Per dictàmens sobre productes .................... 12.000 Pel registre i l'autorització de laboratoris privats ............................................ 6.000 Per la inspecció periòdica de laboratoris ........ 4.000

Tarifa 4. Pel seguiment d'assaigs oficials. PTA

------ Pel seguiment d'assaigs oficials de camp de productes o especialitats fitosanitaris en fase de pre-registre 14.000

Capítol IV Taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris

Article 152

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents als treballs definits en l'article 155.

Article 153

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals es presten els serveis determinats a les tarifes.

Article 154

Acreditament La taxa s'acredita i s'exigeix en el moment de la prestació del servei.

Article 155

Bases i tipus La taxa s'exigeix segons les bases i els tipus següents:

Tarifa 1. Pels serveis facultatius corresponents a l'organització sanitària, l'estadística i el control de les campanyes de tractament sanitari i obligatori. Per cada gos, 50 PTA. Per cada animal major, 5 PTA. Per cada animal menor (porcí, de llana o cabrum), 2 PTA.

Tarifa 2. Per la inscripció en el registre oficial de magatzems distribuïdors o comercialitzadors de productes zoosanitaris. PTA ------

Establiments de venda al públic .................. 10.000 Establiments de dipòsit de productes sense venda al públic ........................................... 7.000

Tarifa 3. Per inscripcions i modificacions en el registre de centres d'aprofitaments de cadàvers i subproductes d'origen animal. Per cada inscripció o modificació, 12.000 pessetes.

Tarifa 4 4.1 Pels serveis facultatius corresponents a l'extensió de la guia d'origen i sanitat pecuària. PTA/unitat

-----------

Èquids .............................................. 75 Bovins .............................................. 50 Oví i cabrum ........................................ 5 Conills reproductors ................................ 0,50 Gallines, perdius, faisans i altres aus ............. 0,50 Pollastres i pollets recria ......................... 0,40 Pollets d'un dia destinats a la multiplicació ...... 0,60 Pollets d'un dia destinats a producte final ........ 0,10 Guatlles ............................................ 0,10 Porcs ............................................... 18 Conills ............................................. 0,40 4.2 Bestiar d'esports i sementals selectes. Aquesta classe de bestiar té el doble de les tarifes del grup al qual correspon l'animal afectat per la guia. 4.3 Bestiar transhumant. Quan la guia d'origen i sanitat pecuàries afecta bestiar que ha de sortir del terme municipal del seu empadronament per tal d'aprofitar pastures i ha de retornar al punt d'origen, les taxes pels serveis facultatius veterinaris a percebre són el 50% de les establertes per a cada espècie de bestiar, i les guies que emparen aquestes expedicions poden ésser ratificades gratuïtament per les inspeccions veterinàries de trànsit, fins a cinc vegades, amb validesa de cinc dies per a cada ratificació.

Tarifa 5. Per expedició de la guia interprovincial. Pels serveis facultatius relacionats amb la intervenció i la fiscalització del moviment interprovincial de bestiar en cas d'epizoòties difusibles, quan així ho disposi el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Per cada document expedit, 180 PTA.

Tarifa 6. Per expedició de certificats corresponents al control i la vigilància de la desinfecció. 6.1 Pels certificats relatius a embarcacions, vehicles i remolcs utilitzats en el transport de bestiar, les companyies ferroviàries, les empreses navilieres i de transport i els particulars han de liquidar 120 PTA per aquest servei. 6.2 Pels certificats relatius als locals destinats a fires, mercats, concursos, exposicions i altres llocs públics on s'allotja o contracta bestiar o matèries contumaces, quan s'estableix amb caràcter obligatori, es perceben 200 PTA per cada local inspeccionat.

Tarifa 7. Per expedició i renovació del llibre d'explotació. Per cada llibre d'explotació, 75 PTA.

Tarifa 8. Pel registre d'explotacions ramaderes. PTA

-----------------------------------------------------------

8.1 Per explotació agrícola ......................... 500 8.2 Per explotació d'altres espècies ................ 2.500 8.3 Nuclis zoològics ................................ 5.000

Tarifa 9. Per expedició i renovació de la targeta sanitària equina i diligenciació del LIC. PTA/animal

----------

9.1 Per a èquids destinats a activitats agràries .. 50 9.2 Per a èquids destinats a altres activitats .... 250 9.3 Per diligenciació del llibre d'identificació cavallina (LIC) .............................................. 250

Article 156

Exempció No s'aplica la taxa per la prestació de serveis facultatius veterinaris en les campanyes de sanejament ramader, quan hi ha una epizoòtia o zoonosi declarada oficialment i quan es tracta d'actuacions prioritàries de foment a zones determinades, declarades com a tals pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Capítol V Taxa pel permís de pesca

Article 157

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'atorgament dels permisos per a pescar en les zones de pesca controlada de la Direcció General del Medi Natural.

Article 158

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició dels permisos corresponents per a pescar en les zones de pesca controlada de la Direcció General del Medi Natural.

Article 159

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva en l'acta de sol·licitud del permís per a pescar.

Article 160

Tarifes Permisos de zones de pesca controlada: PTA

----

Classe A intensiva: No riberencs ....................................... 1.350 Riberencs .......................................... 500 Classe B truitera 1ª ............................... 350 Classe C truitera 2ª ............................... 200 Ciprínids .......................................... 100

Article 161

Exempcions Són exemptes d'aquesta taxa les persones més grans de seixanta-cinc anys.

Capítol VI Taxa per la prestació de serveis i l'execució de treballs en matèria forestal

Article 162

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es defineixen en l'article 165.

Article 163

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a qui es presten els serveis o per a les quals s'executen els treballs continguts a les tarifes.

Article 164

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 165

Tarifes Tarifa 1. Aprovació de projectes d'ordenació i plans tècnics de gestió. Projectes, 11.000 ptes. Plans tècnics, 2.000 ptes. Tarifa 2. Autorització per a aprofitament de fustes i llenyes en espècies de creixement lent. Fustes, 60 ptes./m3 Llenyes, 20 ptes./tona. Tarifa 3. Aprofitament de fustes en espècies de creixement ràpid, 30 ptes./m3. Tarifa 4. Autorització per a l'aprofitament del suro: Per a la pela del suro i pelegrí, 100 ptes./tona. Per a la llenya del suro, 20 ptes./tona. Tarifa 5. Llicència per a la recolecció de tòfones, 1.000 ptes.

Capítol VII Taxa per la llicència de pesca continental i la matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca

Article 166

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis inherents a l'expedició de les llicències i matrícules que, d'acord amb la legislació vigent, són necessàries per a practicar la pesca continental o per a dedicar embarcacions o aparells flotants a la pesca continental.

Article 167

Subjecte passiu Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'expedició de llicències o matrícules necessàries per a la pesca continental o per a l'ús d'embarcacions i aparells flotants quan es practica aquesta pesca.

Article 168

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva en el moment que se sol·liciten les llicències o matrícules.

Article 169

Tarifes

-1 Llicències de pesca continental autonòmica. Llicència per a pescar durant un any en tot el territori de Catalunya, 1.000 PTA. Aquesta taxa serà incrementada de 1.300 PTA per a la pesca de l'angula.

-2 Matrícula d'embarcacions i aparells flotants per a la pesca continental. Tenen vigència d'un any, i les classes i els imports són: PTA

----

Classe 1ª: embarcacions de motor .................. 1.200 Classe 2ª: embarcacions impulsades per vela, rem, perxa o qualsevol altre procediment diferent del motor .... 500

Capítol VIII Pesca marítima

Article 170

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació que fa la Direcció General de Pesca Marítima dels serveis següents:

 1. L'atorgament de qualsevol autorització administrativa necessària per al desenvolupament de l'activitat de la pesca i l'aqüicultura.

 2. Els drets d'examen i l'expedició de certificats per a l'obtenció dels títols professionals per a l'exercici de l'activitat nàutico-pesquera.

 3. L'expedició de llicències de pesca recreativa d'acord amb la legislació vigent, i les autoritzacions dels concursos de pesca recreativa.

Article 171

Subjecte passiu Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten els serveis determinats a les tarifes.

Article 172

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 173

Tarifes S'apliquen les tarifes següents: PTA

----

-1 Autoritzacions administratives necessàries per al desenvolupament de la pesca i l'aqüicultura. Per cada expedient ............................... 3.000

-2 Títols professionals. 2.1 Drets d'examen: Títols menors (per la totalitat d'assignatures) .. 300 Altres titulacions (per assignatura) ............. 200 2.2 Expedició de certificats de títols ............ 500

-3 Llicències de pesca. Per cada llicència d'un any de duració ........... 800 Per cada llicència de dos anys de duració ........ 1.500 Per cada expedient d'autorització de concurs de pesca .............................................. 3.000 La quota resultant de la tarifa 3 s'ha de bonificar d'un 50% en els casos en què el titular de la llicència acredita documentalment la seva condició de pensionista.

Capítol IX Taxa per la prestació de serveis d'anàlisis enològiques (INCAVI)

Article 174

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que es consignen a l'article 177.

Article 175

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis determinats a l'article 177.

Article 176

Acreditament La taxa s'acredita i es fa efectiva quan se sol·licita la prestació del servei.

Article 177

Tarifes La taxa s'exigeix segons les tarifes següents:

Tarifa 1. Anàlisis enològiques per a l'exportació de vins. PTA

----

Acidesa sòdica ...................................... 1.155 Acidesa total ....................................... 70 Acidesa volàtil real ................................ 220 Àcids en impureses .................................. 415 Àcid cianhídric ..................................... 830 Àcid cítric ......................................... 270 Àcid monocloracètic i monobromoacètic ............... 955 Àcid salicídic ...................................... 410 Àcid sòrbic ......................................... 810 Alcohols superiors .................................. 415 Alcohol metílic ..................................... 415 Aldehids ............................................ 415 Anhídrid sulfurós lliure ............................ 90 Anhídrid sulfurós total ............................. 90 Antiferments; mètode biològic ....................... 560 Brom total .......................................... 2.425 Cloropicrina i subproductes ......................... 955 Colorants sintètics ................................. 510 Compostos volàtils a 100º ........................... 210 Densitat relativa a 20ºC/20ºC ....................... 65 Determinació numèrica ............................... 65 Dietilenglicol ...................................... 750 Diglucòsid malvosid ................................. 510 Edulcorants sintètics ............................... 830 Estabilitat a l'aire ................................ 100 Esters .............................................. 415 Extracte sec a 100º ................................. 210 Ferrocianur en solució i suspensió .................. 600 Fluor ............................................... 1.175 Furfural ............................................ 415 Grau alcohòlic en potència per refractometria ....... 145 Grau alcohòlic adquirit ............................. 145 Grau alcohòlic aparent per densimetria .............. 155 Grau alcohòlic en pes ............................... 220 Isotiocianat d'al·lil ............................... 925 Matèries reductores sucres totals ................... 220 Plom ................................................ 500 Pressió carbònica ................................... 410

Tarifa 2. Anàlisi i dret de certificació PTA

----

Drets de certificació .............................. 380 Anàlisi per al registre enològic ................... 10.000

Capítol X Taxa per l'expedició de llicència per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 178

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de la llicència que d'acord amb la legislació vigent és necessària per a practicar la immersió en la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Article 179

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques que sol·liciten l'expedició de la llicència.

Article 180

Acreditament L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de la llicència.

Article 181

Tarifa Per cada llicència vàlida per a una immersió, 300 ptes.

Capítol XI Taxa per l'expedició d'autoritzacions d'usos turístics o esportius intensius de la zona estrictament protegida de les illes Medes

Article 182

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis administratius inherents a l'expedició de l'autorització que, d'acord amb l'article 5 de la Llei 19/1990, de 10 de desembre, sigui necessària per a l'ús turístic o esportiu intensiu de caràcter comercial de la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Article 183

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització.

Article 184

Acreditament L'acreditament de la taxa es produeix en el moment de la sol·licitud de l'autorització.

Article 185

Tarifa Per cada autorització d'un any de duració: PTA

----

Ús superficial .................................... 100.000 Ús submarí ........................................ 250.000

TÍTOL VUITÈ Taxes del Departament de Justícia

Capítol únic Taxa per les inscripcions i les modificacions d'associacions i llurs federacions

Article 186

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de les associacions i llurs federacions, i també les modificacions posteriors de les entitats subjectes a la Llei 191/1964, del 24 de desembre, d'Associacions, o a la que en el futur s'aprovi com a desenvolupament de l'article 22 de la Constitució.

Article 187

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones jurídiques que sol·liciten les inscripcions assenyalades a l'article 186.

Article 188

Acreditament La taxa s'acredita en el moment de la inscripció.

Article 189

Tarifes La taxa es percep a raó de 3.570 pessetes per inscripció.

Article 190

Exempcions Són exemptes de la taxa les associacions i llurs federacions declarades d'utilitat pública dedicades a l'assistència o la integració social de minusvàlids físics o psíquics o a l'atenció de la tercera edat, sempre que les dites entitats retin comptes a l'Administració i els càrrecs de llurs representants no siguin remunerats.

TÍTOL NOVÈ Taxes del Departament d'Indústria i Energia

Capítol únic Taxa pels serveis

Article 191

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis que fa el Departament d'Indústria i Energia especificats a l'article 194.

Article 192

Subjecte passiu

-1 Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones naturals o jurídiques, públiques o privades, a les quals es presten els serveis esmentats a l'article 194.

-2 Són subjectes passius substituts les entitats concessionàries quan el servei és prestat en virtut de concessió, sens perjudici de la seva repercussió en el subjecte passiu contribuent.

Article 193

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei. Es pot exigir, però, a la bestreta mitjançant la liquidació provisional des del moment de la iniciació de l'expedient i sens perjudici, si s'escau, de la liquidació definitiva posterior que correspongui. Si un cop iniciat l'expedient se'n produeix la conclusió, per desistiment de l'interessat o per causes a ell imputables, la taxa s'acredita en la quantia d'un 35% de la tarifa aplicable, si no ha tingut lloc la prestació total del servei. En el supòsit contrari, s'acredita la totalitat de la taxa i no és procedent cap devolució.

Article 194

Tarifes Les quotes de la taxa s'ajusten a les tarifes següents: Per aparell, element o instal·lació: (Vegeu quadre a la pàg. 457) 1.3 Verificació periòdica d'aparells de mesurament: 10% de la tarifa 1.2. PTA

----

1.4 Calibratge de cisternes ....................... 8.830

-2 Resolució d'expedients de concessió i autorització d'activitats industrials i instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització, inscripció en el registre industrial i comprovació d'activitats i instal·lacions que no requereixen autorització o concessió prèvies o l'atorgament de les quals no correspon a la Generalitat de Catalunya 2.1 Nova instal·lació o ampliació (base: valor de la instal·lació o de l'ampliació en pessetes) PTA

----

2.1.1 Fins a 20 milions .......................... 25.000 2.1.2 Més de 20 milions fins a 200 milions ....... 50.000 2.1.3 Més de 200 milions fins a 5.000 milions ............................. 10.000 + 200 N 2.1.4 Més de 5.000 milions ............... 510.000 + 100 N

(N = nombre de milions o fracció)

2.2 Per la inscripció d'activitats subjectes al Decret d'alliberament industrial que per llur escassa importància no necessiten projecte tècnic, s'aplica el 50% de la tarifa 2.1. 2.3 Per les pròrrogues i les modificacions de les instal·lacions que afecten la seguretat, quan no pressuposen ampliació de les inscrites en el Registre, s'aplica el 25% de la tarifa 2.1. La base, en aquest cas, és el valor de les modificacions. 2.4 Quan l'expedient principal comporta, a més, la presentació de separata d'altres reglamentacions de seguretat, s'aplica, pel conjunt, el 150% de la tarifa 2.1. 2.5 Per les ampliacions, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora en ocasió de la revisió, periòdica o a petició de tercers, dels registres, s'aplica el 200% de la tarifa 2.1.

-3 Control i prova d'aparells, recipients o vehicles sotmesos a prova inicial, periòdica o per reforma, en virtut de la reglamentació de seguretat, homologació i normalització, competència del Departament d'Indústria i Energia. 3.1 Control estadístic de certificacions de prova emeses pel fabricant, el conservador o les entitats d'inspecció i control. PTA

----

3.1.1 Certificacions unitàries ..................... 740 3.1.2 Certificacions de lots d'elements de productes de petit valor, fabricats en sèrie. Per unitat: Recipients de més de 100 l ........................ 140 Recipients de menys de 100 l ...................... 65 3.2 Inspecció tècnica de vehicles feta per personal del Departament d'Indústria i Energia, utilitzant o no les estacions ITV dels concessionaris i l'expedició del certificat. PTA

----

3.2.1 Inspeccions periòdiques de vehicles-enganxall, amb emissió de la corresponent certificació ............. 2.455 Inspeccions periòdiques per a duplicats o per a la matriculació del vehicle ............................ 2.455 Inspeccions per a l'autorització de reformes o comprovació d'elements auxiliars o conjunts de vehicles ............................................ 2.455 3.2.2 Inspecció de taxímetres o comptaquilòmetres .. 935

-4 Ordenació minera (C=nombre de quadrícules mineres) PTA

----

4.1 Permisos d'exploració (mínim per a C=300) ................ 142.140 + 150.(C-300) 4.2 Permisos d'investigació (mínim C=1) ........................ 142.140 + 555.(C-1) 4.3 Concessió d'explotació derivada (mínim C=50) .............. 142.140 + 2.705.(C-50) 4.4 Concessió d'explotació directa (mínim C=50) ............... 182.580 + 2.705.(C-50) 4.5 Aprovació dels plans de labors de recursos miners de les seccions A), C) i D). La base és el valor del pressupost anual d'explotació. S'aplica el 150% de la tarifa 2.1. 4.6 Activitats mineres afins. La base és el valor de la instal·lació o de l'ampliació. 4.6.1 Inscripció i autorització d'indústries mineres i pedreres, pous, tallers de pirotècnia i polvorins i llurs ampliacions: s'aplica la tarifa 2.1. 4.6.2 Canvi de nom, pròrrogues, caducitats, modificacions i canvi de condicions de l'activitat. 4.6.2.1 Pel canvi de nom, les pròrrogues, les caducitats, les modificacions i el canvi de condicions de l'activitat s'aplica la tarifa 2.3. 4.6.2.2 Per les ampliacions, els canvis de nom, les modificacions o els canvis derivats de l'acció inspectora dels registres, en ocasió de la revisió periòdica o a petició de tercers, s'aplica la tarifa 2.5. PTA

----

4.7 Particions i perímetres de protecció ........ 25.735

-5 Certificacions tècniques i informes. 5.1 Homologació i assaigs. PTA

----

5.1.1 Certificacions, informes i resolucions relatius a la fabricació de tipus únic, homologació i aprovació de tipus d'aparell ......................................... 2.790 5.2 Registre d'actuacions d'entitats col·laboradores i d'inspecció i control, d'empreses i de professionals autoritzats. 5.2.1 Inscripció reglamentària de professionals, empreses i entitats col·laboradores i d'inspecció i control.. 4.000 5.3 Altres certificacions i informes. 5.3.1 Informes relatius a activitats mineres (presa de mostres del fons del sac, aforament d'aigües, revisions reglamentàries d'elements auxiliars a les mines, caducitat de concessions, camps de tir, accidents, autorització de l'ús o emmagatzematge d'explosius, voladures, tallers de pirotècnia i altres) ............................... 13.000 5.3.2 Confrontacions de projectes, instal·lacions, aparells, productes i activitats per a estendre informes o certificacions, a petició de l'interessat o de tercers, per a obtenir subvencions o desgravacions, per a presentació davant d'altres organismes, per a estimacions de consum o frau, per a expropiacions, per a consolidació de concessions i per a explotació de patents i models d'utilitat ......................................... 10.000 5.3.3 Comprovació dels nivells de qualitat dels serveis públics de subministrament d'aigua, de gas i d'electricitat ..................................... 20.000

Article 195

Normes d'aplicació de les tarifes

-1 La verificació, tret de la metrologia, i la prova d'aparells o elements en laboratoris oficialment autoritzats es poden fer en lots uniformes, i els controls es poden fer utilitzant sistemes de mostratge adequats. El Departament d'Indústria i Energia ha de fixar el nombre d'unitats que integra cada lot.

-2 L'import de la taxa per la verificació, llevat la metrologia, d'aparells o productes fabricats que van destinats a la venda no pot ultrapassar el 3% del preu de venda de l'objecte verificat. Quan la taxa fixada en les tarifes anteriors l'ultrapassa, aquella es redueix al percentatge esmentat.

-3 El Departament d'Indústria i Energia pot comprovar d'ofici els valors declarats en la documentació aportada i sol·licitar els comprovants que calgui, per si escau rectificar la base per a la fixació de la taxa. A aquest efecte, els seus Serveis d'Inspecció poden establir barems o valors mitjans que facilitin la tasca d'avaluació, sens perjudici del dret de recurs de l'administrat previst en aquesta Llei.

-4 En el cas que els serveis d'inspecció necessaris per a l'atorgament d'autorització o inscripció d'instal·lacions o aparells subjectes a reglaments de seguretat industrial i normalització siguin prestats per entitats d'inspecció i control concessionàries de la Generalitat de Catalunya, no s'apliquen les tarifes 2 i 3 als administrats i s'aplica la tarifa 3.1.1.

-5 Els subjectes passius substituts tenen l'obligació de practicar liquidacions trimestrals en el termini de vint dies a partir de l'últim del trimestre.

-6 En els casos en què la verificació metrològica es fa per mostreig, quan així sigui determinat per reglament, l'import de la taxa és el que correspon al nombre d'unitats de la mostra, per aplicació de la tarifa adequada al preu de cada unitat.

TÍTOL DESÈ Taxes del Departament de Medi Ambient

Capítol I Taxa per informes i inspecció

Article 196

Fet imposable Constitueix el fet imposable de la taxa la realització d'informes tècnics per a avaluar projectes i la inspecció d'obres.

Article 197

Subjecte passiu Són subjectes passius de la taxa les persones físiques o jurídiques a les quals afecta la prestació del servei.

Article 198

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la prestació del servei i és exigible a la bestreta des del moment en què es formula la sol·licitud.

Article 199

Tarifes PTA

----

-1 Per informes i per l'avaluació de projectes sobre programes de restauració de les explotacions extractives ............................ 23.795 + 4.760 (S) (S = superfície en hectàrees)

-2 Per inspecció de les obres i les accions de restauració de l'explotació d'activitats extractives .......... 15.465

Capítol II Taxes de la Junta de Residus

Article 200

Fet imposable Constitueixen fets imposables els següents serveis de la Junta de Residus:

 1. Els informes i l'avaluació de projectes sobre l'activitat de tractament de residus industrials.

 2. Les funcions d'inspecció de les activitats de tractament de residus industrials programades a les corresponents autoritzacions.

 3. La tramitació d'expedients d'inscripció en el registre de transportistes de residus industrials.

 4. La tramitació d'expedients d'inscripció i anotació de modificacions en l'inventari permanent d'empreses productores de residus industrials.

 5. La supervisió de la fitxa d'acceptació i del full de seguiment, d'acord amb la legislació vigent en matèria de residus industrials.

Article 201

Subjectes passius Són subjectes passius:

 1. En els supòsits a) i b) de l'article 200, els titulars de les autoritzacions d'instal·lacions de tractament de residus.

 2. En el supòsit c) de l'article 200, les persones físiques o jurídiques que efectuen operacions de recollida i transport de residus industrials.

 3. En el supòsit d) de l'article 200, les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses productores de residus industrials.

 4. En el supòsit e) de l'article 200, les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la prestació dels serveis.

Article 202

Acreditament La taxa s'acredita mitjançant la realització del fet imposable. Si es tracta dels fets imposables c) i d), és exigible a la bestreta en el moment de la sol·licitud.

Article 203

Tarifes S'apliquen les tarifes següents:

-1 Fet imposable a): 95.175 ptes. A aquesta quota s'han d'afegir els costos derivats de l'anàlisi i la caracterització de residus, segons les tarifes aplicades pel Laboratori General d'Assaigs i Investigacions de la Generalitat.

-2 Fet imposable b): 18.000 ptes.

-3 Fet imposable c), per expedient d'inscripció: 2.980 ptes.

-4 Fet imposable d). 4.1 Per expedient d'inscripció: 2.980 ptes. 4.2 Per anotació de modificació: 1.790 ptes.

-5 Fet imposable e). 5.1 Per la fitxa d'acceptació: 5.150 ptes. 5.2 Pel full de seguiment: 210 ptes.

Disposicions addicionals Primera A partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, l'article 7 de la Llei 10/1983, del 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, queda redactat de la manera següent: "Article 7 "La Hisenda de la Generalitat és constituïda pels ingressos següents: "

-1 El rendiment dels impostos establerts per la Generalitat. "

-2 El rendiment dels tributs que li cedeix l'Estat. "

-3 Un percentatge de participació en la recaptació total de l'Estat pels impostos directes i indirectes, àdhuc els monopolis fiscals. "

-4 El rendiment de les taxes de la Generalitat, ja siguin de creació pròpia o bé a conseqüència de la transferència de serveis de l'Estat. "

-5 Les contribucions especials que estableixi la Generalitat en l'exercici de les seves competències. "

-6 Els recàrrecs sobre impostos estatals. "

-7 Quan s'escaigui, els ingressos procedents del Fons de Compensació Interterritorial. "

-8 Les altres assignacions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat. "

-9 L'emissió de deute i el recurs al crèdit. "

-10 Els rendiments del patrimoni de la Generalitat. "

-11 Els ingressos de dret privat. "

-12 Les multes i les sancions que imposi en l'àmbit de les seves competències. "

-13 Els rendiments dels preus públics."

Segona Les taxes a què fa referència la lletra f) del punt 1 de l'article 11 de la Llei Orgànica 8/1980, del 22 de setembre, s'han d'ajustar a la normativa de la llei de cessió de tributs a la Generalitat de Catalunya.

Tercera Llevat dels supòsits continguts a l'article 3 i a la Disposició Addicional Segona, resta prohibida la percepció, sota qualsevol denominació, d'exaccions i indemnitzacions no recollides en aquesta Llei per raó dels serveis públics prestats per la Generalitat o els seus organismes autònoms.

Quarta A partir de l'entrada en vigor de la present Llei, les taxes acadèmiques i els altres drets a què es refereix la lletra b) de l'apartat 3 de l'article 54 de la Llei Orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de Reforma Universitària, i les taxes acadèmiques i els altres drets que l'article 11.d) de la Llei 11/1984 autoritza a percebre a l'INEFC per la prestació dels serveis docents tenen la consideració de preus públics i es fixen i es regulen segons allò que disposa el Capítol III del Títol Preliminar.

Cinquena Qualsevol llei que, d'ara endavant, modifiqui o creï taxes compreses dins l'àmbit d'aquesta Llei ha de contenir una nova redacció dels preceptes afectats, i incloure-hi, si cal, articles amb numeració bis.

Sisena Es manté el caràcter finalista de la taxa regulada al Capítol VI del Títol Setè, segons allò que disposa l'article 41.4 de la Llei 6/1988, del 30 de març, Forestal de Catalunya.

Disposicions transitòries Primera Les taxes regulades per la legislació anterior que segons les disposicions de la present Llei passen a tenir la consideració de preus públics continuen regint-se transitòriament per la normativa aplicable a l'entrada en vigor de la present Llei, mentre no es procedeixi a fer-ne la regulació.

Segona És exigible als contractes adjudicats abans de l'entrada en vigor de la present Llei la taxa per la realització de treballs facultatius de direcció i inspecció d'obres d'acord amb el que establia la legislació anterior i amb idèntiques condicions.

Tercera Mentre no es doni compliment al desplegament reglamentari previst en l'article 16 de la present Llei, continua vigent el Decret 174/1986, del 26 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Taxes de la Generalitat.

Quarta S'autoritza el Consell Executiu per a regular la refosa de les taxes i l'atribució de les tasques de gestió, liquidació i recaptació a les Oficines de Gestió Unificada o altres òrgans especialitzats, amb l'informe previ del Departament d'Economia i Finances.

Cinquena Les tarifes incloses en aquesta Llei no són aplicables en cap cas abans de l'1 de gener de 1992.

Disposició derogatòria A l'entrada en vigor d'aquesta Llei resten expressament derogats:

 1. La Llei 6/1986, del 8 de maig.

 2. El text refós aprovat pel Decret Legislatiu 1/1989, del 23 de juny.

 3. El Decret 215/1985, del 15 de juliol.

 4. L'Ordre del 20 de febrer de 1989.

 5. Qualsevol altra disposició que s'oposi a aquesta Llei.

Disposició final Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada, sens perjudici del que estableix la Disposició Transitòria Cinquena. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 24 de desembre de 1991

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller d'Economia i Finances

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR