ORDRE BEF/186/2005, de 25 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència de la Generalitat
Rango de LeyOrdre

ORDRE

BEF/186/2005, de 25 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Atès el Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol; 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria d'assistència i serveis socials; el Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i el IV Pla d'actuació social, aprovat per Acord del Govern de 8 d'octubre de 2003;

Atesa l'Ordre de 20 d'abril de 1998, per la qual s'estableix el Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i s'obre convocatòria pública per establir la relació de les entitats col·laboradores del Programa;

Atesos el Decret 192/1993, de 27 de juliol, de reestructuració del Departament de Benestar Social; el Decret 402/2000, de 27 de desembre, de reestructuració de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, i el Decret 409/2000, de 27 de desembre, de l'estructura territorial del Departament de Benestar Social;

Atès el que preveu la Llei 11/2004, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2005, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya;

Vist l'informe del Consell General de Serveis Socials i en ús de les facultats que m'atorga la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

Objecte

S'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, i s'aproven les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

Partida pressupostària i quantia

2.1 La partida del pressupost de l'any 2005, amb càrrec a la qual s'imputen aquests ajuts és la següent: 5001 D/480.0028.00/3163.

2.2 La quantia màxima inicialment disponible és de 9.881.963,20 euros.

2.3 El crèdit inicial disponible indicat es podrà modificar amb subjecció a la normativa vigent.

Article 3

Sol·licituds i terminis de presentació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds resta obert des de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre fins al 31 de desembre de 2005.

3.2 Les sol·licituds presentades durant l'any 2004 no ateses per manca de disponibilitat pressupostària, o no resoltes expressament, es consideraran sol·licituds incorporades a aquesta convocatòria, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits establerts.

En aquest cas, es considerarà que la data de presentació de la sol·licitud és la de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

En aquests casos no caldrà presentar una nova sol·licitud.

Article 4

Tramitació i resolució

4.1 La tramitació de les sol·licituds presentades correspon als serveis d'Atenció a les Persones dels Serveis Territorials del Departament de Benestar i Família corresponent al domicili de la persona sol·licitant. La resolució serà dictada, per delegació, pels mateixos òrgans esmentats.

4.2 El termini màxim per emetre i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a partir de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada a qualsevol dels registres del Departament de Benestar i Família.

4.3 Transcorregut el termini establert a l'apartat anterior sense que s'hagi notificat una resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

4.4 La resolució es notificarà als interessats per correu certificat. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant l'òrgan superior jeràrquic, en el termini d'un mes, en els termes que disposa l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposicions addicionals

.1 Les persones beneficiàries del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, a l'empara de la convocatòria de l'any 2004, s'entendran incloses en aquesta convocatòria, i, si compleixen els requisits que s'hi preveuen per a la concessió dels ajuts, continuaran sent-ne beneficiàries, sense haver de presentar una nova sol·licitud.

.2 Les dades de caràcter personal obtingudes en relació amb l'objecte d'aquest ajut s'incorporaran en el fitxer automatitzat d'assignació de recursos públics, regulat mitjançant l'Ordre BEF/419/2003, d'1 d'octubre, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar i Família. La finalitat de la recollida de dades és la gestió de la sol·licitud i la destinatària de la informació és la Direcció General de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.

.3 Al final de l'exercici es donarà publicitat als ajuts atorgats mitjançant l'exposició en els taulers d'anuncis de la seu central del Departament de Benestar i Família i dels Serveis Territorials, d'acord amb el que preveu l'article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Disposicions finals

.1 Es faculta la persona titular de la Direcció General de l'ICASS perquè prengui les mesures necessàries per a l'aplicació d'aquesta disposició.

.2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Barcelona, 25 d'abril de 2005

Anna Simó i Castelló

Consellera de Benestar i Família

Annex 1

Bases per a la concessió d'ajuts del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

.1 Objecte

S'estableix una línia d'ajuts del Programa d'ajuts per a l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR