Crònica Legislativa de Catalunya (DOGC d’1 de juliol a 31 de desembre de 2011)

AutorAnna M. Pla Boix
CargoProfessora lectora de dret constitucional, Universitat de Girona
Páginas140-148

Page 140

1 Presentació

Les pàgines que segueixen descriuen, molt succintament, les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística que varen publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des d’1 de juliol a 31 de desembre de 2011. Per consegüent, l’etapa que s’analitza coincideix, cronològicament, amb el segon semestre de vida de la IX Legislatura del Parlament de Catalunya.

A grans trets, el buidatge d’aquest corpus normatiu permet constatar que, durant aquest període, l’estatut normatiu de la llengua catalana no experimenta innovacions especialment rellevants. De fet, durant el semestre estudiat no s’aprova cap disposició amb rang legal d’incidència significativa en el dret lingüístic català per bé que, com es veurà a continuació, sí que s’aprovaran un ampli ventall de disposicions de rang reglamentari que incideixen en la normalització de la llengua pròpia.

A més, durant aquesta etapa continuen en litispendència diversos recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis catalanes que regulen importants prerrogatives lingüístiques, una circumstància que ja apuntàvem a la crònica legislativa de Catalunya publicada al darrer número de la Revista. Entre aquests recursos d’inconstitucionalitat pendents de resolució davant del Tribunal Constitucional i que afecten decisivament el règim lingüístic del Principat destaca el que fou interposat contra la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (recurs núm. 6352-2010); els recursos d’inconstitucionalitat interposats contra la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (recursos 7611-2010 i 7418-2010); el recurs contra la Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació (recurs núm. 8741-2009); el recurs contra la Llei 20/2010 de 7 de juliol, del cinema (recurs núm. 7454-2010); o recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. Tots aquests procediments, actualment en tràmit, posen de manifest les incògnites que planegen sobre l’evolució futura del dret lingüístic català.

2 Organigrama de la política lingüística de la Generalitat

Al llarg del segon semestre de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’hi continuen publicant certes disposicions reglamentàries que introdueixen canvis rellevants en l’organigrama de la política lingüística de la Generalitat. N’és un bon exemple el Decret 371/2011, de 19 de juliol,

Page 141

d’organització transversal de la política lingüística. Com anuncia el seu primer article, intitulat “Organització de la política lingüística”, per a l’impuls de la política lingüística, la seva aplicació transversal i la coordinació interdepartamental, l’Administració de la Generalitat comptarà amb la Direcció General de Política Lingüística, la Comissió Tècnica de Política Lingüística i, finalment, la Xarxa Tècnica de Política Lingüística. Al llarg del seu articulat, el Decret precisa el catàleg de competències que corresponen a cada ens.

Pel que fa a la Direcció General de Política Lingüística, s’estableix que és l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de política lingüística, que elabora propostes normatives en aquest àmbit, vetlla pel tractament adequat de la llengua en la normativa sectorial, elabora els plans de política lingüística, estableix els usos lingüístics de l’Administració, promou les accions genèriques i sectorials encaminades a fomentar-ne l’ús, i coordina i avalua l’impacte lingüístic de l’acció de govern. Encomana a la Direcció, per tal de garantir la coordinació interdepartamental i l’acció transversal de la política lingüística del Govern, l’impuls dels treballs de la Comissió Tècnica de Política Lingüística i la coordinació funcional de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística.

Les competències de la Comissió Tècnica de Política Lingüística, s’enumeren a l’article 3 de la disposició reglamentària. Se li encomana el deure de garantir, mitjançant la Xarxa Tècnica, l’aplicació homogènia per part de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de la normativa lingüística i dels acords que adopti el Govern en aquesta matèria. Rep també l’encàrrec d’acordar els mecanismes de cooperació en la implantació de polítiques lingüístiques interdepartamentals. La norma precisa que aquesta Comissió pot fer propostes al Govern en relació amb les mesures en matèria de política lingüística que consideri oportunes.

Finalment, la Xarxa Tècnica de Política Lingüística es regula a l’article 4 del Decret. Té per objecte donar suport tècnic a la Direcció General de Política Lingüística i a la Comissió Tècnica de Política Lingüística en cadascun dels departaments de l’Administració de la Generalitat. Entre les seves funcions, s’enumera les següents: a) Fer el seguiment de les propostes normatives del departament respectiu per tal d’avaluar-ne l’impacte lingüístic i informar-ne la Direcció General de Política Lingüística, a l’efecte que la Direcció General pugui emetre informe sobre els projectes normatius que es relacionen amb la política lingüística de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat; b) Vetllar pel compliment al departament respectiu de la legislació sobre usos lingüístics a l’Administració i de la normativa sobre coneixement del català i de l’occità aranès per part del personal al servei de l’Administració de la Generalitat; c) Vetllar per l’ús correcte i uniforme de la terminologia, en col·laboració amb el Centre de Terminologia, Termcat, i prestar l’assessorament lingüístic necessari al departament respectiu, tot fomentant un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge; d) Proposar a la persona titular de la secretaria general del departament respectiu o, si s’escau, de la Direcció General de Política Lingüística, les actuacions encaminades a fomentar l’ús del català i de l’occità aranès en l’àmbit corresponent; e) Informar la Direcció General de Política Lingüística sobre l’actuació del departament respectiu en matèria de política lingüística i proveir-la d’indicadors que permetin avaluar-ne l’impacte; f) Qualsevol altra funció relacionada amb l’impuls departamental de la política lingüística que li encomani la persona titular de la secretaria general del departament o la Direcció General de Política Lingüística.

Page 142

En tot cas, amb aquest Decret 371/2011, de 19 de juliol es dóna un nou impuls a la reestructuració orgànica de la política lingüística de la Generalitat, en la direcció que, per cert, ja esbossaven diversos Decrets aprovats uns mesos enrere per l’executiu presidit pel Sr. Artur Mas. En són bons exemples el Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o el Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura, que ja es varen esmentar a la crònica legislativa de Catalunya publicada al número precedent d’aquesta col·lecció.

3 Procés de normalització lingüística: buidatge de disposicions reglamentàries

Pel que fa al procés de normalització de la llengua pròpia, durant el segon semestre de 2011 es publiquen al DOGC diverses convocatòries públiques d’ajuts i subvencions adreçades a promoure l’ús del català en diferents àmbits. Projectat en l’àmbit de l’ensenyament universitari, n’és un bon exemple la Resolució ECO/2427/2011, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de noves concessions i renovacions d’ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l’objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana, per al curs 2011-2012. I enllaçant amb les universitats, durant aquest semestre es publiquen al DOGC les normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya (Acord GOV/107/2011, de 5 de juliol) i de la Universitat Abat Oliba CEU (Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre). L’articulat d’aquestes normes recull que el català és la llengua oficial i pròpia d’ambdues Universitats, sens perjudici que tant el català com el castellà hi siguin llengües oficials.

L’Institut Ramon Llull continua aprovant, durant aquest període, nombroses Resolucions amb l’objectiu de donar un impuls a la projecció exterior de la llengua catalana i de la cultura que s’hi expressa en totes les seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió, així com la seva difusió i ensenyament fora del domini lingüístic. Entre aquestes resolucions de l’Institut, que es detallen a l’annex, destaquen especialment la publicada al DOGC núm. 5937 de 8 d’agost, per la qual s’atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2011-2012; la Resolució al DOGC núm. 6034 de 29 de desembre, de concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana durant l’any de la convocatòria; la Resolució publicada al DOGC núm. 6034 de 29 de desembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions de per desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana durant l’any 2012; o, a tall d’exemple i per totes, la publicada al DOGC núm. 6034 de 29 de desembre, adreçada a convocar subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l’any 2012.

En l’àmbit de l’ensenyament no universitari, els DOGC publicats durant aquest segon semestre de 2011 també recullen diverses disposicions reglamentàries d’incidència, directa o tangencial, en matèria lingüística. Mereixen ser destacades les disposicions adreçades a promoure l’aprenentatge de la llengua catalana entre l’alumnat estranger de nova incorporació, en els termes que consten a l’Ordre ENS/205/2011, de 28 de juliol o a la Resolució ENS/2642/2011, de 4 de novembre que es detallen a l’annex.

Page 143

Per la seva part, en l’àmbit de l’Administració de Justícia, pot destacar-se la Resolució JUS/2625/2011, de 2 de novembre, per la qual s’atorga la menció honorífica en matèria de justícia a la Societat Catalana d’Estudis Jurídics per la seva contribució, amb l’elaboració del Diccionari jurídic català, al procés de normalització del català a la justícia i el desenvolupament efectiu del dret d’opció lingüística dels ciutadans de Catalunya.

Finalment, pel que fa al capítol de “Col·legis Professionals”, com és de veure al recull normatiu que segueix, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat els estatuts de sis corporacions que, prèvia comprovació de la seva adequació a la legalitat, s’han inscrit al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya. En tots els casos esmentats al recull que s’esmenta a continuació, el seu articulat conté referències explícites a la llengua.

Annex

Recull de les principals disposicions normatives d’incidència en matèria lingüística publicades al DOGC d’1 de juliol a 31 de desembre de 20111:

a) Activitats audiovisuals

Resolució CLT/1956/2011, de 26 de juliol, de convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució d’obres audiovisuals (DOGC núm. 5938 de 9 d’agost, p. 44587).

Resolució CLT/2660/2011, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la dotació màxima de la convocatòria per a la concessió d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana per a l’any 2011 (DOGC núm. 6003 d’11 de novembre, p. 57825).

Resolució CLT/2676/2011, de 4 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva i transitori, per afavorir el rendiment industrial derivat de l’explotació i difusió de llargmetratges cinematogràfics i produccions audiovisuals de gran format (DOGC núm. 6006 de 16 de novembre, p. 58629). Vegeu base 4 de l’annex.

b) Col·legis professionals

Resolució JUS/1711/2011, de 29 de juny, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Reglament general dels serveis de defensa d’ofici i d’assistència jurídica gratuïta del Col·legi d’Advocats de Reus (DOGC núm. 5919 de 13 de juliol, p. 38616). El seu article 18, intitulat « Llengües oficials », cal que, d’acord amb les normes vigents, els advocats que prestin serveis del torn d’ofici, hauran de poder atendre i actuar en la llengua que esculli el representat d’entre les dues llengües oficials de Catalunya.

Resolució JUS/2096/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del

Page 144

Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat (DOGC núm. 5956 de 5 de setembre, p. 46813). Vegeu article 2 intitulat « Domicili, àmbit territorial i llengua pròpia » i article 4.l

Resolució JUS/2097/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (DOGC núm. 5956 de 5 de setembre, p. 46859). Vegeu article 5.s

Resolució JUS/2145/2011, de 22 d’agost, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya (DOGC núm. 5968 de 21 de setembre, p. 49036). Vegeu article 7.A.18

Resolució JUS/2675/2011, de 27 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Girona (DOGC núm. 6006 de 16 de novembre, p. 58687). Vegeu article 3 intitulat “Llengua catalana” i article 5.2.j)

Resolució JUS/2733/2011, de 27 d’octubre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Lleida (DOGC núm. 6012 de 24 de novembre, p. 59918). Vegeu article 3 intitulat “Llengua catalana” i article 5.2.j)

Resolució JUS/2831/2011, de 10 de novembre, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d’Advocats de Figueres-Alt Empordà (DOGC núm. 6021 de 9 de desembre, p. 61982). Vegeu article 3 intitulat « Llengua pròpia i llengües oficials » i article 5.3.k)

c) Ensenyament i universitats

Acord GOV/107/2011, de 5 de juliol, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Internacional de Catalunya (DOGC núm. 5916 de 8 de juliol, p. 37478). L’article 10 de precisa que el català és la llengua pròpia de la Universitat Internacional de Catalunya, sens perjudici que tant el català com el castellà hi siguin llengües oficials.

Resolució ENS/1706/2011, de 30 de juny, per la qual s’estableixen els criteris de la formació per a les proves d’accés als cicles formatius durant el curs 2011-2012, es dóna publicitat als centres que l’imparteixen i s’obre la convocatòria del procés d’autorització i increment d’aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5919 de 13 de juliol, p. 38441). Vegeu criteri 8 de l’annex 1

Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922 de 18 de juliol, p. 39368). Article 17.5

Resolució ENS/1774/2011, de 30 de juny, per la qual es revoquen diverses subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana de l’alumnat estranger de nova incorporació, per al curs

Page 145

2010-2011, atorgades mitjançant la Resolució EDU/3854/2010, de 26 de novembre (DOGC núm. 5925 de 21 de juliol, 40696).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, per la qual s’atorguen ajuts a universitats. Resolució del director de l’Institut Ramon Llull, per la qual s’atorguen ajuts a universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2011-2012 (DOGC núm. 5937 de 8 d’agost, p. 44478).

Ordre ENS/205/2011, de 28 de juliol, per la qual s’aproven les bases generals i les bases específiques de diversos programes de subvencions adreçats a centres educatius privats, i s’obre la Convocatòria pública per a l’any 2011 (DOGC núm. 5952 de 30 d’agost, p. 46462). Vegeu Programa C, subvencions per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana, destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació.

Resolució PRE/2082/2011, de 25 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a donar suport a projectes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i a accions d’educació per al desenvolupament en l’àmbit formal, no formal i informal (DOGC núm. 5955 de 2 de setembre, p. 46672). Vegeu base 17.1.f de l’annex 1 i base 4.2 de l’annex 3

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre modificació d’una dotació pressupostària. Resolució per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’institut Ramon Llull per a desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana corresponent a l’any 2011 (DOGC núm. 5979 de 6 d’octubre, p. 51533).

Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre, pel qual s’aproven les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba CEU (DOGC núm.5984 de 14 d’octubre, p. 52684). Vegeu article 6 intitulat “Llengua”.

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre concessió d’ajuts. RESOLUCIÓ per la qual es concedeixen ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de l’exterior que exerceixen en dues o més universitats de localitats diferents (DOGC núm. 5987 de 19 d’octubre, p. 53579).

Resolució ECO/2427/2011, de 13 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria de noves concessions i renovacions d’ajuts per cursar màsters universitaris impartits per les universitats del sistema universitari català, l’objectiu dels quals sigui el foment i la difusió de la llengua catalana, per al curs 2011-2012 (DOGC núm. 5989 de 21 d’octubre, p. 53959).

Resolució ENS/2642/2011, de 4 de novembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions als centres privats concertats per al suport a l’acollida i l’aprenentatge de la llengua catalana destinat a l’alumnat estranger de nova incorporació (DOGC núm. 6002 de 10 de novembre, p. 57580).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre atorgament d’ajuts. Resolució per la qual s’atorguen ajuts als professors d’estudis catalans de les universitats de l’exterior que hagin assistit a les XXV Jornades internacionals per a professors de català (DOGC núm. 6008 de 18 de novembre, p. 59226).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre modificació d’una resolució. Resolució per la qual es modifica la resolució de 26 de juliol de 2011, del director de l’Institut Ramon Llull per la qual s’atorguen ajuts a

Page 146

universitats de fora del domini lingüístic de la llengua catalana per a contribuir al manteniment de la docència d’estudis catalans durant el curs 2011-2012 (DOGC núm. 6020 de 7 de desembre, p. 61742).

Resolució ENS/2855/2011, de 5 de desembre, per la qual es fa pública la concessió dels Premis Catalunya d’Educació corresponents a l’any 2011 (DOGC núm. 6023 de 13 de desembre, p. 62366). Premi extraordinari Joan Triadú, a l’Escola Vedruna-Àngels, de Barcelona, en reconeixement del seu arrelament al país i a la difusió de la llengua i cultura catalanes en l’atenció a la diversitat dels alumnes del seu entorn, el barri del Raval, des d’una educació per a la solidaritat, la justícia i la sostenibilitat.

d) Administració de Justícia

Ordre JUS/226/2011, de 13 de setembre, de convocatòria de concurs per a l’atorgament de places per a la realització del curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial (DOGC núm. 5967 de 20 de setembre, p. 48770). Vegeu preàmbul.

Ordre JUS/228/2011, de 13 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a l’atorgament d’ajuts per al curs Programa per a la preparació d’opositors a jutge/essa, fiscal i secretari/ària judicial que porta a terme el Centre d’Estudis Jurídics i Formació especialitzada (DOGC núm. 5967 de 20 de setembre, p. 48775). Vegeu preàmbul.

Resolució JUS/2625/2011, de 2 de novembre, per la qual s’atorguen les medalles d’honor de la Generalitat per serveis excepcionals a la justícia i les mencions honorífiques en matèria de justícia (DOGC núm. 6001 de 9 de novembre, p. 57417). S’atorga la menció honorífica a la Societat Catalana d’Estudis Jurídics per la seva contribució, amb l’elaboració del Diccionari jurídic català, al procés de normalització lingüística del català a la justícia i el desenvolupament efectiu del dret d’opció lingüística dels ciutadans de Catalunya.

e) Terminologia

Resolució CLT/2351/2011, de 19 de setembre, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat (DOGC núm. 5983 de 13 d’octubre, p. 52296).

f) Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

Decret 371/2011, de 19 de juliol, d’organització transversal de la política lingüística (DOGC núm. 5925 de 21 de juliol, p. 41064).

Resolució EMO/1659/2011, de 12 de maig, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord d’interès professional per a treballadors autònoms del transport de mercaderies per carretera subscrit per l’empresa Sertrans Catalunya, SA, i l’organització Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya (DOGC núm. 5914 de 6 de juliol, p. 37145). El seu article 46 conté una clàusula de prohibició de discriminació per raó de llengua.

Resolució EMO/1671/2011, de 22 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a la internacionalització de l’empresa catalana, i s’obren les convocatòries per a l’any 2011 (DOGC núm. 5916 de 8 de juliol, p. 37525). Vegeu epígraf 2.9 de l’annex 2 de les Bases.

Page 147

Resolució CLT/1718/2011, de 10 de juny, de convocatòria per a la concessió de préstecs en règim de concurrència competitiva per a inversions d’empreses i entitats culturals (DOGC núm. 5920 de 14 de juliol, p. 38840). Base 7.1.c de l’annex.

Resolució EMO/1733/2011, d’1 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria i s’aproven les bases per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores i usuàries de Catalunya per a l’exercici 2011 (DOGC núm. 5922 de 18 de juliol, p. 39624). Vegeu Base 2.2.2 de l’annex 1

Resolució CLT/1851/2011, de 13 de juliol, sobre el Cens d’entitats per al foment de la llengua catalana (DOGC núm. 5930 de 28 de juliol, p. 42390).

Resolució GRI/2102/2011, de 24 d’agost, de convocatòria de beques per al personal de les administracions públiques catalanes que sigui alumne de la 7a edició del postgrau de Govern i Gestió Pública a la Societat de la Informació: e-govern, i d’aprovació de les bases reguladores (DOGC núm. 5958 de 7 de setembre, p. 47197).

Resolució GRI/2116/2011, de 6 de setembre, per la qual es fa públic el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i el Consorci per a la Normalització Lingüística (DOGC núm. 5962 de 13 de setembre, p. 47825).

Resolució ECO/2259/2011, de 23 de setembre, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Estadística i l’Institut d’Estadística de Catalunya en relació amb els censos de població i habitatge de l’any 2011, en l’àmbit territorial de Catalunya (DOGC núm.5976 de 3 d’octubre, p. 50730). Vegeu clàusula tercera de l’annex.

Resolució PRE/2277/2011, de 27 de setembre, d’ampliació de l’import màxim destinat a la convocatòria de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2011 (DOGC núm. 5978 de 5 d’octubre, p. 51111).

Resolució EMO/2356/2011, de 16 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l’Addenda per a l’any 2010 del Conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó) per al repartiment de despeses relatives a l’Oficina de la Generalitat a Nova York (DOGC núm. 5984 de 14 d’octubre, p. 52790).

Resolució EMO/2652/2011, de 18 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’Addenda per a l’any 2011 del Conveni de col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana per al repartiment de despeses relatives a l’Oficina de la Generalitat a Berlín (DOGC núm. 6003 d’11 de novembre, p. 57850).

Resolució EMO/2671/2011, de 20 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball del comerç de vidre, pisa, ceràmica i similars de Catalunya per al període de l’1 d’abril de 2009 al 31 de març de 2013 (DOGC núm. 6006 de 16 de novembre, p. 58658). Vegeu article 34.

Page 148

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre modificació de la dotació pressupostària d’una convocatòria de subvencions. Resolució per la qual es modifica la dotació pressupostària de la convocatòria de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana (DOGC núm. 6008 de 18 de novembre, p. 59229).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre nomenament de col·laboradors externs. Resolució de nomenament dels col·laboradors externs que actuaran com assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l’Institut Ramon Llull de l’any 2011 en qualitat d’organitzadors, administradors (DOGC núm. 6008 de 18 de novembre, p. 59230).

Resolució EMO/2749/2011, de 8 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA (SECE), per als anys 2011-2013 (DOGC núm. 6012 de 24 de novembre, p. 59888). Vegeu article 58, intitulat “Clàusula de no-discriminació”.

Resolució CLT/360/2011, de 2 de desembre, del premi Robèrt Lafont (DOGC núm. 6031 de 23 de desembre, p. 65340).

Ordre CLT/361/2011, de 2 de desembre, dels premis Pompeu Fabra (DOGC núm. 6031 de 23 de desembre, p. 65346).

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre concurs públic per la concessió de subvencions (DOGC núm. 6034 de 29 de desembre, p. 66335). Concessió de subvencions per a la traducció d’obres literàries i de pensament originals en llengua catalana durant l’any de la convocatòria.

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre concurs públic per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 6034 de 29 de desembre, p. 66342). Convocatòria de concurs públic per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per desplaçaments fora del domini lingüístic d’escriptors/es en llengua catalana durant l’any 2012

Resolució de l’Institut Ramon Llull, sobre concurs públic per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 6034 de 29 de desembre, p. 66347). Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions per a la realització d’activitats de promoció i difusió exterior de la literatura catalana i de pensament durant l’any 2012

Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035 de 30 de desembre, p. 66548). Articles 55, 56, 68 i 69.

---------------------------

[1] Consultables en-línia a http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR