RESOLUCIÓ CLT/840/2014, de 10 d'abril, per la qual es convoca concurs públic per a l'aprovació de projectes quadriennals de recerca en matèria d'arqueologia i paleontologia per al període 2014-2017.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura
Rango de LeyResolució

En el marc de la recerca i innovació que impulsa el Govern de Catalunya, el Departament de Cultura assumeix la cultura científica com un instrument de progrés. Aquesta té un paper actiu en la identificació i l’anàlisi de les tendències emergents en el sector i fomenta la transferència de coneixement entre els diversos agents científics vinculats a aquest camp i la societat.

Durant els anys 2007 a 2009, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural va endegar el Pla integral per a l’arqueologia a Catalunya (PIACAT), un procés reflexiu per analitzar de manera objectiva la complexa realitat de l’arqueologia i la paleontologia catalanes, amb la participació de tots els agents que intervenien en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic. El Pla va definir les accions futures en el camp de l’arqueologia i la paleontologia afrontant una reordenació i millora per un període de llarga durada, en consonància amb les innovacions socials, culturals i econòmiques que s’havien anat produint. Convertit en pla d’acció de govern, el PIACAT recollia que l’activitat professional dels arqueòlegs i dels paleontòlegs comportava un procés de recerca i requeria de la direcció general competent l’ordenació d’una política de recerca arqueològica i paleontològica, tant a escala territorial com d’especialitat, per poder aprofundir en el coneixement de l’evolució històrica i de les restes materials exhumades.

En conseqüència el Departament de Cultura, per mitjà de la seva Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, té com a objectiu que la recerca arqueològica i paleontològica del nostre país s’atraci vers l’excel·lència i el reconeixement internacional.

El Decret 328/2011 de 26 d’abril, de creació del Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia i de la Comissió de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia (DOGC núm. 5867 de 24.4.2011), dotà l’arqueologia i la paleontologia catalana de dos òrgans consultius que s’encarreguen d’assessorar l’Administració de la Generalitat en relació amb les polítiques i les actuacions que tinguin incidència sobre aquests àmbits del patrimoni cultural, pel que fa al desenvolupament de les polítiques i les estratègies en l’àmbit de la recerca en arqueologia i paleontologia, mitjançant l’emissió d’informes sobre els plans de recerca abans de la seva aprovació, l’avaluació de l’evolució del sistema de recerca, la implementació de les polítiques de recerca en l’àmbit de l’arqueologia i la paleontologia, a més de la formulació de les propostes i recomanacions que es considerin oportunes.

Els objectius i les prioritats de la política de recerca arqueològica i paleontològica es fixen mitjançant el Pla de recerca d’arqueologia i paleontologia de Catalunya, document marc que fou aprovat el passat 10 de gener de 2014 pel Consell Nacional d’Arqueologia i Paleontologia.

El Pla de recerca configura un servei diferencial i innovador a l’arqueologia i la paleontologia catalanes, tot reflectint les potencialitats del patrimoni arqueològic i paleontològic com a recurs sociocultural i econòmic. La voluntat del Departament de Cultura i de la seva Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni és consolidar i reforçar la recerca arqueològica i paleontològica del nostre país. Per tant, d’una banda, el Pla de recerca respon a aquesta voluntat i és l’eina escollida per impulsar projectes de referència, amb uns estàndards de qualitat homologats per la comunitat científica i per facilitar les condicions per a una recerca d’excel·lència i de referència internacional en el camp de l’arqueologia i de la paleontologia. D’altra banda, el Pla té com a finalitat la promoció d’una política científica activa de recerca, orientada com a objectiu estratègic de país, amb un programa específic per a l’arqueologia i la paleontologia. Les polítiques del sistema R+D+I es basen sobretot en l’embat del sector públic i la seva col·laboració amb les organitzacions científiques i els agents privats amb finalitats de recerca en el camp de l’arqueologia i la paleontologia. Aquesta col·laboració ha de garantir els millors resultats en la contribució de l’arqueologia i la paleontologia al progrés general.

El Pla de recerca vol garantir que tota la recerca arqueològica i paleontològica feta a Catalunya sigui competitiva, de qualitat i homologable a escala internacional, i que només els equips amb capacitat científica reconeguda puguin fer-la i rebin ajut econòmic de l’Administració. La conjuntura actual fa que haguem de tenir un zel especial a l’hora de seleccionar els projectes que rebran aportacions públiques, per cercar una major eficiència dels recursos que hi ha.

Dins d’aquest marc conceptual i competencial, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, a través del Servei d’Arqueologia i Paleontologia, vetllarà perquè s’assoleixi l’excel·lència en aquests camps. Per això, el Pla de recerca estableix que l’obligació bàsica de la Direcció General vers la recerca arqueològica i paleontològica és instaurar les condicions necessàries per assolir una recerca d’excel·lència i posar a disposició dels investigadors tota la informació, facilitant i garantint l’accés als materials i a la documentació de què disposa, optimitzant els resultats assolits fins al moment i donant suport a la difusió científica. El Pla de recerca s’adreça, doncs, a aquells equips d’investigació que plantegen projectes de recerca bàsica o aplicada, i contemplen la realització de com a mínim una intervenció arqueològica o paleontològica.

Així mateix, el Pla de recerca també estableix que, per donar compliment als objectius proposats, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni regularà els procediments per a la selecció dels projectes, amb garanties plenes de publicitat i concurrència, i que la convocatòria per a l’aprovació de projectes de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia es farà mitjançant resolució expressa del Departament de Cultura. La Resolució present té per objecte regular el procediment esmentat, el qual té com a finalitat última que els projectes que siguin aprovats puguin participar en la convocatòria de subvencions per a projectes quadriennals de recerca en matèria d’arqueologia i paleontologia que efectuï l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, per tal de finançar part del cost del projecte.

Consegüentment, d’acord amb el que s’ha exposat i en ús de les facultats atribuïdes per l’article 12.a) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

  1. Obrir convocatòria per a l’aprovació de projectes quadriennals de recerca en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR