Decret de Creació, Denominació i Determinació de l'àmbit de Competència dels Departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (Decret 200/2010, de 27 de desembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto

L'article 23.2 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, estableix que el president o presidenta de la Generalitat determina per decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments en què s'organitza el Govern.

De conformitat amb l'habilitació legal esmentada,

Decreto:

ARTICLE 1 Canvi de denominació de departaments

1.1 El Departament de Governació i Administracions Públiques passa a denominar-se Departament de Governació i Relacions Institucionals.

1.2 El Departament d'Economia i Finances passa a denominar-se Departament d'Economia i Coneixement.

1.3 El Departament d'Educació passa a denominar-se Departament d'Ensenyament.

1.4 El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació passa a denominar-se Departament d'Interior.

1.5 El Departament de Política Territorial i Obres Públiques passa a denominar-se Departament de Territori i Sostenibilitat.

1.6 El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació passa a denominar-se Departament de Cultura.

1.7 El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural passa a denominar-se Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

1.8 El Departament d'Acció Social i Ciutadania passa a denominar-se Departament de Benestar Social i Família.

1.9 El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa passa a denominar-se Departament d'Empresa i Ocupació.

ARTICLE 2 Organització de l'Administració de la Generalitat

2.1 L'Administració de la Generalitat queda organitzada en els departaments següents:

Departament de la Presidència.

Departament de Governació i Relacions Institucionals.

Departament d'Economia i Coneixement.

Departament d'Ensenyament.

Departament de Salut.

Departament d'Interior.

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Departament de Cultura.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Departament de Benestar Social i Família.

Departament d'Empresa i Ocupació.

Departament de Justícia.

2.2 Als efectes del que preveu l'article 19.2 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, l'ordre de prelació protocol·lari dels consellers i conselleres del Govern és l'establert a l'apartat anterior.

ARTICLE 3 Determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'estructura l'Administració de la Generalitat

Als departaments de la Generalitat els correspon l'exercici de les atribucions pròpies de l'Administració de la Generalitat en els següents àmbits:

3.1 Al Departament de la Presidència:

3.1.1 El suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.

3.1.2 Les funcions de Secretaria del Govern, l'assessorament, representació i defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.

3.1.3 La coordinació i seguiment del Consell Tècnic.

3.1.4 L'atenció ciutadana, la informació i difusió de l'activitat del president, del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes d'informació i gestió corporativa de la Generalitat.

3.1.5 La relació amb els mitjans de comunicació, l'organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local, i la regulació i control dels serveis de comunicació en l'àmbit de Catalunya.

3.1.6 La direcció de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

3.1.7 L'establiment de criteris, direcció i control de la contractació pública.

3.1.8 Les relacions exteriors i actuació de la Generalitat davant les institucions de la Unió Europea.

3.1.9 La cooperació al desenvolupament.

3.1.10 La direcció de les polítiques esportives.

3.1.11 Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat, el Centre d'Història Contemporània, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) i l’Institut d’Estudis Autonòmics.

3.2 Al Departament de Governació i Relacions Institucionals:

3.2.1 L'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i desenvolupament de l'administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR