ORDRE PRE/114/2011, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PRE/114/2011, de 2 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix a l'article 13 que la Generalitat ha de fomentar els vincles socials, econòmics i culturals amb les comunitats catalanes de l'exterior i els ha de prestar l'assistència necessària.

El Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d'Afers Exteriors, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior que fan les comunitats catalanes de l'exterior avui dia i de reconeixement al paper que han desenvolupat en certes etapes de la història.

La Secretaria d'Afers Exteriors té atribuïda la competència de suport a les comunitats catalanes de l'exterior tal com disposa el Decret 325/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de la Presidència.

D'acord amb el que estableix l'article 10 de la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, els casals catalans poden rebre els ajuts financers o de qualsevol altra mena que la Generalitat estableixi per al compliment dels objectius de la Llei.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior. Les bases reguladores dels ajuts esmentats figuren com a annex a aquesta Ordre.

Disposició derogatòria

Es deroga l'Ordre VCP/396/2010, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a activitats ordinàries de promoció i difusió de la cultura catalana i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes a l'exterior.

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 2 de juny de 2011

Artur Mas i Gavarró

President

Annex

Bases reguladores

—1 Objecte

Les subvencions regulades per aquestes bases tenen per objecte el finançament de les despeses de les activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, dels ajuts socials i del funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l'exterior, que es poden concedir pels conceptes següents:

  1. Les despeses de funcionament ordinari de l'entitat així com el manteniment de les seus socials de les comunitats catalanes de l'exterior.

  2. Les despeses d'organització d'activitats culturals de difusió i promoció de Catalunya, la seva llengua, cultura i tradicions que s'organitzin, amb caràcter de programació habitual d'activitats, amb caràcter extraordinari o gestionades per joves membres de les comunitats catalanes.

  3. L'ensenyament de la llengua catalana.

  4. El finançament d'ajuts socials a persones membres de les comunitats catalanes de l'exterior destinats a pal·liar situacions d'especial necessitat o precarietat.

Queden excloses com a matèria de subvenció totes les activitats organitzades per la comunitat catalana de l'exterior que difonguin la cultura pròpia del país on estigui reconeguda la comunitat i altres activitats de caràcter social que promoguin la dinamització de l'entitat i fomentin la participació dels socis quan no impliquin la difusió i promoció de cultura i llengua catalana, així com les activitats de caràcter empresarial o acadèmic.

—2 Entitats destinatàries

Poden optar a aquestes subvencions les comunitats catalanes de l'exterior oficialment reconegudes pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

—3 Període

El període de les actuacions subvencionables serà el darrer trimestre de l'any anterior a la convocatòria i fins al 30 de setembre de l'any de la convocatòria.

—4 Sol·licituds

Les sol·licituds s'han de presentar al Registre del Departament de la Presidència (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona) i dins del termini que s'estableix a la convocatòria corresponent.

Així mateix, les sol·licituds es poden presentar també en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

—5 Documentació

A les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació següent:

  1. Original o fotocòpia del DNI o passaport de la persona que signa la sol·licitud, que ha de ser la representant legal de l'entitat, i original o fotocòpia de la documentació acreditativa de la representació amb què actua.

  2. Declaració en la qual es faci constar si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts amb la mateixa finalitat i el volum d'aquest finançament.

  3. Una relació prioritzada dels conceptes sobre els quals se sol·licita subvenció, en el cas que es presenti sol·licitud per a més d'un concepte.

  4. En el cas dels ajuts assistencials cal presentar un certificat de la comunitat catalana de l'exterior en què consti el nom i els cognoms de la persona que sol·licita l'ajut, la data d'antiguitat com a membre de la comunitat catalana, la seva nacionalitat i edat i, si s'escau, les prestacions que rep pel mateix concepte.

  5. Les entitats sol·licitants que no tinguin residència fiscal en territori de l'Estat espanyol hauran de presentar un certificat de residència fiscal emès per les autoritats competents del seu país de residència. En el cas que en l'Estat de residència no s'emetessin els esmentats certificats i no fos possible presentar cap document oficial similar, es podrà presentar un escrit justificatiu signat pel president de la comunitat catalana.

  6. Les entitats sol·licitants amb seu dintre del territori de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR