Crònica legislativa: Catalunya

AutorSantiago Vilardell
CargoCap del Negociat de Normalització de l'Administració Local de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
Páginas218-236

Page 219

(DOGC d'l de juliol a 31 de desembre de 1995)

Activitats audiovisuals

En aquest àmbit cal assenyalar les disposicions següents:

Decret 278/1995, de 28 de setembre (DOGC núm. 2117, de 20 d'octubre) del Departament de Presidència. Regulació del procés de concessió de la gestió indirecta del servei de radiodifusió sonora, de caràcter comercial, en ones mètriques amb modulació de freqüència a Balaguer, Lleida, el Masnou i Sant Feliu de Llobregat.

Article 6.1. «les sol·licituds per a les concessions d'emissores hauran de reflectir els aspectes següents: g) (...) Percentatge mínim de programació emesa en català i castellà, dins les franges horàries diürna i nocturna. En aquest càlcul resta exclosa a tots els efectes la publicitat. Determinació, en les emissions específicament musicals, del percentatge d'autors i d'obres catalans. Determinació del temps de programació diària dedicada a la difusió i promoció d'altres manifestacions de la cultura catalana»

Ordre de 4 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2120, de 25 d'octubre) del Departament de Cultura, sobre els criteris per determinar les pel·lícules cinematogràfiques en versió original catalana.

Page 220

Article primer. 1. «Als efectes de l'aplicació dels ajuts de la Generalitat de Catalunya a la cinematografia, tenen la consideració de pel·lícules cinematogràfiques en versió original catalana les que reuneixen els dos requisits següents:

 1. Haver-se rodat en català almenys el 25% dels diàlegs, b) Que almenys el 90% de la pel·lícula sigui en llengua catalana». 2. «Amb caràcter excepcional i sempre que es compleixi el requisit establert a la lletra a) de l'apartat 1, el Departament de Cultura pot considerar pel·lícula cinematogràfica en versió original catalana una pel·lícula en què, per raons culturals o de fidelitat històrica degudament justificades per l'argument, la utilització d'una llengua diferent del català superí el 10% de la versió original, sempre que aquest percentatge no sigui superior al 30%».

Ordre de 4 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2118, de 23 d'octubre) del Departament de Cultura. S'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts per promoure les produccions videogràfiques. Deroga l'Ordre homònima de data 5 de desembre de 1994 (rld núm. 23, pàg. 217).

Preàmbul. «Amb la concessió d'ajuts per a la realització de projectes videogràfics en llengua catalana, el Departament de Cultura vol contribuir a promoure el vídeo de creació en català i incrementar el seu patrimoni vi-deogràfic». Annex. Base 1. «Poden optar a aquests ajuts totes les persones físiques domiciliades a Catalunya interessades a realitzar vídeos de creació en llengua catalana». (...) Base 2. «Les sol·licituds s'han d'adreçar al director general de Promoció Cultural i han d'anar acompanyades, a més de la documentació prevista a les bases generals, de la documentació següent: (...) Text complet dels diàlegs, comentaris i crèdits en català».

Resolució de 23 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2140, d'11 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual es fan públiques les bases per a la concessió d'ajuts a la creació de guions de llargme-tratges cinematogràfics per a l'any 1996.

Annex. Base 2. «Determinació dels ajuts. Poden optar als ajuts tots els escriptors que presentin una proposta de guió bàsic en llengua catalana d'una pel·lícula de llarga durada. S'exclouen les adaptacions d'obres literàries preexistents».

Administració de Justícia

Resolució de 24 d'agost de 1995 (DOGC núm. 2101, de 15 de setembre) del Departament de Justícia. Es convoca concurs per atorgar beques als opositors a notaries i registres de la propietat i mercantils.

Page 221

Annex. Base 6. «Documentació. A més de les dades consignades a la sol·licitud, s'hi haurà d'adjuntar necessàriament la documentació següent:

 1. Currículum del sol·licitant i documents que acreditin els mèrits al·legats, amb una fotocòpia del dni, i, si s'escau, el certificat del nivell C de la Junta Permanent de Català». Base 7. «Proves. Per a l'obtenció de les beques convocades, caldrà superar un examen d'avaluació dels coneixements de l'aspirant sobre dret civil i institucional català i llengua catalana. L'examen es farà a partir d'un temari que es facilitarà i s'haurà de fer en català. El nivell de correcció de català ha de ser anàleg al que s'exigeix per a l'obtenció del certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català. La comissió de selecció nomenarà tres persones que prepararan l'examen. D'aquestes, dues seran membres de la comissió i la tercera serà un representant de la Direcció General de Política Lingüística».

Decret 298/1995, d' 11 octubre (DOGC núm. 2131, de 22 de novembre) del Departament de Justícia. S'aproven les característiques del paper d'ofici per a l'Administració de justícia a Catalunya.

Article 1. «Característiques: El paper d'ofici en el qual s'han d'estendre les actuacions i resolucions dels òrgans de l'Administració de justícia a Catalunya haurà de tenir les característiques tècniques següents: 4. Impressió: Paral·lela al marge esquerre, a 50 mm del marge inferior i a 10 mm del marge esquerre, hi figurarà la inscripció següent, en tinta marró Pantone 463 C i amb lletra helvètica superfina de cos 6: 'Paper d'ofici de l'Administració de justícia a Catalunya'. Tot seguit, i impresa amb les mateixes característiques esmentades, hi figurarà la inscripció següent: 'Papel de oficio de la Administración de justícia en Cataluna'.

Departament de Cultura

Pel que fa a aquest àmbit cal esmentar les convocatòries de concurs públic per als ajuts, les subvencions i els premis següents:

Resolució de 4 de juliol de 1995 {DOGC núm. 2074, de 12 juliol) del Departament de Cultura, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d'ajuts a la distribució en punts de venda de la premsa escrita en català d'abast nacional, durant l'any 1995.

Article 4. «Poden optar als ajuts regulats en aquesta Resolució les empreses i entitats sense finalitat de lucre amb seu social o delegació constituïda a Catalunya, que editen publicacions periòdiques no diàries d'abast nacional escrites íntegrament en català (...)».

Page 222

Resolució de 13 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2108, de 29 de setembre) del Departament de Cultura, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts a l'edició i la difusió de llibres de text o manuals universitaris en català l'any 1996.

Annex. Bases. 1. «Poden optar als ajuts que regulen aquestes bases les empreses editorials que estiguin interessades a dur a terme l'edició de llibres en llengua catalana susceptibles de ser utilitzats com a llibres de text o manuals universitaris i llibres cientificotècnics destinats al món universitari. No obstant això, es podran acollir també als ajuts les entitats públiques o privades sense finalitat de lucre que demostrin tenir la infraestructura material, el personal i la capacitat de comercialització suficients per dur a terme les edicions objecte de la present convocatòria». 2. (...) «Tots els projectes hauran de garantir el tractament adequat de la terminologia específica de cada obra, d'acord amb el Centre de Terminologia Catalana (termcat)».

Ordre de 16 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2123, de 3 de novembre) del Departament de Cultura, d'aprovació de les bases que han de regir la concessió d'ajuts a la premsa escrita en català. Deroga l'Ordre homònima, de 5 de desembre de 1994 (rld núm. 23, pàg. 217).

Article 1. «S'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts a la premsa escrita en català, que figuren als annexos. Els ajuts regulats als annexos d'aquesta Ordre es regeixen, a més, per les bases generals aprovades per l'Ordre de 25 de maig de 1994. (DOGC núm. núm. 1906, de 8 de juny de 1994)».

Annex 1. Ajuts a l'edició de publicacions periòdiques en català.

Base 1. «Poden optar a aquests ajuts les empreses i les entitats sense finalitat de lucre que editin publicacions que, a més de les característiques descrites a l'article 4 de la present Ordre, reuneixin les condicions següents:

 1. Que estiguin escrites íntegrament en català».

  Annex 2. Ajuts a projectes que contribueixen a la consolidació i l'extensió de la premsa en català. 1 Bases generals. 1.1 «Poden optar a aquests ajuts les empreses i les entitats sense finalitat de lucre que presentin un projecte que s'inscrigui en un dels supòsits següents:

 2. Adquisició o finançament de l'adquisició d'equips tècnics per millorar les condicions de producció de les publicacions periòdiques escrites íntegrament en català, b) Edició de noves publicacions d'abast nacional totalment en català que comportin un augment de la presència de la llengua catalana a la premsa especialitzada, amb prioritat per als àmbits temàtics en què no hi hagi presència del català, c) Campanyes de promoció de les publicacions en català, d) Altres projectes que ajudin a la consolidació de les publicacions escrites en català, l'ampliació de l'abast territorial de la seva distribució, laPage 223col·laboració entre editors, l'ampliació de les fonts informatives en català i, en general, les actuacions que contribueixen a augmentar l'ús del català en la premsa». 1.2 «Els ajuts es concedeixen en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris següents: a) La importància de l'aportació del projecte al conjunt de la premsa catalana».

  Annex 3. Ajuts a la normalització lingüística progressiva de publicacions bilingües. 1. «Poden acollir-se a aquests ajuts les empreses i les entitats que editen publicacions periòdiques escrites parcialment en català i es proposen arribar a la catalanització total del seu contingut redaccional». 2. «Els ajuts es concedeixen en funció de les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris següents:

 3. L'existència de característiques sociolingüístiques que dificulten l'ús social del català en l'àrea geogràfica on s'edita i es distribueix la publicació, b) L'interès social i cultural del projecte de catalanització de la publicació, c) La importància de l'aportació de la publicació al conjunt de la premsa catalana, d) El calendari i etapes per a la catalanització progressiva de la publicació, e) L'existència d'altres ajuts per dur a terme el projecte de catalanització». 3. «L'empresa o l'entitat beneficiària de l'ajut ha de signar un conveni amb el Departament de Cultura en el qual s'especifiquin els terminis de les diverses fases de la catalanització de la publicació fins a l'edició íntegrament en català i el compromís del Departament d'atorgar l'ajut, sotmès a les disponibilitats pressupostàries».

  Annex 4. Ajuts a la distribució en punts de venda de publicacions periòdiques no diàries d'abast nacional escrites en català.

  1. «Poden optar a aquests ajuts les empreses i les entitats que editen publicacions periodístiques no diàries d'àmbit nacional escrites íntegrament en català (...)».

  Ordre de 17 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2123, de 3 de novembre) del Departament de Cultura, per la qual es modifiquen les bases que regeixen els ajuts a les edicions en llengua catalana d'especial interès cultural. Article únic: (...) 2. «Poden optar als ajuts regulats en aquestes bases les empreses editorials amb seu social a Catalunya que tinguin en projecte dur a terme l'edició en llengua catalana de llibres o col·leccions de llibres i de partitures d'autors catalans, d'especial interès cultural o de difícil comercialització. Se n'exclouen els llibres de text i els manuals universitaris».

  Ordre de 18 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2123, de 3 de novembre) del Departament de Cultura, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions a consells comarcals i ajuntaments per a l'organització de festivals i altres activitats de teatre, dansa i música de caràcter professional.

  Page 224

  Annex. Base 4. «Les subvencions es concedeixen en funció de les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb els criteris següents: b) L'ús de la llengua catalana en el projecte en qüestió».

  Ordre de 25 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2126, de 10 de novembre) del Departament de Cultura, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió d'ajuts econòmics a activitats teatrals de caràcter professional. Deroga l'Ordre homònima de 5 de desembre de 1994 (rld núm. 23, pàg. 216). Annex. Base 1.6. «Les subvencions es concedeixen en funció de les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb els criteris següents: b) La utilització de la llengua catalana en l'activitat proposada».

  Ordre de 26 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2126, de 10 novembre) del Departament de Cultura, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a activitats musicals de caràcter professional. Deroga l'Ordre homònima de 5 de desembre de 1994 (rld núm. 23, pàg. 216).

  Annex. Base 4. «Les subvencions es concedeixen en funció de les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb els criteris següents: b) L'ús de la llengua catalana en el projecte en qüestió».

  Resolució de 15 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2140, d' 11 de desembre) de la Institució de les lletres Catalanes, per la qual es fan públiques les bases per a la concessió d'ajuts a traductors per a propostes de traducció al català d'obres literàries en altres llengües per a l'any 1996.

  Annex. Base 2. «Determinació dels ajuts. La convocatòria es fa per tal de subvencionar propostes de traducció al català d'obres literàries en altres llengües, els autors de les quals hagin mort fa més de 70 anys. Es donarà prioritat a aquelles propostes de traducció al català d'obres literàries en altres llengües d'alt interès cultural».

  Resolució de 17 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2140, d' 11 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual es fan públiques les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura catalana durant 1996.

  Annex. Base 2. «Determinació dels ajuts. Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques i les entitats privades sense finalitat de lucre domiciliades a Catalunya que tinguin prevista la realització d'activitats de promoció i difusió de la literatura catalana durant l'any 1996».

  Resolució de 23 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2140, d' 11 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual es fan públiques les bases del concurs públic per a la concessió d'un ajut per a la realitzacióPage 225d'activitats de promoció relacionades amb la campanya «L'escriptor convidat» per a i'any 1996.

  Preàmbul. «Atesa la necessitat de difondre al nostre país l'obra dels escriptors estrangers més rellevants i preferentment la d'aquells amb obra literària traduïda al català». Annex. Base 2. «Determinació dels ajuts. Poden sol·licitar ajut totes aquelles persones físiques o jurídiques, domiciliades a Catalunya, que presentin una proposta d'activitat destinada a convidar un escriptor estranger dins de l'any 1996, amb obra de creació literària publicada i preferentment amb obra traduïda al català». Base 3. «Requisits per a la concessió de l'ajut. Totes aquelles persones físiques o jurídiques que optin a l'ajut hauran de presentar una sol·licitud amb la documentació següent: b) Currículum de l'escriptor proposat amb indicació, molt específicament, de les seves eventuals traduccions al català i al castellà».

  Resolució de 24 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2140, d' 11 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual es fan públiques les bases per a la concessió d'ajuts a la investigació sobre moviments, obres i autors de literatura catalana, prioritàriament contemporània, per a l'any 1996. Annex. Base 2. «Determinació dels ajuts. La convocatòria es fa per a propostes d'investigació sobre moviments, obres i autors de literatura catalana, prioritàriament contemporània, en llengua catalana».

  Resolució de 24 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2140, d' 11 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual es fan públiques les bases per a la concessió d'ajuts a propostes de creació literària en llengua catalana per a l'any 1996.

  Annex. Base 2. «Determinació dels ajuts. La convocatòria es fa per subvencionar propostes de creació d'obres literàries en llengua catalana en tots els gèneres i modalitats (novel·la, poesia, biografia, assaig, etc), llevat dels guions cinematogràfics i textos teatrals, que ja són objecte d'altres subvencions de la Generalitat».

  Resolució de 28 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2148, de 29 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes. Es fan públiques les bases per a la concessió de subvencions a empreses editorials estrangeres per a . l'edició o promoció de traduccions a altres llengües d'obres literàries originats en llengua catalana durant l'any 1996.

  Annex. Base 3. «A la sol·licitud s'haurà d'adjuntar, a més del que exigeix l'Ordre esmentada a la base 1 d'aquesta convocatòria, la documentació i les especificacions següents: q) Compromís que es farà constar a la portada del llibre subvencionat l'especificació "Traduït del català per (nom del traductor)".

  Page 226

  Resolució de 7 de desembre de 1995 (DOGC núm. 2148, de 29 de desembre) de la Institució de les Lletres Catalanes, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió dels Premis de la Institució de les Lletres Catalanes per a l'any 1996.

  Annex. Base 2. «Poden optar als premis les obres originals en llengua catalana, excepte la modalitat c) de la base 1».

  Així mateix cal assenyalar aquestes altres disposicions:

  Resolució de 5 de juliol de 1995 (DOGC núm. 2077, de 19 de juliol) del Departament de Cultura, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de 27 de juny de 1995, del Govern de la Generalitat, pel qual s'autoritza la constitució de la societat anònima Teatre Nacional de Catalunya, sa.

  Apartat 2. «La societat tindrà per objecte social concebre, desenvolupar i produir tot tipus d'espectacles escènics, prestant una atenció especial a les obres originals en llengua catalana»; (...)

  Resolució de 29 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2117, de 20 d'octubre) del Departament de Cultura. Es dóna publicitat al Reglament del Consell Social de la Llengua Catalana.

Ensenyament i universitats

En aquests àmbits cal esmentar les disposicions següents:

Decret 265/1995, de 28 de setembre (DOGC núm. 2113, d' 11 d'octubre), pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Girona.

Preàmbul. «(...) La Universitat de Girona proclama la seva plena catalanitat com a única manera d'obrir-se a totes les tradicions, avenços i cultures. La Universitat de Girona se sent arrelada al país i, des de la perspectiva de la tolerància i l'universalisme, manifesta la ferma voluntat de promoure la llengua i cultura catalanes, de ser eina d'equilibri territorial i motor de progrés al servei de la societat gironina i d'impulsar la justícia i la solidaritat». Article 3. Llengua. 3.1. «El català és la llengua pròpia de la Universitat de Girona, sens perjudici del que disposa l'article 3.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya». 3.2. «La Universitat de Girona potenciarà el ple ús de la llengua catalana en tots els seus àmbits, i establirà els mitjans adients per assegurar-ne la comprensió i la utilització per part del personal docent, els estudiants i el personal d'administració i serveis». 3.3. «La Universitat de Girona promourà la col·laboració a tots els nivells amb les altresPage 227universitats del domini lingüístic català. En el marc de la col·laboració i l'intercanvi amb altres universitats i institucions, la Universitat de Girona fomentarà el coneixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes».

Article 124. Selecció. 124.2. «Els sistemes de selecció del personal funcionari podran ser l'oposició, el concurs-oposició i el concurs, i per al personal laboral fix, el concurs. Les convocatòries es faran públiques d'acord amb la legislació vigent aplicable i contindran tots els requisits necessaris per garantir la transparència i l'objectivitat del procés. En aquestes convocatòries figurarà com a requisit el coneixement oral i escrit de la llengua catalana, d'acord amb el perfil lingüístic de cada escala administrativa». (...). Article 150.2. «Són serveis generals d'atenció a la comunitat universitària el Servei de Llengua Catalana,» (...). Disposició transitòria 10. «Els instituts de recerca existents en el moment d'entrada en vigor dels Estatuts són: (...) Institut Francesc Eiximenis de Llengua i Cultura Catalana, es regiran pels seus reglaments vigents en tot allò que no s'oposi a aquests Estatuts, i disposaran d'un termini de tres mesos des de la constitució de la Junta de Govern per presentar davant d'aquesta la corresponent proposta de ratificació o de modificació».

Resolució de 16 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2118, de 23 d'octubre) del Comissionat per a Universitats i Recerca, per la qual s'atorguen ajuts a diverses universitats estrangeres per als seus lectorats de català durant el curs 1995-96.

Resolució de 17 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2118, de 23 d'octubre) del Comissionat per a Universitats i Recerca, per la qual s'atorguen ajuts a dos lectors de català a universitats estrangeres.

Decret 304/1995, de 7 de novembre (DOGC núm, 2134, de 29 de novembre). S'estableix l'ordenació general dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny de Catalunya i se'n regulen els requisits d'accés. Article 3.1. «El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny. S'utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge». 3.2 «D'acord amb els organismes representatius d'Era Val d'Aran, es fixaran els continguts que s'impartiran en aranès en els centres docents d'aquella comarca». 3.3 «En qualsevol cas, d'acord amb la legislació vigent, es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumnat».

Page 228

Etiquetatge

Assenyalem aquí l'aprovació de diversos reglaments de denominació de productes alimentaris.

Ordre de 6 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2105, de 25 de setembre) del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Aprova el Reglament de la Denominació Comarcal Productes Alimentaris de la Cerdanya. En la versió en castellà les expressions obligatòries hi figuren en català.

Ordre de 23 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2141, de 13 de desembre) del Departament d'Agricultura, Ramaderia í Pesca, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris d'Era Val d'Aran. Cal remarcar que a continuació de la versió en català apareix l'Ordre en versió aranesa: Ordre de 23 de novembre de 1995, pera qua s'apròve eth Reglament dera Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera Val d'Aran.

Article 6.2. «A l'etiquetat, a més de les dades que amb caràcter general es determini, hi figurarà obligatòriament l'expressió 'Denominacion Comarcau de Productes Alimentaris dera Val d'Aran', en un lloc visible í destacat»

Article 7.1. «Podran gaudir de la Denominació Comarcal de Productes Alimentaris d'Era Val d'Aran els productes següents:

 1. Patè.

 2. Choriço.

 3. Langoïssa seca.

 4. Langoïssa.

 5. Bolh.

 6. Cueta.

 7. Anditos».

Com es pot comprovar, les expressions que s'han d'inserir obligatòriament, com també els noms dels productes, es conserven en aranès en la versió en català de l'Ordre, i igualment s'esdevé en la versió en castellà.

Ordre de 24 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2141, de 13 de desembre) del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. S'aprova el Reglament de la denominació d'origen Avellana de Reus i del seu Consell Regulador.

Article 2.1. «La protecció atorgada s'estén al nom de la denominació d'origen, a la localitat de Reus i als noms de les comarques del Baix Camp, l'Alt Camp, el Tarragonès, el Priorat, la Conca de Barberà i la Terra Alta».

Page 229

Funció Pública
Administració de la Generalitat

Destaquem en primer lloc el Decret 243/1995, de 27 de juny (DOGC núm. 2100, de 13 de setembre) pel qual s'aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Deroga el Decret homònim de data 6 de novembre de 1986 (rld núm. 9, pàg. 164).

Article 3. «Faltes molt greus: b) Tota actuació que signifiqui discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social».

Resolució de 27 de juliol de 1995 (DOGC núm. 2089, de 16 d'agost) del Departament de Governació. Convocatòria de concurs-oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 40 places de sergent del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat {núm. de registre de la convocatòria 47/95).

Base 4.c. «Tercera prova. És la prova de coneixements orals i escrits de la llengua catalana, que consistirà en la realització, en el temps màxim d'una hora per a la prova escrita, d'exercicis lògics de coneixements sintàctics i de comprensió de la llengua catalana. Queden exempts de fer aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment (...) que posseeixen el nivell B o superior de la Junta Permanent de Català o equivalent». Base 4.2.3. «La prova de coneixements de llengua catalana (...) tindran la qualificació d'apte o no apte».

Resolució de 27 de juliol de 1995 (DOGC núm. 2089, de 16 d'agost) del Departament de Governació. Convocatòria de concurs-oposició, mitjançant promoció interna, per cobrir 10 places de sotsinspector del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat (núm. de registre de la convocatòria 48/95). La diferència entre aquesta convocatòria i l'anterior és que aquí el nivell de català exigit és el C, per comptes del B,

Resolució de 13 octubre de 1995 (DOGC núm. 2115, de 16 d'octubre) del Departament de Governació. Convocatòria de concurs-oposició lliure per cobrir 4 places d'inspector del cos de mossos d'esquadra de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 50/95). En aquesta convocatòria, en què també s'exigeix el nivell C de la Junta Permanent de Català, s'hi inclou, a diferència de les dues anteriors, la previsió següent: Base 6.1. «D'acord amb el que estableixen l'últim paràgraf de l'article 19.1Page 230de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, i l'article 34 de la Llei 17/1985, de 23 de juliol, els aspirants hauran de demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya».

Resolució de 2 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2125, de 8 de novembre) del Departament de Presidència. Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball del cos administratiu de la Generalitat.

Base 4.1.5. «Cursos. Per la superació i/o aprofitament dels cursos de formació i perfeccionament seguits a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya o en altres institucions oficials es poden atorgar fins a 4 punts, distribuïts de la manera següent:

 1. Amb caràcter general, els cursos o certificats de llengua catalana acreditatius de coneixements de nivell C o superior de la Junta Permanent de Català, o equivalent, es valoren en 2 punts. En els llocs de treball en què, d'acord amb la formació específica que consta a l'annex 2, la competència lingüística sigui rellevant, es valoren exclusivament els coneixements superiors als establerts en aquest apartat amb caràcter general».

Anunci de 14 de desembre de 1995 (DOGC núm. 2147, de 27 de desembre) de la Sindicatura de Comptes del Parlament de Catalunya. Convoca concurs de mèrits per proveir diverses places en règim d'interinitat. Base 2a. «Per prendre part en aquesta convocatòria s'han de reunir els requisits següents: f) Conèixer les dues llengües oficials a Catalunya; en cas que no ho acrediti es farà una prova». Com es pot veure, no s'hi especifica el nivell de coneixement exigit.

Esmentem, finalment, la Resolució de 12 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2113, d'li octubre) del Departament de Governació. Convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió del lloc de responsable de normalització lingüística de la Direcció General d'Administració Local. En aquest cas, per la naturalesa de les funcions a exercir, el nivell de català exigit és el D.

Administració local

Ordre de 27 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2141, de 13 desembre) del Departament de Governació. Es dóna publicitat a la convocatòria del concurs unitari per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal vacants a les entitats locals de Catalunya.

Page 231

 1. «Bases de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Coneixement de la llengua catalana i mèrits de determinació autonòmica. I. Coneixement del català (Decret 14/1994, de 8 de febrer}, rld núm. 22, pàg. 195.

1) Els concursants acreditaran el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat de nivell C de la Junta Permanent de Català o algun dels certificats o títols equivalents que s'esmenten a l'annex del Decret 14/1994.

2) En el cas que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs avaluarà aquests coneixements. En aquest cas, els membres del tribunal hauran de ser assessorats, si escau, pel personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana».

Normativa laboral

Pel que fa als convenis col·lectius, val a dir que la majoria dels que es publiquen al DOGC no contenen cap previsió lingüística. Els que sí que en tenen, però, presenten una tipologia variada, com es veurà tot seguit.

En el primer cas es reprodueixen, a grans trets, els dos articles que el Consell de Treball, en data de 13 de desembre de 1990 i de 21 de juny de 1991, acordà com a clàusules tipus per incloure en els convenis de Catalunya: Resolució de 19 juliol de 1995 (DOGC núm. 2092, de 23 d'agost) del Departament de Treball. Disposa el registre i la publicació de la revisió del Conveni col·lectiu del Departament de Treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Tarragona.

Capítol VI. Normalització lingüística. Article 63. «Caràcter general. A les empreses, tots els anuncis o avisos han de ser redactats en català. No obstant això, si convé per a la correcta comprensió dels treballadors afectats, es redactarà també en castellà. Els treballadors i els empresaris tenen dret a fer ús oral i escrit del català en totes les activitats que es desenvolupin dins de l'empresa, sense cap mena de limitació o restricció.

En les empreses de més de 50 treballadors, i en totes aquelles altres on els representants dels treballadors ho considerin oportú, es crearà una Comissió de Normalització Lingüística integrada en el Comitè d'empresa que tbdrà com a finalitat vetllar pel compliment d'aquest article, i en general impulsar la normalització lingüística en l'àmbit de les activitats de l'empresa».

Article 64. «Norma específica. En les empreses de més de 500 treballadors, i en totes aquelles on es consideri oportú, es podrà estudiar, conjun-Page 232tament amb els Departaments de Cultura i del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, la creació d'un servei lingüístic d'empresa, en el seguiment del qual participaran les seccions sindicals i la representació dels treballadors».

A continuació, trobem tres convenis que coincideixen a establir que prevalgui la versió en castellà en cas de dubte interpretatiu:

Resolució de 15 de juny de 1995 (DOGC núm. 2117, de 20 d'octubre) del Departament de Treball. S'ordena la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del Departament de Treball d'àmbit de Catalunya de les indústries de la confecció d'ant, napa i doble faç.

Disposició final 2a. «En cas de discrepància d'interpretació en el text català i en el castellà s'estableix que prevalgui el redactat en castellà».

Resolució de 6 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2113, d' 11 d'octubre) del Departament de Treball. S'ordena la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu del Departament de Treball d'àmbit de Catalunya de Productes Dietètics i Preparats Alimentaris per a l'any 1995.

Disposició addicional 4 a. «Les parts sol·licitaran al Departament de Treball la traducció d'aquest Conveni col·lectiu a la llengua catalana, a fi i efecte que es publiqui en totes dues llengües, catalana i espanyola, sens perjudici que, en cas de discrepància o dubte interpretatiu, prevalgui la darrera».

Resolució de 27 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2146, de 22 de desembre). Es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu de l'empresa Sarrió, SA, per a l'any 1995.

Disposició addicional 2a. «Aquest Conveni, quan hagi quedat inscrit en el registre general de convenis col·lectius, s'ha d'imprimir en castellà i en català, i se n'ha de lliurar un exemplar a cada treballador. En cas de discrepància en la seva interpretació, ha de prevaler el text en castellà».

Finalment, en tres supòsits més el bilingüisme que s'hi estableix no comporta la prevalença de cap idioma, en cas de dubte interpretatiu:

Resolució de 13 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2103, de 20 de setembre) del Departament de Treball. Disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu del Departament de Treball per a empleats de finques urbanes de la província de Barcelona per als anys 1995-1996.

Article 42. «Text del Conveni. EI text d'aquest Conveni col·lectiu es redactarà en llengua catalana i en llengua castellana».

Page 233

Resolució de 21 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2110, de 4 d'octubre) del Departament de Treball. Es disposa el registre i la publicació del 13 è Conveni col·lectiu provincial de Barcelona dels treballadors d'empreses de remolcadors de trànsit interior i exterior de ports per a l'any 1995. Article 50. «Text bilingüe. S'acorda la redacció del text d'aquest Conveni col·lectiu del Departament de Treball en llengua catalana, oficial a Catalunya, i en llengua castellana, idioma oficial a l'Estat espanyol».

Resolució de 27 de setembre de 1995 (DOGC núm. 2111, de 6 d'octubre) del Departament de Treball. Es disposa el registre i la publicació del Conveni col·lectiu del Departament de Treball del sector del comerç del metall de la província de Barcelona, anys 1995-1996.

Article 39. «Bilingüisme. Tots els anuncis o avisos en les empreses s'hauran de redactar en castellà i en català».

Parlament de Catalunya

Assenyalem en aquest apartat el Decret 255/1995, de 28 de setembre (DOGC núm. 2108, de 29 de setembre), sobre normes complementàries per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 1995. Hi figuren models de documentació electoral bilingües (català/castellà) i també algun de trilingüe (aranès/català/castellà).

Sector privat

Destaquem aquí la disposició següent, dictada en desplegament de la Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor (rld núm. 20, pàg. 162-165).

Decret 290/1995, de 28 de setembre (DOGC núm. 2126, de 10 de novembre) del Departament de Comerç, Consum i Turisme, pel qual es regulen determinades activitats de prestació de serveis a domicili.

Article 2. «El prestador del servei ha de tenir a disposició dels clients, redactada almenys en català, la tarifa de preus dels materials, de la mà d'obra, dels transports i/o desplaçaments, si s'escau, així com de qualsevol altre servei ofert». Article 3. Pressupostos. 3.1 «El prestador del servei, abans de la seva realització, haurà de sotmetre a la signatura del client un pressupost en el qual constin, almenys en català, les dades següents (...)».

Article 4. Factures. 4.1. «Realitzat el servei, el seu prestador haurà de lliurar al client una factura en què constin, almenys en català, les dades següents (...)».

Page 234

Constatem, tanmateix, que el desplegament damunt indicat és parcial, ja que el Decret no fa cap referència al dret a ésser atès de qui s'expressa en qualsevol de les llengües oficials, reconegut a l'article 21 de l'esmentat estatut del consumidor.

Sociolingüística

En aquest àmbit cal fer esment del Decret 329/1995, de 7 de novembre (DOGC núm. 2141, de 13 de desembre), pel qual es disposa la realització de l'Estadística de Població 1996 i s'aproven les seves normes reguladores.

Article 2. «Descripció de l'estadística. L'estadística de població de Catalunya de 1996 contindrà dades de la població de Catalunya referides a (...) el coneixement de la llengua catalana, (...)».

Toponímia

Pel que fa a aquest tema destaquem l'Edicte de 19 de juny de 1995 (DOGC núm. 2074, de 12 de juliol) del Departament de Governació, pel qual es dóna publicitat al nom oficial dels municipis, de les seves respectives capitals i de les entitats municipals descentralitzades de Catalunya.

De fet, actualitza la relació de topònims anterior, publicada en l'Edicte de 13 de gener de 1993 (rld núm. 20, pàg. 166-167).

Altres disposicions dels departaments de la Generalitat

Assenyalem en aquest apartat les disposicions següents, referides a la convocatòria de beques, borses de treball i subvencions:

Ordre de 14 de juliol de 1995 (DOGC núm. 2081, de 28 de juliol) del Departament d'Indústria i Energia, sobre concessió de beques d'investigació de mercats i d'accions de promoció comercial.

Article 3. «Beneficiaris. Poden sol·licitar beques per al desenvolupament de les activitats de promoció comercial esmentades les persones que reuneixin els requisits següents: i) Tenir coneixement suficient del català i de l'idioma oficial del país de destinació o bé del que habitualment s'hi utilitzi en les relacions econòmiques». Article 5.3. «Documentació. S'adjuntarà necessàriament a la instància de la sol·licitud: h) El currículum acadèmic i professional (en català i castellà)».

Page 235

Resolució de 24 de juliol de 1995 (DOGC núm. 2085, de 7 d'agost) del Departament de Presidència. S'obre convocatòria per a la concessió d'ajuts a grups de recerca d'institucions públiques i privades sense ànim de lucre que portin a terme treballs d'investigació en l'àmbit de l'esport i per al finançament de la dotació i millora de la seva infraestructura de recerca.

Annex. Base 19. «Ús de la llengua. Pel que fa a la llengua utilitzada en les sol·licituds dels interessats i en les seves comunicacions a l'Administració concedent de l'ajut, se seguirà el que estableix el Decret 107/1987, de 13 de març, (rld núm. 10, pàg. 165) pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat».

Respecte a la Xarxa Tècnica de Normalització Lingüística, instituïda pel Decret 41/1986, de 13 de febrer, de creació d'òrgans auxiliars de la Comissió per a la Normalització Lingüística i la Direcció General de Política Lingüística (rld núm. 8, pàg. 210) cal assenyalar les variacions següents en els seus integrants:

Resolució de 16 de juny de 1995 (DOGC núm. 2074, de 12 de juliol) del Departament de Cultura. Cessament i designació de membres de la Xarxa Tècnica de Normalització Lingüística a diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.

Resolució de 21 de novembre de 1995 (DOGC núm. 2145, de 22 de desembre) del Departament de Cultura. Cessament i designació de membres de la Xarxa Tècnica de Normalització Lingüística en diversos departaments de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya cal assenyalar la Resolució de 24 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2124, de 6 novembre). Convocatòria per a l'adjudicació de deu beques de col·laboració en les tasques pròpies de l'Escola (exp.: 5.300/95).

Annex. Base 3. «Tasques: gestió administrativa de la formació lingüística del personal al servei de les administracions públiques. Adscripció: Secció de Llengua Catalana. Formació necessària: darrer curs de la diplo-matura en gestió i administració pública i certificat de coneixements de llengua catalana de nivell C o equivalent».

Esmentem, finalment, les tres disposicions següents:

Ordre de 9 de juny de 1995 (DOGC núm. 2072, de 7 de juliol) del Departament de Comerç, Consum i Turisme. Es modifica l'Ordre de 22 dePage 236juny de 1992, de concessió de subvencions per a la normalització dels rètols dels locals comercials.

Article 1. «Es modifica l'article 2 de l'Ordre de 22 de juny de 1992, que queda redactat així: Podran ser objecte de l'atorgament d'una subvenció, dins les previsions pressupostàries corresponents, les empreses comercials i de serveis que realitzin projectes d'inversió per a la retolació en català dels seus locals comercials i dels seus vehicles tenda, quan es dediquin a la venda ambulant».

En vista de l' Ordre modificada (rld núm. 19, pàg. 217 i 218) la novetat principal de la que comentem ara és la inclusió dels rètols en català dels anomenats vehicles tenda entre els susceptibles de subvenció.

Decret 264/1995, de 14 de setembre (DOGC núm. 2110, de 4 d'octubre) pel qual s'aprova el Reglament de distincions del cos de bombers de la Generalitat. En l'annex figuren la medalla d'honor, el diploma i la insígnia, els textos dels quals consten també en català en la versió en castellà del DOGC.

Ordre de 31 d'octubre de 1995 (DOGC núm. 2125, de 8 de novembre) del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per la qual es desplega el Decret 71/1995, de 7 de febrer, sobre autorització als fabricants de sistemes de sostres.

Article 2. «El fabricant haurà d'emetre un certificat segons el model que s'adjunta com a annex, que s'haurà d'adjuntar com a justificació del compliment del programa de control de qualitat d'obres d'edificis d'habitatges».

Aquest model de certificat també apareix en català a la versió en castellà del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR