Certificat de l'acord d'augment de capital d'una societat limitada amb prima i amb aportació dinerària, acordat en junta general universal d'una SL.

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2021
Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Requisits generals
  • 3.2 Normes generals ampliació SL
  • 3.3 La prima d'emissió
  • 3.4 Aportació dinerària i no dinerària
  • 3.5 Nota fiscal ampliació
  • 3.6 Regles generals per a tot Certificat de Junta universal de SL
  • 3.7 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SL
 • 4 Doctrina Administrativa citada
 • 5 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i, en totes dues, com l'opció 2.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):


El senyor *, administrador únic (o solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.


CERTIFICO:


I.- Que en el llibre d'actes de la societat, hi figura la corresponent a la junta general extraordinària celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal; figuren el nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (en cas de consell d'administració, el president i el secretari que ho són del consell d'administració).

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents, el següent: 1.- Ampliació de capital amb prima d'emissió. 2. Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials. 3. Delegació de facultats.

D.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats per unanimitat per tots els reunits hi consten els següents:

PRIMER.- Augmentar el capital de la societat, fixat actualment en la quantia de * euros fins a la quantia de * euros, és a dir, augmentar-ho en la quantia de * euros.

Crear com a representatives de l'indicat augment de capital * participacions ordinàries de * euros de valor nominal cadascuna d'elles, que seguiran la numeració correlativa a les ja existents, i, per tant, estaran numerades de la * a la *, ambdues incloses, corresponent una prima d'emissió total de * euros, és a dir * euros per participació.

Atesa la circumstància de celebrar-se aquesta junta amb caràcter d'universal i en estar presents la totalitat dels socis de la companyia, s'ofereixen les noves participacions emeses als socis, a fi que aquests, si el desitgen, puguin exercitar el seu dret d'assumpció preferent en proporció a les seves participacions en el capital social de la societat.

Els socis renuncien, en aquest acte, el seu dret d'assumpció preferent, aprovant-se per unanimitat que l'assumpció de les noves participacions es porti a terme de la següent manera i per les següents persones, que han estat expressament convidades a la present Junta, totes de nacionalitat i residència espanyola:

Sr. * major d'edat, *, veí de * i DNI * assumeix * participacions socials, números * a la *, ambdós inclosos, previ desemborsament del total de * euros, corresponents al valor nominal i a la prima d'emissió de les participacions, mitjançant ingrés per l'esmentat import a la caixa social, per al seu posterior ingrés en compte bancari oberta a nom de la societat.

Sr. * major d'edat, *, veí de * i DNI * assumeix * participacions socials, números * a la *, ambdós inclosos, previ desemborsament del total de * euros, corresponents al valor nominal i a la prima d'emissió de les participacions, mitjançant ingrés per l'esmentat import a la caixa social, per al seu posterior ingrés en compte bancari oberta a nom de la societat.

(Etc.)

Les quantitats desemborsades passen totes a la caixa social i s'ingressaran en compte de la societat en concepte d'ampliació de capital per a obtenir el pertinent certificat i poder atorgar l'escriptura d'ampliació de capital.

En conseqüència, es declaren íntegrament assumides i totalment desemborsades, en aquest mateix acte, les participacions emeses en ocasió de l'augment de capital, amb efectes al dia d'avui, data en què entren en vigor els drets i obligacions inherents a elles.

TERCER.- Es modifica l'article *º dels estatuts socials que, d'ara endavant, tindrà la següent redacció:

"ARTICLE *.- El capital social és de * euros, dividit en * participacions socials, números 1 al *, ambdós inclosos, de * euros de valor nominal cadascuna, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament desemborsat."

QUART.- S'acorda fer constar la titularitat de les noves participacions emeses en el Llibre Registre de socis.

APROVACIÓ DE L'ACTA.

Queda redactada la pertinent acta i és trobada conforme pels assistents i signada pel president i el secretari.


III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR