Conveni regulador adjunt a la demanda de divorci de mutu acord segons el dret foral de Catalunya

AutorvLex
Actualizado aSeptiembre 2020
[Lloc i data] 

REUNITS

D'una part, ____________, Major d'edat, amb DNI __________, veí de ________, amb domicili al carrer _______, núm. ____. 

I d'una altra, ______________, Major d'edat, amb DNI __________, veí de ________, amb domicili al carrer _______, núm. ____. 

Ambdues parts intervenen en nom i dret, i es reconeixen recíprocament la suficient capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta PROPOSTA DE CONVENI REGULADOR, de conformitat amb el que estableix l'article 233-2 del llibre segon del Codi civil de Catalunya. 

EXPOSEN

Primer. - Que els compareixents van contraure matrimoni civil / canònic, a __________ [ciutat], el dia ___ de ____ de _____, figurant el matrimoni inscrit al Registre Civil de _______ [indicacions pertinents]

Segon.- Que d’aquest matrimoni, ha nascut i viu un fill: ____________ [nom i cognoms], nascut el ___ de ____ de _____, inscrit en el Registre Civil de ________, [indicacions pertinents] 

Tercer.- Que els presents manifesten que ambdós consenten lliurement el cessament efectiu i ininterromput de la convivència matrimonial, descartant tota possibilitat de reconciliació. 

Quart.- Que el règim econòmic matrimonial és el legal de separació de béns d'aquesta Comunitat Autònoma de Catalunya per no haver-se atorgat capítols matrimonials que el modifiquin. 

Cinquè.- Que la finca que va servir de substrat de la llar familiar està situada a ___________________ [direcció], núm. ____, pis ___, de la localitat de __________. 

Sisè.- Que l'últim domicili conjugal dels compareixents va estar fixat a Catalunya i, tenen veïnatge civil de l'esmentada Comunitat Autonòmica, per tant, la Llei catalana 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família, d'ara endavant CCCat., és d'aplicació respecte a les mesures de divorci. 

Setè.- Que, en compliment del que estableix l'article 233-2 del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, s'acompanya a la present proposta, a la demanda de divorci sol·licitada de mutu acord, per a la seva aprovació per l'autoritat judicial, i amb aquesta finalitat:

ACORDEN

I - PLA DE PARENTALITAT.

[ART. 233-2.2.A]

Art 233-8.1 CCCat. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no alteren les responsabilitats que els progenitors tenen envers els fills d'acord amb l'article 236-17.1. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura del possible, s'han d'exercir conjuntament.

Art 233-8.2 CCCat. Els cònjuges, per a determinar com s'han d'exercir les responsabilitats parentals, han de presentar les seves propostes de pla de parentalitat, amb el contingut que estableix l'article 233-9

A) Decisions relatives a la guarda i al lloc de residència [Art 233-9.1 i 2a]

Art 233-9 CCCat. (Estableix el contingut que ha de recollir el pla de parentalitat)

1. El pla de parentalitat ha de concretar la manera com ambdós progenitors exerceixen les responsabilitats parentals. S'hi han de fer constar els compromisos que assumeixen respecte a la guarda, la cura i l'educació dels fills.

2. En les propostes de pla de parentalitat hi han de constar els aspectes següents:

a) El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. S'hi han d'incloure regles que permetin determinar a quin progenitor correspon la guarda en cada moment.

Seguint els principis establerts en l'art. 233-8.1 i 236-17.1 del CCCat.,Els pares acorden la guarda compartida del fill menor, la distribució es durà a terme per períodes de setmanes alternes, vivint el fill al domicili de cada un dels progenitors d'acord amb el període establert, que començarà amb l'elecció del menor, alternant per setmanes. Tots dos progenitors col·laboraran en la guarda, i educació del fill de forma conjunta i compartida. 

B) Tasques de què es responsabilitzarà cada progenitor relatives a les activitats quotidianes del menor. [Art 233-9.2.b]

b) Les tasques de què s'ha de responsabilitzar cada progenitor amb relació a les activitats quotidianes dels fills.

Mentre no s'acordi el contrari, els progenitors són els principals responsables de la cura del fill comú, i cadascun es farà càrrec, per ell mateix o a través d'altres persones per ell designades, de les tasques domèstiques necessàries per a la cura del fill menor mentre el tingui en la seva companyia. 

Igualment, cada progenitor es farà càrrec, per si mateix o mitjançant altres persones que designi, de portar el menor al centre escolar i a les activitats extraescolars, així com de recollir mentre estigui a càrrec seu. 

C) Forma en què es realitzaran els canvis en la guarda. [Art 233-9.2.c]

c) La manera com s'han de fer els canvis en la guarda i, si escau, com s'han de repartir els costos que generin.

Els intercanvis es duran a terme els diumenges de cada setmana a les 20 hores al domicili del progenitor i el menor vagi a residir aquesta setmana, lloc al qual haurà de portar el progenitor que l'hagi tingut en la seva companyia la setmana anterior.

Si un progenitor, per qualsevol causa, no pogués fer efectiva la guarda que té assignada, és responsable de trobar un sistema alternatiu de guarda per al menor.

Igualment, el progenitor que sol·liciti un canvi en la guarda és responsable de qualsevol despesa addicional que pugui derivar-se del citat canvi. 

D) Règim de relació i comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no el tingui en la seva companyia. [Art 233-9.2.d]

d) El règim de relació i comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els tingui amb ell.

Donada l'alternança pactada en el present règim de guarda i custòdia, el progenitor amb qui no estigui al fill durant la setmana corresponent, podrà comunicar-se amb ell per telèfon, sempre que es respecti l'horari de descans del menor, de l'altre progenitor, i si és el cas, de la resta de la família. 

I) Règim d'estades del menor amb cada progenitor en dies festius, vacances i dates assenyalades. [Art 233-9.2.e]

e) El règim d'estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la seva família. 

1) Vacances d'estiu:

Independentment del progenitor a qui pugui correspondre la guarda del menor, cada progenitor pot tenir en la seva companyia la meitat dels períodes de vacances escolars d'estiu. En defecte d'acord el pare ho tindrà en companyia seva el primer període els anys parells i la mare els imparells.

En finalitzar el període de vacances, el reinici habitual del règim de guarda setmanal li correspondrà al progenitor que no hagi estat amb el menor en el últim període de vacances. 

2) Vacances de Nadal:

Cada progenitor tindrà el menor en la seva companyia la meitat dels períodes de vacances escolars de Nadal. En defecte d'acord el pare ho tindrà en companyia seva el primer període els anys parells i la mare els imparells.

En finalitzar el període de vacances, el reinici habitual del règim de guarda setmanal li correspondrà al progenitor...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR