Demanda de divorci contenciós (Catalunya)

AutorM. Paz Cano Sallares
Cargo del AutorAbogada
Actualizado aMayo 2014

Atención: Este formulario está siendo revisado teniendo en cuenta el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo cuya entrada en vigor está prevista para el 20 de marzo de 2024.

Al JUTJAT

........, procuradora dels tribunals i de ......., segons escriptura de poder que acompanyo/mitjançant compareixença apud acta, que es formalitzarà quan se'ns requereixi segons designa del torn d'ofici que acompanyo ......... davant el Jutjat sota la direcció lletrada de ......

DIC:

Que, per mitjà de la representació esmentada, vinc formulo DEMANDA DE DIVORCI CONTENCIÓS MATRIMONIAL contra ........................ amb domicili a........, al carrer ....., núm .., i amb núm. de DNI .......

FETS

PRIMER. ..... i ......, van contraure matrimoni civil / canònic a ..... el dia ....., que consta inscrit en el Registre Civil de ......

Acompanyo certificat literal de matrimoni com a document núm. 1

SEGON. D’aquest matrimoni van néixer ..... fill/s, ...................., de .... anys d'edat, nascut/s a ........... en data ................,

Adjunto certificat literal de naixement com a document/s número/s ................

TERCER. Que ...... i ............. han decidit finalitzar la relació marital/de fet, i des del mes de ... els cònjuges viuen de manera independent i en diferents domicilis.

L'últim domicili familiar està situat ...., carrer ...., núm .., on segueix residint la sra. ... ........ en companyia del fill / dels fills.

QUART. Conforme la normativa catalana vigent, es presenta la següent proposta de mesures respecte dels menors.

Pla de Parentalitat:

I. Pàtria potestat. Guarda i custòdia:

Els fills menors estaran sota la guarda i custòdia de ............................. i viuran en el domicili .................... ...................

La pàtria potestat serà compartida.

II. Règim de visites i comunicació amb els fills.

S'estableix un règim totalment obert respecte al règim de visites i comunicació, i s'estableix el següent pel cas que hi hagi divergències entre els progenitors, com a règim subsidiari.

El progenitor que no tingui la guarda dels menors, podrà tenir-los en la seva companyia els intervals següents: caps de setmana alterns, des de divendres a la tarda desde la sortida del col·legi i fins diumenge a les 21 h. que hauran de ser lliurats al domicili ................

El progenitor que no estigui amb els seus fills, podrà comunicar-s'hi per qualsevol mitjà que consideri oportú. En cas de comunicació telefònica, s'ha de respectar l'horari de descans dels menors, de l'altre progenitor i si fos el cas, de la resta de la família.

Al canvi de la guarda: Els menors seran recollits i lliurats al domicili ........... o, si és el cas que per la seva edat sigui factible, acudiran sols al domicili del qui tingui la guarda.

Igualment, es realitzarà els dies de festa, intersetmanals o vacances.

Règim per festius i vacances escolars:

El règim que es descriu a continuació, és subsidiari: Els progenitors seguiran un règim de total llibertat per a les estades i visites dels seus fills menors.

1) Vacances d'estiu.

OPCIÓ MENSUAL:

El pare tindrà als seus fills menors en la seva companyia, el mes de juliol en els anys imparells i el mes d'agost en els anys parells.

La mare tindrà els menors en la seva companyia, el mes de juliol en els anys parells i el mes d'agost en els anys senars.

Durant els períodes compresos entre el dia que finalitza l'escola i el 30 de juny, i el període entre el de setembre i el dia abans d'iniciació del curs escolar, els menors estaran amb els seus progenitors de la següent manera:

El primer període (últims dies del mes de juny des que acaba el col·legi fins al dia 30) dels anys imparells amb la mare, i dels parells amb el pare; i pel que fa al segon període (primers dies del mes de setembre fins a inici del col·legi) dels anys senars amb el pare i els parells amb la mare.

OPCIÓ QUINZENAL:

Els progenitors gaudiran de la companyia dels seus fills la meitat de les vacances d' estiu, alternant un i l'altre progenitor els següents períodes

1) Des de l'últim dia lectiu fins al 30 de juny

2) De l'1 al 15 de juliol

3) Del 16 al 31 de juliol

4) De l'1 al 15 d'agost

5) Del 16 al 31 d'agost

6) Des de l'1 de setembre fins al primer dia lectiu.

Correspon al pare, si no hi ha altre acord, iniciar amb el primer període les vacances amb els seus fills en els anys parells / senars.

2) Vacances de Nadal.

Cada progenitor tindrà els menors en la seva companyia la meitat de les vacances escolars de Nadal, de manera alterna. Amb aquesta finalitat, es començarà a comptar com a període de vacances des del primer dia complet de vacances a les 10:00 hores fins al dia immediatament anterior al començament de les classes a les 20:00 hores.

Es divideixen en dos períodes:

1) Des de les 10h. del primer dia festiu, fins a les 10h. del 31 de desembre

2) Des de la 10h. del 31 de desembre fins a les 20h del dia 6 de gener.

Si no hi ha acord entre els progenitors, correspon al pare el primer període dels anys parells i el segon dels imparells.

3) Vacances de Setmana Santa

Cada progenitor tindrà el menor en la seva companyia, la meitat de les vacances de Pasqua, que es dividiran en dos períodes:

1) Des de la sortida de l'escola el dia de finalització de classes fins dimecres a les 11 hores

2) Des de dimecres a les 11 hores fins a l'entrada a classe del dia d'inici del col·legi.

Correspon al pare, si no hi ha altre acord, el primer període dels anys parells i el segon període dels anys senars.

4) Dies d'especial transcendència

Dia del Pare, de la Mare i aniversaris dels progenitors, ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR