Conveni regulador adjunt a la demanda de divorci o separació contenciosa d'acord amb el dret català

AutorvLex
Actualizado aJulio 2019
CONVENI REGULADOR 

I.- PLA DE PARENTALITAT 

Aquesta part sol·licita que la responsabilitat parental, un cop s’hagi extingit el vincle matrimonial, es reparteixi de la següent manera: 

Pel que fa a la pàtria potestat es mantindrà conjunta entre ambdós progenitors, i pel que fa a la guarda i custòdia també s’exercirà de manera compartida/exclusiva, [en cas de triar la segona opció serà necessari explicar els motius pels quals se sol·licita] perquè aquesta és l'opció més beneficiosa pel menor i així s’estableix a l’article 233-8 del Codi Civil de Catalunya

De conformitat amb l’article 233-9.2 del CCCat el pla de parentalitat ha d’establir: 

a) Domicili del menor: La guarda compartida s’exercirà per períodes setmanals alterns, el menor conviurà amb un dels progenitors que correspongui cada setmana iniciant-se de forma alternativa amb la mare del menor, ja que aquesta residirà a l'habitatge familiar on el menor té la majoria dels seus objectes personals. 

b) Responsabilitat en les activitats quotidianes del menor: Durant el període setmanal que cada progenitor ostenti la guarda i custòdia del menor restarà obligat a l’alimentació, higiene, salut i benestar del menor.

Quedarà obligat a portar al menor a l’escola i a recollir-lo a l’hora de finalització, de la mateixa manera a les activitats extraescolars, en cas de no poder-se realitzar alguna d’aquestes obligacions de manera personal podrà delegar-se en una persona coneguda i aprovada per ambdós progenitors. 

[.... establir tot allò que es consideri necessari] 

c) Canvi en la guarda i despeses: El canvi de guarda es realitzarà els diumenges a les 20:00h, el progenitor que inicia el període setmanal amb el menor anirà a trobar-lo a l'habitatge de l’altre progenitor. 

En cas d'instar una modificació de la guarda les despeses que es puguin generar correspondran al progenitor que la promogui. 

d) Règim de comunicació: Tant el progenitor que no estigui exercint la guarda i custòdia, com el menor amb aquest, podran mantenir comunicació telefònica durant la setmana que el menor estigui amb l’altre progenitor sempre i quan es mantinguin els horaris de descans del menor i sempre que no es pertorbi la normalitat de la guarda de l’altre progenitor. 

e) Períodes de vacances del menor: 

- Estiu: El menor disposa de les vacances escolars, de les quals  romandrà 1 mes amb cada progenitor. El primer període s’iniciarà el dia 1 de juliol acabant a les 9:00 del matí del dia 1 d’agost, quedant així el segon període amb...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR