Certificat de l'acord d'escissió parcial d'una SA a favor d'una altra SA. Juntes generals extraordinàries convocades

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aAbril 2024NOTA PRÈVIA

El dia 29 de juliol de 2023 ha entrat en vigor el llibre Primer del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles ? i altres normes - aplicable a les modificacions estructurals de societats mercantils els projectes de les quals no haguessin estat encara aprovats per les societats implicades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei.

Aquest document està ADAPTAT a l'actual normativa.

Contenido
 • 1 Model proposat
 • 2 La regulació de les modificacions estructurals
 • 3 Models de certificat
  • 3.1 Certificat de la societat ALFA SA (la que s'escindeix)
  • 3.2 Certificat de la societat BETA SA (la que adquireix la part escindida)
 • 4 Comentari
  • 4.1 Modalitats
  • 4.2 Procés
   • 4.2.1 Projecte de modificació estructural
   • 4.2.2 Informe de l'expert
   • 4.2.3 Informe de l'òrgan d'administració
   • 4.2.4 Balanç de cada Societat
   • 4.2.5 Si es tracta de Junta convocada
   • 4.2.6 Celebració de la Junta
   • 4.2.7 Publicitat de l'acord
   • 4.2.8 Escriptura
   • 4.2.9 Inscripció
   • 4.2.10 Casos especials
  • 4.3 Efectes de la fusió i de l'escissió en el cas de finques de la societat escindida o absorbida.
  • 4.4 Normes especials sobre finques
  • 4.5 Nota fiscal
  • 4.6 Data a efectes comptables
 • 5 Advertència
 • 6 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 7 Legislación citada
Model proposat

En aquest procés intervenen dues societats Anònimes de les quals una s'escindeix i part del seu patrimoni passa a l'altra S.A. Es redacta el certificat d'ambdues societats, denominant a l'efecte de facilitar la seva comprensió societat ALFA S.A. la que en part 'escindeix i societat BETA S.A. la que rep la part escindida. S'adjunta certificats de les societats, considerant que les Juntes d'ambdues han estat convocades.

Es pot veure, per tal d'acomplir tots els requisits legals, el tema:«Reglas generales de la fusión o escisión de sociedades

La regulació de les modificacions estructurals

La Ley de Sociedades de Capital, fins i tot després de la modificació de determinats preceptes per les lleis posteriors, no regula les modificacions estructurals que es regien per la derogada Ley 3/2009, de 3 de abril sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, amb les modificacions posteriors.

Ara regeix el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio que, entre altres disposicions, regula les modificacions estructurals de societats mercantils.

És procedent indicar que un principi acceptat per la legislació de la Unió Europea és garantir la llibertat per a dur a terme modificacions estructurals transfrontereres i per a canviar la llei aplicable a la societat mitjançant una transformació, o per a realitzar fusions o escissions transfrontereres. A partir d'aquí, qualsevol obstacle a aquesta llibertat ha d'estar sotmès al "principi de proporcionalitat" tal com ha estat interpretat per la jurisprudència; es pot veure la AJMer núm. 2, 28 de juliol de 2020, de Madrid. [j 1]

Atenció: Si alguna Junta se celebra per videoconferència o conferència telefònica múltiple ha de tenir-se en compte el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació que afegeix un apartat 4 en l'article 3 del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Pot veure's el model de junta universal en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal i si és convocada en Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada i en totes dues com l'opció 2.


Models de certificat Certificat de la societat ALFA SA (la que s'escindeix)

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. *, secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.


CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de qué resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, en primera convocatòria, el dia i a l'hora que s'hi indiquen (o en segona convocatòria, perquè no va haver-hi quòrum suficient per poder celebrar-la en primera).

B.- La convocatòria es va publicar el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *. (Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital); en el cas de comunicació privada (cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure, etc.), el certificat haurà d'incloure la transcripció literal del text íntegre de la convocatòria i la data i la forma en què s'hagi fet la convocatòria).

(En cas de publicació a la web es dirà: -La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta).

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: Junta extraordinària: Es convoca els accionistes de la societat ALFA, SA a la junta general ordinària a celebrar en el domicili social el dia * a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, el següent dia i a la mateixa hora en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent 1. Escissió de part del patrimoni d'aquesta societat i la seva adquisició per la societat BETA SA, d'acord amb el balanç d'escissió i les modificacions de les valoracions contingudes en el mateix. 2. Delegació de facultats.

Informació: Les dades de les societats que intervenen en el procés són les següents: (indicar: denominació, tipus social, domicili i dades registrals de cada societat).Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de l'escissió proposada, l'informe de l'administració i el de l'expert independent (o experts) sobre la mateixa i els respectius Balanços d'escissió aprovats per les Juntes Generals i modificacions de les valoracions continguts en el mateix, (si escau, auditats), els comptes anuals i l'informe de gestió dels tres últims exercicis, els Estatuts vigents, i dades legals sobre els administradors i administració futura; així mateix els socis tenen dret a l'enviament gratuït de la modificació d'estatuts proposada i de l'informe sobre aquesta. Signat *.)

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat).

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el previst als estatuts; a manca de previsió, ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, si no n'hi ha, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts i, si no n'hi ha, el nomenat pels accionistes).

E.- Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant un fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent: nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen.

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria, i no s'ha demanat, d'acord amb l'art. 172 de la LSC, cap complement a aquesta.

G.- L'Acta va ser aprovada a continuació de la seva celebració i signada pel President i el Secretari (o en el termini de quinze dies pel President i els dos interventors nomenats un en representació de la majoria i un altre per la minoria) complint-se tots els requisits dels articles 97 y 98 del Reglamento del Registro Mercantil.

H.- Informació prèvia als acords.

El President de la Junta informa la Junta:

1.- L'òrgan d'administració va elaborar el pertinent projecte d'escissió amb el contingut ordenat per a tota modificació estructural en l'art. 4 i a més els especials de l'art. 40 i de l'art. 64 del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, (si hi ha aportacions no dineràries, s'afegirà: «i amb el seu informe especial sobre les aportacions no dineràries a la societat beneficiària.»)

2.- Així mateix, l'òrgan d'administració va elaborar l'oportú informe per als socis i els treballadors. (Atenció al comentari de l'escriptura a la qual ens remetem.)

3.- Informe de l'expert: es va redactar el pertinent informe per l'expert designat pel registrador mercantil a instància l'òrgan d'administració i ha estat a la disposició dels socis més d'un mes abans d'aquesta junta general i està vigent. (També tenir en compte el comentari de l'escriptura a la qual ens remetem.)

4.- Més d'un mes abans de la data de la Junta es van inserir en la pàgina web de la societat (o en el Registre Mercantil, si no n'hi ha) els documents que en general esmenta l'art. 7 del Reial decret llei 5/2023. (si no hi ha pàgina web es dirà: Més d'un mes abans de la data de la Junta es es van dipositar en el Registre Mercantil els documents que en general esmenta l'art. 7 del Reial decret llei 5/2023).

(Atenció: no es necessita inserció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR