Demanda de jurisdicció voluntària per alienar els béns d'un menor d'edat

AutorvLex
Actualizado aOctubre 2021

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE ………….
 


D./Da. ......... , Procurador/a dels Tribunals i de ……………….. amb núm. de DNI número ……… ... i de …………….. amb núm. de DNI .…………..., ambdós amb domicili a ………….., carrer…………..., núm. ………... i segons designa apud acta que es verificarà davant el Secretari judicial del Jutjat que correspongui el dia i hora que a l’efecte s’assenyali, comparec sota la direcció lletrada de ……………... 

DIC 


Que a l’empara del que disposa l’article 803 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) i el 236-27.1a del Codi civil de Catalunya (CCCat), per mitjà d'aquest escrit inicio expedient de jurisdicció voluntària pel que sol·licito l'autorització per poder vendre el bé immoble, situat al carrer………., número …….. del municipi de ……….., propietat de …………………., menor d'edat, en qualitat d’hereva fideïcomissària. 


FETS


PRIMER. Els meus representats sol·liciten l'autorització judicial de la venda del bé immoble descrit del qual ………… és titular en qualitat d’hereva fideïcomissària en virtut de l’escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència de data ………... i número de protocol …….. que estableix la seva institució com a hereva del causant, el sr. ……………….... 

Adjunto com a document núm. 1 l'escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència. 

Aquesta finca està inscrita al Registre de la Propietat de ……….., amb la següent descripció: 

[Copiar la descripció registral de l’immoble sobre el qual es demana l’autorització] 

Adjunto com a document núm. 2 nota simple informativa emesa pel Registre de la Propietat de ……….. 


SEGON. Que en l’ escriptura d’acceptació i adjudicació d’herència, el causant substitueix fideïcomissàriament a l'hereva, ……………., pels seus fills ………..., i ………….... 

Dels dos fills, ………… és menor d’edat i del que els meus representats ostenten la pàtria potestat i la representació legal. 

Adjunto com a document núm. 3 còpia del DNI del menor i dels seus pares. 

Adjunto com a document núm. 4 certificat literal del Registre Civil del menor. 

Adjunto com a document núm. 5 còpia del Llibre de família dels meus representats. 

Adjunto com a document núm. 6 certificat d'empadronament on consta la convivència del nucli familiar. 


TERCER. Que en el moment d’acceptar l’herència del causant, ………...., com a hereva, no podia fer front al pagament del deute hipotecari contret amb l’entitat bancaria ………………, ascendent a ……… euros sobre el local de negoci familiar. 

Per aquest motiu va decidir, juntament amb la seva família, vendre la finca...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR