Sol·licitud de partició d'herència i formació d'inventari en divisió d'herència (Catalunya)

AutorvLex
Actualizado aSeptiembre 2022
Al JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE _______ 

_________________, Procurador/a dels tribunals, en nom de _________________, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de _________________,

DIC: 

Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo SOL·LICITUD PER A QUÈ ES PORTI A EFECTE LA DIVISIÓ JUDICIAL DE L'HERÈNCIA DEL DIFUNT _________________ i es convoqui als hereus i altres interessats a celebració d'una junta.

FETS

PRIMER. El causant _________________, pare / mare del meu representat, va morir en aquesta ciutat ________, en data __ de ___ de ______, havent atorgat testament davant el notari _________________, i al morir vidu/a i designar en les referides disposicions testamentàries com a hereus, per parts iguals, als seus fills, _________________,  _________________,_________________ i _________________, el meu representat.

Adjunto el certificat de defunció com a document núm. 2, certificat del Registre General d'Actes d' Última Voluntat del Ministeri de Justícia com a document núm. 3 i la còpia autoritzada de l'últim testament atorgat pel causant que com a document núm. 4.

SEGON. Tenint en compte que al testament, el testador no va designar comissari o comptador partidor que portés a terme els tràmits de partició i adjudicació hereditària, i al existir divergències entre els hereus amb vista a fixar l'inventari que ha de ser objecte de les presents operacions de partició, el meu representat, que està plenament legitimat per aquest acte, promou el corresponent expedient en sol·licitud de divisió judicial de l'herència, i, en primer lloc i de conformitat amb el que disposen els articles que a continuació es citaran, dur a terme la formació d'inventari en presència del secretari judicial que adjunto com a document núm. 5, sens perjudici de les addicions que, si escau, es puguin dur a terme a conseqüència del que es manifesti i acrediti per altres hereus.

FONAMENTS DE DRET

I. COMPETÈNCIA. És competent el Jutjat al qual em dirigeixo d'acord amb el que disposa l'article 52.1.4 LEC, ja que és el del lloc de l'últim domicili del causant.

II. LEGITIMACIÓ. El meu representat està legitimat per a instar la divisió judicial de l'herència del causant __________, d'acord amb el que disposa l'art. 782.1 de la LEC...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR