La prestació d'aliments entre parents/pensió d'aliments a favor dels fills menors: diferències essencials

AutorMaria del Mar Dotú i Guri
Páginas87-90

Page 87

La prestació d’aliments entre parents/pensió d’aliments a favor dels fills menors: diferències essencials

En el marc de la prestació d’aliments entre parents que s’ha establert doctrinal i jurisprudencialment com a dret supletori dels diferents tipus de prestacions o pensions legalment regulades. L’essència de les divergència rau en el seu origen o font; així si bé totes tenen una línea divisòria molt estreta en tant que radiquen en el parentiu existent entre alimentista i alimentat cal distingir entre totes elles .

Legislativament s’ha indicat com a marc genèric de la prestació d’aliments la que recullen els articles 152 del codi civil i 237 14 del Codi civil Català, articles que defineixen i agrupen les diferents prestacions possibles però que evidencien les seves diferents fonts d’origen el que fa que no puguin ser supletòries entre sí.

Partint de tal consideració i respecte del marc legal de la prestació d’aliments entre parents considerant-la el dret supletori de la pensió d’aliments.

Page 88

a favor dels fills menors caldrà, per acotar aquesta i entrar en el seu estudi emmarcar clarament les diferències entre una i altra:

PENSIÓ ENTRE PARENTS PENSIÓ FILLS MENORS
Té la seva causa en un estat de necessitat del creditor Té la seva causa en l’exercici de la pàtria potestat, per filiació
Reciprocitat de la prestació, hom pot ocupar un o altre posició deutor/ creditor indistintament Té un caràcter unilateral i Unidireccional: progenitors-fills
No es pot sotmetre a arbitratge Cap establir-la a través de la intervenció de la mediació18
Malgrat pot tenir un caràcter mancomunat aquest s’ha d’acreditar ja que no ho és per naturalesa Té un caràcter mancomunat -d’ambdós progenitors- per naturalesa

Page 89

PENSIÓ ENTRE PARENTS PENSIÓ FILLS MENORS
La seva quantia s’ha de calcular en base a un principi de proporcionalitat La proporcionalitat és relativa primant la necessitat del menor19
Prestació condicionada a la situació per la qual es pot generar No té cap condicionament devé de la filiació de forma automàtica
Admet l’exempció per discapacitat de l’obligat al pagament La discapacitat del creditor no el fa exempt del pagament
La pobresa del deutor la fa devenir impossible pel que no es genera Malgrat la pobresa del deutor la Prestació existeix
La reclamació s’articula pel procediment verbal La reclamació s’articula per un procediment verbal especial

Com apunt personal cal dir que existeix, en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR