Extinció de la obligació alimenticia: causes

AutorMaria del Mar Dotú i Guri
Páginas81-86

Page 81

El codi civil català que ha recollit l’antic codi de família les causes d’extinció de l’obligació de la prestació d’aliments, recull en aquest sentit aquelles causes que impliquen la desaparició dels supò-sits que donen lloc al seu naixement i que són:.

MORT El caràcter personalíssim de la obligació d’aliments fa que tant la mort del deutor. (alimentista) com la del creditor (alimentat) extingeixi de manera automàtica la prestació d’aliments.

La mort del creditor no afecta doncs ni a la massa hereditària ni als hereus, en tot cas aquells a qui pugi correspondre el pagament de la prestació, en virtut de la relació de parentiu amb el creditor, ho serà d’acord amb una nova reclamació i, per tant una nova prestació que s’haurà d’articular de conformitat amb els principis legalment establerts .

Page 82

POBRESA SOBREVINGUDA DEL OBLIGAT AL PAGAMENT Qualsevulla modificació important en el patrimoni del deutor reportarà una revisió de la quantia de la pensió; ara bé la manca de recursos suficients per al propi sosteniment o d’aquells que legalment tenen un dret preferent d’aliments, comportarà, sense més la extinció de la prestació deguda.

Front una norma restrictiva del dret civil català en tant que acota a aquells quin dret preferent d’aliments. (fills menors d’edat) a l’hora de considerar la pobresa del deutor, el codi civil comú fa un plantejament més genèric i parla de família sense acotació, aquesta definició més. àmplia però també reporta un problema interpretatiu major, el fet de no acotar un límit permet doncs interpretar que aquest es troba precisament en aquell darrer familiar amb qui es té l’obligació d’aliments entre parents (col·lateral de segon grau), és a dir els germans en la mesura legal establerta del pagament d’aquelles necessitats que son estrictament necessàries per a la vida tal i com hem ja vist anteriorment.

MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DEL ALIMENTAT En tant que l’estat.

Page 83

de necessitat constitueix requisit indispensable per la generació de la prestació d’aliments la carència d’aquesta per la millora sobrevinguda del creditor d’aquesta comporta l’extinció automàtica de la prestació d’aliments .És per aquesta raó que l’alimentat té una obligació d’informació respecte de l’alimentador referent al seu estat i evolució patrimonial.

LES CAUSES DE DESHERETAMENT DE L’ARTICLE 370 1.2 i 3 DEL CODI DE SUCCESSIONS16. Tals causes fan referència a la legítima i, conseqüentment, als legitimaris pel que caldrà una...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR