DECRET 343/1996, de 29 d'octubre, de modificació del Decret 166/1994, de 13 de juliol, i de l'Ordre de 25 d'octubre de 1994, relatius a ajuts als incendis forestals i als aiguats de 1994.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

El Decret 166/1994, de 13 de juliol, pel qual s'estableixen ajuts a les explotacions agràries afectades pels incendis forestals; l'Ordre de 25 d'octubre de 1994, per la qual s'estableixen ajuts per pal·liar els danys ocasionats pels aiguats de l'octubre de 1994, i la posterior normativa de desplegament, preveien la possibilitat que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i les entitats financeres establissin convenis per tal de concedir préstecs als afectats, així com per determinar les condicions d'aplicació dels ajuts del Departament.

Atès que la situació pressupostària aconsella actualitzar les condicions d'aquests convenis, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifiquen l'últim paràgraf de l'apartat b) de l'article 3.2 del Decret 166/1994, de 13 de juliol, pel qual s'estableixen ajuts a les explotacions agràries afectades pels incendis forestals, i l'últim paràgraf de l'apartat b.2 de l'article 4.1 de l'Ordre de 25 d'octubre de 1994, per la qual s'estableixen ajuts per pal·liar els danys ocasionats pels aiguats d'octubre de 1994, que queden redactats de la manera següent: "Les subvencions a fons perdut, de caràcter progressiu, establertes en funció dels danys soferts, s'aplicaran a rebaixar el principal dels préstecs concedits, i es podran fer efectives a les entitats financeres com a màxim fins al 15 de setembre de 1998, modificant, si s'escau, les condicions de finançament establertes en els convenis subscrits."

Article 2

Es modifiquen el primer paràgraf de l'article 3.1 del Decret 166/1994, de 13 de juliol, i de l'article 4.1 de l'Ordre de 25 d'octubre de 1994, relatius a l'establiment d'ajuts per pal·liar els danys dels incendis i dels aiguats de l'any 1994, que queden redactats de la manera següent: "Subvenció equivalent fins a un màxim de 8 punts d'interès del préstec sol·licitat necessari per al compliment de les finalitats previstes a l'article anterior, de forma que el tipus mínim a càrrec del beneficiari sigui del 2%. El pagament dels imports corresponents a aquesta subvenció es farà efectiu a les entitats financeres d'acord amb les condicions que s'estableixen en els convenis subscrits amb aquesta finalitat."

Article 3

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR