DECRET 243/2001, de 25 de setembre, pel qual s'amplia el termini per a l'adscripció dels centres d'ensenyaments especialitzats de turisme a les universitats públiques catalanes.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rango de LeyDecret

DECRET

243/2001, de 25 de setembre, pel qual s'amplia el termini per a l'adscripció dels centres d'ensenyaments especialitzats de turisme a les universitats públiques catalanes.

El Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, que va incorporar els estudis superiors de turisme a l'àmbit universitari, establia que fins a l'1 d'octubre de 2001 les escoles oficials de turisme i els centres d'ensenyaments especialitzats de turisme podien integrar-se o adscriure's a les universitats, sempre que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent.

La disposició addicional única del Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre, que va modificar parcialment el Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, atorga a les comunitats autònomes la possibilitat d'ampliar el termini esmentat fins a l'1 d'octubre de 2004.

D'acord amb aquesta facultat, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha considerat convenient ampliar el termini fins a l'1 d'octubre de 2004, per tal que els centres d'ensenyaments especialitzats de turisme de Catalunya puguin adscriure's a alguna de les universitats públiques catalanes.

De conformitat amb el que preveu la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, i tenint en compte la facultat que preveu la disposició addicional única del Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i amb l'acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S'amplia fins a l'1 d'octubre de 2004 el...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR