DECRET 276/1996, de 23 de juliol, de reconeixement, per fusió, de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

La Llei 12/1991 de 10 de maig, de reconeixement de la Universitat Ramon Llull (DOGC núm. 1445, de 22.5.1991), estableix, en el seu article 2, els centres que configuren inicialment aquesta Universitat, assenyalant, entre d'altres, l'Escola Universitària de Professorat d'EGB Blanquerna i la Facultat de Psicologia i Pedagogia.

Aquests dos centres s'han anat desenvolupant paral·lelament, amb dos esquemes organitzatius separats i amb algunes diferències metodològiques.

La coincidència d'àrees de coneixement, d'ubicació física i d'equilibri i consolidació similar en les dues institucions, així com l'origen de la Facultat, sorgida, en part, de l'Escola de Mestres mateixa, fan proposar la idoneïtat de la integració dels dos centres en una Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació.

D'acord amb això, l'equip de govern de la Universitat Ramon Llull ha acordat demanar al Departament de la Presidència la unificació de l'Escola Universitària de Mestres Blanquerna i la Facultat de Psicologia i Pedagogia en un únic centre, anomenat Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna.

De conformitat amb la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, i el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya i del Consell d'Universitats, a proposta del conseller de la Presidència i amb l'acord del Govern,

Decreto:

Article 1

Es reconeix la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull com a resultat de la fusió de l'Escola Universitària de Professorat d'EGB i de la Facultat de Psicologia i Pedagogia. La Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna té la seva seu al carrer del Císter, 24-34, de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR