DECRET 270/2000, de 31 de juliol, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat en psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

270/2000, de 31 de juliol, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de llicenciat en psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

La Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, estableix, en l’article 4.6, que per a la implantació de noves titulacions oficials a aquesta Universitat s’haurà de seguir el procediment previst per la normativa vigent.

Per tal d’ampliar l’oferta docent, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, titular d’aquesta Universitat, va acordar sol·licitar al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de llicenciat en psicologia a aquesta Universitat.

En conseqüència, d’acord amb la sol·licitud del rector de la Universitat Oberta de Catalunya i de conformitat amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació Universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, i el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i de Societat de la Informació, i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de llicenciat en psicologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

Disposició addicional

Un cop homologat el títol i complerts els compromisos adquirits per la Universitat Oberta de Catalunya, aquesta sol·licitarà al Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació l’autorització per a l’inici de les activitats acadèmiques, d’acord amb l’article 12 del Decret...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR