DECRET 237/1999, de 31 d'agost, pel qual s'autoritza la implantació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de llicenciat en documentació, segon cicle, a la Universitat Oberta de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

237/1999, de 31 d'agost, pel qual s’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de llicenciat en documentació, segon cicle, a la Universitat Oberta de Catalunya.

La Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya, preveu els ensenyaments que havia d’organitzar inicialment aquesta Universitat, així com que la implantació de noves titulacions oficials ha de seguir el procediment establert per la normativa vigent.

Per tal d’ampliar la seva oferta docent, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, titular d’aquesta Universitat, va acordar sol·licitar al Comissionat per a Universitats i Recerca la implantació dels estudis de segon cicle conduents a l’obtenció del títol de llicenciat en documentació.

En conseqüència, d’acord amb la sol·licitud del rector de la Universitat Oberta de Catalunya i de conformitat amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments, i el Reial decret 557/1991, de 12 d’abril, sobre creació i reconeixement d’universitats i centres universitaris, a proposta del conseller de la Presidència i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S’autoritza la implantació dels estudis conduents a l’obtenció del títol de llicenciat en documentació, segon cicle, a la Universitat Oberta de Catalunya.

Disposició addicional

Un cop homologat el títol i complerts els compromisos adquirits per la Universitat Oberta de Catalunya, aquesta sol·licitarà al comissionat per a Universitats i Recerca l’autorització per a l’inici de les activitats acadèmiques, d’acord amb l’article 12 del Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la Programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d’implantació d’ensenyaments.

Disposició transitòria

El...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR