Llei de Reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya (Llei 3/1995, de 6 d'abril)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoLey

L'ensenyament universitari a Catalunya ha sofert una profunda transformació en els darrers anys, amb la creació de noves universitats públiques que han facilitat una distribució més racional dels serveis i de la població universitària, amb la voluntat d'oferir un ensenyament de qualitat apropat a l'usuari.

La voluntat de la Generalitat de facilitar l'accés a l'ensenyament universitari a totes les persones capacitades normativament per a accedir-hi, sense altres limitacions que la de llurs mèrits i les derivades d'una planificació responsable del sistema universitari, justifica, després de valorar l'oportunitat que pot representar per a la formació de molts ciutadans l'accés a la universitat per mitjà dels estudis a distància, la decisió d'impulsar-los a Catalunya.

Amb aquest objecte, la Generalitat ha decidit de potenciar una oferta pròpia d'aquests ensenyaments, atès que tenen a Catalunya una oferta insuficient, tenint presents les necessitats socials i culturals del país i el considerable potencial de la demanda, i en compliment de la Moció 28/IV del Parlament, el punt segon de la qual insta el Govern a prendre les mesures pertinents per a consolidar un sistema d'ensenyament universitari a distància propi i més adequat a la realitat social contemporània.

La Generalitat, a més, conscient de la importància de dotar aquests estudis de la qualitat i del prestigi que exigeix l'ensenyament universitari, ha volgut que l'oferta d'ensenyament universitari a distància que cal crear es configuri d'acord amb la realitat social i cultural del país, amb les màximes garanties de qualitat didàctica i amb els mitjans tècnics més eficients, de manera que assegurin uns ensenyaments universitaris dotats del valor acadèmic i del reconeixement social que reclamen i mereixen, i que abastin així mateix les activitats d'extensió cultural i formació continuada i permanent inherents a tot projecte universitari.

Fruit d'aquest procés, la Federació Catalana de Caixes d'Estalvi, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, Televisió de Catalunya, SA, i Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA, sensibles a les necessitats de la formació universitària a Catalunya, han mostrat llur voluntat de contribuir a promoure els ensenyaments a distància. L'actuació d'aquestes entitats, d'àmplia implantació a tot el territori i dotades d'un gran prestigi social, s'ha concretat en la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, entitat sense afany de lucre, constituïda mitjançant escriptura pública el 6 d'octubre de 1994, amb l'objecte de promoure la creació d'una universitat que imparteixi ensenyaments universitaris no presencials, per la qual cosa va crear la Universitat Oberta de Catalunya, mitjançant acord del Patronat de la mateixa data.

La carta fundacional d'aquesta entitat incorpora la Generalitat al Patronat, de forma preeminent, a més de reconèixer que s'hi podrà adherir en qualitat de fundadora, si ho creu convenient, d'acord amb el que les lleis estableixin.

La Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya fonamenta la Universitat Oberta de Catalunya en els principis següents:

1r. Arrelada a la realitat cultural, social, científica i lingüística de Catalunya, i entroncada amb les seves necessitats industrials, comercials, artístiques i de serveis.

2n. Oberta a les diferents característiques d'una societat molt diversificada en edat, activitat, nivell econòmic, lloc de residència i situació personal.

3r. Amb un model didàctic innovador, eficaç i eficient que garanteixi la qualitat i l'adequació dels materials d'estudi, el seguiment individualitzat de l'estudiant, el fàcil accés als professors responsables i, en definitiva, la qualitat de la formació rebuda.

4t. Que aprofiti les possibilitats ofertes per les noves tecnologies, tant pel que fa a la vehiculació dels continguts com a la relació estudiant-professor i a la dels estudiants entre ells: ordinadors personals, xarxes informàtiques, correu electrònic, televisió, vídeo, sistemes multimèdia i interactius, etc.

5è. Que cooperi i es coordini amb les altres universitats catalanes i amb el conjunt del sistema educatiu de Catalunya.

6è. Que s'estructuri mitjançant una àmplia xarxa territorial, per poder integrar adequadament la seva tasca en les necessitats i les possibilitats de la realitat canviant de Catalunya.

7è. Amb una formulació jurídica pensada per a l'especial naturalesa de l'ensenyament a distància, que li permeti un funcionament flexible i àgil i una òptima utilització dels recursos emprats.

La Llei de reforma universitària regula l'educació universitària a distància en la disposició addicional primera, amb relació a la situació existent en el moment de la seva aprovació, però no conté cap previsió per al cas que les comunitats autònomes amb competència plena en matèria d'educació -com és el cas de la Generalitat, en virtut de l'article 15 de l'Estatut- estableixin o regulin universitats no presencials dins llur àmbit territorial, de manera que es crea un buit normatiu que la Llei present intenta omplir en el que afecta Catalunya, tot respectant les bases estatals o induint-les d'aquestes.

Aquesta Llei, doncs, estableix una estructura acadèmica i de gestió adequada a les necessitats del servei que la Universitat Oberta ha de prestar; assegura una implantació en tot el territori de la comunitat autònoma, per mitjà de convenis establerts amb les entitats locals que garanteixin l'atenció imprescindible als alumnes d'aquests ensenyaments en els nuclis principals de població de Catalunya; instaura la col·laboració amb les universitats públiques catalanes i amb llur professorat, mitjançant convenis que garanteixin la bona destinació dels recursos públics; estableix la garantia que la inversió econòmica que ha de comportar la implantació d'aquests estudis no repercuteixi en els preus acadèmics que han de pagar els alumnes en detriment de les possibilitats d'accedir-hi des d'alguns sectors socials, i tracta d'assegurar, finalment, que aquests ensenyaments tinguin el millor nivell didàctic i que es valguin dels mitjans tècnics més avançats.

Havent decidit la Generalitat d'estimular aquesta iniciativa i donar el seu suport a aquest projecte, que compleix tots els requisits abans esmentats i compta amb l'informe favorable del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Parlament, per mitjà d'aquesta Llei de reconeixement, habilita la Universitat Oberta de Catalunya per a desenvolupar l'activitat que haurà de fer possible, quan escaigui, que l'Administració de la Generalitat atorgui l'autorització per al començament de les activitats pròpies de la Universitat.

Per a assegurar la viabilitat del projecte emprès per la Fundació amb les garanties damunt exposades, però sense que representi cap discriminació en els preus de matrícula, es considera necessari finançar majoritàriament amb recursos públics l'activitat universitària de la Fundació. L'aportació d'aquests recursos públics determina que la Generalitat, més enllà de vetllar pel compliment dels requisits establerts per la legalitat vigent per a la creació i el reconeixement d'una universitat privada, exigeixi garanties que avalin l'aplicació correcta d'aquests recursos públics. Així, doncs, s'estableix el control parlamentari de les activitats de la Universitat, la necessitat que el nomenament i el cessament de la màxima autoritat acadèmica de la Universitat siguin ratificats pel Govern, la presència d'una representació majoritària de l'Administració de la Generalitat en el Patronat de la Fundació i d'una representació de les universitats públiques catalanes en el Consell de la Fundació i l'exigència que el Govern de la Generalitat ratifiqui les normes d'organització i de funcionament de la Universitat i aprovi la composició i les funcions del Consell de la Fundació.

TÍTOL PRIMER Reconeixement de la Universitat Oberta de Catalunya Artículos 1 a 6
ARTICLE 1 Reconeixement
 1. Es reconeix la Universitat Oberta de Catalunya, que es regeix per la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària; per la Llei 26/1984, del 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials; per aquesta Llei, per les normes que la desenvolupin, i per les seves pròpies normes d'organització i de funcionament.

 2. D'acord amb l'article 20.1.c) de la Constitució i amb l'article 2.1 de la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària, les normes pròpies de la Universitat han de reconèixer explícitament que l'activitat de la Universitat es fonamenta en la llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, d'investigació i d'estudi.

 3. Els estudis oferts per la Universitat Oberta de Catalunya s'han d'atenir a la programació universitària de Catalunya.

ARTICLE 2 Finalitat
 1. La Universitat Oberta de Catalunya té per finalitat d'oferir ensenyaments universitaris no presencials, per tal de facilitar l'accés a l'ensenyament universitari a totes les persones que, per raons personals, laborals, de residència o de qualsevol altre tipus, desitgen cursar els dits ensenyaments.

 2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de dedicar una atenció preferent a la recerca en l'àmbit de les metodologies i tècniques aplicades a l'ensenyament no presencial.

ARTICLE 3 Alumnes
 1. Poden tenir accés a la Universitat Oberta de Catalunya els alumnes que compleixin els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l'ensenyament universitari.

 2. D'acord amb l'objectiu de satisfer plenament el dret a l'educació superior, la Universitat Oberta ha de regular, en l'àmbit de les seves atribucions, el règim d'accés i permanència dels alumnes als diferents estudis. En el supòsit d'excés de demanda, per tal de preservar la qualitat dels ensenyaments, la Universitat pot establir limitacions i proves d'accés basades essencialment en criteris acadèmics. Aquests criteris i les proves d'accés han d'ésser autoritzats pels òrgans competents.

 3. La Universitat Oberta ha de vetllar perquè, tant en la regulació com en la situació pràctica, es reconegui el dret d'accés i de permanència als alumnes sense cap tipus de discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, disminució física o sensorial, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

ARTICLE 4 Estructura acadèmica i estudis
 1. La Universitat Oberta de Catalunya, per al desenvolupament de la seva tasca, es dota de l'estructura docent, de recerca i de gestió necessària adequada a l'ensenyament no presencial, d'acord amb el que les seves normes d'organització i de funcionament estableixin. Aquesta estructura s'ha d'organitzar mitjançant una seu central i una xarxa de centres de suport en les comarques de Catalunya, que ha d'assegurar l'atenció imprescindible als estudiants d'aquests ensenyaments en el conjunt del territori català.

 2. El departament de la Generalitat competent en matèria d'universitats ha de vetllar pel compliment de les exigències materials mínimes pel que fa a espais i serveis, d'acord amb la normativa vigent, atenent l'especificitat de la modalitat d'ensenyament no presencial i l'estructura comarcal de la implantació de la Universitat Oberta, i ha de vetllar també pel compliment de les altres condicions que determina aquesta Llei.

 3. El personal docent de la Universitat Oberta es compon de professorat propi, en nombre i categories adequades a les necessitats docents i de recerca de la universitat, i de personal docent col·laborador, per al qual s'han d'establir els convenis corresponents i acords específics de col·laboració. El sistema de selecció del professorat propi s'ha de basar en criteris de publicitat, capacitat, idoneïtat i mèrits científics i acadèmics.

 4. La Universitat Oberta ha d'organitzar, inicialment, els ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols oficials següents:

  - enginyeria tècnica en informàtica de gestió;

  - enginyeria tècnica en informàtica de sistemes;

  - diplomatura en estadística;

  - enginyeria en informàtica;

  - llicenciatura en humanitats;

  - llicenciatura en filologia catalana;

  - llicenciatura en filologia anglesa;

  - llicenciatura en psicopedagogia;

  - diplomatura en ciències empresarials;

  - llicenciatura en dret;

  - llicenciatura en administració i direcció d'empreses.

 5. La Universitat Oberta de Catalunya ofereix proves d'accés per a persones més grans de vint-i-cinc anys, a les quals pot oferir també els cursos de preparació corresponents.

 6. Per a la implantació de noves titulacions oficials, amb validesa a tot el territori de l'Estat, s'ha de seguir el procediment establert per la normativa vigent. Els títols oficials expedits per la Universitat Oberta de Catalunya han d'ésser homologats, d'acord amb el que disposen l'article 58 de la Llei orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de reforma universitària, i els reglaments dictats en execució d'aquesta.

ARTICLE 5 Inici de les activitats acadèmiques
 1. L'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat, a sol·licitud de l'entitat promotora de la Universitat Oberta de Catalunya, pot autoritzar l'inici de les activitats acadèmiques de la Universitat en el curs 1995-1996, després d'haver comprovat que s'han complert els compromisos adquirits per l'entitat titular a la memòria que acompanya la sol·licitud de reconeixement de la Universitat.

 2. La Universitat Oberta de Catalunya s'ha de mantenir en funcionament durant un període mínim que permeti de finalitzar els estudis als alumnes que, havent-los-hi iniciat, tinguin un rendiment acadèmic normal.

ARTICLE 6 Memòria d'activitats

La Universitat Oberta de Catalunya ha de presentar anualment a l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat una memòria comprensiva de les activitats docents i investigadores portades a terme.

TÍTOL SEGON Finançament i control Artículos 7 y 8
ARTICLE 7 Finançament
 1. La Universitat Oberta de Catalunya ha d'aplicar com a preu de matrícula el que estableixi per a cada curs acadèmic el decret de la Generalitat pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

 2. La Universitat Oberta de Catalunya es finança amb:

 1. L'import de les matrícules.

 2. Les aportacions dels fundadors o de terceres persones físiques o jurídiques.

 3. La subvenció fixada anualment amb càrrec al pressupost de la Generalitat.

 4. Les rendes, els fruits, els interessos i els productes del seu patrimoni.

 5. Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i els premis provinents de persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades.

 6. Les contraprestacions derivades dels convenis.

 7. Qualsevol altre recurs autoritzat per les lleis.

ARTICLE 8 Control
 1. El Parlament exerceix el control de les activitats de la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb les normes de la cambra. A aquests efectes, la Universitat ha de presentar-li anualment una memòria de les seves activitats i donar-li compte de les seves actuacions.

 2. La Universitat Oberta de Catalunya ha d'ésser objecte de control financer, mitjançant l'auditoria que requereixi la seva forma jurídica específica, sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat.

 3. El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya és constituït pels membres següents:

  1. Tres patrons en representació de les entitats següents: un representant de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, o l’entitat que la succeeixi, un representant de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i un representant de l’Institut d’Estudis Catalans.

  2. Tres patrons designats per una comissió composta per les entitats a què fa referència la lletra a d’entre persones físiques o jurídiques, de rellevància en els àmbits social, cultural, científic o professional, que no pertanyin al sector públic. La comissió ha de designar els tres patrons per unanimitat, havent escoltat el rector, i ha de garantir la independència dels patrons respecte dels membres de la comissió que els designa.

  3. Cinc patrons designats pel Govern.

  3 bis. El president del Patronat és escollit pels patrons per majoria. Actua com a secretari del Patronat el secretari general de la Universitat Oberta de Catalunya.

  3 ter. El Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya pot acordar, per una majoria de dos terços, de modificar la composició que estableix l’apartat 3, mitjançant la modificació dels estatuts, d’acord amb la normativa aplicable. La composició del Patronat ha de tenir en tot cas la representació de l’Administració de la Generalitat, mitjançant el departament competent en matèria d’universitats.

 4. Han de formar part del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb els seus estatuts, representants de les universitats públiques catalanes, dels agents econòmics i socials, de l'àmbit de la recerca i la cultura i del Parlament. La composició i les funcions del Consell han d'ésser aprovades pel Govern de la Generalitat, a proposta del Patronat de la Fundació. El Consell ha d'informar sobre el pressupost i la programació de la Universitat Oberta de Catalunya, abans que siguin aprovats.

 5. Ateses les característiques especials de la Universitat Oberta de Catalunya, el nomenament i el cessament del rector, màxima autoritat acadèmica de la universitat, han d'ésser ratificats, a instàncies del Patronat de la Fundació i un cop escoltat el Consell, pel Govern de la Generalitat. El personal funcionari és declarat en situació de serveis especials quan és nomenat per a l'exercici del càrrec de rector de la Universitat Oberta de Catalunya, als efectes del que estableix l'article 88 de la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, del 31 d'octubre.

 6. La Universitat Oberta de Catalunya ha de regular en les seves normes d'organització i de funcionament la participació de professors i alumnes en els òrgans de programació acadèmica de les seves activitats. Aquestes normes han d'ésser ratificades pel Govern de la Generalitat.

TÍTOL TERCER Seguiment Artículo 9
ARTICLE 9 Seguiment i inspecció
 1. Als efectes del que estableix l'article 27.8 de la Constitució, l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat ha de fer el seguiment del compliment per la Universitat Oberta de Catalunya de les normes que li són aplicables i de les obligacions que té assumides.

 2. La Universitat Oberta de Catalunya ha de col·laborar amb l'Administració en les tasques d'inspecció d'aquesta i li ha de facilitar la documentació i l'accés a les instal·lacions que, exclusivament a aquests efectes, li siguin requerits.

 3. La Universitat Oberta de Catalunya ha de comunicar a l'òrgan competent de l'Administració de la Generalitat les modificacions que es produeixin en les seves normes d'organització i de funcionament, en la seva situació patrimonial i en la seva regulació específica de concessió de beques i ajuts a l'estudi i a la recerca.

DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

S'autoritzen el Govern de la Generalitat i el departament competent en matèria d'universitats, en l'àmbit de llurs atribucions respectives, a dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquesta Llei.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR