DECRET 294/1998, de 17 de novembre, pel qual es reconeix el centre ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llull i s'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Turisme.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET 294/1998, de 17 de novembre, pel qual es reconeix el centre ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi de la Universitat Ramon Llull i s'implanten els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en Turisme. La incorporació dels estudis de turisme a la Universitat s'ha produït amb la publicació del Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, el qual disposa que els estudis superiors de turisme es desenvoluparan a la universitat, i en els centres que obtinguin el seu reconeixement com a escoles universitàries adscrites a una universitat. Per l'Ordre del conseller d'Ensenyament de 22 de setembre de 1987 (DOGC núm. 898, de 5.10.1987), es va autoritzar l'obertura i el funcionament de l'Escola de Turisme Sant Ignasi com a centre no oficial d'ensenyaments turístics legalment reconegut. Tenint en compte la incorporació dels estudis de turisme a la Universitat, i d'acord amb el marc legal que els regula, l'equip rector de la Universitat Ramon Llull ha demanat al Comissionat per a Universitats i Recerca l'autorització per al reconeixement del centre ESADE-Escola Universitària de Turisme Sant Ignasi, de la Universitat Ramon Llull, per impartir els estudis conduents a l'obtenció del títol de diplomat en turisme. De conformitat amb la petició formulada per l'equip rector d'aquesta Universitat, i d'acord amb el que estableixen la Llei 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, la Llei 26/1984, de 19 de desembre, de coordinació universitària i de creació de consells socials, el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, sobre creació i reconeixement d'universitats i centres...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR