DECRET 243/2001, de 25 de setembre, pel qual s'amplia el termini per a l'adscripció dels centres d'ensenyaments especialitzats de turisme a les universitats públiques catalanes.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

243/2001, de 25 de setembre, pel qual s’amplia el termini per a l’adscripció dels centres d’ensenyaments especialitzats de turisme a les universitats públiques catalanes.

El Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, que va incorporar els estudis superiors de turisme a l’àmbit universitari, establia que fins a l’1 d’octubre de 2001 les escoles oficials de turisme i els centres d’ensenyaments especialitzats de turisme podien integrar-se o adscriure’s a les universitats, sempre que compleixin els requisits establerts en la normativa vigent.

La disposició addicional única del Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre, que va modificar parcialment el Reial decret 259/1996, de 16 de febrer, atorga a les comunitats autònomes la possibilitat d’ampliar el termini esmentat fins a l’1 d’octubre de 2004.

D’acord amb aquesta facultat, el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació ha considerat convenient ampliar el termini fins a l’1 d’octubre de 2004, per tal que els centres d’ensenyaments especialitzats de turisme de Catalunya puguin adscriure’s a alguna de les universitats públiques catalanes.

De conformitat amb el que preveu la Llei 11/1983, de 25 d’agost, de reforma universitària, i tenint en compte la facultat que preveu la disposició addicional única del Reial decret 1795/1999, de 26 de novembre, a proposta del conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i amb l’acord previ del Govern,

Decreto:

Article únic

S’amplia fins a l’1 d’octubre de 2004 el termini perquè els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR