DECRET 266/1990, de 8 d'octubre, de modificació del Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

Atès el Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer;

Vista l'activitat desenvolupada per part de diferents entitats interessades a promoure i potenciar tant la producció com la comercialització dels productes agraris de qualitat;

Atès que cal facilitar finançament a aquestes entitats en millors condicions financeres que les que estableix el mercat;

A proposta dels consellers d'Economia i Finances i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Consell Executiu,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'article 11 del Decret 42/1989, de 24 de febrer, sobre mesures de finançament d'activitats dels sectors agrari i pesquer, que queda redactat de la manera següent: "Podran ser destinatàries d'aquests ajuts les entitats que tinguin entre els seus objectius el foment de la producció agrària de qualitat, els consells reguladors de les denominacions d'origen no víniques, els consells de les denominacions de qualitat i les empreses emparades per la marca de qualitat alimentària, per tal d'aconseguir un dels objectius següents: "

  1. Definició del producte. "

  2. Millora de l'envàs. "

  3. Utilització de les tècniques de marketing. "

  4. Venda directa del producte".

Disposició final única S'autoritza els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR