Annexa II. Model de pla de parentalitat

AutorMaria del Mar Dotú i Guri
Páginas153-166

Page 153

* ............................................................ , amb DNI .............. , com a progenitor //.pare /mare amb domicili a .......................................... i telèfon .....................

* ............................................................ , amb DNI .............. , com a progenitor //. pare /mare amb domicili a ........................... ............... i telèfon .....................

En relació als seus fills.

1 ............................................................. , amb. DNI ..........., nascut el dia............, a ..........................

2 ............................................................. , amb. DNI ..........., nascut el dia............, a ..........................

3 ............................................................. , amb. DNI ..........., nascut el dia............, a ..........................

4 .(I successius, en el seu cas).

Page 154

ACORDEN [PROPOSA] EL REGIM de GUARDA. (CONJUNTA. //. INDIVIDUAL). AMB ESTABLIMENT DEL REGIM DE LES RELACIONS PERSONALS ...).

I, pel seu millor exercici,

ACORDEN[PROPOSA] el present. PLA DE PARENTALITAT d’acord amb el que estableix l’article 233 9.Codi civil català a ......................., en data, ............

Signatures. _______________. Data:. ...................

CONTINGUT DEL PLA (acord de les parts)

 1. DECISIONS RELATIVES A LA GUARDA I AL LLOC EN QUÈ VIURAN hABITUALMENT (ART. 233-9 2A)

  · Els pares acorden la guarda compartida del/s fill/s comú/ns, la distribució de la qual es portarà a terme per períodes de:

  · Setmanes

  · Mesos

  Page 155

  · Intervals de sis mesos

  · Altres .......................................

  · El/s fill/s viurà/n al domicili de cadascun dels progenitors d’acord amb el període establert.

  · El/s fill/s estarà/n sota la guarda del progenitor................................ i aldomicili d’aquest, sense perjudici del caràcter compartit de les responsabilitats parentals.

  · El/s fill/s viurà/n habitualment a la llar del progenitor.............................. , atès que és qui en té la guarda.

  · Altres .......................................

 2. TASQUES DE QUÈ S’hA DE RESPONSABILITzAR CADA PROGENITOR EN RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS QUOTIDIANES DELS FILLS. (ART. 233-9 2B)

  · Mentre no s’acordi el contrari, els progenitors són els principals responsables de la cura del/s fill/s comú/ns.

  · Cada progenitor es farà càrrec, per ell mateix o mitjançant d’altres persones que designi, de les tasques domèstiques generades per la cura del/s fill/s mentre el/s tingui en la seva.

  Page 156

  companyia, amb la col·laboració del/s fill/s des que tingui/n la maduresa suficient.

  · Cada progenitor es farà càrrec, per ell mateix o mitjançant d’altres persones que designi, de portar el/s fill/s a l’escola i a les activitats extraescolars, així com de recollirlo/s, mentre estigui/n en la seva companyia.

  · Cada progenitor pot escollir les persones adequades perquè tinguin cura dels fills mentre no se’n pugui fer càrrec.

  · Altres ..........................................

  Durant l’exercici de la guarda:

  · Cada progenitor pot prendre les decisions quotidianes relatives als fills mentre aquests es trobin en la seva companyia.

  · Cada progenitor es responsabilitza de les decisions següents .................

  · Cada progenitor cubrirà les desepses d’estança dels menors quan aquests estiguin a la seva guarda.

  · Altres ........................................

  Page 157

 3. MANERA COM...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR