STSJ Cataluña 224/2009, 15 de Enero de 2009

PonenteMARIA NATIVIDAD BRACERAS PEÑA
ECLIES:TSJCAT:2009:223
Número de Recurso7795/2008
ProcedimientoSOCIAL
Número de Resolución224/2009
Fecha de Resolución15 de Enero de 2009
EmisorSala de lo Social

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

NIG : 08019 - 44 - 4 - 2008 - 0028258

rm

ILMO. SR. GREGORIO RUIZ RUIZ

ILMA. SRA. SARA MARIA POSE VIDAL

ILMA. SRA. NATIVIDAD BRACERAS PEÑA

En Barcelona a 15 de enero de 2009

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 224/2009

En el recurso de suplicación interpuesto por Pescados Cerezo, S.L. frente a la Sentencia del Juzgado Social 25 Barcelona de fecha 15 de julio de 2008 dictada en el procedimiento Demandas nº 449/2008 y siendo recurrido Luis Enrique. Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. NATIVIDAD BRACERAS PEÑA.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO

Con fecha 28 de mayo de 2008 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 15 de julio de 2008 que contenía el siguiente Fallo:

Estimo la demanda presentada per Luis Enrique en contra de l'empresa PESCADOS CEREZO S.L., en reclamació per acomiadament i declaro la IMPROCEDENCIA de l'acomiadament efectuat amb efectes del dia 20.05.08 i condemno l'empresa a que opti entre a) Readmetre el treballador en les mateixes condicions amb el pagament dels salaris deixats de percebre desde de la data de l'acomiadament fins que la readmissió sigui efectiva, o en cas contrari, b) L'indemnitzi en la quantia de 26.140,12 euros (412,5 dies a raó de 63,37 euros), amb pagament dels salaris de tramitació des de la data de l'acomiadament fins a la notificació de la sentència per l'import del salari diari.

SEGUNDO

En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

"1.- El treballador Luis Enrique amb DNI núm. NUM000 ha prestat serveis per compte de l'empresa demandada, dedicada a l'activitat del comerç de peix, amb antiguitat des del 9.04.99, categoria professional de peó i percebent un salari mensual de 1.901,16 euros (63,37 euros/dia) inclosa prorrata de pagues extraordinàries.

 1. - El treballador no ostenta ni han ostentat el darrer any la condició de representant unitari ni sindical dels trebaladors de l'empresa. (conformitat)

 2. - El demandant presta els seus serveis al centre de treball de Mercabarna, Mercat del peix. Casilla núm. 10.

 3. - L'empresa el dia 21 de maig de 2008 va comunicar a actor el seu acomiadament disciplinari per uns fets del dia anterior 20 de maig sobre les 4:15 hores, amb efectes del 20.05.08. La carta s'ha aportat per les parts i consta a les Actuacions amb el número de foli 4 i es dona per reproduïda.

 4. - El 20.05.08 sobre les 4:10 hores el gerent de l'empresa va parlar per telèfon amb el demandant i li va demanar explicacions sobre una remesa de peix que s'havia enviat per avió quan s'havia de fer més tard i per barco, i als 5 minuts aproximadament l'empresari es va personar al lloc on estaven treballant el demandant i altres companys entre els quals es trobava un fill de l'empresari, i al demanar-li explicacions sobre perquè li havia penjat el telèfon, es van posar a discutir, el demandant li va recriminar qüestions de increment de salari i vacances, va "perdre els nervis" i el va insultar amb les paraules "hijo de puta y sinvergüenza". El fill de l'empresari estava present i va intervenir en defensa del seu pare. L'empresari li va dir al demandant que estava acomiadat i aquest va marxar (interrogatori i testificals).

 5. - El demandant no ha estat sancionat amb anterioritat.

 6. - El dia 16.06.08 es va a celebrar al S. C.I.M. del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat, la conciliació administrativa amb el resultat de sense avinença, havent presentat la papereta el 27.05.08."

TERCERO

Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO

Contra la sentencia de instancia, que falló estimando la demanda del trabajador declarando el despido improcedente, se alza en suplicación la empresa demandada para interesar la revocación de la resolución recurrida y la declaración de su improcedencia.

Formula dos motivos, ambos previa invocación del apartado c) del art. 191 de la Ley de Procedimiento Laboral. Con el primero...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
1 sentencias
 • ATS, 11 de Marzo de 2010
  • España
  • March 11, 2010
  ...por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 15 de enero de 2009, en el recurso de suplicación número 7795/08, interpuesto por PESCADOS CEREZO, S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 25 de los de Barcelona de fecha 15 de julio d......

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR