Acta de protocol·lització de laude

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 Efectes
  • 3.2 Límits de l'actuació de l'àrbitre
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NÚMERO *.

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència en *,

COMPAREIX:

El Sr./Sra, major d'edat, * veí/ïna de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *, vigent.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici té interès, legitimació i exerceix la seva capacitat jurídica mitjançant la seva decisió d'instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat per a instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:
 • Al meu judici té interès, legitimació i capacitat, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:

I.- Que el Tribunal Arbitral de *, el dia *, va acceptar l'administració de l'arbitratge instat pel senyor *, (major d'edat, *, veí de * i DNI *) respecte de la qüestió litigiosa per ell plantejada, com a part demandant, contra el senyor *, (major d'edat, *, veí de *, i DNI *)

II.- Que el Tribunal Arbitral de *, el dia * va designar com a Àrbitre únic per dictar el laude sol·licitat per les parts, el compareixent, senyor *.

III.- L'objecte de l'arbitratge és (explicar)

IV.- El dia *, el compareixent, senyor *, va acceptar el càrrec d'àrbitre únic, amb compromís d'exercir l'encàrrec amb submissió al Reglament del Tribunal Arbitral de *, segons declaració, que tinc a la vista, signada per la senyora *, de la qual legitimo la firma. Aquesta acceptació va ser comunicada formalment a les parts en l'Acta d'inici de procediment arbitral, de * del present any *, que també tinc a la vista, sense que es formulés recusació.

V.- El senyor * manifesta que ha dictat el seu laude arbitral, el qual ha quedat redactat en * folis de paper comú, escrits per les dues cares.

VI.- Que em requereix a mi, el Notari, per tal que reculli en Acta el laude arbitral abans esmentat, mitjançant la protocol·lització dels * folis on ha quedat redactat.

ACCEPTO i compleixo el requeriment, quedant protocol·litzats a aquesta matriu els *folis ressenyats.

Així mateix, em requereix per tal que notifiqui l'autorització i contingut d'aquesta Acta:

1.- Al senyor (demandant), al seu domicili abans esmentat.

2.- I per mitjà d'un notari amb domicili a *, ho notifiqui també al demandat *, al...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR