Acta notarial declarant la pèrdua dels llibres mercantils

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2023

Contenido
  • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
  • 2 Model
  • 3 Comentari
  • 4 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Model

NUMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El SENYOR , major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *, i DNI/NIF vigen t, número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil “*”, amb domicili a *, carrer *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada, davant * el dia *; adaptada a la vigent legislació, en escriptura atorgada, davant * el dia *. Inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full *, inscripció *. CIF *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació en resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent:

«....»

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d’administrador únic de la societat, (o les altres opcions) nomenat, per termini *, per acord de la Junta General de *, elevat a públic en escriptura atorgada, davant *, el dia *, número * del seu protocol, de la qual he tingut a la vista la primera còpia autèntica, que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats i representació no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que té facultats suficients per a formalitzar actes de manifestacions en nom de la seva representada i realitzar altres actes complementaris.

L'identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR