Acta indicant únicament la separació entre finques, no inscriptible

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aNoviembre 2021

Contenido
 • 1 Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021
 • 2 Model
 • 3 Comentari
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Adaptació dels formularis a partir del 3 de setembre de 2021

El DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat, en vigor el 3 de setembre de 2021, adequa les normes civils catalanes a les normes estatals que ha modificat la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica, en vigor així mateix el 3 de setembre de 2021.

Per això s'assenyalen algunes formes del judici notarial de capacitat (ja que tota persona té capacitat,) sense perjudici que a les persones amb discapacitat per a l'exercici de la seva capacitat jurídica li siguin exigibles mesures de suport (voluntàries, intervenció de l'assistent o del defensor judicial i guarda de fet), mesures que han de constar i complir-se en el títol.

Nota: No s'ha de confondre amb el sistema regulat per l'article 200 de la Llei Hipotecària, segons redacción donada per la llei 13/2015, de 24 de juny, de Reforma de la llei Hipotecària, (entrà en vigor l'1 de novembre de 2015). Vegeu Expedient notarial de delimitació de finques

Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

La SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a *. i DNI/NIF *, vigent.

I la SENYORA *, major d'edat, *, veïna de *, amb domicili a * i DNI/NIF *, vigent.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

El identifico, d'acord amb la lletra c) de l'article 23 de la Llei del Notariat, pel seu respectiu Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació fiscal.

(Judici de Capacitat: opcions)

 • Al meu judici tenen interès legítim, legitimació i poden exercir la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIUEN:
 • Els jutjo amb interès, legitimació i aptitud en l'exercici de la seva capacitat jurídica per a instar la present Acta i DIUEN:
 • Els jutjo amb interès, aptitud i legitimació, sense necessitat de cap mesura de suport, per a instar la present Acta i DIUEN:
 • Els jutjo amb interès, aptitud i legitimació per a l'exercici dels seus drets i obligacions en instar la present Acta i DIUEN:
 • Al meu judici tenen interès, legitimació i exerceixen la seva capacitat jurídica instant la present Acta i DIUEN:
 • Els jutjo amb interès, legitimació i l'aptitud suficient per a l'exercici de la seva capacitat jurídica en instar la present Acta i DIUEN:

I.- La senyora * és...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR