Pròleg

AutorAdolfo Lucas Esteve
Páginas13-15

Page 13

La present monografia sobre el règim de comunitat de béns suposa la reelaboració del treball que sota la meva direcció va presentar el Dr. Adolfo Lucas Esteve, Professor de Dret Civil a la Universitat Abat Oliba CEU, per a l'obtenció del grau de doctor a la Universitat de Lleida al juny de 2005. L'origen universitari d'aquesta monografia justifica que el seu objecte es dirigís a un tema de dret matrimonial econòmic i, concretament, a un règim introduït pocs anys abans pel codi de Família, que, per tant, mancava d'arrelament i d'antecedents en el dret civil de Catalunya.

El dret matrimonial econòmic presenta una especial complexitat, ja que, a les dificultats que suscita la regulació de les relacions jurídiques de caràcter obligacional i de caràcter real que ho constitueixen, s'afegeix la circumstància que els efectes d'aquestes relacions es veuen matisades en moltes ocasions per exigències derivades del seu contingut familiar. Això es posa especialment de relleu en l'àmbit dels règims econòmics i, en particular, en l'àmbit del règim de comunitat de béns. Com és sabut, el règim matrimonial legal a Catalunya és el de separació de béns, en virtut del qual les necessitats familiars s'atenen i sufraguen única i exclusivament amb els béns que integren els patrimonis dels dos cònjuges, en relació amb els quals cadascun d'ells conserva "la propietat, el gaudi, l'administració i la lliure disposició" (art. 37 CF). Enfront d'aquesta consideració, en el règim de comunitat "tots els béns dels cònjuges esdevenen comuns i els guanys o beneficis obtinguts indistintament per qualsevol dels cònjuges els són atribuïts per meitat, llevat que és pacti altrament" (art. 66.1 CF), amb la qual cosa sembla que, almenys en aparença, desaparegui la separació i independència dels patrimonis dels cònjuges, substituïts per un únic patrimoni comú, que és el que s'orienta a la satisfacció de les necessitats familiars. Amb tot, encara que això no sigui necessàriament així -com s'encarrega de destacar l'art. 68 CF, que admet que els cònjuges puguin tenir béns privatius- la veritat és que l'existència d'aquest patrimoni comú -i més si es configura com un tercer patrimoni al costat dels constituïts per aquests béns privatius- converteix en extraordinàriament complexa la regulació de les relacions conjugals i, per extensió, l'estudi de les mateixes. Ara bé, això suposa al mateix temps un repte per a l'investigador, que el Dr. Adolfo Lucas ha sabut afrontar i superar...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR