El règim de comunitat de béns. La creació d'un patrimoni destinat al sosteniment de la família

Editorial:
J.M. Bosch Editor
Fecha publicación:
2009-12-07
Autores:

(Profesor i Magistrado)
ISBN:
8476988958

Descripción:

El règim de comunitat de béns és el primer règim econòmic matrimonial de comunitat regulat, amb caràcter general, pel dret civil català. El règim de comunitat de béns és un règim voluntari que crea un patrimoni comú que comprèn tots els béns, guanys o benefi cis obtinguts per qualsevol dels cònjuges. El fonament d'aquest règim és la satisfacció de les necessitats familiars i, amb aquest objectiu, es crea un patrimoni diferenciat. La gestió d'aquest nou patrimoni és la representació màxima de la importància de la família per damunt de les qüestions patrimonials.
Les aplicacions pràctiques d'aquest règim són importants, especialment en matèria fi scal, ja que permet l'estalvi d'impostos en aquells matrimonis que vulguin comunicar un bé privatiu. Per exemple, quan un habitatge privatiu es converteix en domicili familiar, la constitució d'un règim de comunitat de béns és la millor opció i la més barata per tal de convertir l'habitatge privatiu en comú.
Aquest estudi sobre el règim de comunitat de béns va obtenir el Premi Jurídic Ferrer Eguizábal 2009, en la modalitat de dret de família, atorgat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR