Addenda II El Llibre II del Codi Civil de Catalunya

AutorAdolfo Lucas Esteve
Páginas311-312

Page 311

La Llei 29/2002 va aprovar la Primera Llei del Codi civil de Catalunya i en va establir la seva sistematització. El Codi civil de Catalunya s'aniria construint paulatinament i constaria de sis llibres, dels quals actualment estan en vigor quatre (el llibre primer, relatiu a les disposicions generals, la prescripció i la caducitat; el tercer, sobre les persones jurídiques; el quart, relatiu a successions, i el cinquè, referent als drets reals) i, per tant, manquen dos per a la seva finalització (el llibre segon, sobre persona i família, i el sisè, relatiu a obligacions i contractes).

El llibre segon està actualment en discussió i quan entri en vigor substituirà l'actual Codi de família. Per aquesta raó és interessant avançar les principals novetats del nou text legal en relació al règim de comunitat de béns.

En relació al sistema d'administració, el passiu i la dissolució del règim de comunitat de béns no hi ha modificacions destacables. Ara bé, en relació a l'actiu apareix una novetat important: el futur llibre II del Codi civil de Catalunya configura al règim de comunitat de béns com una comunitat d'adquisicions on els béns anteriors a l'entrada en vigor del règim seran privatius, excepte si els cònjuges els configuren com a comuns524. Per tant, el punt de partida legal d'ambdues regulacions és diferent, en el Codi de família es configura una comunitat universal que inclou el béns anteriors i de la qual els cònjuges poden excloure determinats béns que seran privatius; en canvi, el Codi civil de Catalunya configura una comunitat d'adquisicions que exclou Page 312 els béns anteriors, però en què els cònjuges poden comunicar els béns que desitgin. Es tracta de dos regulacions diferents, però el suficientment flexibles perquè els cònjuges puguin configurar la comunitat conjugal segons les seves necessitats i arribar a la mateixa solució des d'ambdós plantejaments. Entenc que aquesta modificació no altera aquest treball, ja que s'han estudiat les diferents possibilitats ofertes per la legislació actual, entre elles, la presentada en el futur llibre II.

Personalment, no crec que sigui un canvi encertat. Entenc que les institucions han de tenir una mínima estabilitat i no és un valor positiu per a la seguretat jurídica el canvi continu de criteris en unes lleis civils...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR