ORDRE TRE/243/2002, de 2 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2003.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball
Rango de LeyOrdre

ORDRE

TRE/243/2002, de 2 de juliol, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2003.

Atès el que disposen l'article 11 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels Treballadors; el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2003 les següents:

1 de gener (Cap d'any).

6 de gener (Reis).

18 d'abril (Divendres Sant).

21 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

24 de juny (Sant Joan).

15 d'agost (l'Assumpció).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

b) De les tretze festes esmentades a l'apartat a) precedent n'hi haurà una, a triar entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), el 24 de juny (Sant Joan), i el 26 de desembre (Sant Esteve), que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

c) D'acord amb el que estableixen els decrets 152/1997, de 25 de juny, i 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplements, en el territori d'era Val d'Aran la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.

En el territori d'Era Val d'Aran, l'opció a que es refereix l'apartat b) precedent queda limitada a triar com a festa recuperable entre el 6 de gener (Reis), el 21 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida), i el 24 de juny (Sant Joan).

Article 2

A més de les esmentades, seran fixades mitjançant una ordre del conseller dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 desembre (DOGC de 3.1.1994), i en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR