DECRET 146/1998, de 23 de juny, pel qual es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

146/1998, de 23 de juny, pel qual es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents.

Atès el que disposa l'article 11.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 37 de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, i el Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre la regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos;

Vist el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, que va establir les festes fixes i suplents a Catalunya;

Vist el Decret 152/1997, de 25 de juny, que va modificar el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el sentit de substituir, en el territori d'Era Val d'Aran, la festa del 26 de desembre (Sant Esteve) per la del 17 de juny, com a Festa d'Aran;

Atès que cal preveure una altra substitució pels anys en què Sant Esteve s'escaigui en diumenge;

Un cop escoltat el Consell de Treball de Catalunya, a proposta del conseller de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article únic

Es modifica l'apartat c) de l'article 1 del Decret 177/1980, de 3 d'octubre, que passa a tenir la redacció següent:

"C) En el territori d'Era Val d'Aran i ateses la seva personalitat, la situació geogràfica, els orígens històrics, la llengua i la cultura, tal com es reconeix en la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de juny, com a Festa d'Aran, en commemoració de la data 17 de juny de 1991 en què va quedar restablerta i actualitzada l'organització administrativa tradicional d'Era Val d'Aran.

"Els anys en què el dia 26 de desembre s'escaigui en diumenge, la festa del dilluns de Pasqua Florida queda...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR