DECRET 190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Treball i Industria
Rango de LeyDecret

DECRET

190/2005, de 13 de setembre, de reestructuració parcial del Departament de Treball i Indústria.

Pel Decret 296/2003, de 20 de desembre, s'ha modificat el marc competencial dels diferents departaments de l'Administració de la Generalitat, ja que s'ha ampliat el nombre de departaments, s'han definit les competències d'aquests i, en alguns casos, s'ha produït una modificació de les competències. Pel que fa al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, passa a denominar-se Departament de Treball i Indústria, i es crea un nou Departament de Comerç, Turisme i Consum.

Mitjançant el Decret 207/2002, d'1 d'agost, modificat pel Decret 329/2002, de 19 de novembre, es va reestructurar la Direcció General d'Energia i Mines de l'antic Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.

El Decret 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya estableix, en el seu títol 5, l'estructura i l'organització general del Departament de Treball i Indústria, i adapta la seva estructura al nou marc competencial del Departament de Treball i Indústria, de manera que es crea i s'estableix l'estructura de la Secretaria d'Indústria i Energia, s'estableix l'estructura de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, i la de les delegacions territorials del Departament de Treball i Indústria que, en virtut del Decret 223/2004, han passat a denominar-se serveis territorials.

L'esmentat Decret 68/2004 adapta i reordena les disposicions sobre l'estructura vigent fins a la data, però sense introduir modificacions substancials pel que fa als òrgans que ja depenien de l'anterior Direcció de Serveis, i sense desplegar aquesta estructura. Pel que fa a l'antiga Direcció General d'Energia i Mines, mitjançant l'esmentat Decret 68/2004, es varen assignar a l'antiga Direcció General d'Energia i Mines les competències en matèria de seguretat industrial, i dóna lloc a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, adscrita a la Secretaria d'Indústria i Energia, del Departament de Treball i Indústria.

Ara es configura la Secretaria d'Indústria com a òrgan administratiu responsable de la política industrial a Catalunya. Així mateix, i per tal de donar continuïtat a les polítiques industrials, amb totes les actuacions pròpies dels camps de la seguretat industrial i registre d'establiments industrials, la Subdirecció General de Seguretat Industrial, fins ara adscrita a la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, passa a adscriure's a la Secretaria d'Indústria, la qual cosa comporta la necessitat de procedir a introduir canvis en l'estructura actual.

Es considera convenient que la Subdirecció General de Mines assumeixi competències en matèria d'instal·lacions radioactives a fi i efecte d'aplicar criteris organitzatius homogenis per ambdós camps materials. Aquesta situació fa necessari modificar l'estructura de la Direcció General d'Energia i Mines a fi i efecte d'adaptar la seva estructura i funcions als canvis produïts.

Pel que fa a la Direcció General d'Economia Social, Cooperatives i Autoempresa, que passa a denominar-se Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació, per tal de donar un impuls definitiu a la inserció laboral dels perceptors de la renda mínima d'inserció, es crea un nou òrgan actiu a nivell de servei, que agrupa les funcions de polítiques actives i passives de la renda mínima d'inserció.

Paral·lelament, pel Decret 69/2004, de 20 de gener, es va establir l'estructura del Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball i Indústria.

L'estructura actual del Departament de Treball i Indústria no s'adequa a l'increment de funcions i dimensionament d'algunes de les seves unitats que assumeixen càrregues de treball considerables pel nombre i la complexitat de les actuacions que estableix la normativa vigent. Aquesta circumstància motiva la necessitat d'establir una nova estructura organitzativa per tal de millorar els serveis que es presten a la ciutadania.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, a proposta del conseller de Treball i Indústria, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Organització general del Departament de Treball i Indústria

Article 1

Estructura del Departament

1.1 El Departament de Treball i Indústria, sota la direcció del/de la conseller/a, s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Secretaria General.

 2. La Secretaria d'Indústria.

 3. La Direcció General d'Energia i Mines.

 4. La Direcció General d'Economia Cooperativa, Social i d'Autoocupació.

 5. La Direcció General de Relacions Laborals.

  1.2 Resten adscrits al Departament de Treball i Indústria, en els termes que preveu aquest Decret i la normativa que els regula, els organismes següents:

 6. El Servei d'Ocupació de Catalunya.

 7. L'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives.

 8. El Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial.

 9. L'Institut Català d'Energia.

 10. El Laboratori General d'Assaigs i Investigacions.

 11. L'Institut d'Investigació Aplicada a l'Automòbil.

  1.3 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya resta adscrit al Departament de Treball i Indústria en els termes que preveu la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

  1.4 Els organismes esmentats en l'apartat 2 d'aquest article establiran amb el Departament de Treball i Indústria un contracte programa, on s'especificaran, entre altres, els criteris de la direcció estratègica que exercirà el Departament, així com l'avaluació i el control de gestió i de qualitat amb caràcter periòdic, del desenvolupament del conjunt d'actuacions d'aquests organismes.

  1.5 Els organismes esmentats en els apartats 2 i 3 d'aquest article es regulen per la normativa actualment vigent aplicable, sens perjudici de les previsions específiques d'aquest Decret.

Article 2

Consell de Direcció

Com a òrgan consultiu del/de la conseller/a, es crea el Consell de Direcció que integra les persones titulars de tots els centres directius del Departament. Les seves funcions són les d'assessorar el/la conseller/a pel que fa al seguiment de l'acció de govern que s'executa des del Departament. Aquest Consell es reunirà amb la convocatòria prèvia del/de la conseller/a.

Capítol 2

Unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a

Article 3

Les unitats d'assistència i suport al/a la conseller/a es regulen d'acord amb el que preveu l'article 48 del Decret 284/2002, de 12 de novembre, i l'article 41.2 del Decret 68/2004, de 20 de gener, així com per l'Acord de Govern de 20 de gener de 2004, publicat en el DOGC núm. 4091, de 15.3.2004, pel qual es regulen determinats aspectes del règim de personal eventual al servei de l'Administració de la Generalitat.

3.1 Les unitats d'assistència i suport del/de la conseller/a són les següents:

 1. El Gabinet del/de la Conseller/a.

 2. El Gabinet de Comunicació.

  3.2 Del Gabinet del/de la Conseller/a depenen:

 3. El/la cap de la Secretaria del/de la Conseller/a.

 4. El/la cap de Protocol.

 5. El/la cap de Relacions Institucionals.

  Capítol 3

  Secretaria General

Article 4

El/la secretari/ària general

Correspon al/a la secretari/ària general l'exercici de les funcions que li atribueix l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, i les que li siguin encomanades per ordre o delegació del/de la titular del Departament.

Article 5

Estructura de la Secretaria General

La Secretaria General del Departament s'estructura en els òrgans següents:

 1. La Direcció de Serveis.

 2. L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 19 de febrer.

 3. El Gabinet Tècnic.

 4. L'Oficina de Gestió Empresarial.

 5. Els serveis territorials de Treball i Indústria a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i l'Alt Pirineu i Aran.

Article 6

Direcció de Serveis

6.1 La Direcció de Serveis té com a funcions:

 1. Administrar i gestionar els serveis generals i el règim interior del Departament, sota la direcció del/de la secretari/ària general, i la coordinació dels serveis que porten a terme els organismes que en depenen.

 2. Dirigir i impulsar les iniciatives que condueixin a la qualitat de servei i a la millora continuada en l'atenció a la ciutadania, mitjançant projectes d'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament.

 3. Impulsar i supervisar els projectes de millora organitzativa del Departament i de racionalització de procediments per tal de cercar la millora contínua en la prestació dels serveis.

 4. Dirigir i coordinar els assumptes relatius al personal adscrit als diferents òrgans del Departament, així com la negociació laboral en què participi el Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

 5. Dirigir les actuacions en matèria de sistemes d'informació del Departament, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

 6. Preparar l'avantprojecte de pressupost i supervisar la gestió pressupostària, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, les obres i el seu manteniment, sens perjudici de les funcions d'altres unitats directives.

 7. Coordinar la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR