DECRET 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

DECRET

68/2004, de 20 de gener, d'estructuraciÛ i de reestructuraciÛ de diversos departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat.

MitjanÁant el Decret 296/2003, de 20 de desembre, s'ha modificat el marc competencial dels diferents departaments de l'AdministraciÛ de la Generalitat, ja que s'ha ampliat el nombre de departaments, s'han definit les competËncies d'aquests i, en alguns casos, s'ha produÔt una modificaciÛ de les competËncies mantingudes fins al Decret esmentat.

Tot aixÚ obliga a estructurar el nous departaments creats i a redefinir l'estructura dels departaments afectats pels canvis. Aquest Ès l'objecte d'aquest Decret, que s'emmarca dins dels principis de simplificaciÛ i descentralitzaciÛ que han de presidir, entre d'altres, l'organitzaciÛ de l'AdministraciÛ per fer-la mÈs propera als ciutadans.

De conformitat amb el que s'ha exposat, atËs el que disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat de Catalunya, a proposta dels titulars dels departaments de la PresidËncia, del Conseller en Cap, de PolÌtica Territorial i Obres P˙bliques, de JustÌcia, d'Interior, d'Economia i Finances, de GovernaciÛ i Administracions P˙bliques, d'Ensenyament, de Sanitat i Seguretat Social, de Cultura, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i Ind˙stria, de ComerÁ, Turisme i Consum, de Benestar i FamÌlia i de Medi Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

TÕTOL 1

Departament de la PresidËncia

CapÌtol 1

OrganitzaciÛ general del Departament

Article 1

Estructura del Departament de la PresidËncia

1.1††El Departament de la PresidËncia, sota la direcciÛ de la persona que n'Ès titular, s'estructura en les unitats directives seg¸ents:

a)†La Secretaria General.

b)†La Secretaria del Govern.

c)†El Gabinet JurÌdic de la Generalitat de Catalunya.

d)†La Secretaria de Relacions Internacionals.

1.2††DepËn del Departament de la PresidËncia la DelegaciÛ del Govern a Madrid.

1.3††Resta adscrit al Departament de la PresidËncia el Patronat de la Muntanya de Montserrat.

1.4††Les unitats directives, Úrgans i organismes esmentats als apartats anteriors i no regulats en aquest Decret es regeixen per la normativa especÌfica aplicable.

CapÌtol 2

Secretaria General

Article 2

Secretari/‡ria general

2.1††El/La secretari/‡ria general exerceix les funcions que li atribueix la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de laGeneralitat de Catalunya, les altres que li assigni la resta de la normativa vigent i les encomanades per delegaciÛ del/de la titular del Departament.

2.2††Correspon al/a la secretari/‡ria general la coordinaciÛ general de la Secretaria de Relacions Internacionals.

Article 3

Estructura de la Secretaria General

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els Úrgans seg¸ents:

a)†El Gabinet de la PresidËncia.

b)†La DirecciÛ General de DifusiÛ, que passa a denominar-se DirecciÛ General de DifusiÛ Corporativa.

c)†La DirecciÛ General d'AtenciÛ Ciutadana.

d)†La DirecciÛ d'An‡lisi i Prospectiva.

e)†El Gabinet TËcnic de Suport.

Article 4

Gabinet de la PresidËncia

4.1††Al Gabinet de la PresidËncia, dirigit pel secretari general de la PresidËncia, li correspon:

a)†Exercir la secretaria del despatx del President de la Generalitat.

b)†Exercir les funcions d'arxiu, documentaciÛ i protocol del President de la Generalitat.

4.2††Del Gabinet de la PresidËncia depËn el Gabinet de Premsa del President.

4.3††El Gabinet de Premsa del President s'assimila retributivament a subdirecciÛ general i li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†Elaborar i difondre els comunicats del President de la Generalitat.

b)†Fer la ressenya de les activitats del President de la Generalitat.

c)†Preparar entrevistes i rodes informatives del President de la Generalitat.

El Gabinet de Premsa del President est‡ ocupat per personal subjecte al rËgim eventual, d'acord amb el que estableix el Decret 153/1987, de 4 de marÁ.

Article 5

DirecciÛ General de DifusiÛ Corporativa i DirecciÛ General d'AtenciÛ Ciutadana

5.1††A la DirecciÛ General de DifusiÛ Corporativa li corresponen les funcions que estableix l'article 8.1 del Decret 20/2001, de 23 de gener, i donar suport i assessorament a la PresidËncia en les seves relacions institucionals amb les empreses i institucions del sector de la comunicaciÛ.

5.2††La DirecciÛGeneral de DifusiÛ Corporativa mantÈ les funcions i l'estructura que preveu la normativa especÌfica aplicable, llevat del Gabinet de Premsa del President, que passa a dependre del Gabinet de la PresidËncia.

5.3††La DirecciÛ General d'AtenciÛ Ciutadana mantÈ les funcions i l'estructura previstes al Decret 292/2000, de 31 d'agost.

Article 6

DirecciÛ d'An‡lisi i Prospectiva

A la DirecciÛ d'An‡lisi i Prospectiva, amb rang org‡nic de direcciÛ general, li corresponen les funcions seg¸ents:

a)†Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboraciÛ d'estudis d'an‡lisi i prospectiva que el titular del Departament consideri prioritaris.

b)†Fer el seguiment i l'an‡lisi de les polÌtiques i actuacions en els sectors que es considerin prioritaris per partdel titular del Departament.

c)†Emetre informes de seguiment i avaluaciÛ adreÁats al titular del Departament i proposar la publicaciÛ i difusiÛ dels resultats de les investigacions que contribueixen al coneixement i la millora de la realitat social.

Article 7

Gabinet TËcnic de Suport

El Gabinet TËcnic de Suport, assimilat org‡nicament a subdirecciÛ general, tÈ atribuÔdes les funcions seg¸ents:

a)†Donar suport tËcnic i administratiu a la Secretaria General de la PresidËncia en coordinaciÛ amb la DirecciÛ de Serveis del Departament del Conseller en Cap.

b)†Coordinar i supervisar el funcionament dels registres d'entrada i sortida de documents.

c)†Qualsevol altra funciÛ que li encomani el seu superior jer‡rquic

CapÌtol 3

Secretaria del Govern

Article 8

8.1††La Secretaria del Govern tÈ, a mÈs de les funcions previstes a la normativa vigent, les funcions seg¸ents:

a)†Assistir, donar suport tËcnic i preparar les reunions del Govern de la Generalitat i emetre les certificacions dels acords de les reunions del Govern.

b)†Fer les propostes que estimi adients sobre el desplegament normatiu derivat del programa legislatiu del Govern.

c)†L'ordenaciÛ i el control de la publicaciÛ de les disposicions al DOGC, aixÌ com vetllar pelsrequisits que han de complir les disposicions i fer-ne el seguiment, sens perjudici de les funcions del Departament del Conseller en Cap.

d)†L'alta direcciÛ dels delegats territorials del Govern de la Generalitat com a representants de la PresidËncia.

e)†La coordinaciÛ general del Gabinet JurÌdic de la Generalitat de Catalunya.

El/La secretari/‡ria del Govern exerceix la vicepresidËncia del Consell TËcnic.

8.2††De la Secretaria del Govern en depenen els Úrgans seg¸ents:

a)†L'Oficina del Govern, regulada al Decret 184/2000, de 29 de maig.

b)†El Gabinet TËcnic.

8.3††El Gabinet TËcnic, assimilat org‡nicament a subdirecciÛ general, tÈ la funciÛ de donar suport tËcnic i administratiu a la Secretaria del Govern i qualsevol altra funciÛ que li encomanin els superiors jer‡rquics.

CapÌtol 4

Secretaria de Relacions Internacionals

Article 9

Secretaria de Relacions Internacionals

9.1††La Secretaria de Relacions Internacionals tÈ rang org‡nic de secretaria general en els termes que preveu l'article 11 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol.

9.2††La Secretaria de Relacions Internacionals tÈ atribuÔt l'exercici de les funcions inherents a la projecciÛ exterior que tÈ assignades el Departament de la PresidËncia, d'acord amb les directrius fixades per qui n'exerceix la titularitat, aixÌ com el suport al President de la Generalitat en relaciÛ amb la projecciÛ de l'acciÛ exterior de la Generalitat de Catalunya.

TÕTOL 2

Departament del Conseller en Cap

CapÌtol 1

OrganitzaciÛ general del Departament

Article 10

Estructura del Departament

10.1††El Departament del Conseller en Cap, sota la direcciÛ de la persona que n'Ès titular, s'estructura en les unitats directives seg¸ents:

a)†La Secretaria General.

b)†La Secretaria de ComunicaciÛ.

c)†La Secretaria de Relacions Exteriors, que passa a denominar-se Secretaria d'Afers Exteriors.

d)†La Secretaria per a la ImmigraciÛ.

e)†La Secretaria General de Joventut.

f)†La Secretaria General de l'Esport.

g)†La Secretaria de PolÌtica Ling¸Ìstica.

h)†La Secretaria de CoordinaciÛ Interdepartamental.

i)†La DirecciÛ General d'Afers Religiosos.j)†Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

10.2††Resten adscrits al Departament del Conseller en Cap els organismes seg¸ents:

a)†L'AgËncia Catalana de CooperaciÛ al Desenvolupament.

b)†L'Entitat AutÚnoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya.

c)†L'Institut Catal‡ de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR