DECRET 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d'òrgans territorials de l'Administració de la Generalitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyDecret

DECRET

223/2004, de 9 de marÁ, de reestructuraciÛ d'Úrgans territorials de l'AdministraciÛ de la Generalitat.

L'organitzaciÛ territorial de l'AdministraciÛ de la Generalitat derivada dels ˙ltims decrets d'estructura (Decret 68/2004, de 20 de gener, entre d'altres), aixÌ com la necessitat de revisar el paper dels delegats territorials del Govern de la Generalitat, aconsellen modificar l'estructura territorial de l'AdministraciÛ de la Generalitat en el territori, en el sentit de reforÁar les funcions dels delegats territorials del Govern sense alterar substancialment el model actual i de modificar la denominaciÛ de les actuals delegacions territorials departamentals.

…s voluntat del Govern optimitzar al m‡xim l'estructura territorial de l'AdministraciÛ de la Generalitat, de manera que es puguin superar els lÌmits departamentals, ja sigui a l'hora de donar suport material als diferents departaments que actuen sobre el mateix territori o ja sigui facilitant l'exercici i l'abast de les funcions de coordinaciÛ o direcciÛ per part dels representants territorials dels departaments. Aquest Decret Ès un punt de partida que tindr‡ continuÔtat a l'hora de desenvolupar normativament els extrems abans esmentats.

A la vista de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organitzaciÛ, procediment i rËgim jurÌdic de l'AdministraciÛ de la Generalitat, a proposta del Conseller en Cap i del conseller de GovernaciÛ i Administracions P˙bliques, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

DependËncia, ‡mbit territorial i seu de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat

1.1††Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre resten adscrites a la Secretaria General del Conseller en Cap del Departament de la PresidËncia. No obstant aixÚ, quan executin funcions de l'‡mbit competencial d'altres departaments en dependran funcionalment o en la forma que prevegi la normativa sectorial vigent.

1.2††L'‡mbit territorial de cadascuna de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat Ès el que preveuen l'article 1 del Decret 280/1986, de 9 de setembre, de creaciÛ de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat, i l'article 1 del Decret 79/2001, de 6 de marÁ, de creaciÛ de la DelegaciÛ Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre.

1.3††Les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre tenen la seu a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa respectivament.

Article 2 Delegats/des territorials del Govern de la Generalitat

2.1††Els/les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat tenen rang org‡nic de director/a general.

2.2††Els/les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat sÛn nomenats i separats del c‡rrec per decret del Govern.

Article 3

Funcions

3.1††Corresponen als/a les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat les funcions de representaciÛ, d'informaciÛ, de coordinaciÛ i de rËgim interior seg¸ents:

a)†De representaciÛ:

Tenir la representaciÛ permanent del Govern de la Generalitat a la respectiva circumscripciÛ.

Dirigir, en l'‡mbit de la seva competËncia, les activitats de representaciÛ i relacions p˙bliques del Govern de la Generalitat.

Presidir, en nom del Govern de la Generalitat, les recepcions p˙bliques i tots els actes de l'AdministraciÛ de la Generalitat que se celebrin a la seva circumscripciÛ, excepte quan segons l'ordre de precedËncia correspongui a una altra autoritat. Queda exclÚs d'aquestes funcions de representaciÛ, quant a Barcelona capital, el/la delegat/da territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona.

b)†D'informaciÛ:

Tenir coneixement especÌfic i informar, quan ho estimi adient, dels principals programes d'actuaciÛ i plans d'inversiÛ departamentals a la respectiva circumscripciÛ i dels assumptes tramitats pels Úrgans territorials dels departaments que consideri adients, aixÌ com emetre informe sobre aquests assumptes tramitats abans no siguin resolts.

Rebre informaciÛ i informar, quan ho estimi adient, sobre els projectes de disposicions de car‡cter general que regulin...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR