Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018

AutorMercè Teodoro i Peris
Páginas168-178
CRÒNICA LEGISLATIVA DEL PAÍS VALENCIÀ
Primer semestre de 2018
Mercè Teodoro i Peris*
Resum
Recull de les disposicions aparegudes al  en matèria de drets lingüístics durant
el primer semestre de 2018.

LEGISLATIVE REPORTS ON VALENCIAN COUNTRY
Abstract



*Mercè Teodoro i Peris, advocada. merce.teodoro@telefonica.net
Citació recomanada:       
, (70), 168-178. DOI: 10.2436/rld.i70.2018.3210.
Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 169
Sumari
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Toponímia
Ensenyament
Administració pública
Promoció social i cultura
Mitjans de comunicació

Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 170
  

canvi de rumb de la política lingüística valenciana s’evidencia tant en l’aprovació de normativa diversa
          
destinada a la promoció social de la llengua.
Tot i que no s’ha produït cap canvi en la legislació bàsica —la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i
            
sectorialment, mitjançant ordres, decrets i recentment amb l’aprovació d’una nova llei d’ensenyament, els
diversos aspectes que aquesta norma general regula.
La disposició general més important aprovada en aquest període, tant pel seu rang de llei com pel nombre
de destinataris directes i per la seua la transcendència social és la Llei 4/2018, de 21 de febrer (DOGV núm.
8240, de 22 de febrer), de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema
educatiu valencià. Pel seu gran interès i actualitat, en tant que serà aplicable el curs escolar 2018-2019,


de polèmica i ha estat precedida per la impugnació judicial del decret que la va anticipar, el Decret 9/2017, de

, el qual va ser
derogat precipitadament pel Decret 219/2017, de 29 de desembre (DOGV núm. 8202, de 30 de desembre),

Valenciana una sentència per la qual s’anul·lava parcialment.1
   à   
constituïda pe 


La Llei 4/2018, de 21 de febrer (DOGV núm. 8240, de 22 de febrer), de la Generalitat, per la qual es regula
i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, segons el seu preàmbul, està motivada pel fet
                   
      
l’objectiu acadèmic és el domini del valencià en igualtat de condicions amb el castellà, s’han d’implementar
            


            
        
i no substituït per l’aprenentatge del castellà i de l’anglès o d’altres llengües d’Europa o emergents en
            


un acord quasi unànime sobre la necessitat que l’ús vehicular de la llengua minoritzada ha de ser majoritari
si realment es pretén corregir el bilingüisme social asimètric i que el model escolar ha de ser únic i aplicar-se
gradualment i amb els suports necessaris per afavorir una implantació adequada a totes les zones i introduir
la llengua estrangera com a llengua vehicular d’aprenentatge de manera progressiva.
                


reunit a Barcelona l’any 2002, on els governs es van comprometre a millorar la competència plurilingüe
           
             

Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 171
       

Europea l’any 2012 i destinada a donar suport a les polítiques d’aprenentatge de llengües a tot Europa, la
qual conclou que a Espanya cal millorar el nivell de competència en llengües estrangeres de l’alumnat,
especialment en anglès, i més concretament en les habilitats orals, per la qual cosa convindrà dur a terme un
major esforç en l’adquisició d’aquestes destreses.
             
         
preàmbul d’aquesta norma, que només al voltant d’un 30 % dels ciutadans és plenament competent en
valencià i només un 6 % ho és en anglès.      
necessitat de corregir els desequilibris de competència i ús del valencià en el conjunt de la població actual,






vigor l’1 d’agost de 2001 a l’Estat espanyol, també és un referent segons el preàmbul per dirigir coordinadament
totes les polítiques públiques i coresponsabilitzar tots els .
La norma considera l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües garantia d’una formació lingüística rica, plural,

individuals i col·lectives comeses, que l’escola ha d’assumir com a objectiu prioritari. El redreçament de l’ús
social de les llengües i la correcció de desequilibris socials i territorials han de servir per vertebrar la societat
valenciana en conjunt, aprofundir en les diverses varietats lingüístiques i promoure el respecte a la identitat


Hom pretén una actuació coordinada i compromesa de tota la comunitat educativa —alumnat, famílies i
professorat— i amb la implicació dels agents socials —on hi ha els partits polítics— en el que és considerat

  
     
   
    
           
   

L’objecte de la llei (article 1) és regular l’ensenyament i l’ús vehicular de les llengües curriculars, assegurar
el domini de les competències plurilingües i interculturals de l’alumnat valencià i promoure la presència
        
            
per impartir ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació especial, educació secundària
        
centres privats no concertats podran acollir-se al que disposa aquesta llei.
 sistema escolar valencià com un sistema educatiu plurilingüe i intercultural que té com
a llengües curriculars el valencià, el castellà, l’anglès i altres llengües estrangeres. Val a dir que tot i els
  


Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 172



centre, el romanóllengua de signes i el braille. També que les llengües
de les minories lingüístiques del centre hauran de ser tingudes en compte i els centres hauran de considerar-
les i generar espais d’intercanvi intercultural i garantir el dret a una educació plurilingüe i intercultural a tot
l’alumnat, incloent-hi l’alumnat amb necessitats educatives especials (article 3.3 i 3.4).

El primer capítol, que té nou articles, descriu el Programa d’educació plurilingüe i intercultural, en determina
             
d’una o més llengües estrangeres i el contacte enriquidor amb llengües i cultures no curriculars presents en

de valencià i castellà ha de ser com a mínim equivalent al B1 i l’equivalent a l’A1 de la primera llengua
estrangera i en acabar els ensenyaments postobligatoris no universitaris, el nivell de valencià i castellà ha
de ser com a mínim equivalent al B2 i l’equivalent a l’A2 de la primera llengua estrangera) i regula els
percentatges mínims de cada una de les llengües que s’han de garantir en tots els centres.
Hi ha un únic programa per a tots els centres, el Programa d’educació plurilingüe i intercultural, el qual serà

dins aquestes prescripcions (article 6):



mínim, un altra àrea, matèria o assignatura no lingüística curricular de caràcter troncal o anàleg.


c) Per calcular aquests percentatges es tindran en compte les hores destinades al currículum de cada una de
les àrees lingüístiques, les hores destinades a la competència comunicativa oral i les àrees o les matèries en
què s’utilitze cada llengua com a vehicular de l’aprenentatge.


a) La conselleria competent en matèria d’educació, d’acord amb el que disposa l’article 6 d’aquesta llei
                
Valenciana; el punt 2 de la disposició addicional 38 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i
la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, promourà que els centres educatius
sostinguts amb fons públics vehiculen el 50 % del temps curricular en valencià.
b) La conselleria competent en matèria d’educació, d’acord amb el que disposa l’article 6 d’aquesta llei i per
tal de millorar la competència lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres, promourà que els centres
educatius sostinguts amb fons públics vehiculen un 25 % del temps curricular en anglès.
En tot cas, els centres d’educació infantil i primària que en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei
tenen autoritzat un programa plurilingüe d’ensenyament en valencià hauran d’establir un percentatge
vehicular en valencià igual o superior al que tenen autoritzat i respectar les disposicions d’aquesta llei

El segon capítol, amb vuit articles, descriu el projecte lingüístic de centre, els objectius, l’estructura, el
procediment d’elaboració, aprovació i avaluació. En el capítol tercer es regula, en dos articles, la intervenció

            
Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 173
           
plurilingüe i intercultural.
El títol segon es compon de dos capítols i tracta l’avaluació global i la supervisió del model educatiu lingüístic
valencià.
Finalment, en les disposicions addicionals es regula l’aplicació de la llei a altres ensenyaments del sistema


Valenciana i amb els mitjans de comunicació amb presència al territori valencià per tal d’implementar
            
centres que tenen autoritzat un programa plurilingüe d’ensenyament en valencià.
         
2018-2019 en educació infantil i primer cicle d’educació primària; curs 2019-2020, segon i tercer cicle
d’educació primària i centres d’educació especial i curs 2020-2021 en què haurà d’implantar-se a l’educació

Fins a la total implantació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural, s’aplicaran els programes

la llei.
Pel que fa al període d’adaptació per acreditar la competència lingüística en anglès, amb caràcter transitori i

     
comú de referència per a les llengües.
è



              
en valencià haurà de ser, com hem dit, igual o superior al que ja tenien autoritzat. La determinació dels

de cada realitat social i lingüística. La simplicitat aparent del plantejament i sobretot la igualtat projectada
            




mesures de discriminació positiva al llarg de l’articulat, tret de la ja comentada prohibició d’involució en
el percentatge de valencià vehicular i que la referència a la promoció del valencià es tracte com a simple


És clar que            

amb la major de les prudències. És molt difícil traure endavant disposicions en aquest sentit, ja que els tribunals,

         
   Decret 61/2017, de 12 de maig, (DOGV núm. 8046, de 23 de maig) del

de la Generalitat, 2

Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 174

 
      
  ,   
català modern com Benlloc ( 
        
Benlloc).


      
   

aprovada mitjançant l’Ordre 1/2018, de 28 de desembre de 2017 (DOGV núm. 8211, de 12 de gener),

               

Resolució de
3 de maig de 2018 (DOGV núm. 8294, de 14 de maig), del director general de Política Lingüística i Gestió
     
             
Valencians i d’altra, el       


Per acabar, passem a ressenyar les disposicions més importants en matèria lingüística publicades en el DOGV
durant el primer semestre de 2018.
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Resolució de 12 de febrer de 2018 (DOGV núm. 8243, de 27 de febrer), de la Presidència de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord 1/2018, de 12 de gener, del Ple de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores
locals de ràdio, en les revistes d’investigació i en les revistes de temàtica especialitzada o de caràcter local
o comarcal.
Toponímia
Resolució de 8 de febrer de 2018 (DOGV núm. 8234, de 14 de febrer), sobre inscripció en el Registre
     





Ensenyament
      
               

Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 175


Llei 4/2018, de 21 de febrer (DOGV núm. 8240, de 22 de febrer), de la Generalitat, per la qual es regula i
promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
   

de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d’Educació Primària.

         
Diploma de Mestre de Valencià.
Resolució de 22 de març de 2018 (DOGV núm. 8276, de 18 d’abril), de la Direcció General de Política
Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l’aplicació del Portfolio Europeu de les




          

Resolució d’11 de maig de 2018 (DOGV núm. 8299, de 21 de maig), del director general de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte d’ordre de la


faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià i en llengües estrangeres en els ensenyaments no



.
Resolució de 21 de maig de 2018 (DOGV núm. 8316, de 13 de juny), de la Direcció General de Relacions amb

General de l’Estat - Generalitat, en relació amb la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual
es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
Administració pública


promoció lingüística en les dependències de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme.
Resolució de 3 de maig de 2018 (DOGV núm. 8294, de 14 de maig), del director general de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de

Lingüístics Valencians.

de les Llengües.
Resolució de 4 de juny de 2018 (DOGV núm. 8316, de 13 de juny), del director general de Política Lingüística
i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret del
Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 176
           

Promoció social i cultura
         


projectes singulars de foment del valencià i del multilingüisme en l’àmbit social.
Resolució de 7 de novembre de 2017 (DOGV núm. 8203, de 2 de febrer), de la Direcció General de Política
     
valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
Resolució de 12 de desembre de 2017 (DOGV núm. 8204, de 3 de gener), de la vicerectora d’Estudis de Grau

materials docents i tesis doctorals en valencià i en anglès durant l’any 2018.
Resolució d’11 de desembre de 2017 (DOGV núm.       

.
        




 
llibreries i en campanyes publicitàries.
                 

valencià en l’àmbit festiu per a l’any 2018.

     
l’any 2018.

per la qual es convoca la concessió d’ajudes per a la millora de la producció audiovisual valenciana i, en

per a l’any 2018.
      
     
           
Valenciana en 2017.
Resolució de 2 de febrer de 2018 (DOGV núm. 8228, de 6 de febrer), de la Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es convoca un curs de formació acreditativa per a
.


.
Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 177
                 
                

                 
                
editorial
                 
              

publicitàries.
                 
     
activitats de promoció de l’ús del valencià en les festes de la Magdalena: gaiates i colles en l’àmbit de la

                 
         

Resolució de 6 de març de 2018 (DOGV núm. 8269, de 9 d’abril)
      




que realitzen projectes singulars de foment del multilingüisme en l’àmbit social.
Resolució de 30 d’abril de 2018 (DOGV núm. 8289, de 8 de maig), del president de l’Institut Valencià de





      


i Política Lingüística, per la qual es convoquen els Premis Xavier Gómez i Font a la qualitat lingüística dels

                 
              
valencià destinades a mitjans de comunicació social: empreses de televisió, ràdio i premsa escrita i digital.
Mitjans de comunicació
 
2018-2020 (DOGV núm. 8312, de 7 de juny).
Mercè Teodoro Peris
Crònica legislativa del País Valencià. Primer semestre de 2018
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 70, 2018 178

    



Resolució de 20 de febrer de 2018 (DOGV núm. 8248, de 6 de març), de la Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es dona publicitat al Pla de formació del personal



VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR