DECRET 375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries.

El Decret 190/1994, de 26 de juliol, va regular les taules sectorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i n’adaptà la composició, l’estructura i les funcions a la realitat esdevinguda des de la seva creació mitjançant el Decret 378/1984, de 22 de desembre, el qual derogava.

Aquest Decret 190/1994 donava un tractament unitari a totes les taules sectorials i determinava quines organitzacions i entitats integraven cadascuna de les taules sectorials i la de foment i modernització agrària i rural.

Mitjançant el Decret 166/1996, de 23 de maig, que modificava el Decret 190/1994, es deixava fora del seu àmbit de regulació la Taula de foment i modernització agrària i rural, la qual passava a tenir regulació pròpia, i determinava quines organitzacions representaven la branca de la producció a les taules sectorials, d’acord amb la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries.

El Decret 166/1996 va ser impugnat davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha resolt declarar-ne la nul·litat atès que s’han detectat defectes de forma en el tràmit procedimental de la seva elaboració.

Davant el pronunciament de l’Alt Tribunal de Catalunya, aquesta Administració procedeix a donar-ne compliment, i aprofita aquesta nova regulació per incloure en un sol text normatiu tota la regulació aplicable a les taules sectorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es creen les taules sectorials agràries com a òrgans interlocutors interprofessionals de cada sector amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i es regiran pel que disposa aquest Decret.

1.2 L’àmbit de la seva actuació és el territori de Catalunya i hi ha una única taula per a cada sector.

1.3 Les taules sectorials agràries tenen la seva seu a Barcelona, als serveis centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i excepcionalment es podran reunir en el lloc que els membres de la taula respectiva o del Departament proposin.

Article 21

Les taules sectorials agràries tenen les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre el sector i l’Administració.

b) Informar el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i col·laborar-hi en totes les qüestions que facin referència al respectiu sector.

c) Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per aconseguir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar-ne l’activitat econòmica.

d) Estimular l’establiment d’acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre les diferents branques de la cadena agroalimentària que hi ha a cada taula.

e) Promoure i facilitar la transferència d’informació de dades referents a l’emmagatzematge, la qualitat i el tractament dels productes en les diferents fases del seu cicle productiu, els mecanismes de comercialització, l’evolució dels preus, l’origen i la destinació dels productes i altres qüestions d’interès general per al sector corresponent.

f) Col·laborar amb l’Administració en l’elaboració i l’execució de les mesures de millora, la reestructuració i la transferència tecnològica per al sector respectiu, aplegant esforços per a l’obtenció de productes de qualitat superior i més competitius.

g) Fomentar el consum amb la proposta de les accions de promoció que es creguin oportunes.

h) Considerar, analitzar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector.

i) Qualsevol altra funció que el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca els encomani en benefici del sector respectiu i en el marc de la legislació vigent.

Article 3

3.1 Les taules sectorials agràries estaran formades per cinc representants de les organitzacions professionals agràries més representatives, en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR