DECRET 190/1994, de 26 de juliol, pel qual es regulen les taules sectorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

El Decret 378/1984, de 22 de desembre, de creació de les taules sectorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, va establir el marc legal que posteriorment va ser desplegat per les diferents ordres específiques de cada àmbit sectorial.

Així mateix, es van constituir la Taula intersectorial forestal mitjançant l'Ordre de 5 de febrer de 1990, modificada per l'Ordre de 18 de maig de 1990, i la Taula de modernització agrària i rural mitjançant l'Ordre de 30 de juny de 1992, que configuren l'estructura bàsica del diàleg permanent entre el sector agrari i l'administració agrària de Catalunya.

L'evolució de l'esmentat sector des de la creació de les taules sectorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i l'experiència assolida en aquests anys d'actuació fan aconsellable replantejar-se'n l'estructura, la composició i les funcions i alhora establir una regulació unitària per tal de millorar-ne el funcionament com a organismes interlocutors interprofessionals de cada sector.

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Les taules sectorials agràries, la Taula de foment i modernització agrària i rural i la Taula intersectorial forestal són els òrgans interlocutors interprofessionals de cada sector amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. S'anomenen genèricament taules sectorials i es regiran pel que es disposa en aquest Decret. 1.2 L'àmbit de la seva actuació és el territori de Catalunya i hi ha una única taula per a cada sector.

Article 2

Les taules sectorials tenen les funcions següents:

  1. Informar i col·laborar amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en totes les qüestions que facin referència al seu respectiu sector.

  2. Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre el sector i l'Administració.

  3. Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector destinades a reforçar les seves actuacions per aconseguir la pròpia vertebració econòmica i social i fomentar la seva activitat econòmica.

  4. Estimular l'establiment d'acords interprofessionals que potenciïn la coordinació i la col·laboració entre els diferents estaments del sector productiu.

  5. Promoure i facilitar la transferència d'informació de dades referents a l'emmagatzematge, la qualitat i el tractament dels productes en les diferents fases del seu cicle productiu, als mecanismes de comercialització, evolució dels preus, origen i destinació del producte i a d'altres qüestions d'interès general per al sector corresponent.

  6. Col·laborar amb l'Administració en l'elaboració i l'execució de les mesures de millora, reestructuració i transferència tecnològica per al sector respectiu, aplegant esforços per a l'obtenció de productes de qualitat superior i més competitius.

  7. Fomentar el consum proposant les accions de promoció que es creguin oportunes.

  8. Considerar, analitzar i proposar solucions als problemes estructurals i de conjuntura del sector.

  9. Qualsevol altra funció que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca els encomani en benefici del sector respectiu i en el marc de la legislació vigent.

Article 3

3.1 Les taules sectorials estaran formades, en l'àmbit productiu, per representants de les organitzacions professionals agràries presents a la Taula de concertació. Excepcionalment, també hi podran estar representades les associacions professionals sectorials que no estiguin vinculades a cap organització professional, quan la seva significació ho justifiqui. 3.2 En l'àmbit de la comercialització i la transformació, les taules sectorials estaran integrades pels representants de les associacions, les agrupacions, les entitats i els col·lectius corresponents a cada sector. Excepcionalment també hi podran estar representades les empreses vinculades a aquest àmbit, quan la seva significació ho justifiqui, així com els organismes desconcentrats de l'Administració quan la seva independència d'actuació i grau de representativitat ho aconsellin. 3.3 La Federació de Cooperatives Agràries de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR