DECRET 407/2000, de 27 de desembre, de creació de les taules sectorials del sector de la pesca. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3313, pàg. 1058, de 25.1.2001).

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

407/2000, de 27 de desembre, de creació de les taules sectorials del sector de la pesca. (Correcció d'errada en el DOGC núm. 3313, pàg. 1058, de 25.1.2001).

NOTA. En aquest text s'han introduït les correccions d'errada publicades en el DOGC.

Mitjançant el Decret 257/1998, de 6 d’octubre, es reestructura el Consell Assessor de Pesca Marítima i Aqüicultura Marina del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Valorada la voluntat del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’afavorir la interlocució amb les organitzacions més representatives del sector de la pesca per tal d’analitzar i debatre tots aquells temes que afecten l’àmbit sectorial productiu, de l’aqüicultura i de la comercialització.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es creen les taules sectorials del sector de la pesca com a òrgans interlocutors del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en l’àmbit sectorial respectiu, que es regiran pel que disposa aquest Decret.

1.2 L’àmbit de la seva actuació és el territori de Catalunya i hi haurà una única taula per a cada àmbit sectorial: el de la pesca, el de l’aqüicultura i el de la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

1.3 Les taules sectorials del sector de la pesca tenen la seva seu a Barcelona, a les dependències dels serveis centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i es podran reunir en el lloc que els membres de la taula respectiva o del Departament proposin.

Article 2

Les taules sectorials del sector de la pesca en l’àmbit respectiu tenen les funcions següents:

a) Informar i col·laborar amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en totes les qüestions que facin referència al sector productiu de la pesca, de l’aqüicultura i de la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

b) Actuar com a òrgan estable de consulta i debat entre el sector productiu de la pesca, de l’aqüicultura i de la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura i l’Administració.

c) Organitzar, promoure i donar suport a les iniciatives del sector productiu de la pesca, de l’aqüicultura i de la comercialització dels productes de la pesca i de l’aqüicultura, destinades a reforçar les seves actuacions per...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR