DECRET 166/1996, de 23 de maig, de modificació del Decret 190/1994, de 26 de juliol, pel qual es regulen les taules sectorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

L'article 24.1 de la Llei 17/1993, de 28 de desembre, de cambres agràries, estableix que en l'àmbit de Catalunya es consideren més representatives les organitzacions professionals agràries que obtinguin el 10%, com a mínim, del total dels vots vàlids emesos en el procés electoral per a elegir els membres de les cambres agràries. L'apartat 2 d'aquest article afegeix que aquestes organitzacions són les que exerceixen la representació institucional davant les administracions públiques i davant altres entitats o organismes de caràcter públic que la tinguin prevista;

Tenint en compte l'establert en aquestes disposicions legals i la conveniència d'adequar la composició de les taules sectorials;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

1.1 Es modifica l'article 3.1 del Decret 190/1994, de 26 de juliol, pel qual es regulen les taules sectorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, que queda redactat de la manera següent: "3.1 Les taules sectorials estaran formades per representants de les organitzacions professionals agràries més representatives, en representació dels agricultors, ramaders i silvicultors; per representants de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, en representació del món cooperatiu, i per representants de les associacions, les agrupacions, les entitats i els col·lectius corresponents a cada sector en l'àmbit de la transformació i la comercialització. "Excepcionalment, i previ acord dels membres de la Taula de Concertació, també hi podran estar representades altres entitats associatives vinculades a l'àmbit de la producció, quan la seva significació ho justifiqui, així com els organismes desconcentrats de l'Administració, quan la seva independència d'actuació i grau de representativitat ho aconsellin." 1.2 Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 3 del Decret 190/1994, de 26 de juliol. 1.3 L'apartat 4 de l'article 3 del Decret 190/1994, de 26 de juliol, passa a ser el número 3.

Article 2

S'afegeix un nou article 3 bis al Decret 190/1994, de 26 de juliol, el qual queda redactat de la manera següent: "Article 3 bis. Les taules sectorials seran integrades per: "

  1. Un màxim de 5 membres en representació dels agricultors, ramaders i silvicultors, que es repartiran de manera ponderada entre les organitzacions professionals agràries més representatives d'acord amb els...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR