DECRET 351/2001, de 24 de desembre, d'aprovació de diverses mesures en relació amb el règim de tarifes de les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

351/2001, de 24 de desembre, d’aprovació de diverses mesures en relació amb el règim de tarifes de les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat, amb l’objectiu de reordenar l’actual sistema i assolir l’homogeneització dels peatges de les vies i autopistes de la seva titularitat, ha aprovat en el darrers anys un conjunt de mesures especialment adreçades als usuaris habituals i a la potenciació d’aquestes infraestructures com a element bàsic per a la gestió de la mobilitat sostenible.

Igualment, d’acord amb la voluntat ferma del Govern de la Generalitat i en compliment de diverses Resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya, pel Grup de Treball de Reordenació dels Peatges a Catalunya, actualment s’estan duent a terme diversos estudis amb la finalitat de poder concretar un nou model de gestió d’aquestes infraestructures així com abordar la problemàtica actualment existent a certs corredors de la xarxa viària.

Tot i això, a l’espera de poder concretar aquestes mesures, es fa del tot precís regular un nou marc tarifari, com a conseqüència de l’aplicació a principis del proper any de diverses actuacions.

Amb aquest propòsit, el present decret recull, en primer lloc, la necessària regularització de les tarifes a l’u de gener del proper any. Es preveu, d’aquesta manera, la repercussió de la revisió anual de les tarifes, i es deixa sense efecte la congelació aprovada pel Decret 76/2001, de 20 de març, tenint en compte el dret de revisió anual que tenen les societats i empreses concessionàries, d’acord amb la legislació vigent i els seus contractes concessionals, com recentment han reconegut els tribunals en diverses instàncies i la pròpia Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya.

Igualment s’aprova una bonificació temporal de les tarifes per aquelles categories i vehicles amb el propòsit de reduir l’increment final del peatge que, en el seu cas, resultaria com a conseqüència de l’augment del tipus de l’IVA en aplicació de la reforma d’aquest impost, previst en la llei estatal de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, en execució de la sentència del Tribunal de la Unió Europea, de 18 de gener de 2001.

Per tot això, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, d’acord amb la proposta favorable de la Delegació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR