DECRET 245/1999, de 6 de setembre, pel qual s'aproven diferents mesures en relació amb el règim de peatges de l'autopista A-16, Pau Casals.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

DECRET

245/1999, de 6 de setembre, pel qual s’aproven diferents mesures en relació amb el règim de peatges de l’autopista A-16, Pau Casals.

La societat Autopistes de Catalunya, SA (AUCAT), i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques han dut a terme diferents actuacions amb l’objecte de poder incrementar els descomptes actualment vigents a l’autopista A-16, Pau Casals, tram Castelldefels-Sitges, i que es van aprovar mitjançant el Decret 344/1994, de 14 d’octubre, pel qual s’amplia la concessió de l’autopista A-16, per a la construcció del tram Sitges-el Vendrell.

Aquesta modificació es planteja amb la finalitat d’afavorir el millor ús i la millor potencialitat en el territori d’aquesta autopista, de gran repercussió econòmica i social per a la comarca del Barcelonès i la del Garraf, tenint en compte les seves característiques viàries. Concretament, aquestes mesures s’emmarquen dins la política impulsada darrerament per la Generalitat de Catalunya, que tendeix a afavorir els usuaris habituals de les autopistes i vies de peatge. Així mateix, responen a determinades conclusions aprovades pel grup de treball constituït pel Govern de la Generalitat, en compliment de la Resolució 252/V del Parlament de Catalunya.

En conseqüència, de conformitat amb el que estableix l’article 24 de la Llei 8/1972, de 10 de maig, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió, amb l’audiència de la societat concessionària, amb l’informe favorable previ del Departament d’Economia i Finances, a proposta del conseller de Política Territorial i Obres Públiques i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

El règim jurídic de la concessió de la qual és titular AUCAT serà l’actualment vigent, amb les modificacions que conté aquest Decret.

Article 2

2.1 S’aprova, amb validesa des de les 0.00 hores del dia 15 de setembre de 1999 i fins a la fi del termini de la concessió, el sistema de descompte següent:

Beneficiaris: els usuaris habituals de l’autopista A-16, tram Castelldefels-Sitges, que realitzin vuit o més trànsits mensuals els dies no festius, de dilluns a divendres.

A aquest efecte, es consideren dies festius els que es determinen, amb caràcter global per a tot Catalunya, en l’Ordre del Departament de Treball que anualment estableix el calendari oficial de festes laborals.

Percentatge de descompte: el 50% del peatge...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR